Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0220(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0324/2010

Předložené texty :

A7-0324/2010

Rozpravy :

PV 23/11/2010 - 5
CRE 23/11/2010 - 5

Hlasování :

PV 23/11/2010 - 6.22
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0424

Přijaté texty
PDF 149kWORD 136k
Úterý 23. listopadu 2010 - Štrasburk Konečné znění
Státní podpora k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů *
P7_TA(2010)0424A7-0324/2010

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2010 k návrhu nařízení Rady o státní podpoře k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů (KOM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament ,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2010)0372),

–  s ohledem na čl. 107 odst. 3 písm. e) Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0296/2010),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

–  s ohledem na články 55 a 37 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro regionální rozvoj (A7-0324/2010),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Právní východisko 1
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 107 odst. 3 písm. e) této smlouvy,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 107 odst. 3 písm. e) a článek 109 této smlouvy,
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1407/2002 ze dne 23. července 2002 o státní podpoře uhelnému průmyslu pozbude dne 31. prosince 2010 platnosti.
(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1407/2002 ze dne 23. července 2002 o státní podpoře uhelnému průmyslu pozbude dne 31. prosince 2010 platnosti a nebude-li po uvedeném datu existovat nový právní rámec povolující určité konkrétní druhy státní podpory uhelnému průmyslu, budou členské státy moci podporu poskytovat pouze v mezích stanovených obecnými pravidly pro státní podporu, která se vztahují na všechna odvětví .
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Uhlí je využíváno nejen jako palivo, ale rovněž jako surovina pro chemický průmysl, a toto využití bude v budoucnu stále významnější.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)
(1b)  Uzavření těžebních kapacit uhelného průmyslu Unie bude kompenzováno dovozem uhlí do Unie, což povede k tomu, že Unie bude zásobována uhlím z třetích zemí.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  Malé přispění dotovaného uhlí k celkové skladbě zdrojů energie již neodůvodňuje zachování těchto dotací k zabezpečení zásobování energií na úrovni Unie .
(2)  Malé přispění dotovaného uhlí k celkové skladbě zdrojů energie Unie znamená, že dotace poskytované na těžbu uhlí mohou přerušení dodávek energie vyrovnávat pouze v omezeném rozsahu . Státní podpora v odvětví těžby uhlí je nyní však na tak nízké úrovni, že nemůže narušovat hospodářskou soutěž. Minimální objem těžby uhlí v Unii by vytvořil strategickou rezervu a zachoval přístup k domácím zdrojům.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)  Skončení platnosti nařízení (ES) č. 1407/2002 některé členské státy donutí k rychlému uzavření uhelných dolů a k následnému řešení značných sociálních a regionálních důsledků.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)
(2b)  Vzhledem k tomu, že uzavírání dolů má především v řídce osídlených regionech mimořádně závažné sociální a hospodářské dopady, je třeba zvážit případné začlenění cílené podpory ze strukturálních fondů EU do budoucích rozpočtů, a to i tehdy, nachází-li se postižené regiony v členských státech s méně závažnými hospodářskými problémy.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 c (nový)
(2c)  Podle čl. 194 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie má členský stát právo stanovit podmínky pro využívání svých energetických zdrojů, volit mezi různými energetickými zdroji a stanovit základní skladbu svého zásobování energií.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)  Politiky Unie podporující obnovitelná nízkouhlíková fosilní paliva při výrobě elektrické energie neodůvodňují časově neomezenou podporu pro nekonkurenceschopné uhelné doly. Kategorie podpory povolené nařízením (ES) č. 1407/2002 by proto neměly pokračovat po neomezeně dlouhou dobu .
(3)  Co se týče politik Unie na podporu používání obnovitelných nízkouhlíkových fosilních paliv při výrobě elektrické energie, měly by členské státy předložit plán opatření zaměřených na zmírnění environmentálního dopadu využívání uhlí, například v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie nebo zachycování a ukládání uhlíku. To se týká všech druhů uhlí a všech druhů zdrojů. Je třeba připustit, že nahrazení dotovaného uhlí uhlím nedotovaným nebude mít žádný přínos pro životní prostředí.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)  Jelikož jsou domácí zdroje energie v Unii nedostatečné, lze podporu uhelného průmyslu odůvodnit politikou Unie na podporu využívání obnovitelných paliv a fosilních paliv s nízkým obsahem uhlíku pro výrobu energie. Kategorie podpory povolené nařízením (ES) č. 1407/2002 by neměly být ponechány v platnosti po neomezeně dlouhou dobu. Rozhodně by však měla být zachována státní podpora určená na snížení míry znečištění pocházejícího z uhlí. Ukončení dotací by se nemělo vztahovat na doly, které po uplynutí desetiletého období budou schopny dosáhnout konkurenceschopnosti, ale budou i nadále potřebovat státní podporu na investice do technologií v oblasti ochrany životního prostředí.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Aniž jsou dotčena obecná pravidla pro státní podporu, měly by mít členské státy možnost přijmout opatření k zmírnění sociálních a regionálních důsledků uzavření těchto dolů, tj. náležité ukončení činností v rámci neodvolatelného plánu na uzavření podniku a/nebo financování mimořádných nákladů, zejména zděděných závazků.
(5)  Aniž jsou dotčena obecná pravidla pro státní podporu, měly by mít členské státy možnost přijmout opatření k zmírnění sociálních a regionálních důsledků případného uzavření těchto dolů, tj. náležité ukončení činností v rámci neodvolatelného plánu na uzavření podniku a/nebo financování mimořádných nákladů, zejména zděděných závazků.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)  Pracovníkům, jichž se týkají plány na uzavření dolů, by měla být okamžitě poskytována možnost rekvalifikace a za tímto účelem je třeba prozkoumat všechny možnosti čerpání finančních prostředků na regionální a vnitrostátní úrovni i na úrovni Unie.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)
(5b)  Opatření na ochranu životního prostředí a náklady související s dlouhodobým uzavíráním dolů bude třeba financovat i po roce 2014. Předčasné ukončení dotací poskytovaných uhelnému průmyslu ze strany členských států by v postižených regionech způsobilo zásadní ekologické a finanční problémy a nakonec by bylo podstatně dražší než jejich postupné ukončování.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)  Toto nařízení vyznačuje přechod odvětví těžby uhlí z odvětvových pravidel na obecná pravidla pro státní podporu vztahující se na všechna odvětví.
vypouští se
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  V zájmu omezení hospodářské soutěže na vnitřním trhu plynoucího z podpory na co nejnižší míru by se tato podpora měla postupně snižovat a být důsledně omezena na výrobní jednotky, u nichž se neodvolatelně plánuje ukončení činnosti.
(7)  V zájmu omezení hospodářské soutěže na vnitřním trhu plynoucího z podpory na co nejnižší míru by tato podpora měla mít klesající tendenci a měla by být omezena na výrobní jednotky, u nichž se neodvolatelně plánuje ukončení činnosti, pokud se k plánovanému datu na ukončení činnosti nestanou konkurenceschopnými .
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)  K obnově bývalých těžebních lokalit je zapotřebí celé řady opatření, jako je odstranění těžebního zařízení z dolu a jeho zabezpečení, vyčištění lokality a odvedení odpadních vod. Financování této obnovy vyžaduje dlouhodobé plánování.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  V zájmu zmírnění negativního environmentálního dopadu podpory pro odvětví těžby uhlí by měl členský stát zpracovat plán vhodných opatření, například v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie nebo zachycování a ukládání CO 2 .
vypouští se
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)  Minimální úroveň těžby uhlí spolu s dalšími opatřeními, zejména k podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů, pomůže udržovat určitou část domácích zdrojů primární energie, což významně zvýší zabezpečení dodávek energie v Unii. Kromě toho bude určitý podíl domácích zdrojů primární energie rovněž podporovat plnění environmentálních cílů v rámci udržitelného rozvoje. V kontextu podpory domácích zdrojů energie Unie, jejímž cílem je vytvořit protiváhu podstatné závislosti Unie na dovozu, je třeba uvažovat o doplnění domácích nefosilních zdrojů zdroji fosilními, neboť v některých členských státech je jediným domácím fosilním zdrojem energie uhlí.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 b (nový)
(8b)  U elektráren sdružených za účelem výroby elektrické energie z uhlí bude domácí uhlí pravděpodobně nahrazeno uhlím dováženým, což povede ke značným nákladům na přepravu a k negativní uhlíkové stopě, aniž ve skutečnosti dojde ke změně v množství emisí CO 2 z výroby energie.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 c (nový)
(8c)  Podmínky pro těžbu uhlí se liší jak z geologického hlediska v závislosti na lokalitě, tak co se týče sociálních, bezpečnostních a environmentálních norem (týkajících se poklesu půdy a dalších škod na životním prostředí) v závislosti na politických okolnostech. Tyto rozdíly vedou k nerovným podmínkám hospodářské soutěže, především mezi uhlím pocházejícím z Unie a uhlím dováženým, což mělo v posledních desetiletích za následek značná restrukturalizační opatření v uhelném průmyslu Unie včetně velkého omezení těžby.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 d (nový)
(8d)  Minimální úroveň těžby dotovaného uhlí bude také napomáhat udržování předního postavení technologií Unie v oblasti těžby a čistého spalování uhlí, což zejména umožní, aby byly tyto technologie poskytovány oblastem s významným objemem těžby uhlí v třetích zemích; tato skutečnost pak přispěje ke značnému celosvětovému snížení emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 e (nový)
(8e)  Uhlí se v Unii využívá převážně k výrobě elektrické energie a z menší části k výrobě koksu určeného pro ocelářský průmysl. Z důvodů ochrany životního prostředí je třeba výrobu elektrické energie z uhlí co nejrychleji opustit a přejít na výrobu udržitelnou. Pro ocelářský průmysl však uhlí v dohledné době nejspíš zůstane nepostradatelné. Vzhledem ke stále omezenějším zásobám ropy („ropný vrchol“) je pravděpodobné, že uhlí bude stále významnější náhradní surovinou pro chemický průmysl. Z dlouhodobého hlediska by proto nemělo být vyloučeno zachování přístupu k ložiskům uhlí v Unii, který by umožňoval pokračovat z technických důvodů v minimální úrovni těžby nenarušující hospodářskou soutěž, a to ani pokud by si tento krok vyžádal dlouhodobé poskytování státní podpory.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)  Podniky by v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ a vzhledem k nutnosti internalizovat externí náklady měly být povinny nést náklady na nápravu krátkodobých i dlouhodobých škod na životním prostředí způsobených jejich činností.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)  Při plnění tohoto úkolu musí Evropská komise zajistit, aby vytvoření, zachování a dodržování běžných podmínek hospodářské soutěže. Pokud jde jmenovitě o trh s elektřinou, povaha podpory uhelnému průmyslu nesmí ovlivňovat výrobce elektřiny při volbě zdrojů zásobování primární energií. Ceny a množství uhlí proto musí být určovány svobodnou dohodou smluvních stran na základě podmínek převládajících na světovém trhu.
(10)  Při plnění tohoto úkolu by Komise měla zajistit vytvoření, zachování a dodržování běžných podmínek hospodářské soutěže. Pokud jde jmenovitě o trh s elektřinou, povaha podpory uhelnému průmyslu nesmí ovlivňovat výrobce elektřiny při volbě zdrojů zásobování primární energií. Ceny a množství uhlí proto musí být určovány svobodnou dohodou smluvních stran na základě podmínek převládajících na světovém trhu. Vzhledem k pravděpodobnému nárůstu cen energií by Komise měla pravidelně vyhodnocovat možné přispění uhlí z Unie k zabezpečení dodávek energie.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2
2.  Podpora se vztahuje pouze na náklady spojené s uhlím určeným k výrobě elektřiny, kombinované výroby tepla a elektřiny, k výrobě koksu a jako palivo pro vysoké pece v ocelářském průmyslu, pokud k jeho využití dochází v Unii.
2.  Podpora se vztahuje na náklady spojené s uhlím určeným k výrobě elektřiny, ke kombinované výrobě tepla a elektřiny, k výrobě koksu a jako palivo pro vysoké pece v ocelářském průmyslu a na náklady spojené s investicemi do výzkumu a technologií usilujících o snížení emisí znečišťujících látek z uhlí , pokud k tomuto využití dochází v Unii.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a
a) provoz dotyčných výrobních jednotek je zahrnut do plánu na uzavření podniku, jehož konečný termín je stanoven nejpozději na 1. října 2014 ;
a) provoz dotyčných výrobních jednotek je zahrnut do plánu na uzavření podniku, jehož konečný termín je stanoven nejpozději na 31. prosince 2018 ;
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b
b) dotyčné výrobní jednotky musí být definitivně uzavřeny v souladu s plánem na uzavření podniku;
b) dotyčné výrobní jednotky musí být definitivně uzavřeny v souladu s plánem na uzavření podniku, pokud se k datu v něm uvedeném nestanou konkurenceschopnými a pokud energetické potřeby Unie nevyžadují, aby jejich činnost pokračovala;
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f
f) celková výše podpory na uzavření, kterou členský stát poskytne konkrétnímu podniku , musí mít klesající tendenci, přičemž snížení mezi jednotlivými po sobě jdoucími patnáctiměsíčními obdobími nesmí být nižší než 33 procent podpory poskytnuté v prvním patnáctiměsíčním období stanoveném v plánu na uzavření podniku ;
f) celková výše podpory na uzavření, kterou členský stát poskytne, musí mít klesající tendenci;
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. h
(h)  Členský stát musí zpracovat plán přijetí opatření zaměřený na zmírnění environmentálního dopadu využívání uhlí, například v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie nebo zachycování a ukládání CO2. Začlenění opatření představujících státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 do tohoto plánu nemá vliv na ohlašovací povinnost a povinnost zachovat status quo, které ukládá čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU, ani na slučitelnost těchto opatření s vnitřním trhem.
vypouští se
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2
2.  Nejsou-li výrobní jednotky, jimž byla poskytnuta podpora podle článku 1, uzavřeny ke dni stanovenému v plánu na uzavření podniku, který schválila Komise, získá dotyčný členský stát zpět podporu poskytnutou za celé období, jehož se plán na uzavření podniku týká.
2.  Nejsou-li výrobní jednotky, jimž byla poskytnuta podpora podle článku 1, uzavřeny ke dni stanovenému v plánu na uzavření podniku, který schválila Komise, nebo nestanou-li se k tomuto dni konkurenceschopnými, získá dotyčný členský stát zpět podporu poskytnutou za celé období, jehož se plán na uzavření podniku týká.
Poslední aktualizace: 1. března 2012Právní upozornění