Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2108(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0313/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0313/2010

Συζήτηση :

PV 24/11/2010 - 13
CRE 24/11/2010 - 13

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.9
CRE 25/11/2010 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0441

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 229kWORD 171k
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020
P7_TA(2010)0441A7-0313/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την πορεία προς νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020 (2010/2108(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο αναφοράς της Επιτροπής: «Πορεία προς μία νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020», που δημοσιεύθηκε στις 7 Μαΐου 2010,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 10ης Ιανουαρίου 2007 με τίτλο «Ενεργειακή Πολιτική για την Ευρώπη» (COM(2007)0001), η οποία ακολουθήθηκε από την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 13ης Νοεμβρίου 2008 με τίτλο «Δεύτερη επισκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής - σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ενεργειακή ασφάλεια και αλληλεγγύη» και συνοδευτικά έγγραφα (COM(2008)0781),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τη δεύτερη επισκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής(1) ,

–  έχοντας υπόψη την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια που αποτελείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 της 13ης Ιουλίου 2009 για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 714/2009 της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009 της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005, την οδηγία 2009/72/ΕΚ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ («οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια» ή «ΟΗΕΝ»), καθώς και την οδηγία 2009/73/ΕΚ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ («οδηγία για το ΦΑ» ή «ΟΦΑ»)(2) ,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της ΕΕ για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, που αποτελείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα, την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και εν συνεχεία κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ, την οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας, την οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιούνται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και καταργείται η οδηγία 93/12/ΕΟΚ, την οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ, 2008/1/ΕΚ, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, καθώς και την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020(3) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την πορεία προς μια κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική για την ενέργεια(4) ,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τον Ενεργειακό Χάρτη (ΣΕΧ) της 17ης Δεκεμβρίου 1994 ο οποίος θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της ενέργειας καθώς και το σχέδιο Πρωτοκόλλου Διαμετακόμισης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 663/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας (Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα για την Ανάκαμψη)(5) ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2010 με τίτλο «Θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας» (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009) (COM(2010)0283),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Οκτωβρίου 2009 με τίτλο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (Σχέδιο ΣΕΤ)» (COM(2009)0519), καθώς και το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τις επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (σχέδιο ΣΕΤ)(6) ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 4ης Μαΐου 2010 σχετικά με την υλοποίηση των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας την περίοδο 2007-2009 (COM(2010)0203),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ (COM(2009)0363 τελικό) (έκθεση Vidal-Quadras),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: Αξιοποίηση του δυναμικού (COM(2006)0545),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 25ης Ιουνίου 2010 για την πρόοδο όσον αφορά τα μέτρα διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια και τις επενδύσεις σε υποδομή (COM(2010)0330),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2010 με τίτλο «Πορεία προς μία νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020»(7) ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Οδηγία για τις Ενεργειακές Υπηρεσίες)(8) ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/62/ΕΟΚ («οδηγία ΣΘΗ»)(9) ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0313/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας σηματοδοτεί μία νέα περίοδο για την Ένωση που απαιτεί την προσαρμογή των στόχων και των στρατηγικών μας, καθώς και του προϋπολογισμού της ΕΕ, προκειμένου να εφαρμοσθεί πλήρως η Συνθήκη,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπερίληψη ειδικού κεφαλαίου για την ενέργεια στη Συνθήκη της Λισαβόνας σημαίνει ότι υπάρχει πλέον σταθερή νομική βάση για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον ενεργειακό τομέα οι οποίες ερείδονται στη βιωσιμότητα, την ασφάλεια του εφοδιασμού, τη διασύνδεση των δικτύων και την αλληλεγγύη,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση αντιμετωπίζει το πρόβλημα της καθυστερημένης ή ανεπαρκούς εφαρμογής της ενεργειακής νομοθεσίας καθώς και την έλλειψη συντονισμένων ενεργειακών στρατηγικών, γεγονός το οποίο επιτάσσει ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της Επιτροπής για τη γεφύρωση του κενού αυτού, σε συνδυασμό με ορατή και πειστική επίδειξη βούλησης και στήριξης εκ μέρους των κρατών μελών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να γίνεται περισσότερο εξαρτημένη από τις εισαγωγές πηγών ενέργειας από τρίτες χώρες, ιδίως όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα, ότι η εξάρτηση από το πετρέλαιο είναι ιδιαίτερα υψηλή και αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον, και ότι, ως εκ τούτου, η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να διαθέτει διεθνή διάσταση,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βιοτικό επίπεδο και η οικονομική ανταγωνιστικότητα εξαρτώνται από την τιμή και τη διαθεσιμότητα της ενέργειας,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλλει στην τήρηση της δέσμευσής της για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας και ιδίως σε νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διασυνδέσεις και δίκτυα εντός της προσεχούς δεκαετίας, και ότι, καθώς οι επενδύσεις αυτές θα διαμορφώσουν το ενεργειακό μείγμα για ακόμη μεγαλύτερη περίοδο, χρειάζεται να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι θα στηρίζουν τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θα καταστήσει απαραίτητη μία περαιτέρω διαφοροποίηση χρηματοδοτικών μέσων, ή, ενδεχομένως, νέες ρυθμίσεις της αγοράς, ιδίως στις πλέον απομονωμένες ενεργειακά περιφέρειες,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικοί πόροι βιομάζας στην ΕΕ των 27 για την παραγωγή αξιόλογων ποσοτήτων βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο άνθρακας θα εξακολουθήσει να αποτελεί σημαντική πρωτογενή πηγή ενεργειακού εφοδιασμού για το ευρύ κοινό και την οικονομία,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας είναι υψηλής εντάσεως κεφαλαίου και ότι είναι απαραίτητη η θέσπιση ενός σταθερού και μακροπρόθεσμου ρυθμιστικού πλαισίου το οποίο θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις να λάβουν υγιείς περιβαλλοντικά και οικονομικά επενδυτικές αποφάσεις, και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο φιλόδοξος μακροπρόθεσμος στόχος της ΕΕ περί της μείωσης των εκπομπών θα πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο μίας παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή, ούτως ώστε να μεγιστοποιηθεί η θετική συμβολή της ΕΕ στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι διαρροής άνθρακα και απώλειας της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών βιομηχανιών,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποδομές ενεργειακών δικτύων πρέπει να χρηματοδοτούνται πρωτίστως από την τιμολόγηση της ενέργειας· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι μπορεί επίσης να απαιτηθεί χρηματοδότηση και στήριξη από την ΕΕ όταν οι αγορές από μόνες τους αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν τέτοιες επενδύσεις, προκειμένου να δημιουργηθούν δίκτυα με εύρυθμη λειτουργία και να ανοίξουν οι ευρωπαϊκές ενεργειακές αγορές, ιδίως στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κάμψη που ακολούθησε την χρηματοπιστωτική κρίση έχει επιβραδύνει τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας· ότι, ωστόσο, ότι η κρίση μπορεί επίσης να αποτελέσει ευκαιρία για μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αειφόρος και δυναμική οικονομία πρέπει να αγωνίζεται για την αποδέσμευση της οικονομικής ανάπτυξης από την κατανάλωση ενέργειας, ιδίως με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ανά μονάδα προϊόντος,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είχε επίσης δηλώσει την πρόθεσή της να αξιολογήσει το 2009 την παγκόσμια κατάσταση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και να εντοπίσει τα κενά ενόψει μίας πρότασης σχεδίου δράσης για το ΥΦΑ,

Εισαγωγή: Στρατηγική που διασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας

1.  χαιρετίζει το έγγραφο αναφοράς της Επιτροπής με τίτλο «Πορεία προς μία νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020» ως ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση μιας συνεκτικής ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020·

2.  πιστεύει ότι κάθε μελλοντική στρατηγική πρέπει να επιδιώκει την εκπλήρωση των βασικών στόχων της Συνθήκης της Λισαβόνας που συνίστανται στην εγκαθίδρυση μιας ενιαίας αγοράς ενέργειας, στην ασφάλεια του εφοδιασμού, στην ενεργειακή απόδοση και τις εξοικονομήσεις ενέργειας, στην ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και στην προώθηση των ενεργειακών δικτύων· επιπλέον, μια τέτοια στρατηγική πρέπει να συμβάλλει στην παροχή ενέργειας σε όλους τους καταναλωτές σε προσιτές τιμές, στην ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της βιώσιμης παραγωγής ενέργειας, καθώς και στην προώθηση διασυνδεδεμένων, ολοκληρωμένων, διαλειτουργικών και ευφυών ενεργειακών δικτύων, με αποτέλεσμα τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας και την αύξηση της εγχώριας παραγωγής ενέργειας με παράλληλη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της βιομηχανικής ανάπτυξης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

3.  υπογραμμίζει ότι η προτεινόμενη στρατηγική πρέπει να εφαρμοσθεί, πρωτίστως, με πνεύμα αλληλεγγύης και ευθύνης, πάνω στη βάση ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα αφεθεί να υστερήσει ή να απομονωθεί, όλα δε τα κράτη μέλη θα λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν την αμοιβαία ασφάλεια της Ένωσης· τονίζει πόσο9 σημαντικό ήταν που συμπεριλήφθηκε στη Συνθήκη ένα ειδικό κεφάλαιο για την ενέργεια (άρθρο 194 ΣΛΕΕ), το οποίο παρέχει μια σταθερή νομική βάση για τη δράση της Ένωσης στηριζόμενη στην κοινοτική μέθοδο·

4.  τονίζει ότι η Ένωση χρειάζεται ένα μακροπρόθεσμο όραμα για μια αποτελεσματική και βιώσιμη ενεργειακή πολιτική έως το 2050, η οποία θα διέπεται από τους μακροπρόθεσμους στόχους της για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και θα συμπληρώνεται από ακριβή και διεξοδικά βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα σχέδια δράσης που θα τη βοηθούν στην επιδίωξη των στόχων αυτών·

5.  ζητεί την κατάρτιση σχεδίων για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέργειας με στενή συνεργασία όσον αφορά τα ενεργειακά δίκτυα και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των νέων ενεργειακών τεχνολογιών· θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας θα πρέπει να υπερνικήσει – αρχικά χωρίς τροποποίηση της Συνθήκης της Λισαβόνας – τον κατακερματισμό της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και να παράσχει στην Ένωση σθεναρό διεθνή λόγο στο πλαίσιο των ενεργειακών της σχέσεων·

Διασφάλιση της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας

6.  τονίζει ότι η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ενέργειας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση των στόχων πολιτικής της ΕΕ· πιστεύει ότι αυτό πρέπει να βασίζεται σε ένα σαφές νομικό πλαίσιο που θα περιλαμβάνει την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και μεγαλύτερη προθυμία της Επιτροπής να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών εάν παραστεί ανάγκη·

7.  υπογραμμίζει με έμφαση την ανάγκη για πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας και επίτευξη των ενεργειακών στόχων της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη ταχείας και ορθής εφαρμογής των ρυθμίσεων της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια και της δέσμης μέτρων για την ενεργειακή απόδοση σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

8.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη και ορθή εφαρμογή και μεταφορά από τα κράτη μέλη στη νομοθεσία τους των ισχυουσών οδηγιών για την εσωτερική αγορά, και, σε περίπτωση που τα κράτη μέλη αδρανήσουν, να εξετάσει ως ύστατο μέτρο την εκ νέου υποβολή των βασικών διατάξεων των ισχυουσών οδηγιών για την εσωτερική αγορά υπό μορφή κανονισμών, προκειμένου να διασφαλίσει πλήρη και άμεση εφαρμογή σε ολόκληρη την ενιαία αγορά·

9.  τονίζει την ανάγκη να κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού για τις ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις της Ευρώπης, ιδίως μέσω της ανάπτυξης μίας βιομηχανικής πολιτικής που προωθεί μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε μέσα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ·

10.  πιστεύει ότι ο ρόλος των ρυθμιστικών αρχών στον τομέα της αγοράς ενέργειας και η συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, των αρχών ανταγωνισμού και της Επιτροπής πρέπει να ενισχυθεί, ιδίως όσον αφορά τις αγορές λιανικής και χονδρικής· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ENTSO) είναι σε θέση να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους με αποδοτικό τρόπο· σημειώνει ότι εφόσον οι αρμοδιότητες του ACER και του ENTSO αποδειχθούν ανεπαρκείς για τη δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, θα καταστεί ενδεχομένως απαραίτητη η τροποποίηση της εντολής τους· καλεί την Επιτροπή και τον ACER να καταρτίσουν προτάσεις σχετικά με τους τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών·

11.  τονίζει την ανάγκη αύξησης της διαφάνειας και βελτίωσης της λειτουργίας των ενεργειακών αγορών χονδρικής προς όφελος των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στην αγορά ενέργειας καθώς και την ανάγκη καθιέρωσης αποτελεσματικών ενδοημερήσιων αγορών σε ολόκληρη την Ευρώπη· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δήλωση της Επιτροπής ότι προτίθεται να υποβάλει πρόταση σχετικά με τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των αγορών εμπορίας ενέργειας και καλεί για την κατάστρωση ενός συνεκτικού ρυθμιστικού πλαισίου στον εν λόγω τομέα·

12.  πιστεύει ότι οι καταναλωτές μπορούν να ωφεληθούν από τον αυξημένη ανταγωνισμό στην αγορά ενέργειας· τονίζει ότι χρειάζεται να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός με τη διαφοροποίηση των οδών μεταφοράς, των πηγών ενέργειας και των φορέων εκμετάλλευσης στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς και ότι είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων·

13.  υπενθυμίζει την τομεακή έρευνα της Επιτροπής του 2005· ζητεί την πραγματοποίηση μιας δεύτερης τομεακής έρευνας στον τομέα της ενέργειας το 2013·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να οργανώσει μια ετήσια συνάντηση κορυφής με εκπροσώπους των αρμόδιων σε θέματα ενέργειας επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων και τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και τους φορείς που σχετίζονται με τις ενεργειακές πολιτικές της ΕΕ, τη σχετική νομοθεσία και άλλα συναφή ζητήματα, προκειμένου να διασφαλισθεί μια καλύτερη αμοιβαία κατανόηση· υποστηρίζει περαιτέρω την ιδέα της σύγκλησης ειδικής συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα επικεντρωθεί σε ζητήματα σχετικά με την ενεργειακή πολιτική, κατά την οποία θα ληφθούν υπόψη οι εκθέσεις του Κοινοβουλίου για την ενεργειακή στρατηγική 2011-2020 και το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση·

Στήριξη των σύγχρονων ολοκληρωμένων δικτύων

15.  τονίζει με έμφαση ότι κάθε καθυστέρηση στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου και ευφυούς δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε ολόκληρη την ΕΕ θέτει σε κίνδυνο τις φιλοδοξίες της ΕΕ να επιτύχει έως το 2020 τους στόχους 20-20-20 για την ενέργεια και το κλίμα και να εκπληρωθούν οι στόχοι ΕΕ 2050 όπως συμφωνήθηκαν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ· χαιρετίζει συνεπώς την κεντρική επιδίωξη της ενεργειακής στρατηγικής για έξυπνες και σύγχρονες υποδομές με στόχο την ανάπτυξη σύγχρονων και ολοκληρωμένων δικτύων σε ολόκληρη την ΕΕ·

