Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0171(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0288/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0288/2010

Keskustelut :

PV 19/10/2010 - 5

Äänestykset :

PV 20/10/2010 - 4.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0369

Hyväksytyt tekstit
PDF 75kWORD 47k
Keskiviikko 20. lokakuuta 2010 - Strasbourg Lopullinen painos
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttaminen ***I
P7_TA(2010)0369A7-0288/2010
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. lokakuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (KOM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti , joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0309),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 336 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0146/2010),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta 26 päivänä heinäkuuta 2010 tehdyn neuvoston päätöksen 2010/427/EU(1) ,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 20. lokakuuta 2010 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan, kehitysyhteistyövaliokunnan, budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan lausunnot (A7-0288/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevat komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan sekä komission lausumat;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL L 201, 3.8.2010, s. 30.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. lokakuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o .../2010 antamiseksi Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta
P7_TC1-COD(2010)0171

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU, Euratom) N:o 1080/2010)


LIITE

Korkean edustajan lausunto EUH:n maantieteellisestä jakaumasta:

Korkea edustaja pitää erittäin tärkeänä, että palvelukseen ottaminen tapahtuu jäsenvaltioiden kansalaisten joukosta maantieteellisesti mahdollisimman laajalta alueelta ja että varmistetaan, että EUH:n henkilöstössä on riittävä ja tarkoituksenmukainen määrä kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisia.

EUH:n pitäisi hyödyntää täysimääräisesti unionin eri ulkoasiainhallintojen monipuolisuutta, laajaa kokemusta sekä asiantuntemusta.

Korkea edustaja käyttää EUH:n nimittämismenettelyä sovellettaessa kaikki mahdollisuudet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän varaa osan ulkosuhdehallinnon toimien täyttämistä koskevasta vuosittaisesta selvityksestä tämän kysymyksen käsittelyyn.

Korkean edustajan lausunto EUH:n sukupuolijakaumasta:

Korkea edustaja pitää erittäin tärkeänä tasapainoisen sukupuolijakauman edistämistä EUH:n henkilöstöpolitiikassa.

Tasapainoisen sukupuolijakauman edistämisessä keskeinen kysymys on naisten kannustaminen hakemaan virkoja EUH:ssa ja tähän liittyvien esteiden poistaminen. Edustustojen päällikköjen tehtäväkierrossa vuonna 2010 käytetystä nimittämismenettelystä saatujen kokemusten perusteella EUH selvittää, miten naisten hakemuksissa usein ilmenevä vaihtelu voidaan ottaa paremmin huomioon tulevissa nimittämismenettelyissä ja miten voidaan poistaa muita mahdollisia esteitä. Korkea edustaja myös yksilöi parhaita käytäntöjä jäsenvaltioiden ulkoasiainhallinnoista ja soveltaa niitä mahdollisuuksien mukaan EUH:hon.

Korkea edustaja käyttää täysimääräisesti hyväkseen kaikkia henkilöstösääntöjen 1 d artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan säännösten tarjoamia mahdollisuuksia edistääkseen naisten palkkaamista ulkoasiainhallintoon.

Hän varaa osan ulkosuhdehallinnon toimien täyttämistä koskevasta vuosittaisesta selvityksestä sukupuolijakaumaa koskevan kysymyksen käsittelyyn.

Komission julkilausuma henkilöstösääntöjen 95 artiklan 2 kohdsta

”Komissio perustelee asianmukaisesti korkealle edustajalle kielteisen lausunnon, jonka se saattaa antaa ehdokasluettelossa olevasta ehdokkaasta.”

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2012Oikeudellinen huomautus