Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2852(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0535/2010

Texte depuse :

B7-0535/2010

Dezbateri :

PV 07/10/2010 - 5
CRE 07/10/2010 - 5

Voturi :

PV 07/10/2010 - 11.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0357

Texte adoptate
PDF 84kWORD 48k
Joi, 7 octombrie 2010 - Bruxelles Ediţie definitivă
Viitorul Fondului social european
P7_TA(2010)0357B7-0535/2010

Rezoluţia Parlamentului European din 7 octombrie 2010 referitoare la viitorul Fondului Social European

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Europa 2020 – o strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020),

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 25 și 26 martie 2010,

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010 (EUCO 13/10), în special adoptarea de către acesta a strategiei Europa 2020,

–  având în vedere raportul OCDE pentru 2010 referitor la rolul educației în această perioadă de criză,

–  având în vedere concluziile Consiliului privind Raportul strategic al Comisiei din 2010 referitor la punerea în aplicare a programelor politicii de coeziune, adoptate cu ocazia celei de-a 3023-a reuniuni a Consiliului Afaceri Externe de la Luxemburg, din 14 iunie 2010,

–  având în vedere articolul 6 litera (e) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere articolul 156 din TFUE,

–  având în vedere articolul 162 din TFUE,

–  având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

1.  ia act de rolul-cheie pe care îl joacă Fondul Social European (FSE) în îmbunătățirea ratei de ocupare a forței de muncă și a oportunităților de angajare, promovând adaptarea competențelor lucrătorilor la exigențele pieței muncii, integrarea lucrătorilor pe piața muncii, precum și consolidarea incluziunii sociale;

2.  atrage atenția asupra celor patru linii directoare privind ocuparea forței de muncă adoptate de Parlamentul European și salută faptul că obiectivele includ promovarea ocupării forței de muncă și combaterea sărăciei în contextul integrării/reintegrării în viața profesională prin formare;

3.  subliniază că realizarea unor progrese substanțiale în vederea atingerii țintelor și obiectivelor strategiei Europa 2020, în special în domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor sociale, este esențială pentru credibilitatea strategiei;

4.  consideră că țintele și obiectivele strategiei Europa 2020 pot fi atinse prin utilizarea acestui instrument, în vederea sprijinirii IMM-urilor și a adaptării sistemelor educaționale și a educației și formării profesionale (EFP) la nevoile IMM-urilor;

5.  consideră că punerea unui accent mai puternic pe buna funcționare a piețelor muncii și pe condițiile sociale este vitală pentru stimularea creșterii și a productivității și pentru îmbunătățirea ratei de ocupare a forței de muncă în Europa;

6.  consideră, de asemenea, că pentru a atinge obiectivele strategiei Europa 2020, trebuie pus un accent deosebit pe modernizarea sistemelor educaționale și a EFP, pe munca decentă, inclusiv pe lupta împotriva muncii precare și nedeclarate, pe egalitatea între femei și bărbați și pe crearea de condiții pentru reconcilierea vieții profesionale și private, precum și pe garantarea faptului că persoanele excluse în prezent de pe piața muncii pot avea din nou acces la aceasta;

7.  consideră că FSE, ca principal motor al strategiei Europa 2020, trebuie consolidat; subliniază importanța utilizării FSE de către statele membre pentru a investi în competențe, ocuparea forței de muncă și activități de formare și recalificare în scopul creării de locuri de muncă mai numeroase și de mai bună calitate;

8.  consideră că eficiența FSE depinde de capacitatea acestuia de a se adapta la diferitele probleme care decurg din particularitățile locale și teritoriale; încurajează, prin urmare, o abordare de jos în sus pentru identificarea obiectivelor sale;

9.  consideră că o creștere economică durabilă și politicile care vizează crearea de locuri de muncă în Europa sunt premise ale coeziunii sociale și teritoriale;

10.  atrage atenția asupra faptului că, deși coeziunea teritorială este importantă, este și mai necesar ca eforturile de realizare a coeziunii sociale să fie menținute, în conformitate cu spiritul și litera tratatelor, în special articolul 9 din TFUE;

11.  subliniază că politica regională și politica socială ale UE sunt interconectate și că ambele joacă un rol esențial în reușita strategiei Europa 2020 și invită Comisia să ofere un cadru clar pentru crearea unor sinergii puternice între toate politicile europene și fondurile structurale;

12.  subliniază că coeziunea economică, socială și teritorială ar trebuie întărită prin îmbunătățirea capacității de inserție profesională și a oportunităților de angajare, prin încurajarea unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă și prin garantarea de locuri de muncă mai numeroase și de mai bună calitate;

13.  subliniază, prin urmare, importanța depunerii tuturor eforturilor posibile pentru a garanta că politicile și instrumentele UE lucrează împreună, în mod coordonat și sprijinindu-se reciproc, pentru a-i ajuta pe cetățenii europeni să găsească locuri de muncă de calitate, să progreseze în carierele lor, să iasă din sărăcie, în contextul integrării în viața profesională prin formare, să evite toate formele de excluziune socială și, în general, să profite de beneficiile creșterii viitoare;

14.  recunoaște că fondurile structurale rămân în continuare, în mare măsură, principalul instrument de finanțare pentru îndeplinirea obiectivelor sociale; solicită Comisiei să promoveze sinergii cu alte programe și să sprijine coerența în cadrul programelor-cadru multianuale, cum ar fi Daphne, Progress, Programul de sănătate publică și programul „Europa pentru cetățeni”;

15.  invită Comisia să consolideze potențialul fondurilor structurale prin simplificarea, în special a controalelor, flexibilitatea și îmbunătățirea procedurilor, precum și cursul dat acestor proceduri, subliniind dimensiunea de integrare socială, cu scopul de a ajuta statele membre să își optimizeze rezultatele politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă și de a genera o creștere durabilă; subliniază că FSE trebuie să devină mai transparent în privința alocării fondurilor pentru a oferi vizibilitate eforturilor Uniunii Europene în favoarea ocupării forței de muncă;

16.  subliniază importanța FSE ca instrument-cheie în combaterea șomajului și îmbunătățirea educației și a formării profesionale pe parcursul vieții pentru angajați – în special în actuala criză a locurilor de muncă – precum și în combaterea sărăciei și a excluziunii;

17.  consideră că rolul FSE în ceea ce privește îmbunătățirea capacității de inserție profesională și de adaptare a lucrătorilor trebuie consolidat; invită Comisia să examineze toate opțiunile posibile în materie de politică pentru a stimula contribuția FSE în contextul viitoarei arhitecturi a fondurilor structurale în vederea îmbunătățirii modelului social al Uniunii Europene; consideră că păstrarea FSE sub incidența regulamentului de bază privind dispozițiile generale pentru fonduri prezintă avantaje considerabile, dar cu menţinerea normelor specifice FSE;

18.  consideră că, în urma liberei circulații a persoanelor pe piața internă, noi probleme apar în anumite părți ale UE, în special în orașele mai mari, în legătură cu asigurarea protecției sociale de urgență a persoanelor care nu se pot întreține singure, iar acest lucru impune o presiune suplimentară asupra serviciilor (caritabile) private și publice care furnizează asistență de urgență, de exemplu persoanelor fără adăpost sau grupurilor marginalizate din societate;

19.  subliniază că principiul parteneriatului contribuie la transparență și simplificare și că partenerilor trebuie, prin urmare, să li se acorde posibilitatea de a-și îndeplini rolul în mod corespunzător; subliniază necesitatea consolidării în continuare a abordării bazate pe parteneriat, punând la dispoziție sprijinul FSE pentru consolidarea capacităților și formarea partenerilor;

20.  consideră că FSE joacă un rol-cheie în promovarea dimensiunii sociale a creșterii economice și a participării active a cetățenilor în societate și pe piața muncii, favorizând astfel egalitatea de șanse pentru toți, ca vector al solidarității sociale și între generații, și crearea unei societăți mai integratoare, în scopul reducerii sărăciei;

21.  consideră că rezultatele Anului european de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale - 2010 ar putea ajuta Comisia să orienteze mai eficient sprijinul FSE în lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale în UE, sprijinind o educație de mai bună calitate pentru viitoarele locuri de muncă;

22.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

Ultima actualizare: 22 noiembrie 2011Notă juridică