Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2236(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0315/2010

Předložené texty :

A7-0315/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/11/2010 - 8.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0425

Přijaté texty
PDF 104kWORD 64k
Úterý 23. listopadu 2010 - Štrasburk Konečné znění
Činnost Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2009
P7_TA(2010)0425A7-0315/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2010 o činnosti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2009 (2010/2236(INI))

Evropský parlament ,

–  s ohledem na Dohodu o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy (AKT) na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (dohoda o partnerství z Cotonou) (1) ,

–  s ohledem na jednací řád Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU přijatý dne 3. dubna 2003(2) ve znění, které bylo naposledy pozměněno v Port Moresby (Papua- Nová Guinea) dne 28. listopadu 2008,

–  s ohledem na evropský konsensus o rozvoji podepsaný dne 20. prosince 2005(3) ,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci(4) ,

–  s ohledem na prohlášení z Kigali o dohodách o hospodářském partnerství na podporu rozvoje, které přijalo smíšené parlamentní shromáždění v Kigali (Rwanda) dne 22. listopadu 2007(5) ,

–  s ohledem na luandské prohlášení o druhé revizi dohody o partnerství AKT-EU (dohoda o partnerství z Cotonou), které přijalo smíšené parlamentní shromáždění v Luandě (Angola) dne 3. prosince 2009(6) ,

–  s ohledem na komuniké z Georgetownu přijaté dne 26. února 2009 na karibském regionálním zasedání smíšeného parlamentního shromáždění v Georgetownu (Guayana)(7) ,

–  s ohledem na komuniké z Ouagadougou přijaté dne 30. října 2009 na západoafrickém regionálním zasedání smíšeného parlamentního shromáždění v Ouagadougou (Burkina Faso)(8) ,

–  s ohledem na Evropský konsensus o humanitární pomoci podepsaný dne 18. prosince 2007(9) ,

–  s ohledem na usnesení, která přijalo smíšené parlamentní shromáždění v roce 2009:

   o výzvách pro demokratické respektování etnické, kulturní a náboženské rozmanitosti v zemích AKT a EU(10) ,
   o dohodách o hospodářském partnerství a jejich dopadu na státy AKT(11) ,
   o sociálních a environmentálních důsledcích změny klimatu v zemích AKT(12) ,
   o úloze dohody o partnerství z Cotonou při řešení potravinové a finanční krize v zemích AKT(13) ,
   o dosažení a upevnění míru, bezpečnosti, stability a řádné správy věcí veřejných v Somálsku(14) ,
   o globálním řízení a reformě mezinárodních institucí(15) ,
   o dopadu finanční krize na státy AKT(16)
   o sociální a kulturní integraci a účasti mladých lidí(17) ,
   o změně klimatu(18) ,
   o situaci na Madagaskaru(19) ,

–  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj (A7-0315/2010),

A.  vzhledem k tomu, že členové smíšeného parlamentního shromáždění vyjádřili během rozprav na svých řádných zasedáních v Praze (Česká republika) v dubnu 2009 a v Luandě (Angola) v prosinci 2009 znepokojení nad posledním vývojem jednání o dohodách o hospodářském partnerství,

B.  vzhledem k tomu, že výše uvedené nařízení (ES) č. 1905/2006, které předpokládá vytvoření tematických programů, jež se budou vztahovat i na země AKT, a programu doprovodných opatření pro země AKT, které jsou signatáři protokolu o cukru, bylo přijato,

C.  vzhledem k tomu, že se komisař pro rozvoj a humanitární pomoc během zasedání smíšeného parlamentního shromáždění v červnu 2007 ve Wiesbadenu (Německo) zavázal, že předloží národní a regionální strategické dokumenty pro země AKT (na období 2008– 2013) parlamentům k demokratickému přezkumu, přičemž s potěšením konstatuje, že byl tento závazek splněn,

