Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2852(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0535/2010

Predkladané texty :

B7-0535/2010

Rozpravy :

PV 07/10/2010 - 5
CRE 07/10/2010 - 5

Hlasovanie :

PV 07/10/2010 - 11.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0357

Prijaté texty
PDF 83kWORD 49k
Štvrtok, 7. októbra 2010 - Brusel Finálna verzia
Budúcnosť Európskeho sociálneho fondu
P7_TA(2010)0357B7-0535/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. októbra 2010 o budúcnosti Európskeho sociálneho fondu

Európsky parlament ,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom EURÓPA 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020),

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 25. a 26. marca 2010,

–  so zreteľom na závery Európskej rady zo 17. júna 2010 (EUCO 13/10) a najmä na skutočnosť, že prijala stratégiu Európa 2020,

–  so zreteľom na správu OECD o úlohe vzdelávania v období krízy,

–  so zreteľom na závery Rady o strategickej správe Komisie z roku 2010 o vykonávaní programov politiky súdržnosti, ktoré boli prijaté na 3023. zasadnutí Rady pre zahraničné veci 14. júna 2010 v Luxemburgu,

–  so zreteľom na článok 6 písm. e) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 156 ZFEÚ,

–  so zreteľom na článok 162 ZFEÚ,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1.  konštatuje, že Európsky sociálny fond (ESF) má zásadný význam pre zlepšovanie zamestnanosti a zvyšovanie pracovný príležitostí, podporu pri prispôsobovaní zručnosti pracovníkov požiadavkám trhu práce a zaradení pracovníkov na pracovný trh a podporu sociálneho začlenenia;

2.  upriamuje pozornosť na štyri usmernenia týkajúce sa politík zamestnanosti, ktoré prijal Európsky parlament, a víta skutočnosť, že ich ciele zahŕňajú podporu zamestnanosti a boj proti chudobe v rámci začlenenia a opätovného začlenenia do pracovného života prostredníctvom odbornej prípravy;

3.  zdôrazňuje, že významný pokrok, ktorý sa dosiahol pri plnení cieľov stratégie Európa 2020, najmä v oblasti zamestnanosti a sociálnych otázok, má zásadný význam, pokiaľ ide o dôveryhodnosť tejto stratégie;

4.  verí, že ciele stratégie Európa 2020 sa môžu dosiahnuť využívaním tohto nástroja s cieľom podporiť malé a stredné podniky a prispôsobiť vzdelávací systém a odborné vzdelávanie potrebám malých a stredných podnikov;

5.  domnieva sa, že väčšie zameranie na riadne fungovanie pracovného trhu a na sociálne podmienky je životne dôležité v záujme toho, aby sa oživil rast a produktivita a zlepšil sa stav zamestnanosti v Európe;

6.  takisto sa domnieva, že v záujme toho, aby sa dosiahli ciele stratégie Európa 2020, musí sa klásť veľký dôraz na modernizáciu vzdelávacieho systému a odborného vzdelávania, na dôstojnú prácu vrátane boja proti neistej a nelegálnej práci, na rodovú rovnosť, na vytváranie podmienok na zosúladenie pracovného a súkromné života a na zabezpečenie toho, aby ľudia, ktorí sú v súčasnosti vylúčení z trhu práce, mohli mať k nemu prístup;

7.  domnieva sa, že ESF sa musí posilniť ako hlavný nástroj na podporu stratégie Európa 2020; zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské štáty využívali ESF na investovanie do činností súvisiacich so zručnosťami, zamestnanosťou, odbornou prípravou a rekvalifikáciou s cieľom zvýšiť počet a kvalitu pracovných miest;

8.  domnieva sa, že účinnosť ESF je podmienená jeho schopnosťou prispôsobiť sa rôznym problémom vyplývajúcim z miestnych a územných osobitostí; preto pri zisťovaní jeho cieľov podporuje prístup smerom zdola nahor;

9.  domnieva sa, že trvalo udržateľný hospodársky rast a vytváranie pracovných miest v Európe sú predpokladom na dosiahnutie sociálnej a územnej súdržnosti;

10.  upozorňuje na skutočnosť, že aj keď je územná súdržnosť dôležitá, ešte väčší význam má vyvíjať ďalšie úsilie na dosiahnutie sociálnej súdržnosti v súlade s literou a duchom zmlúv, a najmä s článkom 9 ZFEÚ;

11.  zdôrazňuje, že regionálna a sociálna politika EÚ sú vzájomne prepojené a že obidve sú životne dôležité pre úspech stratégie Európa 2020, a vyzýva Komisiu, aby vypracovala jasný rámec na vytvorenie silnej súčinnosti medzi všetkými európskymi politikami a štrukturálnymi fondmi;

