Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0112(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0299/2010

Předložené texty :

A7-0299/2010

Rozpravy :

PV 22/11/2010 - 16
CRE 22/11/2010 - 16

Hlasování :

PV 23/11/2010 - 6.18
CRE 23/11/2010 - 6.18
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0420

Přijaté texty
PDF 219kWORD 232k
Úterý 23. listopadu 2010 - Štrasburk Konečné znění
Dlouhodobý plán pro populaci sardele obecné v Biskajském zálivu a lov této populace ***I
P7_TA(2010)0420A7-0299/2010
Usnesení
 Úplné znění
 Příloha
 Příloha
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví dlouhodobý plán pro populaci sardele obecné v Biskajském zálivu a lov této populace (KOM(2009)0399 – C7-0157/2009 – 2009/0112(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament ,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0399),

–  s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7–0157/2009),

–  s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. března 2010(1) ,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A7-0299/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. listopadu 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2011 kterým se stanoví dlouhodobý plán pro populaci sardele obecné v Biskajském zálivu a lov této populace
P7_TC1-COD(2009)0112

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské Unie, a zejména na článek 43, odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1) ,

v souladu s řádným legislativním postupem(2) ,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  S ohledem na prováděcí plán, který byl přijat na Světovém summitu OSN o udržitelném rozvoji v roce 2002 v Johannesburgu, se Evropská unie zavazuje mimo jiné zachovat či obnovit úrovně populací ryb, při nichž lze dosáhnout maximálního udržitelného výnosu, a má v úmyslu těchto cílů u vyčerpaných populací rozhodně dosáhnout, a to pokud možno nejpozději do roku 2015.

(2)  Lov sardele obecné v Biskajském zálivu je od roku 2005 přerušen z důvodu nízkého stavu této populace.

(3)  Aby byla obnovena populace sardele obecné v Biskajském zálivu na úroveň umožňující udržitelné využívání této populace tak, aby bylo dosahováno vysokých výnosů, je nezbytné přijmout opatření k dlouhodobému řízení stavu této populace zajišťujícímu její využívání při vysokých výnosech, které jsou v souladu s maximálním udržitelným výnosem a pokud možno zaručují stabilitu rybolovu a zároveň udržují nízkou míru nebezpečí vyčerpání stavu této populace.

(4)  Sezóna lovu sardele obecné v Biskajském zálivu trvá od 1. července každého roku do 30. června roku následujícího. Za účelem zjednodušení je vhodné stanovit zvláštní opatření stanovující TAC pro každou rybářskou sezónu a rozdělení rybolovných práv mezi členské státy takovým způsobem, který se shoduje s tímto obdobím řízení, a to na základě doporučení Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR)(3) . Podle čl. 43 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie musí Rada přijmout opatření ke stanovení a přidělení rybolovných práv. S ohledem na specifické aspekty lovu sardele obecné v Biskajském zálivu je vhodné, aby Rada stanovila tato opatření způsobem, který umožňuje, aby se TAC a kvóty vztahovaly na jednotlivé rybářské sezóny.

(5)  Tento postup vyplývá ze stanoviska výboru VTHVR, že odlov konstantní části biomasy reprodukující se populace by umožnil udržitelné řízení stavu populace. VTHVR také doporučuje, aby minimální úroveň biomasy reprodukující se populace, při které by se mohlo začít s odlovem, byla stanovena na 24 000 tun a preventivní úrovně biomasy na 33 000 tun. Kromě toho by přiměřená míra odlovu měla každý rok činit 30 % biomasy reprodukující se populace, s výhradou vhodných omezení. Tato míra by minimalizovala nebezpečí, že stav populace klesne pod minimální úroveň biomasy reprodukující se populace, a také by snížila pravděpodobnost uzavření loviště, přičemž by byly zachovány vysoké výnosy.

(6)  Pro případ, že by VTHVR nebyl v důsledku nedostatku dostatečně přesných a reprezentativních informací schopen předložit doporučení ohledně celkového přípustného odlovu, měla by být formulována ustanovení, která zajistí možnost určení celkového přípustného odlovu konzistentním způsobem.

(7)  Pokud by z takového hodnocení bylo zřejmé, že minimální úroveň biomasy reprodukující se populace nebo úrovně TAC, které jsou stanoveny v plánu, již nejsou vhodné, mělo by být zaručeno upravení plánu. Komise by proto měla být zmocněna k přijetí aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o změny preventivní úrovně biomasy nebo úrovně TAC stanovené v příloze I podle příslušných úrovní biomasy. Zvláště důležité je, aby Komise v průběhu příprav prováděla příslušné konzultace, a to i na úrovni odborníků.