16.  τονίζει ότι μόνο ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας που αγνοεί τα σύνορα των κρατών μελών θα καταστήσει δυνατή την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας· θεωρεί επείγουσα ανάγκη να συγκροτηθούν και να εφαρμοσθούν πλήρως οι νομοθετικοί και χρηματοδοτικοί μηχανισμοί που προβλέπονται δυνάμει της Συνθήκης και του παράγωγου δικαίου, με στόχο την άμεση αντιστάθμιση σε περίπτωση μη ανάληψης δράσης όσον αφορά κενά ή ελλείψεις στη διασφάλιση των συνδέσεων του διευρωπαϊκού δικτύου στον τομέα της ενέργειας· τονίζει ότι, αν εξασφαλισθεί η χρησιμοποίηση της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής ενέργειας με βέλτιστο τρόπο, θα μειωθεί η ανάγκη για εισαγωγές·

17.  προτρέπει τα κράτη μέλη να διαβιβάσουν εγκαίρως και πλήρως στην Επιτροπή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 617/2010 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινοποίηση των επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή, ώστε να καταστεί δυνατή η επισκόπηση των δυνητικών χασμάτων μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, καθώς και των επενδυτικών εμποδίων, έως ότου εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου επί της νομιμότητας του κανονισμού, ο οποίος θα έπρεπε να έχει εγκριθεί βάσει της διαδικασίας συναπόφασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 194 της Συνθήκης·

18.  πιστεύει ότι το επικείμενο «Κατευθυντήριο πρόγραμμα ανάπτυξης ενός ενεργειακού δικτύου υπεράκτιων σταθμών στη Βόρειο Θάλασσα» της Επιτροπής πρέπει να αποτελέσει, μαζί με άλλες περιφερειακές πρωτοβουλίες όπως ο «Μεσογειακός Δακτύλιος» και το «Σχέδιο διασύνδεσης της Βαλτικής», έναν από τους θεμέλιους λίθους για την ανάπτυξη ενός μελλοντικού ευρωπαϊκού υπερδικτύου· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προβλέψουν τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίησή του·

19.  τονίζει ότι το δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης των δικτύων (TYNDP) (για τη συνένωση των δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου της ΕΕ) πρέπει να προσεγγίσει περισσότερο τους στόχους του 2020 και στη συνέχεια να εφαρμοσθεί ως τεχνολογική και μεθοδολογική βάση για τη θέσπιση νέας νομοθεσίας στον τομέα της υποδομής ενέργειας· επισημαίνει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) στην παρακολούθηση της υλοποίησής του· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να ενσωματωθούν οι ενεργειακές νησίδες στο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία καλύτερων διασυνδέσεων του δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου και των τερματικών σταθμών ΥΦΑ, κάτι που αναμένεται να δώσει τέλος στην απομόνωση ορισμένων κρατών μελών από την αγορά και να αυξήσει την ασφάλεια του εφοδιασμού όσων χωρών της ΕΕ εξαρτώνται σήμερα σε υπερβολικό βαθμό από λίγες χώρες εκτός ΕΕ·

20.  υπογραμμίζει την ανάγκη για πιο ολοκληρωμένη ανταλλαγή πληροφοριών εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης σχετικά με τη διαχείριση του δικτύου υποδομών, προς αποφυγή στρεβλώσεων της αγοράς λόγω ασύμμετρης πληροφόρησης·

21.  επαναλαμβάνει ότι, προκειμένου να δοθούν κίνητρα στην αγορά για επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ενέργειας, είναι απαραίτητο ένα ρυθμιστικό πλαίσιο· επισημαίνει, εν προκειμένω, τη συνεχιζόμενη ανάγκη για την καθιέρωση κοινού διπλώματος ευρεσιτεχνίας της ΕΕ·

22.  τονίζει περαιτέρω ότι επιβάλλεται επειγόντως η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων διανομής, με στόχο την ενσωμάτωση ολοένα μεγαλύτερων ποσοτήτων αποκεντρωμένης παραγωγής·

23.  πιστεύει ότι το τρέχον πρόγραμμα για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (TEN-E) ήταν ανεπαρκές, δεν συνέβαλε σημαντικά στην πραγματοποίηση της διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών και πρέπει να προσαρμοσθεί ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους που καθορίζονται στη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια και στην τρίτη δέσμη μέτρων για την εσωτερική αγορά· επιπλέον, φρονεί ότι η προτεινόμενη δέσμη μέτρων για τις ενεργειακές υποδομές και η αντικατάσταση του TEN-E πρέπει συνεπώς:

   α) να εξετάσει το πρόβλημα της χορήγησης αδειών για τις ενεργειακές υποδομές και να προβεί σε συγκριτική αξιολόγηση των διάφορων προσεγγίσεων με στόχο την άρση της γραφειοκρατίας, τη συντόμευση των διαδικασιών έγκρισης και την αντιμετώπιση των επιφυλάξεων των πολιτών·
   β) να προσδιορίσει και να στηρίξει προγράμματα προτεραιότητας και κριτήρια για τον καθορισμό των απαραίτητων επενδύσεων για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή των προγραμμάτων στην ασφάλεια του εφοδιασμού, την ανάγκη ενίσχυσης του ανταγωνισμού και επίτευξης των μακροπρόθεσμων στόχων για βιώσιμη ενέργεια, καθώς και τη βελτίωση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·
   γ) να παράσχει σαφή κριτήρια και κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη σχετικά με την κρατική και ενωσιακή χρηματοδότηση των ενεργειακών υποδομών·
   δ) να επεκτείνει τη χρηματοδοτική στήριξη, μεταξύ άλλων και μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων, στη φάση υλοποίησης των έργων, για την αντιμετώπιση των αστοχιών της αγοράς·
   ε) να αναπτύξει ένα διασυνοριακό πρότυπο επιμερισμού των δαπανών, ιδίως όσον αφορά τη συντονισμένη ανάπτυξη υποδομών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εμπνεόμενη από υφιστάμενα επιτυχή πρότυπα·
   στ) να αξιολογήσει εάν η διαδικασία υποβολής προσφορών για έργα υποδομών ενωσιακής σημασίας θα μπορούσε να επιταχύνει τις επενδύσεις σε υποδομές·

Χρηματοδότηση της ενεργειακής πολιτικής

24.  πιστεύει ότι το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο οφείλει να αντανακλά τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ όπως αυτές εκτίθενται στη στρατηγική 2020, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα και τις προτεραιότητες της δεύτερης επισκόπησης της ενεργειακής στρατηγικής, πράγμα που υποδηλώνει ότι ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό του προϋπολογισμού πρέπει να διατίθεται για την ενεργειακή πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων και ευφυών υποδομών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης, των έργων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της έρευνας, ανάπτυξης και εφαρμογής νέων τεχνολογιών ενέργειας·

25.  φρονεί ότι η δημιουργία ενός πανενωσιακού σύγχρονου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου του 20% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναπτύξει κατάλληλο καθεστώς κινήτρων για επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε συγκεκριμένες περιφέρειες, προκειμένου να επιτευχθεί βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα και να αποφευχθούν μη αποδοτικές επενδύσεις σε δίκτυα· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι μία συνολική στρατηγική πρέπει να καλύπτει εξ ολοκλήρου το ενεργειακό σύστημα, από τους παραγωγούς έως τους καταναλωτές·

26.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μία στρατηγική για την αύξηση της απόδοσης στην αγορά θέρμανσης, προκειμένου να ενισχυθούν οι αποδοτικές τοπικές υποδομές, όπως η τηλεθέρμανση και η τηλεψύξη, οι οποίες προωθούν την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του συνδυασμού θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας και της αποδοτικής χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

27.  πιστεύει ότι τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα (όπως για παράδειγμα οι διευκολύνσεις επιμερισμού των κινδύνων και τα δανειοδοτικά προγράμματα δημόσιων τραπεζών) θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα σημαντικό μέσο για τη στήριξη των επενδύσεων στις υποδομές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τα έργα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ενέργειας με σκοπό τη μετάβαση σε μία βιώσιμη οικονομία· καλεί επομένως την Επιτροπή να συμπληρώσει ή να αντικαταστήσει σταδιακά τις παραδοσιακές ενισχύσεις με αυτά τα προγράμματα και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα καινοτόμα αυτά χρηματοδοτικά μέσα· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει την θετική εμπειρία από άλλα παρόμοια χρηματοδοτικά μέσα· προσυπογράφει την πρόταση να χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι του προϋπολογισμού της ΕΕ ως εγγυήσεις δανείων προκειμένου να ενθαρρυνθούν ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις·

28.  φρονεί, όπως επισημαίνεται από την Επιτροπή στη στρατηγική ΕΕ 2020, ότι η ΕΕ θα πρέπει να ανακατευθύνει τη φορολογική επιβάρυνση προς τη φορολόγηση επιβλαβών για το περιβάλλον δραστηριοτήτων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναθεωρήσει αναλόγως την οδηγία για τη φορολόγηση της ενέργειας·

29.  θεωρεί ουσιαστικής σημασίας την εστίαση της μελλοντικής χρηματοδότησης που συνδέεται με ενεργειακές επενδύσεις σε έργα τα οποία θα δημιουργήσουν τον μέγιστο δυνατό αριθμό νέων θέσεων απασχόλησης·

30.  τονίζει ότι ενδέχεται να χρειαστεί κάποια στήριξη από την Ένωση για επενδύσεις σε σημαντικές υποδομές σε ορισμένα κράτη μέλη αν δεν μπορούν να την παράσχουν από μόνες τους οι αγορές, μεταξύ άλλων σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και την επίτευξη στόχων σχετικών με το κλίμα και το περιβάλλον·

31.  υπογραμμίζει ότι η ολοκλήρωση της αγοράς απαιτεί καλύτερη χρήση των υφιστάμενων λειτουργικών δικτύων, βάσει της διασυνοριακής εναρμόνισης της λειτουργίας της αγοράς και της ανάπτυξης κοινών ευρωπαϊκών συστημάτων για τη διαχείριση των διασυνδέσεων·

32.  επισημαίνει την ευθύνη που υπέχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα εθνικά προγράμματα ανάπτυξης των ηλεκτρικών δικτύων είναι σύμφωνα με το δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης των δικτύων·

33.  τονίζει ότι πολλά από τα νεότερα κράτη μέλη είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε εξωτερικές διακοπές ενεργειακού εφοδιασμού και χρήζουν ιδιαίτερης στήριξης από την Ένωση για την εδραίωση της ενεργειακής ασφάλειας·

34.  υποδέχεται ευνοϊκά τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας της Επιτροπής για τα έξυπνα δίκτυα και συνιστά να λάβει η ομάδα εργασίας δεόντως υπόψη τη γνώμη όλων των εμπλεκομένων· ζητεί από την Επιτροπή να το τηρεί τακτικά ενήμερο για την πρόοδο των εργασιών της ομάδας εργασίας· τονίζει ότι, με βάση τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για τα έξυπνα δίκτυα, που θα παρέχει κατάλληλα κίνητρα στους φορείς εκμετάλλευσης των δικτύων για επενδύσεις στην επιχειρησιακή αποδοτικότητα και που θα καθορίζει κοινά πρότυπα σε ολόκληρη την ΕΕ για την ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων, διευκολύνοντας έτσι τη μετάβαση σε μία βιώσιμη οικονομία· επιπλέον, υποστηρίζει τα πιλοτικά σχέδια για τις καινοτόμους τεχνολογίες επικοινωνίας, αυτοματισμού και ελέγχου των δικτύων· υπενθυμίζει τις διατάξεις των οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ για τους έξυπνους μετρητές·

35.  υποστηρίζει τα πιλοτικά σχέδια για τη γενικευμένη εισαγωγή έξυπνων μετρητών – για παράδειγμα, βάσει της πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (σχέδιο ΣΕΤ) «έξυπνες πόλεις» – εφόσον διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών και των χρηστών με χαμηλό εισόδημα, καθώς και η προστασία της ιδιωτικής ζωής·

36.  καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει, έως το τέλος του 2011, ανάλυση όσον αφορά το μέλλον της παγκόσμιας και της ενωσιακής αγοράς φυσικού αερίου, η οποία θα συνεκτιμά τον αντίκτυπο των έργων υποδομής για το φυσικό αέριο που έχουν ήδη σχεδιασθεί (όπως τα έργα στο πλαίσιο του νότιου διαδρόμου), τον αντίκτυπο των νέων εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου, τον αντίκτυπο του σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην αγορά φυσικού αερίου των ΗΠΑ (ιδίως στις ανάγκες εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου), καθώς και τον αντίκτυπο από την ενδεχόμενη ανάπτυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην ΕΕ στη μελλοντική ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο και στις τιμές· είναι της άποψης ότι η ανάλυση θα πρέπει να αντικατοπτρίζει, και να έχει ως σημείο αφετηρίας, την υφιστάμενη κατάσταση της ανάπτυξης των υποδομών και τους στόχους 2020 της ΕΕ για το διοξείδιο του άνθρακα· τονίζει ότι πρέπει να ζητηθεί η γνώμη όλων των ενδιαφερόμενων μερών·

Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ΕΕ

37.  είναι της άποψης ότι η ενεργειακή απόδοση και οι εξοικονομήσεις ενέργειας θα πρέπει να αποτελούν βασική προτεραιότητα κάθε μελλοντικής στρατηγικής, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν μία αποτελεσματική από πλευράς κόστους λύση για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην ανταγωνιστικότητα και αντισταθμίζοντας την αύξηση του τιμολογίου και των λογαριασμών της ενέργειας, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την ενεργειακή φτώχεια· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν την ενεργειακή απόδοση στην κορυφή της ατζέντας της ΕΕ και ζητεί την επιτάχυνση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, και την έγκαιρη έγκριση εκ μέρους της Επιτροπής ενός φιλόδοξου σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση· πιστεύει ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα έπρεπε να εφαρμοσθεί κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις προσπάθειες που ήδη καταβάλλονται σε ορισμένα κράτη μέλη·

38.  χαιρετίζει την επανεξέταση του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τη γνώμη του Κοινοβουλίου·

39.  τονίζει ότι οι ΤΠΕ μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν μείζονα ρόλο στην προώθηση της υπεύθυνης ενεργειακής κατανάλωσης στα νοικοκυριά, στις μεταφορές, στην παραγωγή ενέργειας και στη βιομηχανική παραγωγή· πιστεύει ότι οι έξυπνοι μετρητές, ο αποτελεσματικός φωτισμός, η υπολογιστική νέφους και το κατανεμημένο λογισμικό έχουν τη δυνατότητα να μεταμορφώσουν τα μοντέλα χρήσης της ενέργειας·

40.  πιστεύει ότι η ενεργειακή απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει επίσης να εστιάζονται σε ολόκληρη την αλυσίδα προσφοράς και ζήτησης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής, της μεταφοράς, της διανομής και του εφοδιασμού, παράλληλα με τη βιομηχανική και οικιακή κατανάλωση και την κατανάλωση των μεταφορών·

41.  υποστηρίζει, ως μέσο για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ, την ανάπτυξη μίας εύρυθμης αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών και την εισαγωγή περαιτέρω μηχανισμών της αγοράς για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης·

42.  πιστεύει, επιπλέον, ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ενεργειακή απόδοση των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια· ενθαρρύνει την Επιτροπή να εφαρμόσει πλήρως την οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό, π.χ. με τη συμπερίληψη περισσότερων προϊόντων και την εφαρμογή ενός δυναμικού μοντέλου θέσπισης προτύπων, το οποίο θα διασφαλίζει την επίτευξη φιλόδοξων και τακτικά ενημερωνόμενων στόχων·

