Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0240(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0196/2010

Ingivna texter :

A7-0196/2010

Debatter :

PV 22/11/2010 - 18
CRE 22/11/2010 - 18

Omröstningar :

PV 24/11/2010 - 8.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0431

Antagna texter
PDF 83kWORD 40k
Onsdagen den 24 november 2010 - Strasbourg Slutlig utgåva
Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter ***I
P7_TA(2010)0431A7-0196/2010
Resolution
 Konsoliderad text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 november 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (omarbetning) (KOM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen - omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till parlamentet och rådet (KOM(2008)0809),

–  med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C6-0471/2008),

–  med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–  med beaktande av artiklarna 294.3 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 10 juni 2009(1) ,

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 4 december 2009(2) ,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 12 november 2010 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(3) ,

–  med beaktande av skrivelsen av den 11 november 2009 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, i enlighet med artikel 87.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0196/2010).

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen såsom den anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet godkänner det uttalande som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalanden som bifogas denna resolution.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 306, 16.12.2009, s. 36.
(2) EUT C 141, 29.5.2010, s. 55.
(3) EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 november 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/.../EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (omarbetning)
P7_TC1-COD(2008)0240

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2011/65/EU.)


BILAGA

Uttalanden

Europaparlamentets uttalande

Europaparlamentet beklagar att rådet inte kunde godta att ett offentliggörande av jämförelsetabellerna ska vara obligatoriskt i samband med omarbetningen av direktiv 2002/95/EG. För att påskynda att denna fråga får en övergripande och interinstitutionell lösning uppmanar Europaparlamentet kommissionen att inom sex månader efter antagandet av denna överenskommelse i kammaren lägga fram en rapport om medlemsstaternas praxis att utarbeta och offentliggöra jämförelsetabeller på området för EU:s miljölagstiftning, inbegripet en bedömning av hur denna aktuella praxis påverkar kommissionens roll som ”fördragets väktare” när det gäller att kontrollera att EU:s direktiv införlivas på ett korrekt sätt i nationell lagstiftning på miljöskyddsområdet.

Uttalande från kommissionen om tillämpningsområdet (artikel 2.2)

Kommissionen tolkar artikel 2.2 som att elektriska och elektroniska produkter som inte omfattas av direktiv 2002/95/EG men omfattas av det nya direktivet inte behöver uppfylla detta direktivs villkor under en övergångsperiod på åtta år.

Elektriska och elektroniska produkter (EEE) som inte omfattades av direktiv (EG) nr 2002/95, men som kommer att omfattas av det nya direktivet inbegriper bland annat EEE som ingår i

   den nya kategorin 11 i bilaga I,
   den nya definitionen av ”beroende” enligt artikel 3.2,
   kablar' omnämnda i artikel 4 och den liknande definitionen artikel 3.5, och
   tvåhjuliga fordon som inte är typgodkända (artikel 2.4 f).

Kommissionen tolkar artikel 2.2 som att medlemsstaterna under den åtta år långa övergångsperioden måste fortsätta att tillåta elektriska och elektroniska produkter som inte togs med i tillämpningsområdet i direktiv (EG) nr 2002/95 men som kommer att omfattas av det nya direktivet på marknaden.

Uttalande från kommissionen om översynen (artikel 24)

I enlighet med artikel 24 avser kommissionen att, senast tre år efter det att direktivet trätt i kraft, genomföra en konsekvensbedömning (översyn) av artikel 2 med betoning på förändringarna i detta direktivs tillämpningsområde jämfört med direktiv (EG) nr 2002/95 vilket ännu inte omfattats av någon konsekvensbedömning.

Denna översyn, åtföljt av en rapport till rådet och Europaparlamentet, kan kompletteras med ett lagförslag om kommissionen anser det vara lämpligt. Det återstår för kommissionen att fastställa lagförslagets och översynens omfattning mot bakgrund av den initiativrätt som kommissionen har när det gäller lagstiftning i enlighet med fördragen.

Uttalande från kommissionen om nanomaterial (skäl 16 och artikel 6)

Kommissionen konstaterar att arbetet för att ta fram en gemensam definition av nanomaterial fortfarande pågår och avser att anta en rekommendation om en gemensam definition för alla lagstiftningsområden inom den närmsta framtiden. Kommissionen anser att bestämmelserna i RoHS-direktivet omfattar olika former (inklusive nanoformer) av de ämnen som för närvarande är förbjudna och de som i framtiden kommer bli föremål för en prioriteringsöversyn inom ramen för RoHS-direktivet.

Uttalande från kommissionen om jämförelsetabeller

Kommissionen erinrar om sitt åtagande att se till att medlemsstater sammanställer jämförelsetabeller som förbinder deras genomförandeåtgärder med EU-direktivet och att de anmäler dem till kommissionen inom ramen för införlivandet av EU-lagstiftningen, till medborgarnas bästa, för en bättre lagstiftning och ökad rättslig klarhet och för att underlätta överensstämmelsen mellan nationella regler och EU-bestämmelser.

Kommissionen beklagar avsaknaden av stöd för bestämmelserna i kommissionens förslag från 2008 till direktivet om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (omarbetad version), vilket syftade till att göra upprättandet av jämförelsetabeller obligatoriskt.

Kommissionen kan, i bästa kompromissanda och för att garantera ett omedelbart antagande av förslaget, godta att den obligatoriska bestämmelsen om jämförelsetabeller i texten ersätts med ett relevant skäl som uppmanar medlemsstater att följa denna praxis.

Den ståndpunkt som kommissionen har i detta ärende ska dock inte ses som ett beslut. Kommissionen kommer att fortsätta att arbeta för att tillsammans med Europaparlamentet och rådet finna en lämplig lösning på denna övergripande institutionsfråga.

Senaste uppdatering: 28 februari 2012Rättsligt meddelande