Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2934(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B7-0674/2010

Forhandlinger :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Afstemninger :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0444

Vedtagne tekster
PDF 98kWORD 54k
Torsdag den 25. november 2010 - Strasbourg Endelig udgave
Ukraine
P7_TA(2010)0444B7-0650, 0671, 0672, 0673, 0674 og 0681/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2010 om Ukraine

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Ukraine,

–  der henviser til fælleserklæringen fra topmødet mellem EU og Ukraine den 22. november 2010 i Bruxelles,

–  der henviser til sluterklæringen og henstillingerne fra det 15. møde i Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine den 4.-5. november 2010 i Kiev og Odessa,

–  der henviser til, at Europa-Parlamentets Delegation til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine observerede lokal- og regionalvalgene i Ukraine den 31. oktober 2010,

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Ukraine, som trådte i kraft den 1. marts 1998, og til de igangværende forhandlinger om den associeringsaftale, der skal afløse partnerskabs- og samarbejdsaftalen,

–  der henviser til det 14. møde i Samarbejdsrådet EU-Ukraine, der blev afholdt i Luxembourg den 15. juni 2010,

–  der henviser til fælleserklæringen om det østlige partnerskab, som blev indført den 7. maj 2009 i Prag,

–  der henviser til konklusionerne fra Rådet (udenrigsanliggender) af 25. oktober 2010 om det østlige partnerskab,

–  der henviser til Europarådets parlamentariske forsamlings resolution 1755 af 5. oktober 2010 om de demokratiske institutioners funktion i Ukraine,

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner om Ukraine af 16. september 2010,

–  der henviser til associeringsagendaen EU-Ukraine, der afløser handlingsplanen og blev godkendt af Samarbejdsrådet EU-Ukraine i juni 2009,

–  der henviser til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om lempelse af visumreglerne, der blev undertegnet den 18. juni 2007 og trådte i kraft den 1. januar 2008, og til dialogen om visumspørgsmålet mellem EU og Ukraine, der blev indledt i oktober 2008,

–  der henviser til den fælles rapport af 4. november 2010 fra Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraines arbejdsgruppe om visumpolitik mellem EU og Ukraine,

–  der henviser til de ændringer af den ukrainske valglov, som det ukrainske parlament (Verkhovna Rada) i sidste øjeblik vedtog i juni 2010 kort før afholdelsen af lokalvalgene,

–  der henviser til det nationale vejledende program for Ukraine for 2011-2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

A.  der understreger, at Ukraine er et europæisk land af strategisk betydning for EU, og til, at landets størrelse, ressourcer, befolkning og geografiske beliggenhed giver Ukraine en markant position i Europa og gør landet til en regional nøgleaktør,

B.  der henviser til, at Ukraines nyvalgte præsident Viktor Janukovitsj og Verkhovna Rada har bekræftet Ukraines ønske om at tiltræde Den Europæiske Union,

C.  der henviser til forlydender om, at demokratiske frihedsrettigheder såsom forsamlings-, ytrings- og mediefriheden er kommet under pres i de seneste måneder,

D.  der henviser til, at den ukrainske forfatningsdomstols afgørelse af 1. oktober 2010 genindfører den præsidentielle regeringsform, og til, at etableringen af et demokratisk, effektivt og vedvarende system med kontrol og balance fortsat bør prioriteres, samt at processen til opnåelse heraf bør være åben, inklusiv og tilgængelig for alle politiske partier og aktører i Ukraine,

E.  der henviser til, at der blev afholdt lokale og regionale valg i Ukraine den 31. oktober 2010 i en rolig atmosfære og uden episoder af nogen art, og til, at visse aspekter af den måde, hvorpå disse valg var tilrettelagt, har givet anledning til kritik, navnlig hvad angår valgloven, procedurerne for vedtagelsen af denne lov samt visse specifikke dele af lovens indhold,

F.  der henviser til, at der efter præsidentvalget i januar 2010 er stadig flere foruroligende tegn på mindsket respekt for demokratiet og pluralismen, især med hensyn til behandlingen af visse ngo'er og individuelle klager fra journalister over pres fra deres redaktører eller ejere af de medieforetagender, de arbejder for, om at dække eller ikke dække visse begivenheder, såvel som øgede og politisk motiverede aktiviteter inden for Ukraines sikkerhedstjeneste samt politisk misbrug af administrative ressourcer og ressourcer inden for retsvæsenet,

G.  der henviser til, at OSCE's repræsentant om mediefrihed den 13. oktober 2010 erklærede, at Ukraine har opnået en høj grad af mediefrihed, men at der skal træffes øjeblikkelige foranstaltninger for at bevare dette resultat, og opfordrede den ukrainske regering til at afstå fra ethvert forsøg på at påvirke eller censurere medieindholdet og overholde de internationale normer for mediefrihed og mediefrihedsforpligtelserne under OSCE,

H.  der påpeger, at det østlige partnerskab kan give Ukraine yderligere redskaber til integration med Den Europæiske Union, men kun kan blive en succes, hvis det er baseret på konkrete og troværdige projekter og tilføres tilstrækkelige økonomiske midler,

1.  understreger, at Ukraine kan ansøge om medlemskab af EU i overensstemmelse med artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union i lighed med enhver europæisk stat, der tilslutter sig principperne om frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet;

2.  understreger, at Ukraine har stærke historiske, kulturelle og økonomiske bånd til Den Europæiske Union, og at landet er en af EU's vigtigste strategiske partnere i det østlige naboområde, idet det udøver en betydelig indflydelse på hele kontinentets sikkerhed, stabilitet og velstand;

3.  glæder sig over konsensuserklæringerne fra Ukraines regering og politiske opposition om landets ambitioner om at blive mere integreret i Europa og på længere sigt opnå medlemskab af EU; bemærker, at dette mål fortsat har opbakning fra alle aktører på den ukrainske politiske scene; opfordrer de ukrainske myndigheder til at etablere et fælles forum bestående af politikere fra såvel den regerende koalition som oppositionen med henblik på at koordinere Ukraines politiske holdning til EU;

4.  påpeger, at de lokale og regionale valg den 31. oktober 2010 ikke skabte en ny positiv norm, selv om de teknisk set blev afholdt på ordentlig vis; beklager, at Ukraine ændrede sine valglove få måneder før afholdelsen af lokale og regionale valg, således at der var alt for kort tid til at tilføre lovgivningen forbedringer og til at planlægge en behørig, demokratisk afholdelse af valgene;

5.  beklager, at det regerende parti på grund af, at oppositionspartiernes anmodninger om registrering ikke blev accepteret af valgkommissionerne inden Regionspartiets indgivelse af listen, rent faktisk vandt førstepladsen på listerne i omkring 85 % af valgkredsene; bemærker, at visse partier som f.eks. Batkivshchyna ikke havde mulighed for at registrere sine kandidater i adskillige distrikter og deltage i valget på grund af de unormale forhold i valgloven, der ikke indeholdt tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte de etablerede politiske partiers ret til at konkurrere;

6.  beklager, at valgreglerne vedbliver at være et løbende diskussionsemne; er enig i, at der er behov for at forbedre valgreglerne, og ser positivt på det arbejde, der er udført i samarbejde med eksperter fra EU og OSCE med henblik på at udarbejde et udkast til en ny valglov; bemærker, at der nu er fremlagt et forslag til konsolideret valglov til vedtagelse i Verkhovna Rada; understreger, at gennemsigtighed i valgprocessen er betinget af en klar og utvetydig lovgivningsramme; opfordrer de ukrainske myndigheder til at sikre, at lovgivningsarbejdet afsluttes i god tid inden parlamentsvalget i 2012;

