Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2761(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0623/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0623/2010

Συζήτηση :

PV 25/11/2010 - 5
CRE 25/11/2010 - 5

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.15
CRE 25/11/2010 - 8.15
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0447

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 87kWORD 56k
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Κανόνες ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία
P7_TA(2010)0447B7-0623/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την επανεξέταση των κανόνων ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 101 παράγραφοι 1 και 3, το άρθρο 103 παράγραφος 1 και το άρθρο 105 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2821/71 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1971 περί εφαρμογής του άρθρου 85 παράγραφος 3 της Συνθήκης σε κατηγορίες συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών(1) ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2658/2000 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 81, παράγραφος 3 της συνθήκης σε κατηγορίες συμφωνιών εξειδίκευσης(2) (κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα των συμφωνιών εξειδίκευσης, εφεξής «ΚΑΚ στον τομέα των συμφωνιών εξειδίκευσης»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2659/2000 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 81, παράγραφος 3 της συνθήκης σε κατηγορίες συμφωνιών έρευνας και ανάπτυξης(3) (κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα των συμφωνιών έρευνας και ανάπτυξης, εφεξής «ΚΑΚ στον τομέα των συμφωνιών έρευνας και ανάπτυξης»),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κατηγορίες συμφωνιών εξειδίκευσης (νέος κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα των συμφωνιών εξειδίκευσης, εφεξής «σχέδιο νέου ΚΑΚ στον τομέα των συμφωνιών εξειδίκευσης»), που δημοσιεύθηκε στις 4 Μαΐου 2010 στον ιστοτόπο της Επιτροπής προκειμένου να πραγματοποιηθεί διαβούλευση,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κατηγορίες συμφωνιών έρευνας και ανάπτυξης (νέος κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα των συμφωνιών έρευνας και ανάπτυξης, εφεξής «σχέδιο νέου ΚΑΚ στον τομέα των συμφωνιών έρευνας και ανάπτυξης»), που δημοσιεύθηκε στις 4 Μαΐου 2010 στον ιστοτόπο της Επιτροπής προκειμένου να πραγματοποιηθεί διαβούλευση,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την εφαρμογή του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ στις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας (εφεξής «οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές»)(4) ,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας (εφεξής «σχέδιο νέων οριζόντιων κατευθυντήριων γραμμών»), που δημοσιεύθηκαν στις 4 Μαΐου 2010 στην ιστοτόπο της Επιτροπής προκειμένου να πραγματοποιηθεί διαβούλευση,

–  έχοντας υπόψη τις συμβολές των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών που εστάλησαν στην Επιτροπή κατά τις περιόδους δημόσιας διαβούλευσης και που δημοσιεύθηκαν στον ιστοτόπο της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση ανάμεσα στον κ. Almunia και μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την έκθεση για την πολιτική στον τομέα του ανταγωνισμού το 2009(5) ,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση με ημερομηνία 28 Σεπτεμβρίου 2010 προς την Επιτροπή σχετικά με την επανεξέταση των κανόνων ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία (O-0131/2010 – B7-0565/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύς τόσο του ΚΑΚ στον τομέα των συμφωνιών εξειδίκευσης, όσο και του ΚΑΚ στον τομέα των συμφωνιών έρευνας και ανάπτυξης θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δρομολογήσει διαδικασία αναθεώρησης και των δύο κανονισμών και των συνοδευτικών οδηγιών τους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν σημειωθεί σημαντικές νομοθετικές αλλαγές μετά από την έγκριση τόσο των δύο κανονισμών όσο και των οριζόντιων κατευθυντήριων γραμμών, και πιο συγκεκριμένα ότι έχει εγκριθεί η δέσμη μέτρων εκσυγχρονισμού το 2003 που εισήγαγε την ανάγκη για αξιολόγηση των συμφωνιών από τις ίδιες τις επιχειρήσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει αποκομίσει πείρα όσον αφορά την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων τα τελευταία έτη και λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα πρέπει να κωδικοποιηθούν ένα νέο σύνολο κανόνων από την Επιτροπή όπως και η νομολογία του δικαστηρίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συναγωγή συμπερασμάτων από την πείρα των εθνικών και παγκόσμιων αρχών ανταγωνισμού συνιστά βέλτιστη πρακτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνιστάται, ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης να πραγματοποιηθεί προσπάθεια σύγκλισης των κανόνων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένου ότι πολλές συμφωνίες και πρακτικές εμπίπτουν σε διάφορα καθεστώτα όσον αφορά τον ανταγωνισμό·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει ξεκινήσει δύο διαφορετικές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τους κανόνες ανταγωνισμού που εφαρμόζονται στις οριζόντιες συμφωνίες συνεργασίας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσο το δυνατόν περισσότερο οι απόψεις των ενδιαφερομένων μερών προκειμένου να επιτευχθεί ένα ρεαλιστικό και ισορροπημένο ρυθμιστικό πλαίσιο·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει στο τέλος της διαδικασίας αναθεώρησης τον τρόπο με τον οποίο έλαβε υπόψη τις συμβολές των ενδιαφερόμενων μερών·