43.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια αξιολόγηση της εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας· θεωρεί ότι, αν η αξιολόγηση αποκαλύψει μη ικανοποιητική εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής για την ενεργειακή απόδοση, και η ΕΕ δεν προβλέπεται συνεπώς να επιτύχει τον στόχο της για την ενεργειακή απόδοση το 2020, το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση (ΣΔEA) θα πρέπει να συμπεριλάβει τη δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει περαιτέρω μέτρα της ΕΕ για τα κράτη μέλη, όπως ατομικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης που να αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 20% εξοικονόμηση ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ, σύμφωνα με τους κεντρικούς στόχους της στρατηγικής ΕΕ2020, και να λαμβάνουν υπόψη το σημείο εκκίνησης κάθε χώρας και τις εθνικές συνθήκες, καθώς και προηγούμενη έγκριση του σχεδίου δράσης κάθε κράτους μέλους για την ενεργειακή απόδοση· θεωρεί ότι τα πρόσθετα αυτά μέτρα θα πρέπει να είναι απαραίτητα, δίκαια και μετρήσιμου αποτελέσματος και να έχουν δραστικό και άμεσο αντίκτυπο στην εφαρμογή των εθνικών σχεδίων για την ενεργειακή απόδοση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε μια κοινή μεθοδολογία για την ποσοτική στάθμιση των εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης και για την παρακολούθηση της προόδου στην κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων αυτών·

44.  υποστηρίζει μία πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και μία αποκεντρωμένη προσέγγιση στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής και της ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας του συμφώνου των δημάρχων και της περαιτέρω ανάπτυξης της πρωτοβουλίας για τις έξυπνες πόλεις· υπογραμμίζει την ανάγκη για μία αξιόπιστη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων για πρωτοβουλίες «από κάτω προς τα πάνω», και για τη συμμετοχή των πόλεων και των περιφερειών· τονίζει ότι η ευθυγράμμιση της μελλοντικής πολιτικής συνοχής και της χρησιμοποίησης των πόρων της με την στρατηγική ΕΕ 2020 μπορεί να δημιουργήσει έναν καίριας σημασίας μηχανισμό υλοποίησης που θα οδηγήσει σε έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες·

45.  πιστεύει ότι η Ευρώπη υστερεί σε σχέση με τους διεθνούς εταίρους της στην ανάπτυξη των πλήρων δυνατοτήτων της όσον αφορά την τεχνολογία βιοενέργειας· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν σχέδιο διατομεακής πολιτικής για τη βιομάζα, η οποία θα δημιουργήσει μία βιώσιμη αγορά βιομάζας από τη γεωργία, τα γεωργικά απόβλητα και τη δασοκομία, ενώ παράλληλα θα αποτρέπει την αύξηση των εκπομπών και την απώλεια βιοποικιλότητας· αναγνωρίζει ότι η βιώσιμη τεχνολογία δεύτερης γενιάς είναι πλέον διαθέσιμη· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα πλαίσιο πολιτικής και στηρίζει την περαιτέρω προώθηση της βιώσιμης χρήσης βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς στην Ευρώπη·

46.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τα εθνικά σχέδια δράσης των κρατών μελών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει ενδεχομένως δράση για να βοηθήσει ορισμένα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα σχέδιά τους και να κάνει πλήρη χρήση των αρμοδιοτήτων της για να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη τηρούν τη νομική τους υποχρέωση για την εκπλήρωση των εθνικών τους στόχων· επισημαίνει τους μηχανισμούς συνεργασίας που προβλέπει η οδηγία για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στην επίτευξη των στόχων τους· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να δημιουργήσει μια πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών οργάνων, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και ο εντοπισμός βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

47.  αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των μονάδων αποθήκευσης μέσω άντλησης ως αποδοτικών, αξιόπιστων και φιλικών προς το περιβάλλον εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής για βοηθητικές και εξισορροπητικές υπηρεσίες·

48.  πιστεύει ότι, προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματική χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι μηχανισμοί ευελιξίας που προβλέπονται στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RES) και να εναρμονιστούν οι όροι σύνδεσης στο δίκτυο με στόχο την εξασφάλιση ομοιόμορφα επικερδών όρων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. καταβολή των εξόδων σύνδεσης στο δίκτυο μέσω της τιμολόγησης του δικτύου)· πιστεύει ότι μεσοπρόθεσμα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν περιφερειακές αγορές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

49.  ζητεί να γίνει αποδοτικότερη η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός της ΕΕ με μια πιο μακροπρόθεσμη επιδίωξη ενός συστήματος κινήτρων σε ολόκληρη την ΕΕ υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο θα επιτρέψει την ανάπτυξη ειδικών μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε εκείνες τις περιοχές της ΕΕ όπου αυτές είναι περισσότερο αποδοτικές, μειώνοντας το κόστος της προώθησής τους και εξασφαλίζοντας αποδοτική κατανομή των διατιθέμενων πόρων· πιστεύει ότι μακροπρόθεσμα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να αποτελούν μέρος μιας εύρυθμης και ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ·

50.  πιστεύει ότι χρειάζεται να προσδιοριστεί μια μεσοπρόθεσμη προοπτική, προκειμένου να αντιμετωπιστούν καίρια προβλήματα που σχετίζονται με την πλήρη ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην αγορά· τονίζει εν προκειμένω ότι οποιαδήποτε εναρμόνιση θα πρέπει να προετοιμασθεί προσεκτικά, ώστε να αποφευχθεί η αποδιοργάνωση των υπαρχουσών εθνικών αγορών· πιστεύει ότι μία προϋπόθεση για ένα εναρμονισμένο σύστημα στήριξης είναι μία εύρυθμη και χωρίς στρεβλώσεις εσωτερική αγορά ενέργειας και ίσοι όροι ανταγωνισμού· πιστεύει ότι κάθε μελλοντική πολιτική θα πρέπει να βασίζεται σε μηχανισμούς στήριξης αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας όσον αφορά την επίτευξη των στόχων και, ταυτόχρονα, να διαθέτει εγγυημένη ευρεία γεωγραφική και τεχνολογική πολυμορφία και εξασφαλισμένη εμπιστοσύνη των επενδυτών·

51.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν χρηματοδοτικά και φορολογικά μέσα ενεργειακής απόδοσης (ιδίως όσον αφορά βελτιώσεις στα κτίρια) στα εθνικά τους σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση και να θεωρήσουν την ενεργειακή απόδοση και την ενεργειακή υποδομή ως προτεραιότητα για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· πιστεύει ότι η έξυπνη χρήση πόρων – όπως με τράπεζες πράσινων υποδομών για τη μόχλευση του ιδιωτικού κεφαλαίου και με εύκολη και στοχευμένη πρόσβαση σε πόρους της ΕΕ – αποτελεί ουσιαστικό μέσο για την αύξηση της επίδρασης των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης·

Κατοχύρωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού

52.  πιστεύει ότι η Επιτροπή, σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EΥΕΔ), πρέπει να διασφαλίσει ότι η Ένωση έχει μία μόνο φωνή σε θέματα εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής· επιπλέον, πιστεύει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις νέες αρμοδιότητές της για να προσδιορίσει και να ενισχύσει ενεργά τη συνεργασία με τρίτες χώρες στους τομείς της άμβλυνσης των κλιματικών μεταβολών και της περιβαλλοντικής προστασίας·

53.  θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι η ενεργειακή πολιτική της έχει ισχυρό και συνεκτικό διεθνή χαρακτήρα και να εντάξει το ενεργειακό σκεπτικό στις εξωτερικές πολιτικές και δράσεις της· φρονεί ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας θα πρέπει να παράσχει σθεναρή διπλωματική στήριξη την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας·

54.  πιστεύει ότι θα πρέπει, βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα, να δοθεί προτεραιότητα στη στρατηγική ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών και στη διεύρυνση των σχέσεων με κεντρικούς προμηθευτές και χώρες διαμετακόμισης· ωστόσο, είναι της άποψης ότι οι πλέον αποδοτική και βιώσιμη μακροπρόθεσμη λύση είναι εφικτή μέσω της εφαρμογής της ενεργειακής απόδοσης και μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και της χρησιμοποίησης εγχώριων βιώσιμων πηγών ενέργειας·