D.  vzhledem k tomu, že revize dohody o partnerství z Cotonou v roce 2010 je cennou příležitostí k posílení úlohy smíšeného parlamentního shromáždění a jeho regionálního rozměru, jakož i k posílení parlamentního dohledu v regionech AKT,

E.  vzhledem k vysoké úspěšnosti dvou regionálních zasedání smíšeného parlamentního shromáždění, která se v roce 2009 konala v Guayaně a v Burkina Fasu a která vedla k přijetí výše uvedených komuniké z Georgetownu a Ouagadougou,

F.  vzhledem k tomu, že zhoršování situace v Nigeru, Guineji a na Madagaskaru v roce 2009 mělo za následek odstranění parlamentní demokracie ve všech třech zemích, přičemž status jejich zástupců byl na 18. zasedání smíšeného parlamentního shromáždění v Luandě snížen na pozorovatele,

G.  vzhledem k tomu, že přetrvávající konflikt v Demokratické republice Kongo vyústil ve vážné, opakované porušování lidských práv; vzhledem k tomu, že je nezbytné poskytnout účinnou humanitární pomoc a posílit zapojení mezinárodního společenství,

H.  vzhledem k činnosti Panafrického parlamentu a formalizaci vztahů mezi Panafrickým parlamentem a Evropským parlamentem a vzhledem k vytvoření meziparlamentní delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Panafrickým parlamentem,

1.  oceňuje, že i v roce 2009 vytvářelo smíšené parlamentní shromáždění rámec pro otevřený, demokratický a prohloubený dialog mezi EU a státy AKT, a vyzývá k lepšímu politickému dialogu;

2.  vítá kladnou odpověď nového komisaře pro obchod na žádost některých států a regionů AKT o přezkum sporných záležitostí zmíněných v rámci vyjednávání dohod o hospodářském partnerství, která je v souladu s prohlášeními předsedy Komise; zdůrazňuje, že je třeba, aby Parlament pečlivě sledoval vyjednávání dohod o hospodářském partnerství a jejich uplatňování;

3.  zdůrazňuje zejména klíčovou roli národních parlamentů států AKT, orgánů místní samosprávy a nestátních subjektů při sledování a správě národních a regionálních strategických dokumentů a při využívání Evropského rozvojového fondu (ERF) a vyzývá Komisi, aby zajistila jejich zapojení; dále zdůrazňuje, že při vyjednávání dohod o hospodářském partnerství je nutný náležitý parlamentní dohled;

4.  vybízí parlamenty států AKT, aby trvaly na tom, že je jejich vlády a Komise zapojí do přípravy a provádění národních a regionálních strategických dokumentů (na období 2008–2013) týkajících se spolupráce mezi EU a státy AKT a že zajistí jejich plnohodnotnou účast na vyjednávání dohod o hospodářském partnerství;

5.  vyzývá Komisi, aby parlamentům států AKT poskytovala veškeré dostupné informace a aby jim pomáhala při provádění demokratické kontroly, zejména prostřednictvím budování kapacit a zejména při vyjednávání a provádění dohod o hospodářském partnerství;

6.  upozorňuje na znepokojení smíšeného parlamentního shromáždění nad dopady stávající finanční krize, nad usnesením o dopadu finanční krize na státy AKT, které bylo přijato v Luandě a nad usneseními o jejím dopadu a o prohlášení o celosvětové potravinové a finanční krizi a na usnesení o dopadu krize na státy AKT a o vypořádávání se s ní; vybízí smíšené parlamentní shromáždění, aby pokračovalo v činnosti v této oblasti a hledalo nové a inovativní zdroje financování rozvoje, např. mezinárodní daň z finančních transakcí; dále vyzývá smíšené parlamentní shromáždění, aby se zabývalo otázkou zrušení daňových rájů;

7.  vítá skutečnost, že se předchozí komisař pro rozvoj a humanitární pomoc během výše zmíněného zasedání smíšeného parlamentního shromáždění v Kigali zavázal, že předloží národní a regionální strategické dokumenty pro země AKT (na období 2008–2013) parlamentům k demokratickému přezkumu; rovněž oceňuje již odvedenou práci parlamentů některých států AKT při přezkumu těchto dokumentů; a také kontrolu regionálních strategických dokumentů ze strany smíšeného parlamentního shromáždění před přezkumem v polovině období a žádá, aby byl jeho příspěvek řádně zohledněn;

8.  v této souvislosti připomíná, že je třeba parlamenty úzce zapojit do demokratického procesu a do národních rozvojových strategií; zdůrazňuje jejich zásadní úlohu při zavádění, uplatňování a kontrole rozvojových politik;

9.  znovu opakuje, že je nakloněn začlenění ERF do rozpočtu EU s cílem posílit soudržnost, transparentnost a účinnost politiky rozvojové spolupráce a zaručit její demokratickou kontrolu; zdůrazňuje, že začlenění ERF do rozpočtu EU je také vhodnou odpovědí na obtíže při schvalování a uplatňování následujících ERF;

10.  vyzývá parlamenty, aby prováděly důslednou parlamentní kontrolu ERF; zdůrazňuje klíčovou roli smíšeného parlamentního shromáždění v této debatě a vyzývá toto parlamentní shromáždění i parlamenty států AKT, aby se jí aktivně účastnily, zejména v souvislosti s ratifikací revidované dohody o partnerství z Cotonou;

11.  s potěšením bere na vědomí, že smíšené parlamentní shromáždění má stále více parlamentní, a tudíž politický, charakter a že jeho členové jsou stále aktivnější a jejich rozpravy kvalitnější, což zásadní měrou přispívá k budování partnerství AKT-EU;

12.  považuje prohlášení spolupředsedů smíšeného parlamentního shromáždění o situaci v Nigeru, podané dne 2. prosince 2009 v Luandě, a výše uvedené usnesení o situaci na Madagaskaru za významné příklady tohoto prohloubeného dialogu;

13.  vyzývá smíšené parlamentní shromáždění, aby nadále sledovalo situaci v Súdánu, na Madagaskaru, v Nigeru a v Guineji;

14.  vyzývá smíšené parlamentní shromáždění, aby se nadále zabývalo situací v Somálsku, která ohrožuje životy somálského obyvatelstva a představuje hrozbu pro bezpečnost v regionu, a vyzývá EU, aby dodržela své závazky ohledně podpory právního státu, nastolení stability v regionu a boje proti pirátství;

15.  vyzývá smíšené parlamentní shromáždění, aby nadále přispívalo k úsilí mezinárodního společenství o zvyšování povědomí o konfliktech na východě Demokratické republiky Kongo a aby podporovalo politické řešení krize dosažené na základě vyjednávání a veškerá opatření, která mohou být v rámci tohoto řešení navržena;

16.  vyzývá smíšené parlamentní shromáždění, aby s ohledem na význam regionální integrace pro mír a rozvoj ve státech AKT vedlo a dále prohlubovalo dialog s Panafrickým parlamentem a s parlamenty regionálních organizací;

17.  vyjadřuje politování nad tím, že se smíšeným parlamentním shromážděním nebyla dostatečně konzultována příprava společné strategie EU-Afrika, a věří, že se smíšené parlamentní shromáždění bude aktivně podílet na uplatňování této strategie;

18.  vítá skutečnost, že se v roce 2009 konala další regionální zasedání v souladu s dohodou o partnerství z Cotonou a jednacím řádem smíšeného parlamentního shromáždění; domnívá se, že tato setkání umožňují skutečnou výměnu názorů o otázkách týkajících se daného regionu, včetně prevence a řešení konfliktů, regionální soudržnosti, lidských práv, otázek životního prostředí a vyjednávání dohod o hospodářském partnerství; oceňuje práci organizátorů zasedání v Guayaně a Burkina Fasu, která byla mimořádně úspěšná;

19.  vyzývá smíšené parlamentní shromáždění, aby během svých regionálních zasedání zajistilo přísné sledování vyjednávání dohod o hospodářském partnerství;

20.  vyjadřuje politování nad skutečností, že Rada nevzala na vědomí opakované žádosti Evropského parlamentu zejména na smíšeném parlamentním shromáždění v Luandě, aby byla do revidované dohody z Cotonou zahrnuta přísnější doložka o zákazu diskriminace;

21.  znovu opakuje, že princip všeobecné platnosti lidských práv a zákazu diskriminace je základem pro zlepšování legitimní demokratické správy věcí veřejných a politického dialogu v rámci smíšeného parlamentního shromáždění;

22.  vybízí smíšené parlamentní shromáždění, aby posílilo úlohu svého výboru pro politické záležitosti a stalo se tak v rámci partnerství AKT-EU skutečným fórem pro debatu o dodržování lidských práv, demokratizaci společnosti a prevenci a řešení konfliktů;

23.  oceňuje také zprávu o globálním řízení vypracovanou výborem pro politické záležitosti smíšeného parlamentního shromáždění a přijatou v Luandě, jež obsahuje výzvu k zásadní reformě světových finančních institucí;

24.  bere na vědomí záměr Výboru pro hospodářský rozvoj, finance a obchod smíšeného parlamentního shromáždění pokračovat v práci na dohodách o hospodářském partnerství a způsobech, jak se vypořádat s krizí;

25.  vyzdvihuje úsilí výboru pro sociální věci a životní prostředí smíšeného parlamentního shromáždění při sestavování zprávy o dětské práci a vítá jeho záměr zajistit vypracování analýzy a uspořádání diskuse o životním prostředí a sociálních podmínkách ve státech AKT;

26.  rovněž vítá zprávy a usnesení o změně klimatu přijatá v roce 2009, která smíšenému parlamentnímu shromáždění umožnila prezentovat jeho stanovisko na kodaňském summitu;

27.  s potěšením bere na vědomí stále výraznější zapojení nestátních subjektů na zasedáních smíšeného parlamentního shromáždění, jak dokládá debata vedoucí k přijetí výše uvedeného prohlášení z Port Moresby o stávající mezinárodní krizi a zpráva hospodářských partnerů o dohodách o hospodářském partnerství představená na zasedání smíšeného parlamentního shromáždění v Lublani;

28.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Radě AKT, předsednictvu smíšeného parlamentního shromáždění a vládám a parlamentům České republiky a Angoly.

(1) Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.
(2) Úř. věst. C 231, 26.9.2003, s. 68.
(3) Úř. věst. C 46, 24.2.2006, s. 1.
(4) Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 41 (pozměněno nařízením Komise(ES) č. 960/2009 ze dne 14.10.2009 Úř. věst. L 270, 15.10.2009, s. 8).
(5) Úř. věst. C 58, 1.3.2008, s. 44.
(6) Úř. věst. C 68, 18.3.2010, s. 43.
(7) AP/100.509.
(8) AP/100 607.
(9) Společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zastoupených v Radě, Evropského parlamentu a Evropské komise: „Evropský konsensus o humanitární pomoci“ (Úř. věst. C 25, 30.1.2008, s. 1).
(10) Úř. věst. C 221, 14.9.2009, s. 19.
(11) Úř. věst. C 221, 14.9.2009, s. 24.
(12) Úř. věst. C 221, 14.9.2009, s. 31.
(13) Úř. věst. C 221, 14.9.2009, s. 38.
(14) Úř. věst. C 221, 14.9.2009, s. 43.
(15) Úř. věst. C 68, 18.3.2010, s. 20.
(16) Úř. věst. C 68, 18.3.2010, s. 24.
(17) Úř. věst. C 68, 18.3.2010, s. 29.
(18) Úř. věst. C 68, 18.3.2010, s. 36.
(19) Úř. věst. C 68, 18.3.2010, s. 40.

Poslední aktualizace: 1. března 2012Právní upozornění