7.  er foruroliget over den seneste tids udvikling, som kan undergrave friheden og pluralismen i medierne; opfordrer myndighederne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at værne om disse væsentlige elementer i et demokratisk samfund og til at afstå fra ethvert forsøg på direkte eller indirekte at kontrollere indholdet af de nationale mediers nyhedsformidling; understreger det presserende behov for en lovreform på medieområdet og glæder sig derfor over, at der for nylig er fremsat forslag om indførelse af public service radio og tv i Ukraine; glæder sig også over de ukrainske myndigheders offentlige tilsagn om, at det nødvendige lovgrundlag for oprettelse af et public service radio- og tv-selskab vil blive vedtaget inden årets udgang; beklager, at de to uafhængige tv-stationer TVi og TV5 er blevet frataget nogle af deres sendefrekvenser; henstiller til myndighederne at sikre, at retssager ikke medfører en selektiv annullering af sendefrekvenser, og tage enhver afgørelse eller udnævnelse, der kan indebære en interessekonflikt, op til revision;

8.  opfordrer den ukrainske regering til at tilpasse lovgivningen om mediefrihed til OSCE-normerne, da en konsekvent adfærd på dette område vil styrke Ukraines troværdighed som OSCE-formand i 2013;

9.  opfordrer de ukrainske myndigheder til at foretage en grundig undersøgelse af Vasyl Klymentyevs forsvinden, chefredaktøren for en avis, der fokuserer på korruption i Kharkiv-regionen;

10.  understreger behovet for at styrke institutionernes troværdighed, stabilitet, uafhængighed og effektivitet ved at sikre demokratiet og retsstatsprincippet og fremme en konsensusproces for forfatningsreformer baseret på en klar magtadskillelse og effektiv kontrol og balance mellem de statslige institutioner; understreger, at samarbejdet med Den Europæiske Kommission for Demokrati gennem Ret (Venedigkommissionen) er afgørende for en sikring af, at de lovgivningsreformpakker, der for øjeblikket er under udarbejdelse, er i fuldstændig overensstemmelse med de europæiske standarder og værdier; opfordrer alle relevante politiske aktører, herunder regeringen og oppositionen, til at deltage i denne proces. og opfordrer de ukrainske myndigheder til at anmode Venedigkommissionen om en udtalelse om de endelige udgaver af lovforslag;

11.  opfordrer alle partierne i Verkhovna Rada til at støtte og fremme et system med effektiv kontrol og balance i forbindelse med en legitim regeringsførelse;

12.  opfordrer myndighederne til i fuldt omfang at efterforske alle påstande om brud på rettigheder og frihedsrettigheder og afhjælpe enhver konstateret krænkelse og undersøge den ukrainske sikkerhedstjenestes rolle, for så vidt angår indgreb i den demokratiske proces;

13.  fremhæver Ukraines afgørende rolle i Den Europæiske Unions energisikkerhed; understreger betydningen af at styrke samarbejdet mellem Ukraine og EU på energiområdet; opfordrer endvidere Ukraine til at implementere sine tilsagn fra fælleserklæringen fra EU's og Ukraines internationale investeringskonference om modernisering af Ukraines gastransitsystem; opfordrer til indgåelse af yderligere aftaler mellem EU og Ukraine med det formål at sikre energiforsyningen for begge parter, herunder i form af et pålideligt og diversificeret transitsystem for olie og gas; understreger, at der er behov for gennemsigtige og effektive transittjenester af høj kvalitet gennem et moderniseret gastransportnetværk, hvis Ukraine skal have et moderne gastransitsystem; opfordrer Kommissionen til at stille den nødvendige tekniske assistance til rådighed for drastisk at forbedre energieffektiviteten i det ukrainske elektricitetsnet og forøge samarbejdet vedrørende reformen af gassektoren, så den bringes i overensstemmelse med EU's standarder;

14.  støtter opfordringen fra EU's og Ukraines statschefer til i forbindelse med højtideligholdelsen i Kiev af 25-årsdagen for Tjernobylkatastrofen at mobilisere al den nødvendige støtte til færdiggørelsen af indkapslingen af reaktor 4 i Tjernobyl og den yderligere nedlukning af de andre tre enheder; understreger, at det er afgørende med gennemsigtighed i projektet med bygningen af indkapslingen, navnlig hvad angår de næste skridt og med hensyn til hvor langt man er nået med projektet;

