Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2915(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0582/2010

Debatter :

PV 21/10/2010 - 3
CRE 21/10/2010 - 3

Omröstningar :

PV 21/10/2010 - 7.9
CRE 21/10/2010 - 7.9

Antagna texter :

P7_TA(2010)0385

Antagna texter
PDF 78kWORD 39k
Torsdagen den 21 oktober 2010 - Strasbourg Slutlig utgåva
Genomförda reformer och utvecklingen i Moldavien
P7_TA(2010)0385B7-0572, 0573, 0579, 0580, 0581 och 0582/2010

Europaparlamentets resolution av den 21 oktober 2010 om genomförda reformer och utvecklingen i Republiken Moldavien

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Republiken Moldavien och Europeiska unionen, som undertecknades den 28 november 1994 och trädde i kraft den 1 juli 1998,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet från samarbetsrådet EU–Moldavien av den 21 december 2009,

–  med beaktande av de pågående förhandlingarna om ingående av ett associeringsavtal mellan Republiken Moldavien och Europeiska unionen samt förhandlingarna om liberalisering av viseringssystemet mellan unionen och Republiken Moldavien,

–  med beaktande av kommissionens framstegsrapport av den 12 maj 2010 om Republiken Moldavien (KOM(2010)0207),

–  med beaktande av uttalandena från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 17 maj 2010 om Republiken Moldavien/Transnistrien, av den 27 september 2010 om restriktiva åtgärder mot ledarna i regionen Transnistrien och av den 14 oktober 2010 om Republiken Moldaviens ratificering av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen,

–  med beaktande av resultatet av parlamentsvalet den 29 juli 2009 och resultatet av den folkomröstning som hölls den 5 september 2010 om en ändring av landets konstitution samt beslutet att hålla nyval den 28 november 2010,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Republiken Moldavien och regionen Transnistrien,

–  med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I den europeiska grannskapspolitiken och i programmet för ett östligt partnerskap, som inleddes i maj 2009, erkänns Republiken Moldaviens strävanden efter EU-medlemskap och dess betydelse som ett land med djupt rotade historiska, kulturella och ekonomiska band till Europeiska unionens medlemsstater.

B.  Det associeringsavtal som nu är föremål för förhandlingar mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien bör avsevärt stärka den gemensamma institutionella ramen för förbindelserna mellan de båda parterna, underlätta ett fördjupande av förbindelserna på alla områden och stärka de politiska banden och den ekonomiska integrationen, på grundval av ömsesidiga rättigheter och skyldigheter.

C.  Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien har utvecklats avsevärt under de senaste åren, vilket återspeglades i kommissionens framstegsrapport av den 12 maj 2010, där det konstaterades att framsteg hade gjorts på de flesta av de områden som omfattas av handlingsplanen för den europeiska grannskapspolitiken.

D.  Lissabonfördragets ikraftträdande, inrättandet av en utrikestjänst och utnämnandet av en vice ordförande/utrikesrepresentant ger unionen nya möjligheter att spela en mer aktiv roll i hanteringen av frusna konflikter i sitt eget närområde, såsom Transnistrienkonflikten.

1.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som Republiken Moldavien har gjort under det senaste året och hoppas att valprocessen ytterligare kan befästa de demokratiska institutionerna och respekten för rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna i landet. Parlamentet förväntar sig att de moldaviska myndigheterna kommer att arbeta vidare med de reformer som behövs och leva upp till sina åtaganden om att driva på Republiken Moldaviens europeiska integration.

2.  Europaparlamentet välkomnar de förhandlingar om ett associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien som inleddes den 12 januari 2010, och noterar med tillfredsställelse de mycket positiva resultat i denna process som kommissionen får rapporter om från Republiken Moldavien.

3.  Europaparlamentet uppmanar rådet att be kommissionen att omedelbart påbörja utarbetandet av handlingsplanen för viseringsliberalisering vid sitt kommande möte den 25 oktober 2010, så att dialogen om visering kan inträda i en fullt operativ fas på grundval av Republiken Moldaviens framsteg efter förberedande omgångar med samtal om de fyra blocken i dialogen om viseringar.

4.  Europaparlamentet välkomnar det makroekonomiska stöd på maximalt 90 miljoner euro som ska utbetalas till Republiken Moldavien i form av ett bidrag, i syfte att stödja en ekonomisk stabilisering i landet och minska de betalningsbalans- och budgetbehov som fastställs i det nuvarande IMF-programmet. Parlamentet understryker att Republiken Moldavien måste öka sina ansträngningar för att effektivt genomgöra olika strukturreformer, särskilt i fråga om rättsstatsprincipen, korruptionsbekämpningen samt företags- och investeringsklimatet.