55.  πιστεύει ότι όλοι οι εξωτερικοί αγωγοί και τα άλλα ενεργειακά δίκτυα που εισέρχονται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διέπονται από διαφανείς διακυβερνητικές συμφωνίες και να υπόκεινται στους κανόνες της εσωτερικής αγοράς, όσον αφορά μεταξύ άλλων τους κανόνες σχετικά με την πρόσβαση τρίτων, τις ρήτρες προορισμού, την επίβλεψη της κατανομής και της διαχείρισης της συμφόρησης, τη διάρκεια των συμβάσεων και ρήτρες αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής (take or pay clauses)· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι σημερινοί και μελλοντικοί αγωγοί και εμπορικές συμφωνίες θα σεβασθούν το ευρωπαϊκό ενεργειακό κεκτημένο και, ενδεχομένως, να λάβει μέτρα·

56.  εκτιμά ότι η ΕΕ πρέπει να τηρήσει το γράμμα του νόμου και να επιβάλει συναφώς τη συμμόρφωση με πνεύμα ενεργειακής αλληλεγγύης και τήρησης του ανταγωνισμού και των κανόνων της κοινής αγοράς, και να μην υποχωρήσει στα κατεστημένα συμφέροντα επιμέρους ευρωπαϊκών χωρών, ιδίως εξαγωγέων φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά·

57.  ζητεί περαιτέρω διεύρυνση της συμμετοχής στη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα (ΣΕΚ) περισσότερων γειτονικών χωρών της ΕΕ, κυρίως χωρών που συμμετέχουν στην ανατολική εταιρική σχέση· τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει και να επιβάλει την έγκαιρη και αυστηρή εφαρμογή των ενεργειακών κανόνων της ΕΕ από τα κράτη μέλη της ΣΕΚ, ιδίως με τη διάθεση των κονδυλίων της ΕΕ υπό τον όρο της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη·

58.  πιστεύει ότι το κεφάλαιο για την ενέργεια, που αφορά την πολιτική και τεχνολογική συνεργασία και περιλαμβάνεται σε κάθε συμφωνία με τα γειτονικά κράτη, πρέπει να εφαρμοσθεί με αυστηρότητα, ιδίως με την ενίσχυση των προγραμμάτων για την ενεργειακή απόδοση και των κανόνων για την εσωτερική αγορά· πιστεύει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να δώσει εντολή στην Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τον μετασχηματισμό των υπαρχόντων μνημονίων συμφωνίας σχετικά με θέματα ενέργειας σε νομικώς δεσμευτικά κείμενα· επισημαίνει ότι ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η κοινωνική διάσταση θα πρέπει να αποτελούν μέρος των διαλόγων για την ενέργεια·

59.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει, μέσω εμπορικών συμφωνιών, τη διαδικασία έγκρισης συμβατών με τη νομοθεσία της ΕΕ κανόνων ασφάλειας και ενεργειακής απόδοσης για την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διαμετακόμιση, την αποθήκευση και την επεξεργασία / διύλιση των ενεργειακών εισαγωγών και εξαγωγών, καθώς και να προτείνει, σε επίπεδο ΠΟΕ, παγκόσμια πρότυπα για την προώθηση του ανοικτού και δίκαιου εμπορίου ασφαλών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών·

60.  χαιρετίζει τη συμμετοχή της Ρωσίας στις συνεδριάσεις της διάσκεψης για τον ενεργειακό χάρτη· καλεί την Επιτροπή να εργασθεί για την επέκταση της συμφωνίας σε περισσότερες χώρες και, στο πλαίσιο της διάσκεψης για τον ενεργειακό χάρτη, να εργασθεί για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα οδηγήσει στην πλήρη αποδοχή των αρχών του ενεργειακού χάρτη και των πρωτοκόλλων του από τη Ρωσία· ωστόσο, τονίζει ότι κάθε συμφωνία θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ· τονίζει περαιτέρω ότι η ενέργεια πρέπει να αποτελεί κομβικό στοιχείο της συμφωνίας με τη Ρωσία, μετά τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, και ότι η νέα αυτή συμφωνία πρέπει να αποτελεί οδηγό και θεμέλιο για συνέπεια και συνοχή στις σχέσεις των επιμέρους κρατών μελών με τη Ρωσία·

61.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεργαστούν στενά με το ΝΑΤΟ για να διασφαλίσουν τη συνοχή μεταξύ των στρατηγικών της Ένωσης και του ΝΑΤΟ σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια·

62.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο κανονισμός για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο θα εφαρμοσθεί πλήρως μετά την έναρξη ισχύος του·

63.  καλεί την Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην υλοποίηση του Νότιου Διαδρόμου της ΕΕ για το φυσικό αέριο, ιδίως του σχεδίου για τον αγωγό Nabucco, το οποίο θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια του εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυσικό αέριο· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας·

64.  ζητεί την πραγματοποίηση ενός ειδικού διαλόγου για την ενέργεια με τις χώρες της περιοχής της Κασπίας και χαιρετίζει τις εργασίες σχετικά με τη συνεργασία για την ανάπτυξη της Κασπίας· στηρίζει στο πλαίσιο αυτό τον διάλογο σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Εύξεινου Πόντου και υπογραμμίζει τη σημασία όλων των ενεργειακών θεμάτων στον διάλογο μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της περιοχής αυτής·

65.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις πρωτοβουλίες DESERTEC και TRANSGREEN στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του μεσογειακού προγράμματος ηλιακής ενέργειας, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού και να προωθηθεί η ανάπτυξη των ενδιαφερομένων χωρών μέσω της υποστήριξης ηλιακών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και άλλων βιώσιμων τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής και της διασύνδεσής τους με τα ευρωπαϊκά δίκτυα, εφόσον αυτό αποδειχθεί οικονομικά βιώσιμο και δεν θέτει σε κίνδυνο το σύστημα ETS της ΕΕ· πιστεύει ότι τα μέσα συνεργασίας που προβλέπονται στην οδηγία σχετικά με τις εισαγωγές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές προερχόμενης από τρίτες χώρες πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως·

66.  υπενθυμίζει ότι αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών να αποφασίσουν για το δικό τους ενεργειακό μίγμα, με δεδομένο ότι στόχος είναι η μείωση των εκπομπών άνθρακα και της εξάρτησης από καύσιμα ευάλωτα στις μεταβολές των τιμών· τονίζει ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζουν ότι, στους νέους και τους υφιστάμενους πυρηνικούς ηλεκτροσταθμούς τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, εφαρμόζονται τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας·

67.  πιστεύει ότι η έρευνα για την πυρηνική σύντηξη ως μελλοντική πηγή ενέργειας πρέπει να συνεχιστεί, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι αρχές του προϋπολογισμού·

68.  πιστεύει ότι, για τα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει την πυρηνική ενέργεια ως μέρος του ενεργειακού τους μίγματος, θα ήταν επωφελής η θέσπιση ελάχιστων κανόνων της ΕΕ για την αδειοδότηση και την πιστοποίηση του σχεδιασμού νέων πυρηνικών ηλεκτροσταθμών με στόχο να κατοχυρωθεί η μεγαλύτερη δυνατή τεχνολογική ασφάλεια· πιστεύει ότι στα σχέδια κατασκευής νέων πυρηνικών εγκαταστάσεων θα πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείται η καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία· ζητεί επίσης τη λήψη περαιτέρω μέτρων της ΕΕ προκειμένου να ενθαρρυνθεί η θέσπιση προτύπων για τη βιώσιμη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων·

69.  ενθαρρύνει και υποστηρίζει την κατασκευή εγκαταστάσεων και διασυνδέσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου, ιδίως στις χώρες που είναι περισσότερο ευάλωτες στις διακοπές του εφοδιασμού με φυσικό αέριο, κατόπιν ανάλυσης κόστους-οφέλους και με τον όρο ότι δεν θα υπάρξουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και διακρίσεις· τονίζει τη σημασία περαιτέρω επέκτασης του ευρωπαϊκού στόλου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, ώστε να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την ενίσχυση της συνεργασίας σε ενεργειακά ζητήματα με τις χώρες του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής·