3.  εκτιμά το γεγονός ότι η Επιτροπή έστειλε στο Κοινοβούλιο το σχέδιο των κανόνων σε αρχικό στάδιο· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται ενεργά και με ανοικτό πνεύμα με το Κοινοβούλιο· εκφράζει την ικανοποίησή του για την προθυμία που επέδειξε ο επίτροπος κ. Almunia να συζητήσει το σχέδιο των κανόνων με τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής·

4.  υπογραμμίζει τη σημασία της νομικής βεβαιότητας· εκτιμά το γεγονός ότι η Επιτροπή κατάρτισε «Συνήθεις Ερωτήσεις» (FAQ) για τη δεύτερη δημόσια διαβούλευση προκειμένου να δώσει έμφαση στις σημαντικότερες τροποποιήσεις που προτείνονται στο σχέδιο των κανόνων· ζητεί από την Επιτροπή, μόλις εγκριθεί το νέο τελικό ρυθμιστικό πλαίσιο, να καταρτίσει περιληπτικό σημείωμα και νέες «Συνήθεις Ερωτήσεις» προκειμένου να διευκρινιστεί το τελικό πλαίσιο στους φορείς της αγοράς·

5.  επισημαίνει τη σημασία των δύο κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα της οριζόντιας συνεργασίας για την ανάλυση των συμφωνιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους·

6.  σημειώνει ότι ακόμη και εάν η προσέγγιση που βασίζεται στο καθεστώς ασφαλείας που βασίζεται σε μερίδια αγοράς δεν είναι τέλεια, αντανακλά οικονομικά στοιχεία και είναι απλή στην κατανόηση και την εφαρμογή της· συμφωνεί ότι οι οριζόντιες συμφωνίες εγείρουν συνήθως περισσότερες ανησυχίες όσον αφορά τον ανταγωνισμό από ότι οι κάθετες συμφωνίες και για αυτόν τον λόγο κατανοεί ότι η Επιτροπή διατηρεί πιο περιοριστική προσέγγιση όσον αφορά τον ορισμό του ορίου του μεριδίου αγοράς όσον αφορά τις οριζόντιες συμφωνίες·

7.  επισημαίνει ωστόσο, ότι οι περισσότερες οριζόντιες συμφωνίες συνεργασίας δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των δύο εν λόγω κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία· ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει εάν θα ήταν για τα ενδιαφερόμενα μέρη και για το σκοπό της διατήρησης αποτελεσματικού ανταγωνισμού ωφέλιμο να δημιουργηθούν νέοι ειδικοί κανονισμοί απαλλαγής κατά κατηγορία προκειμένου να καλυφθούν άλλα ιδιαίτερα είδη οριζόντιων συμφωνιών, διαφορετικά από την έρευνα και την ανάπτυξη και την εξειδίκευση· εάν το συμπέρασμα είναι θετικό, ζητεί από την Επιτροπή να αναζητήσει την κατάλληλη έγκριση από το Συμβούλιο προκειμένου να εγκρίνει αυτά τα νέα είδη κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία, κατόπιν διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο·