5.  Europaparlamentet konstaterar att de förbättringar som har gjorts på företagsområdet och i bestämmelserna för företagsverksamhet är ytterst viktiga när det gäller att locka till sig investerare, och parlamentet är övertygat om att förhandlingarna om ett frihandelsavtal med Europeiska unionen, som en del av associeringsavtalet, kommer att gå snabbt framåt.

6.  Europaparlamentet stöder Friends of Moldovas initiativ, där flera av EU-medlemsstaternas utrikesministrar och kommissionsledamoten med ansvar för utvidgning och grannskapspolitik, Štefan Füle, finns representerade. Initiativet syftar till att visa unionens tydliga stöd för och solidaritet med Republiken Moldavien och till att sända en tydlig signal om att det finns ett starkt åtagande att hjälpa landet att bemöta de utmaningar som det står inför. Parlamentet är övertygat om att detta initiativ på ett effektivt sätt kommer att hjälpa Republiken Moldavien att genomföra inhemska reformer och föra landet närmare unionen.

7.  Europaparlamentet anser att Europeiska unionen kan bidra till att lösa den transnistriska frågan genom att främja förtroendeutveckling, särskilt genom att i samarbete med lokala samfund och det civila samhället stödja genomförandet av gemensamma projekt som tillmötesgår folkets gemensamma behov och genom att bidra till att lindra den ekonomiska krisen på båda sidor om floden Dnestr.

8.  Europaparlamentet betonar att det är ytterst viktigt att Transnistrienkonflikten klaras upp för att politisk stabilitet och ekonomiskt välstånd ska kunna uppnås i Republiken Moldavien och i regionen. Parlamentet upprepar sitt stöd för Republiken Moldaviens territoriella integritet och påpekar att unionen måste inta en mer framträdande roll i arbetet med att finna en lösning på den transnistriska frågan, eftersom en eventuellt fortsatt konflikt inte får stå i vägen för landets europeiska integration.

9.  Europaparlamentet välkomnar de informella möten som hållits enligt formatet 5+2 beträffande de försök som har gjorts sedan juni 2009 för att nå en lösning på Transnistrienkonflikten, och uppmanar samtliga parter att snarast möjligt återgå till formella förhandlingar enligt detta format. Parlamentet välkomnar vidare det så kallade Meseberginitativet, som lades fram av Tysklands förbundskansler, Angela Merkel, och Rysslands president, Dmitri Medvedev, och som syftar till att finna en lösning på Transnistrienkonflikten, och anser att ett säkerhetsforum på utrikesministernivå skulle kunna bidra till att en varaktig lösning nås tillsammans med konfliktens parter.

10.  Europaparlamentet understryker behovet att stärka befolkningens förtroende för statens institutioner och de rättsliga myndigheterna, särskilt med tanke på att ett antal tjänstemän vid de rättsvårdande myndigheterna medverkade i de våldsamheter som inträffade under händelserna i april 2009, och förväntar sig att alla som befunnits skyldiga till dessa våldshandlingar ställs inför rätta.

11.  Europaparlamentet uppmuntrar alla demokratiska politiska aktörer och etnisk-kulturella befolkningsgrupper att undvika onödiga konfrontationer och att fokusera på att utarbeta en bred vision för Republiken Moldavien, i syfte att hjälpa landet att uppnå sina europeiska mål.

12.  Europaparlamentet önskar att de val som ska hållas den 28 november 2010 genomförs med full respekt för internationella normer, och påminner samtliga berörda parter om att alla politiska aktörer måste erbjudas lika möjligheter i valkampanjen. Parlamentet förväntar sig att åtgärder vidtas för att tillförsäkra utlandsbosatta moldaviska medborgare rösträtt och anser att de facto-myndigheterna i utbrytarregionen Transnistrien inte har någon rätt att hindra moldaviska medborgare från att delta i valförfarandet.

13.  Europaparlamentet uppmanar Republiken Moldavien att delta i den parlamentariska församlingen Euronest, i enlighet med församlingens konstituerande akt.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaterna och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt Republiken Moldaviens regering och parlament.

Senaste uppdatering: 7 februari 2012Rättsligt meddelande