70.  πιστεύει ότι ορισμένα αγροτικά τμήματα της Ευρώπης έχουν ειδικές ανάγκες όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό και, στο πλαίσιο αυτό, καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις ανάγκες αυτές, καταργώντας για παράδειγμα τα εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών εμποδίων, στην τοπική παραγωγή ενέργειας, όπως μέσω μικρομονάδων συμπαραγωγής·

71.  θεωρεί ότι να η στρατηγική περιορισμού της κατανάλωσης λιθάνθρακα στα κράτη μέλη της ΕΕ δεν θα πρέπει να ενισχύσει το μονοπώλιο εισαγωγής φυσικού αερίου· ο περιορισμός της κατανάλωσης λιθάνθρακα στον τομέα της ενέργειας πρέπει να εξαρτάται από την αποτελεσματική διαφοροποίηση των προμηθειών αερίου στα κράτη μέλη για την πρόληψη της ενίσχυσης του μονοπωλίου πρώτων υλών·

Προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας

72.  ζητεί τη στενή παρακολούθηση και την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (σχέδιο ΣΕΤ) και την εξακρίβωση των εμποδίων για την κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων· επικροτεί την πρόσφατη πρόοδο στη δρομολόγηση των πρώτων τεσσάρων ευρωπαϊκών βιομηχανικών πρωτοβουλιών και των κοινών ερευνητικών πρωτοβουλιών· ζητεί να δρομολογηθούν και άλλες πρωτοβουλίες το συντομότερο δυνατόν και καλεί το Συμβούλιο να διαθέσει του απαιτούμενους χρηματοδοτικούς πόρους· ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει στους ενδιαφερόμενους διαφανείς πληροφορίες όσον αφορά τις δυνατότητες χρηματοδότησης για τις πρωτοβουλίες του σχεδίου ΣΕΤ·

73.  επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί με τη δρομολόγηση των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών· καλεί την Επιτροπή να προτείνει νέες, συμπληρωματικές ευρωπαϊκές βιομηχανικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του σχεδίου ΣΕΤ, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι τεράστιες δυνατότητες άλλων τεχνολογικών λύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συγκεκριμένα η γεωθερμική και η ηλιοθερμική, η υδροηλεκτρική και η θαλάσσια ενέργεια, και να συμπεριληφθεί η υφιστάμενη πλατφόρμα θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· τονίζει την ανάγκη να διατεθούν πόροι από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη χρηματοδότηση αυτών των πρωτοβουλιών·

74.  υποστηρίζει την ανάπτυξη αποτελεσματικών από πλευράς κόστους νέων τεχνολογιών για την πρόβλεψη των μεταβολών της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τη διαχείριση από άποψη ζήτησης, τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του υδρογόνου και άλλων κυψελών καυσίμου), πράγμα το οποίο θα επέτρεπε την αύξηση της συνολικής βασικής ζήτησης και τη βελτίωση της ευελιξίας ενός συστήματος με υψηλά επίπεδα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εκτεταμένη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων·

75.  τονίζει τη σπουδαιότητα των ειδικευμένων και καταρτισμένων εργαζομένων στον τομέα του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξετάσει, σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς εταίρους, τον τρόπο μεταχείρισης και ενθάρρυνσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης·

76.  τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στην αιχμή της ανάπτυξης των τεχνολογιών του Διαδικτύου που συνδέονται με την ενέργεια και των χαμηλού άνθρακα εφαρμογών ΤΠΕ· θεωρεί ότι η ενισχυμένη στήριξη της καινοτομίας πρέπει πάντοτε να συνοδεύεται από μείωση της γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες· καλεί την Επιτροπή να περιορίσει τη γραφειοκρατία με τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών του προγράμματος-πλαισίου·

77.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να υποστηρίξει περιβαλλοντικώς υγιή πιλοτικά προγράμματα στην ΕΕ για την αξιοποίηση μη συμβατικών εγχώριων πηγών ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να συνδράμει τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν γεωλογικές μελέτες για να διαπιστωθεί το επίπεδο των διαθέσιμων αποθεμάτων σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην Ένωση και να αναλύσει και αξιολογήσει την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του εγχώριου σχιστολιθικού φυσικού αερίου· ζητεί η πληροφορία αυτή να συμπεριληφθεί σε όλες τις μελλοντικές μακροπρόθεσμες στρατηγικές της Ένωσης·

78.  πιστεύει ότι ορισμένες χώρες, όπως η Κίνα, έχουν προσδώσει στρατηγικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας προσανατολισμένης στις εξαγωγές εγχώριας βιομηχανίας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και, επομένως, υποστηρίζουν τοπικές εταιρείες, παρέχοντάς τους εύκολη πρόσβαση σε φθηνό κεφάλαιο και σε υποδομή· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα πλαίσιο πολιτικής που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα του ευρωπαϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος για τη βιομηχανία ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

79.  πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της μεταβατικής φάσης που οδηγεί στην καθιέρωση μιας βιώσιμης οικονομίας έως το 2050, τα συμβατικά και μη συμβατικά φυσικά αέρια αποτελούν απαραίτητη πηγή ενέργειας, η οποία προσφέρει γρήγορο και αποδοτικό από άποψης κόστους τρόπο μείωσης των εκπομπών· τα κονδύλια για την έρευνα και ανάπτυξη θα πρέπει να επιδιώκουν να κάνουν τα αέρια αυτά περισσότερο καθαρά·

80.  υποστηρίζει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής για να εξασφαλιστεί η πρόβλεψη των απαραίτητων κινήτρων για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης αγοράς βιομάζας, με συνεκτίμηση των συναφών ζητημάτων βιοποικιλότητας και παραγωγής τροφίμων·

81.  πιστεύει ότι η έρευνα και ανάπτυξη για καινοτομίες στις ενεργειακές τεχνολογίες, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες, καθαρές, βιώσιμες και αποδοτικές τεχνολογίες ενέργειας, πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα του νέου 8ου προγράμματος-πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης· προτρέπει επιμόνως τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δώσουν προτεραιότητα σε αυτόν τον τομέα πολιτικής στον προσεχή προϋπολογισμό και στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· τονίζει ότι οι μέθοδοι κατανομής πρέπει να αντανακλούν τις διαφορετικές δυνατότητες των κρατών μελών στον τομέα Ε&Α·

82.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τις βιώσιμες μεταφορές στην ενεργειακή στρατηγική κατά τρόπο ώστε να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες όλων των τεχνολογιών, μεταξύ άλλων με ένα επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο και ένα σχέδιο δράσης για τα πράσινα οχήματα, με τη στήριξη της τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης, με την κατάργηση των εμποδίων στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών (για τα καύσιμα), με τον καθορισμό κοινών προτύπων (π.χ. για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα), με φιλόδοξα πρότυπα για τους κινητήρες ορυκτού καυσίμου, με τη δημιουργία «διαδρόμων πράσινων μεταφορών» διαμέσου της Ευρώπης και με τη συνάρθρωση των τρόπων μεταφοράς· ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ώστε να εξασφαλισθεί ότι θα μπορούν να κινούνται και να φορτίζονται εύκολα σε ολόκληρη την Ευρώπη και ότι η αυξημένη χρήση τους θα συνδυασθεί με την ανάπτυξη «έξυπνων» ηλεκτρικών δικτύων και συστημάτων αποθήκευσης, με υψηλά επίπεδα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και με προσφυγή στη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού·