8.  θεωρεί ότι οι οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν για τις εταιρίες ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση και την αυτοαξιολόγηση μέσω μιας πολύπλοκης οικονομικής προσέγγισης, είτε κάποια συμφωνία παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 101 παράγραφος 1 της ΣλΕΕ είτε όχι·

9.  εκτιμά κατά συνέπεια ότι οι νέες οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές αντανακλούν την ανάγκη αυτοαξιολόγησης που καθιερώθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 και ότι παρέχουν ξεκάθαρη καθοδήγηση για σύνθετες ρυθμίσεις όπως κοινές επιχειρήσεις και συμφωνίες που καλύπτουν περισσότερους από έναν τύπους συνεργασίας· είναι της άποψης ότι μια τέτοια προσέγγιση δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο ακόμη πιο πολύπλοκο·

10.  υπενθυμίζει σε αυτό το πλαίσιο την αρχή της καλύτερης ρύθμισης για τη βελτίωση της ποιότητας στη θέσπιση νομοθεσίας και ρυθμίσεων, και πιο συγκεκριμένα μέσω της χρήσης ξεκάθαρης και ακριβούς διατύπωσης· για αυτόν τον λόγο είναι υπέρ των ξεκάθαρων και φιλικών προς τον αναγνώστη κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες να περιλαμβάνουν πιο συγκεκριμένα παραδείγματα όπου χρειάζεται, όπως έχουν ζητήσει διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το νέο κεφάλαιο σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών στο σχέδιο των νέων οριζόντιων κατευθυντήριων γραμμών· επισημαίνει ότι το θέμα αυτό είναι πολύ ευαίσθητο όσον αφορά τη σχέση μεταξύ ανταγωνιστών και ότι είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ποιες πληροφορίες μπορούν να μοιράζονται χωρίς να δημιουργούν περιοριστικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό, ιδίως στο σημερινό πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης των συμφωνιών·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την αναθεώρηση του κεφαλαίου για την τυποποίηση στο σχέδιο των νέων οριζόντιων κατευθυντηρίων γραμμών και τη θέση που έχουν μέσα σε αυτό οι περιβαλλοντικές πτυχές· υπενθυμίζει τα ξεκάθαρα οφέλη μιας διαφανούς διαδικασίας τυποποίησης· εκφράζει συνεπώς την ικανοποίησή του για τις διατάξεις που έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν την εγγενή αβεβαιότητα που περιβάλλει την ύπαρξη των δικαιωμάτων πνευματικής διαδικασίας σε αυτό το πλαίσιο και τους εμπορικούς όρους που θα εγκρίνονταν για την χορήγηση άδειας για την εκμετάλλευσή τους· θεωρεί ότι είναι ύψιστης σημασίας να αποφευχθούν διαμάχες κατά την έγκριση των προτύπων·

13.  τονίζει τη σημασία του σεβασμού των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία συμβάλλουν αποφασιστικά στην καινοτομία· υπενθυμίζει ότι η ικανότητα καινοτομίας είναι ένα σημαντικό στοιχείο όσον αφορά την οικοδόμηση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας και την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· υποστηρίζει την πρόληψη παραβιάσεων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων και μέσω της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού·

14.  πιστεύει ωστόσο, ότι το ερώτημα αυτό πρέπει να εξεταστεί σε ευρύτερο ουσιαστικό ρυθμιστικό πλαίσιο και όχι σε ένα πλαίσιο πολιτικής ανταγωνισμού· επισημαίνει ότι αυτό το κεφάλαιο του σχεδίου των νέων οριζοντίων κατευθυντήριων γραμμών θα πρέπει να θεωρείται ως ένα τμήμα ενός συνολικού ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

15.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι όλα τα μέρη που συμμετέχουν σε μια συμφωνία έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να αποκαλύπτουν όλα τα υφιστάμενα και εκκρεμή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο βαθμό που σχετίζονται με τη χρήση των αποτελεσμάτων της συμφωνίας από τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 285, 29.12.1971, σ. 46.
(2) ΕΕ L 304, 5.12.2000, σ. 3.
(3) ΕΕ L 304, 5.12.2000, σ. 7.
(4) ΕΕ C 3, 6.1.2001, σ. 2.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0050.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Μαρτίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου