Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2964(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B7-0630/2010

Forhandlinger :

PV 25/11/2010 - 12.1
CRE 25/11/2010 - 12.1

Afstemninger :

PV 25/11/2010 - 13.1
CRE 25/11/2010 - 13.1

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0448

Vedtagne tekster
PDF 101kWORD 49k
Torsdag den 25. november 2010 - Strasbourg Endelig udgave
Irak - navnlig dødsstraffen (herunder sagen om Tariq Aziz) og angreb på kristne samfund
P7_TA(2010)0448B7-0629, 0630, 0631, 0632, 0633 og 0648/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2010 om Irak: dødsstraf (herunder sagen om Tariq Aziz) og angrebene på kristne samfund

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Irak,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om afskaffelse af dødsstraf, navnlig beslutningen af 26. april 2007 om initiativet til et universelt moratorium for dødsstraf(1) ,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 62/149 af 18. december 2007 med opfordring til et moratorium for dødsstraf og Generalforsamlingens resolution 63/168 af 18. december 2008 med opfordring til gennemførelse af resolution 62/149 af 2007,

–  der henviser til den tale, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, holdt på plenarmødet den 16. juni 2010 om menneskerettighedspolitik, hvori hun påpegede, at afskaffelse af dødsstraffen på verdensplan er en prioritet for EU;

–  der henviser til sluterklæringen fra den fjerde verdenskongres mod dødsstraf, der blev afholdt i Genève den 24.-26. februar 2010, hvori der opfordres til en universel afskaffelse af dødsstraffen,

–  der henviser til artikel 2 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 16. november 2009 om religions- og trosfrihed, hvori det understreger den strategiske betydning af denne frihedsrettighed og af at imødegå religiøs intolerance,

–  der henviser til FN-erklæringen fra 1981 om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag af religion og tro,

–  der henviser til erklæringer fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, om Irak, navnlig erklæringen af 1. november 2010 i anledning af angrebet på kirkegængere i en kristen domkirke i Bagdad i Irak,

–  der henviser til sine årsberetninger om menneskerettighedssituationen i verden og sine tidligere beslutninger om religiøse mindretal i verden,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

Dødsstraf (herunder sagen om Tariq Aziz)

A.  der henviser til, at den irakiske højesteret den 26. oktober 2010 dømte landets tidligere vicepremierminister, den 74-årige Tariq Aziz, til døden sammen med Sadoun Shakir, forhenværende indenrigsminister, og Abed Hamoud, forhenværende privatsekretær for Saddam Hussein; der påpeger, at hvis appellen af dødsdommen afvises, vil henrettelsen formentlig finde sted inden for 30 dage,

B.  der henviser til, at Tariq Aziz ved en tidligere retssag var blevet idømt 22 fængsel i enrum, hvilket reelt var en livstidsdom, fordi Tariq Aziz lider af et skrøbeligt helbred og allerede har haft flere slagtilfælde og lungeproblemer, ligesom han er blevet opereret for en blodprop i hjernen,

C.  der henviser til, at Iraks præsident, Jalal Talabani, har erklæret, at han ikke vil underskrive henrettelsesordren for Tariq Aziz; der henviser til, at dødsdomme i henhold til den irakiske forfatning bør godkendes af præsidenten, men at der findes mekanismer, hvorved domme kan fuldbyrdes med parlamentets godkendelse,

D.  der påpeger, at dødsdommen over Tariq Aziz på ingen måde vil bidrage til at forbedre voldsklimaet i Irak, og at landet har stærkt behov for en national forsoning,

E.  der henviser til, at EU er stærkt engageret i indsatsen for at afskaffe dødsstraffen overalt og stræber efter at opnå en universel accept af dette princip,

F.  der påpeger, at dødsstraffen er den ultimative grusomme, umenneskelige og nedværdigende straf, der krænker retten til liv, som er fastlagt i verdenserklæringen om menneskerettigheder, og udgør en form for tortur, som er uacceptabel for stater, der respekterer menneskerettighederne,

Angreb på kristne samfund

G.  der henviser til, at to irakiske kristne blev dræbt den 22. november 2010 i Mosul; der henviser til, at mindst fem mennesker blev dræbt ved en række bombe- og morterangreb rettet mod kristne områder i Iraks hovedstad Bagdad den 10. november 2010; der henviser til, at disse angreb fandt sted efter islamistiske militantes besættelse af en syrisk-katolsk domkirke den 31. oktober 2010, hvorunder over 50 kirkegængere blev dræbt,

H.  der henviser til, at den militante gruppe Den Islamiske Stat Irak, der anses for at være en del af den internationale Al Qaeda-bevægelse, har påtaget sig ansvaret for drabene og har svoret at ville gennemføre yderligere angreb på kristne,

I.  der henviser til, at den irakiske regering i henhold til artikel 10 i forfatningen er forpligtet til at sikre og opretholde helligdommes og religiøse steders ukrænkelighed; der henviser til, at medlemmer af alle religiøse trosretninger ifølge forfatningens artikel 43 frit kan udøve deres religiøse ritualer og drive deres religiøse institutioner,