(8)  Norma odlovu navržená v plánu k vymezení TAC se zakládá na odhadech biomasy reprodukující se populace sardele obecné, které se provádějí každoročně v květnu a v červnu, bezprostředně před obdobím řízení rybářské sezóny trvající od 1. července do 30. června. Zlepší-li se vědecké sledování populace, čímž se umožní dostatečně spolehlivě předpovídat na začátku každého roku objem přírůstku, pak bude možné zlepšit strategii odlovu ryb, která by odůvodňovala přizpůsobení tohoto dlouhodobého plánu pro populaci sardele obecné.

(9)  Aby bylo zajištěno dodržování opatření stanovených tímto nařízením, je nutno zavést kontrolní opatření doplňující opatření stanovená v nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (4) . Vzhledem k velkému počtu plavidel o délce méně než 15 metrů, která se podílejí na lovu sardele obecné, je vhodné povinnosti stanovené v článku 9 nařízení (EC) No 1224/2009 a v nařízení Komise (ES) č. 2244/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanoví pravidla pro systémy satelitního sledování plavidel(5) , rozšířit na všechna plavidla lovící sardel obecnou.

(10)  Je vhodné zajistit pravidelné hodnocení plánu, a pokud by toto hodnocení ukázalo, že pravidla kontroly odlovu již nezajišťují přístup k řízení populace v souladu se zásadou předběžné opatrnosti, měla by být zajištěna úprava plánu.

(11)  Pro účely čl. 21 písm. a) bodů i) a iv) nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu(6) by v případě, že se populace nachází pod preventivní úrovní biomasy reprodukující se populace, měl plánem být plán obnovy ve smyslu článku 5 nařízení (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky(7) a ve všech ostatních situacích plán řízení ve smyslu článku 6 nařízení (ES) č. 2371/2002,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví dlouhodobý plán pro zachování a řízení stavu populace sardele obecné v Biskajském zálivu (dále jen „plán“).

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na populaci sardele obecné, která žije v oblasti ICES VIII.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení platí následující definice:

   a) „rybářskou sezónou“ se rozumí období trvající od 1. července jednoho kalendářního roku do 31. června roku následujícího;
   b) „celkovým přípustným odlovem“ (TAC) se rozumí množství populace sardele obecné, které může být během každé rybářské sezóny uloveno a vyloženo nebo použito jako živá návnada v oblasti uvedené v článku 2;
   c) „kvótou“ se rozumí část TAC přidělená členským státům;
   d) „preventivní úrovní biomasy“ se rozumí úroveň biomasy reprodukující se populace ve výši 33 000 tun;
   e) „stávající biomasou“ se rozumí průměrná velikost biomasy populace sardele obecné v období měsíců května a června, které bezprostředně předchází rybářské sezóně, pro kterou má být stanoven TAC;
   f) „systémem sledování populace sardele obecné“ se rozumějí postupy jejího přímého hodnocení, které VTHVR umožňují stanovit hodnotu stávající biomasy populace sardele obecné; v současné době tyto postupy zahrnují akustické sledování prováděné v květnu a červnu a metodu denní produkce vajíček.

KAPITOLA II

CÍL DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ

Článek 4

Cíl plánu

Cílem plánu je:

   a) zajistit využívání populace sardele obecné tak, aby bylo dosahováno vysokých výnosů, které jsou v souladu s maximálním udržitelným výnosem, a 
   b) pokud možno zaručit dlouhodobou stabilitu rybolovu, která je nezbytným předpokladem k zajištění finanční a ekologické udržitelnosti odvětví rybolovu, a  zároveň udržet nízkou míru nebezpečí vyčerpání stavu této populace.

KAPITOLA III

PRAVIDLA ODLOVU

Článek 5

Celkový přípustný odlov a jeho rozdělení mezi členské státy

1.  Celkový přípustný odlov (TAC) a jeho rozdělení mezi členské státy na každou rybářskou sezónu se vyjadřuje v tunách a je uvedeno v příloze I ve výši odpovídající stávající biomase odhadnuté výborem VTHVR.

