Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0179(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0325/2010

Předložené texty :

A7-0325/2010

Rozpravy :

PV 22/11/2010 - 14
CRE 22/11/2010 - 14

Hlasování :

PV 23/11/2010 - 6.15
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0417

Přijaté texty
PDF 105kWORD 51k
Úterý 23. listopadu 2010 - Štrasburk Konečné znění
Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu *
P7_TA(2010)0417A7-0325/2010

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2010 k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu (KOM(2010)0331 – C7-0173/2010 – 2010/0179(CNS))

(Zvláštní legislativní postup: konzultace)

Evropský parlament ,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2010)0331),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0173/2010),

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7-0325/2010),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie odpovídajícím způsobem změnila;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 4
(4)  Bylo by předčasné stanovovat trvalou úroveň základní sazby nebo zvažovat změnu úrovně minimální sazby, dokud nebudou k dispozici výsledky konzultací o nové strategii DPH, které by měly řešit budoucí uspořádání a odpovídající úroveň harmonizace.
(4)  Bylo by předčasné stanovovat trvalou úroveň základní sazby nebo zvažovat změnu úrovně minimální sazby, dokud nebudou k dispozici výsledky konzultací o nové strategii DPH, které by měly řešit budoucí uspořádání a odpovídající úroveň harmonizace. Nová strategie DPH by se měla zaměřit na reformu pravidel pro DPH způsobem, který aktivně podporuje cíle vnitřního trhu. Cílem nové strategie DPH by mělo být snížit administrativní zátěž, odstranit daňové překážky a zlepšit podnikatelské prostředí, zejména pro malé a střední podniky a podniky náročné pro pracovní sílu, a současně zajistit odolnost systému proti podvodům.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 5
(5)  Proto je vhodné zachovat stávající minimální základní sazbu na úrovni 15 % do dalšího období, které bude dostatečně dlouhé na to, aby byla zajištěna právní jistota a umožněn další přezkum.
(5)  Proto je vhodné zachovat stávající minimální základní sazbu na úrovni 15 % do dalšího období, které bude dostatečně dlouhé na to, aby byla zajištěna právní jistota a umožněn další přezkum, přičemž strategie jednotného trhu bude v tomto ohledu sloužit jako vodítko .
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice - pozměňující akt
Bod odůvodnění 6
(6)  Opatření nevylučuje další přezkum legislativy týkající se DPH před 31. prosincem 2015, který by se týkal nové strategie DPH.
(6)  Opatření nevylučuje další přezkum legislativy týkající se DPH před 31. prosincem 2015, který by se týkal nové strategie DPH. Konečný systém by měl být pokud možno zaveden do 31. prosince 2015.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice - pozměňující akt
Článek 1 a (nový)
Článek 1a
Přezkum
1.  Komise do 31. prosince 2013 předloží legislativní návrhy, aby stávající přechodnou úroveň minimální sazby DPH nahradila konečným systémem.
2.  Za účelem provedení odstavce 1 uskuteční Komise rozsáhlé konzultace se všemi zúčastněnými veřejnými i soukromými subjekty, o nové strategii DPH. Tyto konzultace se budou přinejmenším týkat sazeb DPH, včetně snížených sazeb DPH, vhodnosti stanovit maximální sazbu DPH, rozsahu DPH, odchylek od systému, alternativních možností struktury a fungování DPH, včetně místa zdanění u dodávek uvnitř Unie. O výsledcích těchto konzultací předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu.
Poslední aktualizace: 1. března 2012Právní upozornění