Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2216(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0328/2010

Předložené texty :

A7-0328/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/11/2010 - 6.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0403

Přijaté texty
PDF 84kWORD 40k
Úterý 23. listopadu 2010 - Štrasburk Konečné znění
Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: Irsko - záplavy v listopadu 2009
P7_TA(2010)0403A7-0328/2010
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2010 k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (KOM(2010)0534 – C7-0283/2010 – 2010/2216(BUD))

Evropský parlament ,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0534 – C7-0283/2010),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1) , a zejména na bod 26 této dohody,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002, kterým se zřizuje Fond solidarity Evropské unie(2) ,

–  s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o Fondu solidarity přijaté v rámci dohodovacího řízení dne 17. července 2008,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0328/2010),

1.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení, včetně přílohy, Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne xx listopadu 2010

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1) , a zejména na bod 26 této dohody,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002, kterým se zřizuje Fond solidarity Evropské unie(2) ,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Evropská unie zřídila Fond solidarity Evropské unie (dále jen „fond“), aby prokázala svou solidaritu s obyvateli regionů postižených katastrofami.

(2)  Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 umožňuje uvolnění prostředků z fondu v rámci ročního stropu ve výši 1 miliardy EUR.

(3)  Nařízení (ES) č. 2012/2002 obsahuje ustanovení, podle nichž mohou být prostředky z fondu uvolněny.

(4)  Irsko předložilo žádost o uvolnění prostředků z fondu s ohledem na katastrofu způsobenou rozsáhlými záplavami.

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010 bude z Fondu solidarity Evropské unie uvolněna částka ve výši 13 022 500 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie .

V … dne …

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

Poslední aktualizace: 1. března 2012Právní upozornění