2.  Pokud z důvodu chyb v systému monitorování nebo nedostatečně přesných nebo nekonzistentních odhadů úrovně stávající biomasy není VTHVR schopen předložit hodnocení ohledně stávající biomasy, stanoví se TAC a kvóty takto:

   a) pokud VTHVR doporučí, aby byly odlovy sardele obecné sníženy na nejnižší možnou úroveň, určí se celkový přípustný odlov a kvóty tak, že budou alespoň o 25 % nižší než celkový přípustný odlov a kvóty stanovené pro předcházející rybářskou sezónu;
   b) ve všech ostatních případech musí celkový přípustný odlov a kvóty odpovídat příslušným úrovním v tunách stanoveným pro předcházející rybářskou sezónu.

3.  Každý rok bude Komise informovat dotyčné členské státy o doporučení VTHVR a potvrdí odpovídající celkový přípustný odlov a kvóty v souladu s přílohou I a vztahující se na rybářskou sezónu, která začíná k 1. červenci daného roku, a zveřejní tyto informace v řadě C Úředního věstníku Evropské unie a  na internetových stránkách Komise. případě potřeby oznámí Komise před 1. červencem každého roku orientační TAC do té doby, než bude nejvýše do patnácti dnů po zahájení sezóny stanovena.

Článek 6

Přenesení pravomoci

Pokud VTHVR předloží stanovisko, že preventivní úroveň biomasy podle článku 3 nebo úrovně celkového povoleného odlovu stanovené v příloze I podle příslušných úrovní biomasy již neumožňují udržitelné využívání populace sardele obecné, může Komise přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7 a s výhradou podmínek stanovených v článcích 8 a 9 nové hodnoty těchto úrovní.

Článek 7

Výkon přenesení pravomoci

1.   Pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 6 jsou svěřeny Komisi na dobu tří let od ... (8) . Komise předloží zprávu o přenesených pravomocích nejpozději šest měsíců před koncem tohoto tříletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhé období, pokud je Evropský parlament nebo Rada nezruší v souladu s článkem 8.

2.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

3.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřená Komisi a podléhá podmínkám stanoveným v článcích 8 a 9.

Článek 8

Zrušení přenesení pravomoci

1.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 kdykoli zrušit.

2.   Orgán, který zahájil interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhý orgán a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno, a možné důvody tohoto zrušení.

3.   Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení pravomocí vyjmenovaných v daném rozhodnutí. Nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Neovlivní platnost již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 9

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

1.   Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vznést námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení.

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

2.   Pokud Evropský parlament ani Rada ve lhůtě uvedené v odstavci 1 námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevznesou, akt v přenesené pravomoci se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupí v platnost dnem v něm stanoveným.

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlament i Rada Komisi informovaly o svém záměru námitky nevyslovit.

3.   Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost v případě, že proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky ve lhůtě uvedené v odstavci 1. Orgán vyslovující námitky proti aktu v přenesené pravomoci vysvětlí důvody takového jednání.

KAPITOLA IV

SLEDOVÁNÍ, INSPEKCE A DOHLED

Článek 10

Vztah vůči nařízení (ES) č. 1224/2009

Kontrolní opatření stanovená v této kapitole se použijí spolu s kontrolními opatřeními stanovenými v  nařízení (ES) č. 1224/2009 a v  prováděcích pravidlech k uvedenému nařízení .

Článek 11

Zvláštní povolení k rybolovu

1.  Pro účely lovu sardele obecné v Biskajském zálivu musí mít plavidla zvláštní povolení k rybolovu vydané v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1627/94 ze dne 27. června 1994, kterým se stanoví obecná ustanovení týkající se zvláštních povolení k rybolovu(9) .

2.  Každému rybářskému plavidlu, které nemá zvláštní povolení k rybolovu, je zakázáno lovit nebo přechovávat na palubě jakékoliv množství sardele obecné, dokud je plavidlo na rybářském výjezdu, který zahrnuje přítomnost uvedeného plavidla v jedné z oblastí ICES uvedených v článku 2.

3.  Před zahájením rybolovných činností v kterékoli rybářské sezóně sestaví členské státy seznam plavidel majících zvláštní povolení k rybolovu a na svých úředních internetových stránkách jej zpřístupní Komisi a ostatním členským státům, a to tak, že jim poskytnou internetový odkaz na příslušnou internetovou stránku. Členský stát je povinen udržovat tento seznam neustále aktuální a neprodleně informovat Komisi a ostatní členské státy o jakýchkoli změnách původního odkazu na příslušnou internetovou stránku.