12.  zdôrazňuje, že hospodárska, sociálna a územná súdržnosť by sa mali posilniť prostredníctvom zlepšenia zamestnateľnosti a zvýšenia pracovných príležitostí, podporovaním vysokej miery zamestnanosti a zabezpečením väčšieho množstva lepších pracovných miest;

13.  preto zdôrazňuje, že je potrebné urobiť všetko preto, aby sa zabezpečilo, že politiky a nástroje EÚ budú fungovať spoločne koordinovaným spôsobom a že sa budú vzájomne podporovať, v záujme toho, aby pomáhali ľuďom nájsť si kvalitné pracovné miesto, rozvíjať ich pracovnú kariéru, dostať sa z chudoby začlenením sa do pracovného života prostredníctvom odbornej prípravy, zabrániť akýmkoľvek formám sociálneho vylúčenia a vo všeobecnosti mať prospech z budúceho rastu;

14.  uznáva, že štrukturálne fondy z veľkej časti zostávajú hlavným nástrojom financovania na plnenie sociálnych cieľov, a žiada Komisiu, aby presadzovala súčinnosť s inými programami a podporovala súdržnosť viacročných rámcových programov, napríklad programov Daphne a Progress, programu verejného zdravia a programu Európa pre občanov;

15.  vyzýva Komisiu, aby posilnila potenciál štrukturálnych fondov predovšetkým zjednodušením kontrol, spružnením a zlepšením postupov a nadväzujúcich opatrení a zdôraznila rozmer sociálnej integrácie s cieľom pomôcť členským štátom optimalizovať výsledky sociálnej politiky a politiky zamestnanosti a vytvárať trvalo udržateľný rast; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa ESF stal transparentnejším, pokiaľ ide o prideľovanie finančných prostriedkov, s cieľom skutočne zviditeľniť činnosť Európskej únie pri vytváraní pracovných miest;

16.  zdôrazňuje význam ESF ako kľúčového nástroja na boj proti nezamestnanosti a zlepšovanie vzdelávania a celoživotnej odbornej prípravy zamestnancov (najmä počas súčasnej krízy v oblasti zamestnanosti), ako aj na boj proti chudobe a vylúčeniu;

17.  zastáva názor, že sa musí posilniť úloha ESF pri zlepšovaní zamestnateľnosti a adaptability pracovníkov; vyzýva Komisiu, aby posúdila všetky politické možnosti, pokiaľ ide o zvýšenie prínosu ESF v súvislosti s budúcou podobou štrukturálnych fondov, s cieľom posilniť sociálny model Európskej únie; verí, že ďalšie fungovanie ESF v rámci základného nariadenia o všeobecných ustanoveniach pre fondy, ale na základe uplatňovania vlastných pravidiel, prináša veľké výhody;

18.  domnieva sa, že v dôsledku slobody pohybu osôb na vnútornom trhu vznikajú v niektorých častiach EÚ, a najmä vo väčších mestách, nové problémy súvisiace so zabezpečením sociálnej ochrany v núdzi pre ľudí, ktorí sa nedokážu sami uživiť, čím sa vytvára ďalší tlak na súkromné (charitatívne) a verejné služby, ktoré poskytujú pomoc v núdzi napríklad bezdomovcom alebo marginalizovaným skupinám obyvateľstva v spoločnosti;

19.  zdôrazňuje, že zásada partnerstva prispieva k transparentnosti a zjednodušovaniu a že partnerom sa preto musia poskytnúť právomoci, aby mohli riadne plniť svoju úlohu; zdôrazňuje, že je potrebné ďalej posilňovať partnerský prístup pri poskytovaní pomoci z ESF na budovanie kapacít a odborného vzdelávania partnerov;

20.  domnieva sa, že ESF hrá kľúčovú úlohu pri podpore sociálneho rozmeru hospodárskeho rastu a aktívnej účasti občanov v spoločnosti a na trhu práce, v dôsledku čoho presadzuje rovnaké príležitosti pre všetkých ako vektor sociálnej a medzigeneračnej solidarity a vytvárania inkluzívnejšej spoločnosti s cieľom znižovať chudobu;

21.  domnieva sa, že výsledky Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, za aký bol vyhlásený rok 2010, by mohli Komisii pomôcť účinnejšie zamerať podporu ESF na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v EÚ, a to podporou lepšieho vzdelávania pre budúce pracovné miesta;

22.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

Posledná úprava: 22. novembra 2011Právne oznámenie