Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0057(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0296/2010

Předložené texty :

A7-0296/2010

Rozpravy :

PV 22/11/2010 - 16
CRE 22/11/2010 - 16

Hlasování :

PV 23/11/2010 - 6.19
CRE 23/11/2010 - 6.19
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0421

Přijaté texty
PDF 173kWORD 117k
Úterý 23. listopadu 2010 - Štrasburk Konečné znění
Víceletý plán pro západní populaci kranase obecného a lov této populace ***I
P7_TA(2010)0421A7-0296/2010
Usnesení
 Úplné znění
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2010 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví víceletý plán pro západní populaci kranase obecného a lov této populace (KOM(2009)0189 – C7-0010/2009 – 2009/0057(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament ,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0189),

–  s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0010/2009),

–  s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. března 2010(1) ,

–  s ohledem článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A7-0296/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. listopadu 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2011, kterým se stanoví víceletý plán pro západní populaci kranase obecného a lov této populace
P7_TC1-COD(2009)0057

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1) ,

v souladu s řádným legislativním postupem(2) ,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Prováděcí plán přijatý na Světovém summitu OSN o udržitelném rozvoji v roce 2002 v Johannesburgu Evropskou unii mimo jiné zavazuje udržet rybí populace nebo je obnovit na úroveň, která zajistí maximální udržitelný výnos, přičemž u vyčerpaných populací by těchto cílů mělo být dosaženo co nejdříve a pokud možno nejpozději do roku 2015. Podle článku 2 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky(3) je cílem společné rybářské politiky zajistit takové využívání živých vodních zdrojů, které umožní udržitelné hospodářské, environmentální a sociální podmínky.

(2)  ▌ Biologické informace o západní populaci nejsou dostatečné pro úplné vyhodnocení populace, které by umožnilo stanovit cíl v oblasti úmrtnosti způsobené rybolovem vztažený k maximálnímu udržitelnému výnosu a uvedlo celkový přípustný odlov do souvislosti s vědeckými předpověďmi odlovu. Jako biologický ukazatel vývoje velikosti populace lze nicméně použít index početnosti jiker, který se vypočítává od roku 1977 v rámci tříletých mezinárodních průzkumů.

(3)  Z doporučení Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (dále jen „VTHVR“) vyplývá, že pravidlo kontroly odlovu založené na trendu vývoje početnosti jiker podle posledních tří průzkumů jiker by umožňovalo udržitelné řízení populace.

(4)  Již řadu let od roku 2003 vědecká doporučení vycházející ze zásady předběžné opatrnosti ukazují, že by roční odlovy západní populace kranase obecného měly být nižší než 150 000 tun, přičemž se předpokládá, že tímto způsobem by bylo zachováno její udržitelné využívání i v případě trvalé absence mimořádně silné regenerace. Pravidlo kontroly odlovu by mělo být založeno rovným dílem na těchto doporučeních vycházejících ze zásady předběžné opatrnosti a na trvale stanovovaném TAC, upravovaném podle faktoru vyjadřujícího trendy produkce jiker.

(5)  Pravidla kontroly odlovu musí zohledňovat výměty, včetně vypuštěných ryb, protože význam mají veškeré ryby odstraněné z populace.

(6)  Daná populace je rozšířena především ve vodách Unie a Norska. Norsko má zájem na využívání západní populace kranase obecného. Tato populace zatím není předmětem společného řízení.

(7)  Z hospodářského hlediska je západní populace nejdůležitější populací kranase obecného ve vodách Unie. Je předmětem lovu různých rybolovných loďstev – průmyslových pro účely zpracování a zahraničního obchodu a drobných, jejichž cílem je dodávat široké veřejnosti vysoce kvalitní čerstvé ryby.

(8)  Aby bylo zajištěno dodržování opatření stanovených tímto nařízením, měla by být přijata zvláštní kontrolní a dohledová opatření nad rámec těch, která jsou stanovena v nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (4) a v  nařízení Komise (ES) č. 1542/2007 ze dne 20. prosince 2007 o vykládce a vážení sledě obecného, makrely obecné a kranase obecného(5) . Tato opatření by měla být zaměřena zvláště proti nesprávnému vykazování oblastí a druhů.

(9)  Je vhodné zajistit pravidelné hodnocení plánu a v případě, že by toto hodnocení ukázalo, že pravidla kontroly odlovu již nezajišťují přístup k řízení populace v souladu se zásadou předběžné opatrnosti, měla by být zajištěna úprava plánu.

(10)  Pro účely čl. 21 písm. a) bodů i) a iv) nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu(6) by plán měl být plánem obnovy ve smyslu článku 5 nařízení (ES) č. 2371/2002, pokud je odhadovaná velikost reprodukující se populace menší než 130 % její velikosti v roce 1982, kdy došlo k mimořádně velké regeneraci, a ve všech ostatních případech by měl být plánem řízení. Reprodukující se populace o velikosti odpovídající 130 % velikosti v roce 1982 představuje preventivní úroveň biomasy.

(11)  Stanovení a přidělení rybolovných práv ▌v rámci společné rybářské politiky přímý dopad na socioekonomickou situaci rybolovných loďstev členských států, a proto je třeba obzvláště zohlednit prodej čerstvých ryb určených k lidské spotřebě ze strany malých pobřežních loďstev přímo spojených s oblastmi pobřežního rybolovu, které jsou na něm velmi závislé .

(12)  Biologické referenční hodnoty a parametry, které jsou součástí pravidla odlovu, by se měly řídit nejnovějšími vědeckými doporučeními. Komise by měla být zmocněna, pokud jde o úpravy určitých biologických referenčních hodnot a parametrů začleněných do pravidla odlovu stanoveného v příloze, přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), aby mohla rychle reagovat na změny ve vědeckých doporučeních vyplývající z hlubšího poznání či zdokonalení metod. Je zvláště důležité, aby Komise uskutečnila během přípravné fáze příslušné konzultace, včetně konzultací s odborníky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví dlouhodobý plán pro zachování a řízení západní populace kranase obecného (dále jen „plán“).

Článek 2

Oblast působnosti

Plán se vztahuje na populaci kranase obecného, která žije ve vodách EU a mezinárodních vodách v divizích ICES IIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj, VIIk, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIId a VIIIe.

Pokud jde o pobřežní loďstvo, uplatní se uspořádání zón řízení vyplývající z tohoto plánu způsobem, který zohlední historická práva této části loďstva.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)  „ICES“ Mezinárodní rada pro průzkum moří a „divizí ICES“ statistická rybolovná oblast vymezená touto organizací;

   b) „západní populací kranase obecného“ kranas obecný v populaci uvedené v článku 2;
   c) „celkovým přípustným odlovem“ (TAC) množství západní populace kranase obecného, které může být každý rok uloveno a vyloženo;
   d) „celkovým odstraněným množstvím“ množství západní populace kranase obecného odstraněné z moře, které zahrnuje použitelný TAC a odhad množství vyřazených ryb (výmětů) vypočítaný pro příslušný rok v souladu s ustanoveními tohoto nařízení;
   e) „indexem průzkumu jiker“ odhadovaný počet jiker kranase obecného vyplývající z tříletého mezinárodního průzkumu jiker makrely obecné a kranase obecného v Atlantiku vydělený číslem 1015;
   f) „vypuštěnými rybami“ ryby ulovené a následně vypuštěné do moře bez přemístění na palubu plavidla.

KAPITOLA II

CÍL DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ

Článek 4

Cíl plánu

Cílem plánu je zachovat biomasu západní populace kranase obecného na úrovni, která zajišťuje její udržitelné využívání, a dosáhnout co nejvyššího dlouhodobého výnosu. Za tímto účelem by se pravidlo kontroly odlovu mělo rovným dílem zakládat na doporučeních vycházejících z předběžné opatrnosti podaných pro podmínky průměrné regenerace a na stávajícím celkovém přípustném odlovu upraveném podle faktoru, který vyjadřuje nejnovější trend vývoje početnosti populace měřený prostřednictvím produkce jiker.