Článek 12

Systémy sledování plavidel

Spolu s ustanovením článku 9 nařízení (ES) č. 1224/2009 se povinnosti stanovené nařízením Komise (ES) č. 2244/2003 vztahují i na ta plavidla, jejichž celková délka nepřesahuje 15 metrů. Ustanovení čl. 9 odst. 5 nařízení (ES) č. 1224/2009 se nepoužijí.

Článek 13

Křížové kontroly

Při ověřování údajů týkajících se sardele obecné v souladu s čl. 109 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009 mají orgány členských států, jež odpovídají za sledování rybolovu, klást zvláštní důraz na možnost, že by jako sardel obecná mohly být vykazovány jiné druhy ryb a naopak.

Článek 14

Předběžné oznámení

1.  Odchylně od čl. 17 odst. 1 a čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 se lhůta pro podání předběžné informace o připlutí příslušným orgánům členského státu, pod jehož vlajkou se plaví, nebo pobřežního státu, stanoví na jednu hodinu před předpokládaným vplutím do přístavu.

2.  Příslušné orgány členského státu, v němž má být vyložena více než jedna tuna sardele obecné, mohou požadovat, aby vykládka úlovků přechovávaných na palubě nezačala, dokud ji tyto orgány nepovolí.Vykládky by však neměly být v žádném případě odkládány nebo zpožďovány tak, aby byla snížena kvalita nebo prodejní hodnota ryb.

Článek 15

Určené přístavy

Státní a regionální orgány každého členského státu určí přístavy, v nichž se budou vykládat jakákoli množství sardele obecné přesahující jednu tunu.

Článek 16

Povolená odchylka při odhadu množství zaznamenaných v lodním deníku

V souladu s čl. 14 odst. 3 nařízení (EC) č. 1224/2009 představuje povolená odchylka při odhadu množství v kg na palubě 10 % hodnoty v lodním deníku.

Článek 17

Oddělené uložení sardele obecné

Je zakázáno uchovávat na palubě rybářského plavidla Společenství v jakýchkoli nádobách jakékoli množství sardele obecné společně s jinými druhy mořských živočichů. Nádoby se sardelí obecnou musí být uloženy v nákladním prostoru odděleně od ostatních nádob.

Článek 18

Vnitrostátní kontrolní akční programy

1.  Komise alespoň jednou za rok svolá zasedání Výboru pro rybolov a akvakulturu za účelem zhodnocení uplatňování a výsledků vnitrostátních kontrolních akčních programů.

2.   Komise musí Regionálnímu poradnímu sboru pro jihozápadní vodstvo (SWWRAC) zpřístupnit informace o uplatňování vnitrostátních kontrolních akčních programů a také informace o získaných výsledcích.

Článek 19

Zvláštní kontrolní a inspekční program

Komise může v souladu s článkem 95 nařízení (ES) č. 1224/2009 rozhodnout o provádění zvláštního kontrolního a inspekčního programu.

KAPITOLA V

DALŠÍ POSTUP

Článek 20

Vyhodnocení plánu

Komise na základě doporučení výboru VTHVR a po konzultaci příslušného regionálního poradního sboru vyhodnotí dopad plánu na populaci sardele obecné a na lov této populace, a to nejpozději ve třetím roce uplatňování tohoto nařízení a pak každé tři po sobě následující roky uplatňování tohoto nařízení a případně navrhne vhodná opatření ke změně plánu.

KAPITOLA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 21

Pomoc v rámci Evropského rybářského fondu

1.  Pro rybářské sezóny, kdy se populace nachází pod preventivní úrovní biomasy, a pro účely čl. 21 písm. a) bodu i) nařízení (ES) č. 1198/2006 se za plán považuje plán obnovy ve smyslu článku 5 nařízení (ES) č. 2371/2002.

2.  Pro rybářské sezóny, kdy se populace nachází na preventivní úrovni biomasy nebo nad touto úrovní, a pro účely čl. 21 písm. a) bodu iv) nařízení (ES) č. 1198/2006 se za plán považuje plán řízení ve smyslu článku 6 nařízení (ES) č. 2371/2002.

Článek 22

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem ode dne vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie .

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ..... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Úř. věst. C 354, 28.12.2010, s. 69.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2010.
(3) Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.
(4) Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
(5) Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 17.
(6) Úř. věst. L 223, 15.8.2006, s. 1.
(7) Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.
(8)* Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu tohoto nařízení v platnost.
(9) Úř. věst. L 171, 6.7.1994, s. 7.


PŘÍLOHA I

Úrovně celkového přípustného odlovu (TAC) uvedené v tabulce níže jsou vypočítány podle následujícího pravidla:

přičemž:

TAC y je celkový přípustný odlov pro rok řízení y trvající od 1. července jednoho kalendářního roku do 30. června roku následujícího.

