Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2048(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0281/2010

Predkladané texty :

A7-0281/2010

Rozpravy :

PV 19/10/2010 - 12
CRE 19/10/2010 - 12

Hlasovanie :

PV 20/10/2010 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0371

Prijaté texty
PDF 125kWORD 155k
Streda, 20. október 2010 - Štrasburg Finálna verzia
Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010: oddiel III – Komisia - BAM (sprievodné opatrenia pre banány)
P7_TA(2010)0371A7-0281/2010
Uznesenie
 Text

Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. októbra 2010 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2010 na rozpočtový rok 2010, oddiel III – Komisia (13472/2010 – C7-0263/2010 – 2010/2048(BUD))

Európsky parlament ,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 310 a 314, a na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(1) , a najmä na jeho článok 37,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2010, prijatý s konečnou platnosťou 17. decembra 2009(2) ,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3) ,

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2010 na rozpočtový rok 2010, ktorý Komisia predložila 8. apríla 2010 (KOM(2010)0149),

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility, ktorý Komisia predložila 8. apríla 2010 (KOM(2010)0150),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce, predložený Komisiou 17. marca 2010 (KOM(2010)0102),

–  so zreteľom na pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2010, ktorú Rada zostavila 13. septembra 2010 (13472/2010 – C7-0263/2010),

–  so zreteľom na článok 75b rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7–0281/2010),

A.  keďže Komisia navrhuje zmeniť a doplniť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006(4) s cieľom umožniť financovanie sprievodných opatrení pre banány (BAM) v rokoch 2010 až 2013 s celkovým rozpočtom 190 miliónov EUR a s možnosťou poskytnutia dodatočných 10 miliónov EUR v prípade, že to rezervy umožnia,

B.  keďže navrhnuté ročné rozčlenenie finančnej pomoci pre BAM počíta so sumou 75 miliónov EUR v roku 2010,

C.  keďže rezerva dostupná v okruhu 4 predstavuje len 875 530 EUR z dôvodu potreby financovať v čo najširšom možnom rozsahu priority EÚ v roku 2010, pokiaľ ide o jej postavenie globálneho aktéra,

D.  keďže hlavná časť tejto finančnej pomoci v roku 2010 pochádza z presunu v rámci okruhu 4 rozpočtu (55,8 miliónov zo 75 miliónov EUR),

E.  keďže navrhnutý presun ovplyvňuje nástroje a akcie, na ktorých má EÚ, a najmä Európsky parlament, veľký záujem,

F.  keďže s potrebou finančnej pomoci pre BAM sa pri prijímaní viacročného finančného rámca nepočítalo,

G.  keďže rozpočtové postupy v minulosti ukázali obrovský tlak, ktorému bol tento okruh vystavený,

H.  keďže finančná pomoc EÚ pre krajiny AKT, ktoré sú vývozcami banánov a ktoré sú ovplyvnené liberalizáciou vo forme doložiek najvyšších výhod v rámci WTO, by sa nemala spochybňovať a rozpočtové úsilie by sa nemalo zdržovať,

I.  keďže Európsky parlament je v rámci zmierovacieho konania v zásade pripravený rokovať s druhou zložkou rozpočtového orgánu,

J.  keďže zvyšná rezerva vo výške 875 530 EUR by sa mohla použiť na financovanie BAM,

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 3/2010 a pozíciu Rady;

2.  pripomína svoj zásadný postoj, že nové priority by sa mali financovať z nových prostriedkov;

3.  domnieva sa, že financovanie BAM spĺňa podmienky ustanovené v bode 27 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 týkajúce sa používania nástroja flexibility;

4.  vyzýva Komisiu, aby predložila nový návrh na mobilizáciu nástroja flexibility pre zostávajúcu časť vo výške 74 124 470 EUR;

5.  rozhodol sa zmeniť a doplniť pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2010, ako sa uvádza nižšie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 64, 12.3.2010.
(3) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 41.


Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

ODDIEL: III Komisia

Rozpočet 2010

Komisia

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

07 02 04 Prípravná akcia - Environmentálne monitorovanie čiernomorskej panvy

Rozpočtové prostriedky

2 000 000

2 000 000

500 000

2 000 000

500 000

2 000 000

1 500 000

0

2 000 000

2 000 000

Rezerva

Rozpočet 2010

Komisia

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

19 06 08 Núdzová reakcia na finančnú a hospodársku krízu v rozvojových krajinách

Rozpočtové prostriedky

3 000 000

2 000 000

500 000

2 000 000

500 000

2 000 000

2 500 000

0

3 000 000

2 000 000

Rezerva

Rozpočet 2010

Komisia

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

19 09 01 Spolupráca s rozvojovými krajinami Latinskej Ameriky

Rozpočtové prostriedky

356 268 000

306 484 268

355 268 000

306 484 268

355 268 000

306 484 268

1 000 000

0

356 268 000

306 484 268

Rezerva

Rozpočet 2010

Komisia

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

19 10 01 01 Spolupráca s rozvojovými krajinami Ázie

Rozpočtové prostriedky

523 450 000

483 097 103

521 450 000

483 097 103

521 450 000

483 097 103

2 000 000

0

523 450 000

483 097 103

Rezerva

Rozpočet 2010

Komisia

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

21 02 01 Potravinová bezpečnosť

Rozpočtové prostriedky

238 766 452

190 000 000

237 766 452

190 000 000

237 766 452

190 000 000

1 000 000

0

238 766 452

190 000 000

Rezerva

Rozpočet 2010

Komisia

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

21 05 01 01 Zdravie

Rozpočtové prostriedky

45 885 491

16 271 430

44 885 491

16 271 430

44 885 491

16 271 430

1 000 000

0

45 885 491

16 817 430

Rezerva

Rozpočet 2010

Komisia

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

21 05 01 06 Prípravná akcia ‐ Prenos farmaceutických technológií v prospech rozvojových krajín

Rozpočtové prostriedky

3 300 000

3 000 000

p.m.

3 000 000

p.m.

3 000 000

3 300 000

0

3 300 000

3 000 000

Rezerva

Rozpočet 2010

Komisia

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

21 06 03 Podpora na prispôsobenie pre krajiny, ktoré podpísali protokol o cukre

Rozpočtové prostriedky

175 756 786

80 000 000

151 432 316

80 000 000

151 432 316

80 000 000

24 324 470

0

175 756 786

80 000 000

Rezerva

Rozpočet 2010

Komisia

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

21 07 04 Zmluvy o komoditách

Rozpočtové prostriedky

4 600 000

4 600 000

2 800 000

4 600 000

2 800 000

4 600 000

1 800 000

1 800 000

4 600 000

4 600 000

Rezerva

Rozpočet 2010

Komisia

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

21 02 03 ‐ Nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách

Rozpočtové prostriedky

162 700 000

342 700 000

145 300 000

342 700 000

145 300 000

342 700 000

17 400 000

0

162 700 000

342 700 000

Rezerva

Právny základ:

Bez zmeny

Poznámky:

Bez zmeny

Odôvodnenie

Pozri uznesenie Európskeho parlamentu o pozícii Rady.

Posledná úprava: 7. február 2012Právne oznámenie