KAPITOLA III

PRAVIDLA ODLOVU

Článek 5

Postup stanovení TAC

1.  Aby bylo možné dosáhnout cíle stanoveného v článku 4, rozhodne Rada každý rok postupem stanoveným v čl. 43 odst. 3 Smlouvy o fungování EU po konzultaci s VTHVR o TAC pro západní populaci kranase obecného na následující rok.

2.  Zónové rozšíření TAC pro západní populaci kranase obecného stanovené v tomto nařízení zohlední specifičnost a důvody lovu zúčastněných průmyslových nebo drobných loďstev – pro účely zpracování a zahraničního obchodu a za účelem dodávání vysoce kvalitních čerstvých ryb široké veřejnosti

3.  TAC se stanoví v souladu s touto kapitolou.

Článek 6

Výpočet TAC

1.  TAC se vypočítá odečtením množství ryb odpovídajícího výmětům včetně vypuštěných ryb, k nimž podle odhadu VTHVR došlo v roce předcházejícím roku, ve kterém bylo provedeno poslední vědecké vyhodnocení, od celkového odstraněného množství vypočítaného podle článků 7 a 8.

2.  V případě, že VTHVR není schopen odhadnout výši výmětů včetně vypuštěných ryb v roce předcházejícím roku, v němž bylo provedeno poslední vědecké vyhodnocení, odečítané množství se rovná průměrnému poměrnému množství výmětů včetně vypuštěných ryb, k nimž podle vědeckých odhadů došlo v posledních 15 letech ▌.

3.  Jestliže je TAC vypočítán na základě celkového odstraněného množství vypočítaného předběžně v souladu s čl. 7 odst. 3, během roku používání se upraví podle konečného výpočtu odstraněného množství.

Článek 7

Výpočet celkového odstraněného množství pro rok následující po průzkumu jiker

1.  V případě, že se TAC stanovuje pro rok následující po roce, v němž byl proveden průzkum jiker, vypočte se celkové odstraněné množství na základě těchto parametrů:

   a) konstantní faktor rovný 1,07, který vyjadřuje konečné zvýšení celkového odstraněného množství podle simulací v podkladových matematických modelech a jehož účelem je maximalizovat roční výnos, aniž by byl ohrožen cíl udržet riziko poklesu velikosti populace na velmi nízké úrovni;
   b) TAC stanovený pro rok, v němž proběhl průzkum jiker (dále jen „referenční TAC“);
   c) váhový faktor stanovený podle přílohy, který vyjadřuje trend početnosti populace na základě indexů průzkumu jiker;
   d) minimální celkové odstraněné množství, zahrnující odhady výmětů, ve výši mezi 70 000 a 80 000 tunami . Minimální celkové odstraněné množství Rada určí při stanovení TAC v souladu s touto kapitolou.

2.  Celkové odstraněné množství uvedené v odstavci 1 se vypočítá podle tohoto vzorce:

1,07 * (minimální celkové odstraněné množství + (referenční TAC * váhový faktor) / 2)

3.  Je-li k dispozici pouze předběžný výpočet posledního indexu průzkumu jiker, celkové odstraněné množství se vypočítá podle odstavců 1 a 2 na základě předběžného indexu a během roku používání příslušného TAC se upraví podle konečného výsledku průzkumu jiker.

Článek 8

Výpočet celkového odstraněného množství pro další roky

1.  V případě, že TAC má být stanoven pro rok nenásledující po roce, v němž byl proveden průzkum jiker, rovná se celkové odstraněné množství celkovému odstraněnému množství vypočítanému pro předchozí rok.

2.  Pokud však mezi posledním průzkumem jiker a rokem, pro který má být TAC stanoven, uplynuly více než tři roky, sníží se celkové odstraněné množství o 15 %, ledaže podle doporučení VTHVR toto snížení není vhodné. V takovém případě se celkové odstraněné množství rovná předchozímu nebo se při jeho výpočtu použije menší snížení, založené na doporučení VTHVR.

Článek 9

Přechodné pravidlo pro stanovení TAC

V případě, že se první TAC, který má být stanoven podle článků 6 a 7, týká roku, který nenásleduje po roce, v němž byl proveden průzkum jiker, TAC se podle uvedených článků vypočítá tak, jako by se poslední průzkum jiker uskutečnil v předchozím roce.

Článek 10

Úprava opatření

V případě, že podle doporučení VTHVR vycházejícího z hlubších znalostí o populaci nebo ze zdokonalené metody vyhodnocení populace je třeba odlišně stanovit nebo vypočítat váhový faktor nebo směrnici odrážející početnost jiker uvedené v příloze, může Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11 a za podmínek stanovených v článcích 12 a 13 přijmout změny přílohy za účelem přizpůsobení těchto parametrů novému vědeckému doporučení.

Článek 11

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 10 je svěřena Komisi na dobu tří let po ... (7) . Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději šest měsíců před koncem tohoto tříletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud je Evropský parlament nebo Rada nezruší v souladu s článkem 12.

2.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

3.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v článcích 12 a 13.

Článek 12

Zrušení přenesení pravomoci

1.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 10 kdykoli zrušit.

2.  Orgán, který zahájí vnitřní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhý orgán a Komisi a uvede přenesené pravomoci, jež by se mohly stát předmětem zrušení, a důvody tohoto zrušení.

3.  Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Zveřejňuje se v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 13

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

1.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení.

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

2.  Pokud Evropský parlament ani Rada ve lhůtě uvedené v odstavci 1 námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, je akt v přenesené pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem v něm stanoveným.

Pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit, může být akt v přenesené pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost ještě před uplynutím uvedené lhůty.

3.  Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán, který vyslovuje námitku proti aktu v přenesené pravomoci, je odůvodní.

KAPITOLA IV

SLEDOVÁNÍ A DOHLED

Článek 14

Oprávnění k  rybolovu

1.  Pro účely lovu západní populace kranase obecného musí mít plavidla oprávnění k rybolovu vydané v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1224/2009 .

2.  Každému rybářskému plavidlu, které nemá oprávnění k rybolovu, je během rybářského výjezdu, který zahrnuje přítomnost tohoto plavidla v některé z divizí ICES uvedených v článku 2, zakázáno lovit či uchovávat na palubě jakékoli množství kranase obecného.

3.  Odchylně od odstavce 2 smí velitel rybářského plavidla, které nemá oprávnění k rybolovu, uchovávat na palubě kranase obecného a vstoupit do oblasti uvedené v článku 2 pod podmínkou, že lovné zařízení je přivázáno a uloženo v souladu s požadavky stanovenými v odstavci 47 nařízení (ES) č. 1224/2009, a při dodržení podmínek stanovených v odstavci 4 tohoto článku.

4.  Nad rámec požadavků stanovených v článku 14 nařízení (ES) č. 1224/2009 navíc velitel rybářského plavidla, které nemá oprávnění k rybolovu, před tím, než vstoupí do oblasti uvedené v článku 2 tohoto nařízení, učiní záznam do svého lodního deníku, kde uvede datum a čas ukončení posledního rybolovu a plánovaný přístav vykládky. Jestliže se na plavidlo vztahují požadavky článku 15 nařízení (ES) č. 1224/2009, předají se tyto informace v souladu s uvedeným článkem. Množství kranase obecného, které je uchováváno na palubě a není zaznamenáno v lodním deníku, se považuje za ulovené v dané oblasti.

5.  Každý členský stát sestavuje a uchovává seznam plavidel, jimž bylo vydáno oprávnění k rybolovu ,a na svých úředních internetových stránkách tento seznam zpřístupní Komisi a ostatním členským státům. Členský stát umístí tento seznam do zabezpečené části úředních internetových stránek vytvořených v souladu s článkem 114 nařízení (ES) č. 1224/2009.

