Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2094(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0283/2010

Внесени текстове :

A7-0283/2010

Разисквания :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Гласувания :

PV 20/10/2010 - 4.5
CRE 20/10/2010 - 4.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0370

Приети текстове
PDF 77kWORD 42k
сряда, 20 октомври 2010 г. - Страсбург Окончателна версия
Проект за коригиращ бюджет № 6/2010: Раздел II - Европейски съвет и Съвет - Раздел III - Комисия - Раздел X - Европейска служба за външна дейност
P7_TA(2010)0370A7-0283/2010

Резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2010 г. относно проекта за коригиращ бюджет № 6/2010 на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет, раздел III – Комисия, раздел X – Европейска служба за външна дейност (13475/2010 – C7-0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Европейският парламент ,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, по-специално член 314 от него, и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, по-специално член 106а от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 година относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1) , и по-специално членове 37 и 38 от него,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, окончателно приет на 17 декември 2009 г.(2) ,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3) ,

–  като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 6/2010 на Европейския съюз за финансовата 2010 година, внесен от Комисията на 17 юни 2010 г. (COM(2010)0315),

–  като взе предвид позицията на Съвета по проекта за коригиращ бюджет № 6/2010, приета от Съвета на 13 септември 2010 г. (13475/2010 – C7-0262/2010),

–  като взе предвид членове 75б и 75д от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A7-0283/2010),

А.   като има предвид, че настоящият коригиращ бюджет е третата и последна част от законодателните актове, необходими за прилагането на политическото споразумение и последващото решение на Съвета за създаване на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), като другите две части са изменение на Финансовия регламент и изменение на Правилника за длъжностните лица,

Б.  като има предвид, че създаването на ЕСВД следва да бъде ръководено от принципите на ефективност на разходите, бюджетна неутралност и добро и ефикасно управление, като същевременно се отчитат в пълна степен отражението на икономическата криза върху публичните финанси и необходимостта от бюджетна строгост,

В.  като има предвид също, че трябва да бъдат положени всички възможни усилия, за да се избегнат всякакво припокриване и евентуални конфликти на правомощия, особено поради факта, че това би довело не само до по-слабо ефективни външни политики, но и до неефективно усвояване на ограничените бюджетни средства,

Г.  като има предвид, че потребностите за 2011 г. са обхванати в писмо № 1/2010 за внасяне на корекции в бюджета за 2011 г. и ще бъдат включени в процедурата за общия бюджет за тази година,

Д.   като има предвид, че в по-голямата си част необходимите средства ще бъдат просто пренесени от раздела на Европейския съвет и Съвета и раздела на Комисията и че освен това са поискани ограничени по размер нови средства за служители и договорно наети лица,

Е.  като има предвид, че настоящият проект на коригиращ бюджет № 6/2010 ще внесе официално в бюджета за 2010 г. тази бюджетна корекция, включително и създаването на нов, отделен раздел Х, който е част от политическото споразумение,

Ж.  като има предвид, че правата на Парламента по отношение на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета трябва да бъдат запазени,

З.  като има предвид, че следва отново да се припомни, че е жизненоважно ЕС да може да прилага цялата гама от външни инструменти, с които разполага, обединени в съгласувана структура, и като има предвид, че политическата цел на настоящата резолюция е разпределянето на средства от бюджета за 2010 г. за изграждането на началния етап на тази структура,

И.  като има предвид, че Съветът прие своята позиция на 13 септември 2010 г.,

1.  Приема за сведение проекта на коригиращ бюджет № 6/2010;

2.  Одобрява позицията на Съвета по проекта на коригиращ бюджет № 6/2010 без изменения и възлага на своя председател да обяви коригиращ бюджет № 6/2010 за окончателно приет и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз ;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на другите институции и засегнати органи.

(1) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(2) ОВ L 64, 12.3.2010 г.
(3) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 7 февруари 2012 г.Правна информация