Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/2915(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

B7-0579/2010

Debates :

PV 21/10/2010 - 3
CRE 21/10/2010 - 3

Balsojumi :

PV 21/10/2010 - 7.9
CRE 21/10/2010 - 7.9

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0385

Pieņemtie teksti
PDF 79kWORD 46k
Ceturtdiena, 2010. gada 21. oktobra - Strasbūra Galīgā redakcija
Moldovas Republikā īstenotās reformas un attīstības tendences
P7_TA(2010)0385B7-0572, 0573, 0579, 0580, 0581 un 0582/2010

Eiropas Parlamenta 2010. gada 21. oktobra rezolūcija par Moldovas Republikā īstenotajām reformām un jaunākajiem notikumiem

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības un Moldovas Republikas 1994. gada 28. novembrī parakstīto Partnerības un sadarbības nolīgumu, kas stājās spēkā 1998. gada 1. jūlijā,

–  ņemot vērā ES un Moldovas Sadarbības padomes 2009. gada 21. decembra kopīgo paziņojumu,

–  ņemot vērā notiekošās sarunas par Moldovas Republikas un Eiropas Savienības asociācijas nolīguma noslēgšanu, kā arī sarunas par vīzu režīma atcelšanu starp Savienību un Moldovas Republiku,

–  ņemot vērā Komisijas 2010. gada 12. maija progresa ziņojumu par Moldovu (COM(2010)0207),

–  ņemot vērā Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2010. gada 17. maija paziņojumu par Moldovu/Piedņestru, 2010. gada 27. septembra paziņojumu par ierobežojošiem pasākumiem pret Piedņestras reģiona vadību un 2010. gada 14. oktobra paziņojumu par to, ka Moldovas Republika ratificējusi Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtus,

–  ņemot vērā 2009. gada 29. jūlija parlamenta vēlēšanu rezultātus, rezultātus 2010. gada 5. septembra referendumam par Konstitūcijas reformu un lēmumu 2010. gada 28. novembrī rīkot pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Moldovas Republiku un Piedņestras reģionu,

–  ņemot vērā Reglamenta 110. panta 4. punktu,

A.  tā kā Eiropas kaimiņattiecību politikā un 2009. gada maijā uzsāktajā Austrumu partnerībā ir atzīta Moldovas Republikas tiekšanās pievienoties Eiropas Savienībai un Moldovas nozīme, kāda tai ir kā valstij, ko ar Eiropas Savienības dalībvalstīm vieno senas vēsturiskas, kultūras un ekonomikas saiknes;

B.  tā kā pašlaik starp ES un Moldovas Republiku notiekošajām sarunām par asociācijas nolīguma noslēgšanu vajadzētu ievērojami paātrināt ES un Moldovas Republikas vienotas institucionālās sistēmas izveidi, padziļināt attiecības visās jomās un veicināt politisko tuvināšanos un ekonomisko integrāciju, kas paredz savstarpējas tiesības un pienākumus;

C.  tā kā ES un Moldovas attiecības pēdējā gada laikā ir ievērojami attīstījušās, un šo faktu Eiropas Komisija pienācīgi atspoguļoja 2010. gada 12. maija progresa ziņojumā, konstatējot, ka attīstība notikusi lielākajā daļā Eiropas kaimiņattiecību politikas rīcības plānā iekļauto jomu;

D.  tā kā Ārējās darbības dienesta izveide un Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / augstās pārstāves iecelšana pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā dod Eiropas Savienībai jaunu stimulu aktīvāk iesaistīties iesaldētu konfliktu risināšanā tuvākajos kaimiņu reģionos, tai skaitā Piedņestras reģionā,

1.  atzinīgi vērtē Moldovas Republikas paveikto iepriekšējā gadā un pauž cerību, ka vēlēšanu process spēs konsolidēt demokrātiskās institūcijas un nodrošināt Moldovā tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu; pauž cerību, ka Moldovas iestādes īstenos nepieciešamās reformas, pildīs savas saistības un neatlaidīgi turpinās Moldovas Republikas virzību uz Eiropas integrāciju;

2.  atzinīgi vērtē to, ka sākušās sarunas par 2010. gada 12. janvāra asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku, un ar gandarījumu konstatē, ka Komisija ziņo par labiem rezultātiem, ko Moldovas Republika guvusi šajā procesā;

3.  aicina Padomi lūgt Komisiju tās nākamajā sanāksmē 2010. gada 25. oktobrī ātri izstrādāt darbības plānu vīzu režīma atcelšanai, tādējādi uzsākot darbības fāzi dialogā par vīzu režīmu, pamatojoties uz Moldovas Republikas panākumiem pēc ievadsarunām par minētā dialoga četriem blokiem;

4.  atzinīgi vērtē to, ka Moldovas Republikai dotācijas veidā ir piešķirta finansiāla palīdzība EUR 90 miljonu maksimālā apmērā, lai atbalstītu Moldovas ekonomikas stabilizāciju un segtu maksājumu bilances un budžeta vajadzības, kā noteikts pašreizējā SVF programmā; uzsver to, ka Moldovas Republikai ir jāpieliek lielākas pūles strukturālo reformu efektīvā īstenošanā, īpaši attiecībā uz tiesiskumu, korupcijas apkarošanu un uzņēmējdarbības un investīciju klimatu;

5.   atzīst uzlabojumus uzņēmējdarbības vides un uzņēmējdarbību reglamentējošo noteikumu jomā, uzskatot tos par galveno faktoru, kas piesaista ieguldījumus, un pauž pārliecību, ka sarunas par brīvās tirdzniecības zonu ar ES, kas ir daļa no asociācijas nolīguma, risināsies ātri;

6.  atbalsta iniciatīvu “Moldovas draugi”, kurā ir iesaistījušies vairāku dalībvalstu ārlietu ministri un ES paplašināšanās un Eiropas kaimiņattiecību politikas komisārs Štefan Füle , kuras mērķis ir apliecināt Moldovas Republikai ES skaidru atbalstu un solidaritāti un kura skaidri norāda uz spēcīgo apņemšanos palīdzēt šai valstij risināt problēmas, ar kurām tā saskaras; uzskata, ka, īstenojot šo iniciatīvu, Moldovas Republikai tiks sniegta efektīva palīdzība iekšējo reformu īstenošanā un Moldova tiks tuvināta Eiropas Savienībai;

7.  uzskata, ka ES var sniegt ieguldījumu Piedņestras problēmas atrisināšanā, sekmējot uzticības veidošanos, jo īpaši atbalstot tādu kopīgu projektu īstenošanu, kuru mērķis ir iedzīvotāju kopīgo vajadzību risināšana, sadarbojoties ar vietējām pašvaldībām un pilsonisko sabiedrību un sniedzot palīdzību, lai abpus Dņestrai mazinātu ekonomikas krīzi;

8.  uzsver, ka Piedņestras problēmas atrisināšana ir izšķirošs faktors politiskās stabilitātes un ekonomiskās labklājības veicināšanā Moldovas Republikā un reģionā; atkārtoti pauž atbalstu Moldovas Republikas teritoriālajai integritātei un norāda, ka ES ir pamatīgāk jāiesaistās Piedņestras jautājuma atrisināšanā, jo tam, ka šis jautājums paliek neatrisināts, nevajadzētu kavēt Moldovas integrāciju ES;

9.  atzinīgi vērtē neformālās 5+2 formāta sanāksmes, kas kopš 2009. gada jūnija ir notikušas saistībā ar Piedņestras jautājuma risināšanu, aicina puses pēc iespējas drīzāk tādā pašā formātā uzsākt formālas sarunas, atzinīgi vērtē Vācijas kancleres Angelas Merkeles un Krievijas prezidenta Dmitrija Medvedjeva aizsākto Mesebergas iniciatīvu Piedņepras konflikta risināšanā un uzskata, ka drošības jautājumu forums ārlietu ministru līmenī varētu sniegt ieguldījumu, lai kopā ar partneriem rastu šim konfliktam ilgtspējīgu risinājumu;

10.  uzsver nepieciešamību stiprināt iedzīvotāju uzticību valsts un tiesu iestādēm, jo īpaši pēc dažu tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu vardarbīgas iejaukšanās 2009. gada aprīļa notikumos, un sagaida, ka visas vardarbībā vainojamas personas tiks sauktas pie atbildības;

11.  mudina visus demokrātiskos spēkus un etniskās kopienas izvairīties no nevajadzīgas konfrontācijas un pievērsties plaša skatījuma veidošanai attiecībā uz Moldovas Republiku, lai virzītu valsti uz mērķu sasniegšanu ES integrācijas jomā;

12.  pauž cerību, ka 2010. gada 28. novembrī gaidāmās vēlēšanas notiks, pilnīgi ievērojot starptautiskos standartus, un atgādina visām iesaistītajām personām, ka priekšvēlēšanu kampaņas laikā jānodrošina vienlīdzīgas iespējas visiem politiskajiem spēkiem; sagaida, ka tiks veikti pasākumi, lai nodrošinātu, ka ārvalstīs dzīvojošie Moldovas pilsoņi var efektīvi izmantot savas tiesības balsot, un paziņo, ka separātiskā Piedņestras reģiona faktiskajām varas iestādēm nav tiesību liegt Moldovas pilsoņiem piedalīties balsošanā;

13.  aicina Moldovas Republikas parlamentu piedalīties Euronest parlamentārajā asamblejā atbilstoši šīs asamblejas dibināšanas aktam;

14.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstīm, ES augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, kā arī Moldovas Republikas valdībai un parlamentam.

Pēdējā atjaunošana - 2012. gada 7. februāraJuridisks paziņojums