6.  Aniž je dotčena kapitola III nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství (8) , odstavce 1 až 4 tohoto článku se vztahují také na rybářská plavidla třetích zemí, která hodlají lovit západní populaci kranase obecného ve vodách Unie.

Článek 15

Křížové kontroly

1.  Při ověřování údajů týkajících se západní populace kranase obecného v souladu s článkem 109 nařízení (ES) č. 1224/2009 se klade zvláštní důraz na možnost vykazování malých pelagických druhů jiných než kranas obecný jako kranase obecného a naopak.

2.  ▌ Zvláštní důraz se klade také na jednotnost údajů o oblastech týkajících se činností pozorovaných v oblastech, kde se setkávají hranice populací kranase obecného, konkrétně v divizích ICES VIIIc a IXa, IVa a IVb, VIIe a VIId.

KAPITOLA V

DALŠÍ POSTUP

Článek 16

Vyhodnocení plánu

Komise na základě doporučení VTHVR a po konzultaci s Regionálním poradním sborem pro pelagické populace vyhodnotí dopad plánu na západní populaci kranase obecného a na lov této populace, a to nejpozději v šestém roce používání tohoto nařízení a pak každých šest po sobě následujících let používání tohoto nařízení, a případně navrhne vhodná opatření na změnu plánu.

KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 17

Pomoc poskytovaná Evropským rybářským fondem

1.  Pro roky, kdy velikost reprodukující se populace podle vědeckých odhadů dosahuje alespoň 130 % velikosti, kterou měla v roce 1982, se plán považuje za plán řízení ve smyslu článku 6 nařízení (ES) č. 2371/2002 a pro účely čl. 21 písm. a) bodu iv) nařízení (ES) č. 1198/2006.

2.  Pro roky, kdy je velikost reprodukující se populace podle vědeckých odhadů menší než 130 % velikosti, kterou měla v roce 1982, se plán považuje za plán obnovy ve smyslu článku 5 nařízení (ES) č. 2371/2002 a pro účely čl. 21 písm. a) bodu i) nařízení (ES) č. 1198/2006.

Článek 18

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie .

Článek 14 se použije ode dne použitelnosti článků 7 a 14 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V  ... dne ….

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Úř. věst. C 354, 28.12.2010, s. 68.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2010.
(3) Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.
(4) Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
(5) Úř. věst. L 337, 21.12.2007, s. 56.
(6) Úř. věst. L 223, 15.8.2006, s. 1.
(7)* Den vstupu tohoto nařízení v platnost.
(8) Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33.


PŘÍLOHA

Výpočet váhového faktoru podle čl. 7 odst. 1 písm. c)

1.  Váhový faktor uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. c) se stanoví na základě hodnoty směrnice vypočítané podle bodu 2 této přílohy takto:

   a) je-li směrnice posledních tří indexů průzkumu jiker nižší nebo rovna −1,5, váhový faktor je roven 0;
   b) je-li směrnice posledních tří indexů průzkumu jiker vyšší než −1,5 a nižší než 0, váhový faktor je roven 1 − (−2/3 * směrnice);
   c) je-li směrnice posledních tří indexů průzkumu jiker vyšší nebo rovna 0 a není-li vyšší než 0,5, váhový faktor je roven 1 + (0,8 * směrnice);
   d) je-li směrnice posledních tří indexů průzkumu jiker vyšší než 0,5, váhový faktor je roven 1,4.

2.  Směrnice posledních tří indexů průzkumu jiker se vypočítá podle tohoto vzorce:

(index průzkumu jiker 3 − index průzkumu jiker 1) / (3 − 1),

přičemž tři poslední indexy průzkumu jiker se vynesou na osu x soustavy souřadnic jako body 1, 2 a 3 tak, že indexem průzkumu jiker 3 je nejnovější index průzkumu jiker a indexem průzkumu jiker 1 je index průzkumu jiker odhadnutý před šesti lety.

Poslední aktualizace: 1. března 2012Právní upozornění