J.  der henviser til, at flere hundrede tusinder kristne er flygtet fra landet efter gentagne angreb på deres lokalsamfund og kirker; der henviser til, at mange af de tilbageværende irakiske assyrere (kaldæere, syriske katolikker og andre kristne minoriteter) nu har status af internt fordrevne, efter at de har måttet flygte fra ekstremistisk vold rettet mod dem,

K.  der henviser til, at assyrerne (kaldæere, syriske katolikker og andre kristne minoriteter) er et gammelt, oprindeligt folkeslag, som er meget sårbart over for forfølgelse og tvangsemigration, og at der er fare for, at deres kultur uddør i Irak,

L.  der henviser til, at menneskerettighedskrænkelserne i Irak, navnlig rettet mod etniske og religiøse mindretal, fortsat antager et foruroligende stort omfang; der påpeger, at sikkerheden og rettighederne for alle mindretal, herunder religiøse grupper, skal respekteres og beskyttes i alle samfund,

M.  der henviser til, at EU gentagne gange har udtrykt sit engagement i tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed og understreget, at regeringer har pligt til at garantere disse friheder,

Dødsstraf (herunder sagen om Tariq Aziz)

1.  bekræfter sin mangeårige modstand mod dødsstraf i alle tilfælde og under alle omstændigheder, herunder også for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab, og understreger endnu en gang, at afskaffelse af dødsstraffen bidrager til at styrke den menneskelige værdighed og den gradvise udvikling af menneskerettighederne;

2.  finder det derfor dybt beklageligt, at den irakiske højesteret har besluttet at dømme Tariq Aziz, Sadoun Shakir og Abed Hamoud til døden; understreger samtidig vigtigheden af, at personer, herunder (tidligere) politikere, der har gjort sig skyldige i menneskerettighedskrænkelser, stilles til ansvar i henhold til retsstatsprincipperne og ved en retfærdig rettergang;

3.  opfordrer indtrængende de irakiske myndigheder til at genoverveje deres afgørelse og ikke fuldbyrde den dødsdom, der er afsagt af den irakiske højesteret; hilser den irakiske præsident, Jalal Talabanis meddelelse om, at han ikke vil underskrive henrettelsesordren, velkommen;

4.  tilskynder den irakiske regering til at undertegne og ratificere den anden valgfri protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, vedrørende afskaffelse af dødsstraf under alle forhold, og opfordrer til et øjeblikkeligt moratorium for henrettelser;

5.  påpeger, at den fuldstændige afskaffelse af dødsstraf fortsat er et af hovedmålene for EU's menneskerettighedspolitik;

Angreb på kristne samfund

6.  udtrykker sine alvorlige bekymring over - og stærke fordømmelse af - den seneste tids angreb på kristne og andre religiøse trossamfund i Irak og gerningsmændenes misbrug af religion;

7.  opfordrer de irakiske myndigheder til drastisk at forstærke deres indsats for at beskytte kristne og andre sårbare mindretal, til at øge indsatsen mod interetnisk vold og til at gøre deres yderste for at bringe gerningsmændene til forbrydelser for retten i overensstemmelse med retsstatsprincipperne og internationale standarder;

8.  bekræfter sin fulde støtte til den irakiske befolkning og opfordrer alle politiske kræfter i Irak til at gøre en fælles indsats mod volds- og terrortruslen; fremhæver nødvendigheden af at værne om alle religiøse gruppers ret til frit at forsamles og dyrke deres tro; beklager den bevidste udpegning af områder, hvor civile forsamles, herunder kirker, som mål; fordømmer kraftigt alle voldshandlinger rettet mod kirker og andre religiøse samlingssteder og opfordrer indtrængende EU og det internationale samfund til at forstærke kampen mod terrorisme;

9.  udtrykker sin solidaritet med ofrenes familier og sin tiltro til, at det irakiske folk vil stå fast på deres fortsatte afvisning af ekstremisters bestræbelser for at opildne til sekterisk vold;

10.  hilser med tilfredshed, at det irakiske udenrigsministerium i en erklæring af 2. november 2010 opfordrede de kompetente myndigheder og alle sikkerhedsstyrker til at stå fast over for alle forsøg på at splitte de irakiske borgere på et sekterisk eller racemæssigt grundlag, yde de irakiske borgere beskyttelse og værne om religionsudøvelsen;

11.  opfordrer Rådet og Kommissionen, og navnlig næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, til i forbindelse med forberedelsen af den første partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Irak at tage spørgsmålet om kristnes sikkerhed inden for Iraks grænser op som et prioriteret spørgsmål;

o
o   o

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, regeringerne og parlamenterne i EU's medlemsstater, FN's generalsekretær, formanden for FN's Generalforsamling, regeringerne i FN's medlemsstater samt Iraks regering og parlament.

(1) EUT C 74 E af 20.3.2008, s. 775.

Seneste opdatering: 2. marts 2012Juridisk meddelelse