TAC min je minimální TAC

TAC max je maximální TAC

B pa je preventivní úroveň biomasy reprodukující se populace pro tuto populaci

Gamma γ je míra odlovu

SSB y je současná úroveň biomasy reprodukující se populace stanovená odhadem v květnu každého roku.

Na základě vědeckého doporučení by vhodné parametry určené k použití s výše uvedeným vzorcem s ohledem na řízení stavu populace sardele obecné v Biskajském zálivu měly být tyto:

TAC min = 7 000 tun;

TAC max = 33 000 tun;

B pa = 33 000 tun;

γ = 0,3.

Úrovně stávající biomasy a odpovídající úrovně TAC a kvót

Odhadovaná stávající biomasa (v tunách)

Odpovídající TAC

(v tunách)

Kvóty (v tunách)

Francie

Španělsko

24 000 nebo méně

0

0

0

24 001 – 33 000

7 000

700

6 300

33 001 – 34 000

10 200

1 020

9 180

34 001 – 35 000

10 500

1 050

9 450

35 001 – 36 000

10 800

1 080

9 720

36 001 – 37 000

11 100

1 110

9 990

37 001 – 38 000

11 400

1 140

10 260

38 001 – 39 000

11 700

1 170

10 530

39 001 – 40 000

12 000

1 200

10 800

40 001 – 41 000

12 300

1 230

11 070

41 001 – 42 000

12 600

1 260

11 340

42 001 – 43 000

12 900

1 290

11 610

43 001 – 44 000

13 200

1 320

11 880

44 001 – 45 000

13 500

1 350

12 150

45 001 – 46 000

13 800

1 380

12 420

46 001 – 47 000

14 100

1 410

12 690

47 001 – 48 000

14 400

1 440

12 960

48 001 – 49 000

14 700

1 470

13 230

49 001 – 50 000

15 000

1 500

13 500

50 001 – 51 000

15 300

1 530

13 770

51 001 – 52 000

15 600

1 560

14 040

52 001 – 53 000

15 900

1 590

14 310

53 001 – 54 000

16 200

1 620

14 580

54 001 – 55 000

16 500

1 650

14 850

55 001 – 56 000

16 800

1 680

15 120

56 001 – 57 000

17 100

1 710

15 390

57 001 – 58 000

17 400

1 740

15 660

58 001 – 59 000

17 700

1 770

15 930

59 001 – 60 000

18 000

1 800

16 200

60 001 – 61 000

18 300

1 830

16 470

61 001 – 62 000

18 600

1 860

16 740

62 001 - 63 000

18 900

1 890

17 010

63 001 – 64 000

19 200

1 920

17 280

64 001 – 65 000

19 500

1 950

17 550

65 001 – 66 000

19 800

1 980

17 820

66 001 – 67 000

20 100

2 010

18 090

67 001 – 68 000

20 400

2 040

18 360

68 001 – 69 000

20 700

2 070

18 630

69 001 – 70 000

21 000

2 100

18 900

70 001 – 71 000

21 300

2 130

19 170

71 001 – 72 000

21 600

2 160

19 440

72 001 – 73 000

21 900

2 190

19 710

73 001 – 74 000

22 200

2 220

19 980

74 001 – 75 000

22 500

2 250

20 250

75 001 – 76 000

22 800

2 280

20 520

76 001 – 77 000

23 100

2 310

20 790

77 001 – 78 000

23 400

2 340

21 060

78 001 – 79 000

23 700

2 370

21 330

79 001 – 80 000

24 000

2 400

21 600

80 001 – 81 000

24 300

2 430

21 870

81 001 – 82 000

24 600

2 460

22 140

82 001 – 83 000

24 900

2 490

22 410

83 001 – 84 000

25 200

2 520

22 680

84 001 – 85 000

25 500

2 550

22 950

85 001 – 86 000

25 800

2 580

23 220

86 001 – 87 000

26 100

2 610

23 490

87 001 – 88 000

26 400

2 640

23 760

88 001 – 89 000

26 700

2 670

24 030

89 001 – 90 000

27 000

2 700

24 300

90 001 – 91 000

27 300

2 730

24 570

91 001 – 92 000

27 600

2 760

24 840

92 001 – 93 000

27 900

2 790

25 110

93 001 – 94 000

28 200

2 820

25 380

94 001 – 95 000

28 500

2 850

25 650

95 001 – 96 000

28 800

2 880

25 920

96 001 – 97 000

29 100

2 910

26 190

97 001 – 98 000

29 400

2 940

26 460

98 001 – 99 000

29 700

2 970

26 730

99 001 – 100 000

30 000

3 000

27 000

Více než 100 000

33 000

3 300

29 700


PŘÍLOHA II

Obsah vnitrostátních kontrolních akčních programů

Ve vnitrostátních kontrolních akčních programech by měly být mimo jiné uvedeny tyto údaje:

1.  PROSTŘEDKY KONTROLY

Lidské zdroje

1.1.  Počet inspektorů na pevnině a na moři a období a oblasti, v nichž a kdy budou nasazeni.

Technické prostředky

1.2.  Počet hlídkových plavidel a letadel a období a oblasti, v nichž budou nasazena.

Finanční prostředky

1.3.  Rozpočtový příděl pro nasazení lidských zdrojů, hlídkových plavidel a letadel.

2.  ELEKTRONICKÉ ZAZNAMENÁVÁNÍ A HLÁŠENÍ INFORMACÍ O RYBOLOVNÝCH ČINNOSTECH

Popis systémů zavedených s cílem zajistit dodržování článků 13, 15, a 17.

3.  URČENÍ PŘÍSTAVŮ

Seznam přístavů určených pro vykládky sardele obecné podle článku 16, pokud tento seznam existuje.

4.  OZNÁMENÍ PŘED VYKLÁDKOU

Popis systémů zavedených s cílem zajistit dodržování článku 14.

5.  KONTROLA VYKLÁDEK

Popis veškerých zařízení a systémů zavedených s cílem zajistit dodržování článků 14, 15 a 16.

6.  INSPEKČNÍ POSTUPY

Vnitrostátní kontrolní akční programy musí stanovit postupy, kterými je třeba se řídit při:

   a) provádění inspekcí na moři a na souši;
   b) komunikaci s příslušnými orgány, které ostatní členské státy určí jako orgány odpovědné za vnitrostátní kontrolní akční program pro sardel obecnou;
   c) společném dohledu a výměně inspektorů, včetně vymezení pravomocí inspektorů působících ve vodách jiných členských států.


PŘÍLOHA III

ZVLÁŠTNÍ INSPEKČNÍ STANDARDY

CÍL

1.  Každý stát stanoví zvláštní inspekční standardy v souladu s touto přílohou.

STRATEGIE

2.  Inspekce rybolovných činností a dohled nad nimi se zaměří na plavidla, u nichž lze předpokládat, že loví sardel obecnou. K přezkoumání účinnosti inspekce a dohledu se použijí namátkové inspekce přepravy sardele obecné a jejího uvádění na trh, které slouží jako doplňkový mechanismus křížové kontroly.

PRIORITY

3.  V závislosti na tom, jak jsou loďstva zasažena omezením rybolovných práv, je různým typům lovných zařízení přiřazována odlišná priorita. Z tohoto důvodů stanoví každý členský stát zvláštní priority.

CÍLOVÉ STANDARDY

4.  Nejpozději do jednoho měsíce ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost zavedou členské státy své inspekční plány se zohledněním níže uvedených cílů.

Členské státy určí a popíší strategii výběru vzorků, která se bude používat.

Komise může mít na svou žádost přístup k plánu odběru vzorků používanému členským státem.

a)  Stupeň inspekce v přístavech

Dosažená přesnost by zpravidla měla být alespoň rovna výsledku, jehož je dosaženo při jednoduchém namátkovém odběru vzorků, při němž je inspekci podrobeno 20 % počtu všech vykládek sardele obecné v daném členském státě.

b)  Stupeň inspekce uvádění na trh

Inspekce 5 % množství sardele obecné nabízeného k prodeji při dražbách.

c)  Stupeň inspekce na moři

Pružný standard: bude stanoven po provedení podrobné analýzy rybolovné činnosti v každé oblasti. Standardy pro inspekce na moři musí uvádět počet dní, které mají být stráveny hlídkováním na moři v zónách řízení populace sardele obecné, případně může být stanoven zvláštní standard pro dny strávené hlídkováním v určitých oblastech.

d)  Stupeň dohledu ze vzduchu

Pružný standard: bude stanoven po provedení podrobné analýzy rybolovné činnosti v každé oblasti a při zohlednění zdrojů, které má členský stát k dispozici.

Poslední aktualizace: 1. března 2012Právní upozornění