15.  glæder sig over de betydelige fremskridt i forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Ukraine, især aspekterne vedrørende det vidtgående og brede frihandelsområde; bemærker, at afslutningen af forhandlingerne om aftalen vil afhænge af den ukrainske parts evne og vilje til tilnærme sine love og bestemmelser til EU's love og bestemmelser; opfordrer Kommissionen til at forhandle den vidtgående og brede frihandelsaftale med Ukraine på en måde, så dens bestemmelser kan åbne EU's og Ukraines markeder for gensidig gavnlig handel og samtidig støtte moderniseringen af den ukrainske økonomi; understreger, at aftalen om et vidtgående og bredt frihandelsområde vil kunne føre til Ukraines gradvise integration i EU's indre marked ved at udstrække de fire friheder til at omfatte Ukraine; opfordrer indtrængende Kommissionen og Ukraine til at gøre hurtige fremskridt på dette område på grundlag af Ukraines resultater som medlem af WTO; opfordrer indtrængende begge parter til at gøre deres yderste for at opnå en endelig aftale i løbet af første halvdel af næste år;

16.  henstiller til de ukrainske myndigheder at intensivere bestræbelserne på at bekæmpe korruption og forventer i den forbindelse, at positiv politisk retorik vil blive fulgt op af en beslutsom indsats for at bekæmpe korruption på alle niveauer på grundlag af politisk neutralitet; opfordrer til at etablere lige vilkår i erhvervslivet og anvende de samme regler for nationale og udenlandske investorer; beklager i denne forbindelse, at store virksomheder i for høj grad er involveret i det politiske liv;

17.  er bekymret over, at Verkhovna Rada har vedtaget ændringer til den nye lov om offentlige indkøb, ifølge hvilke varer, arbejder og tjenesteydelser indkøbt med henblik på afholdelsen af EM i fodbold i 2012 i Ukraine er udelukket fra denne lovs anvendelsesområde;

18.  opfordrer indtrængende det ukrainske parlament til at vedtage lovforslaget om adgang til offentlig information i overensstemmelse med europæiske og internationale normer;

19.  glæder sig over handlingsplanen for en lempelse af visumreglerne for Ukraine, som der blev opnået enighed om på det 14. topmøde mellem EU og Ukraine den 22. november 2010; mener, at denne handlingsplan vil være et nyttigt redskab til fremme af væsentlige reformer på relevante områder, navnlig konsolidering af retsstatsprincippet og respekten for de grundlæggende frihedsrettigheder; opfordrer Kommissionen til at bistå de ukrainske myndigheder i deres bestræbelser på at gennemføre lempelsen af visumreglerne;

20.  opfordrer indtrængende alle EU's medlemsstater til at afskaffe gebyrer for behandlingen af nationale ansøgninger om visa og ansøgninger om visa inden for Schengenområdet for ukrainske statsborgere som et mellemliggende mål;

21.  anmoder Kommissionen om at samarbejde med medlemsstaterne og Ukraine om indførelse af særlige foranstaltninger i forbindelse med EM i fodbold i 2012 for at gøre det nemmere at rejse for personer med billetter til kampene, og således at denne særlige begivenhed kan benyttes som en forsøgsperiode forud for den endelige indførelse af en visumfri ordning;

22.  glæder sig over Ukraines aktive støtte til det østlige partnerskab og Den Parlamentariske Forsamling Euronest; opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at udbygge samarbejde med Ukraine for så vidt angår udviklingen i naboområdet, herunder navnlig udviklingen i politikkerne for Sortehavsområdet;

23.  understreger, at det er vigtigt at intensivere samarbejdet inden for ungdoms- og studieudveksling og fremme udviklingen af stipendieprogrammer, der gør det muligt for ukrainerne at stifte bekendtskab med Den Europæiske Union og dens medlemsstater; mener, at Erasmus-udviklingsprogrammet for videregående uddannelse bør udvides til at omfatte studerende fra de seks østpartnerskabslande;

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, Ukraines præsident, regering og parlament og Europarådets og OSCE's parlamentariske forsamlinger.

Seneste opdatering: 2. marts 2012Juridisk meddelelse