Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2217(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0327/2010

Texte depuse :

A7-0327/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/11/2010 - 8.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0427

Texte adoptate
PDF 70kWORD 37k
Miercuri, 24 noiembrie 2010 - Strasbourg Ediţie definitivă
Proiect de buget rectificativ nr. 8/2010: Secţiunea III - Comisia - Fondul de solidaritate al UE: inundaţiile din Irlanda - Finalizarea obiectivului nr. 1 al FSE (2000-2006)
P7_TA(2010)0427A7-0327/2010

Rezoluţia Parlamentului European din 24 noiembrie 2010 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 8/2010 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, secțiunea III – Comisia (16722/2010 – C7-0388/2010 – 2010/2217(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314, precum și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(1) , în special articolele 37 și 38,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, adoptat definitiv la 17 decembrie 2009(2) ,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(3) ,

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 8/2010 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, prezentat de Comisie la 24 septembrie 2010 (COM(2010)0533),

–  având în vedere poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 8/2010, adoptată de Consiliu la 22 noiembrie 2010 (16722/2010 – C7-0388/2010),

–  având în vedere articolele 75b și 75e din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0327/2010),

A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 8/2010 la bugetul general 2010 vizează următoarele aspecte:

   mobilizarea unei sume de 13 022 500 EUR în credite de angajament și credite de plată din Fondul de solidaritate al UE, ca urmare a inundațiilor care au afectat Irlanda;
   o reducere corespunzătoare a creditelor de plată în valoare de 13 022 500 EUR de la linia 04 02 01 - Finalizarea Fondului social european (FSE) - Obiectivul 1 (2000-2006);

B.  întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 8/2010 este de a înscrie oficial această ajustare în bugetul 2010;

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 8/2010;

2.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 8/2010 fără modificări și încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 7/2010 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(2) JO L 64, 12.3.2010.
(3) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

Ultima actualizare: 28 februarie 2012Notă juridică