83.  επισημαίνει ότι η έρευνα στον τομέα της ενέργειας πρέπει να συμβάλλει όχι μόνο στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και στην εδραίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού, αλλά και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· πιστεύει εν προκειμένω ότι οι προσπάθειες τυποποίησης με τη συμμετοχή των στρατηγικών εταίρων της ΕΕ (όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ρωσία και οι ΗΠΑ) όσον αφορά τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα ηλεκτρικά οχήματα, είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι ευρωπαϊκές καινοτομίες θα είναι πλήρως εμπορεύσιμες στη διεθνή αγορά· με στόχο τη διασφάλιση της αποδοτικής και δίκαιης μεταφοράς τεχνολογιών, ενθαρρύνει την ΕΕ και τους διεθνείς εμπορικούς εταίρους της να εργασθούν για το άνοιγμα των εμπορικών συναλλαγών σε βιώσιμες τεχνολογίες, με μακροπρόθεσμο στόχο τους μηδενικούς δασμολογικούς φραγμούς στην πράσινη τεχνολογία·

84.  θεωρεί ότι ένας αποτελεσματικός τρόπος μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας θα ήταν η πραγματοποίηση ερευνών όσον αφορά υποκατάστατα συμβατικών πρώτων υλών και δομικών υλικών, η παραγωγή των οποίων είναι χαμηλότερης ενεργειακής έντασης·

Τα οφέλη για τους καταναλωτές και τους πολίτες στο επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ

85.  υπογραμμίζει τη σημασία των έξυπνων μετρητών ως μέσου υποβοήθησης των καταναλωτών για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της κατανάλωσής τους στις περιόδους υψηλής χρέωσης και για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις κατοικίες τους· πιστεύει ότι οι έξυπνες μετρήσεις και τα ενεργειακά έργα εν γένει απαιτούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης και προγράμματα εκπαίδευσης στην ενεργειακή απόδοση προκειμένου να εξηγηθούν τα οφέλη τους στο κοινό· τονίζει ότι η ενημέρωση της κοινωνίας για τα οφέλη των έξυπνων μετρητών έχει κρίσιμη σημασία για την επιτυχία τους· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει ως στόχο πολιτικής τον εξοπλισμό, έως το 2015, του 50 % των κατοικιών στην Ευρώπη με έξυπνους μετρητές και την υποχρέωση των κρατών μελών να εξασφαλίσουν ότι τουλάχιστον το 80 % των καταναλωτών θα είναι, έως το 2020, εφοδιασμένοι με έξυπνα συστήματα μέτρησης(10) ,

86.  πιστεύει ότι οι ενημερωμένοι πελάτες και πολίτες μπορούν να επηρεάζουν την αγορά μέσω συνειδητών αποφάσεων· επικροτεί, επομένως, πρωτοβουλίες όπως το ευρωπαϊκό φόρουμ για την πυρηνική ενέργεια (ENEF), στο πλαίσιο του οποίου ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μπορούν να συζητούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος·

87.  θεωρεί ότι η θερμική αναβάθμιση των κτιρίων και η ανακύκλωση υλικών και ενέργειας των αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων θα μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές·

88.  υποστηρίζει πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν την προσαρμογή των αναγκών σε ανθρώπινους πόρους στη μετάβαση προς ένα ενεργειακό μείγμα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

89.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει την εφαρμογή της τρίτης δέσμης μέτρων για την εσωτερική αγορά και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τα εθνικά μέτρα για την πρόληψη της ενεργειακής φτώχειας, και υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας·

90.  ζητεί τη θέσπιση των υψηλότερων δυνατών προτύπων ασφαλείας για όλες τις πηγές ενέργειας, μεταξύ άλλων μέσω προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να αρθούν οι επιφυλάξεις των πολιτών και να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποδοχή τους από την κοινή γνώμη· ζητεί, συγχρόνως, να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία της επάρκειας των προμηθειών ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάγκη νέας υποδομής παραγωγής και μετάδοσης ηλεκτρικής ενέργειας· στηρίζει εκστρατείες για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών όσον αφορά τις δυνατότητες ενεργειακής εξοικονόμησης που τους προσφέρονται καθημερινά και τους υφιστάμενους μηχανισμούς, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ενέργειας, προκειμένου να επέλθει αλλαγή νοοτροπίας·

91.  σημειώνει ότι τα ετήσια ποσοστά αλλαγής προμηθευτή από τους καταναλωτές στα κράτη μέλη κυμαίνονται μεταξύ μηδέν και 20 %· τονίζει ότι οι δυσκολίες για τη συγκρισιμότητα των προσφορών στην αγορά και η έλλειψη πληροφοριών συνιστούν εμπόδιο στην αλλαγή προμηθευτή και στον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην αγορά λιανικής· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της τρίτης δέσμης μέτρων, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν καθήκον να διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και την επιβολή των μέτρων προστασίας των καταναλωτών τα οποία προβλέπονται στις οδηγίες·

92.  υπενθυμίζει στην ενεργειακή βιομηχανία τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, στο πλαίσιο της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια, να καθιερώσει σαφείς και κατανοητούς λογαριασμούς κατανάλωσης ενέργειας· πιστεύει ότι το πρότυπο των λογαριασμών του φόρουμ των πολιτών για την ενέργεια, που έχει συγκροτήσει η Επιτροπή, περιέχει το ελάχιστο όριο τυποποιημένων πληροφοριών που απαιτείται για όλα τα τιμολόγια κατανάλωσης και ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως βάση για διαφανείς λογαριασμούς κατανάλωσης ενέργειας σε ολόκληρη την Ένωση·

93.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, προκειμένου να καταστήσουν την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων ευκολότερη και πιο αποτελεσματική, να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο να καθορισθεί σε 30% ο στόχος μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα για το 2020, ώστε να διασφαλισθεί ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών θα λειτουργεί ως καταλύτης για επενδύσεις σε καθαρότερες διαδικασίες παραγωγής και καθαρότερες πηγές ενέργειας·

94.  επαναλαμβάνει ότι η νέα ενεργειακή πολιτική πρέπει να στηρίζει τον μακροπρόθεσμο στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά 80-95% έως το 2050·

95.  εν προκειμένω, καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει αναλύσεις των μακροπρόθεσμων δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων στον τομέα της προσφοράς και της ζήτησης, καθώς επίσης των πραγματικών κινδύνων και του πραγματικού κόστους της διακοπής του εφοδιασμού, σε σύγκριση με την ικανότητα αποθήκευσης, την πολλαπλότητα των πηγών εφοδιασμού και το αντίστοιχο κόστος· οι αναλύσεις πρέπει να καλύπτουν επίσης τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις στον τομέα της στρατηγικής και της ενεργειακής πολιτικής στην ΕΕ, χωρίς να παραλειφθούν σε καμία περίπτωση οι εκτιμήσεις για τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ μπορεί να αποτρέψει τις διακοπές του εφοδιασμού·

96.  πιστεύει ότι, εν όψει της Συνόδου του Κανκούν, θα πρέπει η ΕΕ να ηγηθεί της προσπάθειας για μια διεξοδική, νομικά δεσμευτική και φιλόδοξη συμφωνία, αποδεικνύοντας ότι είναι σε θέση να μιλά με ενιαία φωνή και να επιβεβαιώσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο· στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις προηγούμενες προτάσεις τους στο πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας όσον αφορά τους στόχους μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, προκειμένου να αποβεί ευκολότερη και οικονομικότερη η επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων·

o
o   o

97.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) EE C 67 E, 18.3.2010, σ. 16.
(2) ΕΕ L 211, 14.8.2009.
(3) ΕΕ L 140, 5.6.2009.
(4) ΕΕ C 219 E, 28.8.2008, σ.206.
(5) ΕΕ L 200, 31.7.2009, σ. 31.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0064.
(7) 9744/10.
(8) ΕΕ L 114, 27.4.2006, σ. 64.
(9) ΕΕ L 52, 21.2.2004, σ. 50.
(10) Έκθεση πρωτοβουλίας της 25ης Μαρτίου 2010 «σχετικά με μια νέα ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη: 2015.eu» (2009/2225(INI)) και έκθεση πρωτοβουλίας της 14ης Απριλίου 2010 σχετικά με την «'κινητοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία, με χαμηλές εκπομπές άνθρακα» (2009/2228(INI)).

Τελευταία ενημέρωση: 2 Μαρτίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου