Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0102(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0300/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0300/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2010 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0428

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 65kWORD 35k
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ΕΚ/Μολδαβίας ***
P7_TA(2010)0428A7-0300/2010

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για την εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στα προγράμματα της Ένωσης (10496/2010 – C7-0330/2010 – 2010/0102(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10496/2010),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου(1) , που συνήφθη στις 28 Νοεμβρίου 1994,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υποβλήθηκε από το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 114, 168, 169, 172, 173 παράγραφος 3, 188, 192 και το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), παράγραφος 7, και παράγραφος 8, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0330/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0300/2010),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του Πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

(1) ΕΕ L 181, 24.6.1998, σ. 3.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Φεβρουαρίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου