Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0802(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0354/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0354/2010

Συζήτηση :

PV 14/12/2010 - 6
CRE 14/12/2010 - 6

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2010 - 9.19
CRE 14/12/2010 - 9.19
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0470

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 274kWORD 200k
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ευρωπαϊκή εντολή προστασίας ***I
P7_TA(2010)0470A7-0354/2010
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο
 Παράρτημα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με το σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας (00002/2010 – C7-0006/2010 – 2010/0802(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία μιας ομάδας κρατών μελών (00002/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76, στοιχείο β), το άρθρο 82, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο δ), και το άρθρο 289, παράγραφος 4, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε το σχέδιο πράξης από το Συμβούλιο (C7-0006/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφοι 3 και 15, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από εθνικό κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου (αριθ. 2) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, σύμφωνα με την οποία το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν τα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με το σχέδιο νομοθετικής πράξης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 37, 44 και 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0354/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Δεκεμβρίου 2010 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2011/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας
P7_TC1-COD(2010)0802

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 82 παράγραφος 1 στοιχεία α) και δ),

Έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Ρουμανίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας,

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1) ,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως στόχο τη διατήρηση και ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

(2)  Το άρθρο 82 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣλΕΕ) ορίζει ότι η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις στην Ένωση θεμελιώνεται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων κάθε είδους.

(3)  Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη σύνοδό του στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2009, η αμοιβαία αναγνώριση θα μπορούσε να επεκταθεί σε όλα τα είδη αποφάσεων δικαστικού χαρακτήρα, ανάλογα με το νομοθετικό σύστημα, είτε στον ποινικό είτε στο διοικητικό τομέα. Καλούνται επίσης η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν με ποιο τρόπο θα βελτιωθεί η νομοθεσία και τα πρακτικά μέτρα στήριξης για την προστασία των θυμάτων. Στο πρόγραμμα επίσης επισημαίνεται ότι για τα θύματα αξιόποινων πράξεων μπορούν να προβλεφθούν μέτρα ειδικής προστασίας που πρέπει να είναι αποτελεσματικά στο εσωτερικό της Ένωσης. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να αποτελέσει μέρος συνεκτικής και συνολικής σειράς μέτρων για τα δικαιώματα των θυμάτων.

(4)  Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις εθνικές νομοθεσίες και πολιτικές τους εναντίον κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και να αναλάβουν δράσεις για την αντιμετώπιση των αιτιών της βίας κατά των γυναικών, ιδίως εφαρμόζοντας προληπτικά μέτρα, και καλεί την Ένωση να διασφαλίσει το δικαίωμα όλων των θυμάτων βίας στη συνδρομή και τη στήριξη . Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2009 στηρίζει την πρόταση για την καθιέρωση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας των θυμάτων.

(5)  Σε έναν κοινό χώρο δικαιοσύνης, χωρίς εσωτερικά σύνορα, είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται ότι η προστασία που παρέχεται σε ένα φυσικό πρόσωπο εντός ενός κράτους μέλους διατηρείται και συνεχίζεται σε κάθε άλλο κράτος μέλος στο οποίο το πρόσωπο κινείται ή έχει κινηθεί. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι η νόμιμη άσκηση από τους πολίτες της Ένωσης του δικαιώματός τους να διακινούνται και να διαμένουν ελεύθερα εντός της επικράτειας των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 21 της ΣλΕΕ, δεν έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της προστασίας τους.

(6)  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να θέσει κανόνες με τους οποίους η προστασία που πηγάζει από ορισμένα μέτρα προστασίας ληφθέντα δυνάμει του δικαίου κράτους μέλους («κράτος έκδοσης») μπορεί να επεκταθεί σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο ▌ το προστατευόμενο πρόσωπο αποφασίζει να κατοικεί ή να διαμένει («κράτος εκτέλεσης»).

(7)  Η παρούσα οδηγία λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές νομικές παραδόσεις των κρατών μελών καθώς και το γεγονός ότι μπορεί να παρασχεθεί αποτελεσματική προστασία μέσω εντολών προστασίας που λαμβάνονται από αρχή εκτός των ποινικών δικαστηρίων. Η παρούσα οδηγία δεν ορίζει υποχρέωση τροποποίησης εθνικών συστημάτων για τη λήψη μέτρων προστασίας.

(8)  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα μέτρα προστασίας που αποσκοπούν να προστατεύσουν ένα πρόσωπο από εγκληματική πράξη τρίτου, η οποία μπορεί, με οιονδήποτε τρόπο να συνεπάγεται κίνδυνο κατά της ζωής, της σωματικής, ψυχικής και γενετήσιας ακεραιότητάς του, π.χ. παρεμποδίζοντας κάθε μορφή παρενόχλησης, καθώς και την αξιοπρέπειά του ή την ατομική του ελευθερία, π.χ. παρεμποδίζοντας απαγωγές, τακτικές έμμονης παρακολούθησης και άλλες μορφές έμμεσου εξαναγκασμού και αποβλέποντας στην αποτροπή νέων εγκληματικών πράξεων καθώς και στη μείωση των συνεπειών προηγούμενων εγκληματικών πράξεων. Τα εν λόγω προσωπικά δικαιώματα των προστατευομένων προσώπων ανάγονται σε θεμελιώδεις αξίες που αναγνωρίζονται και τηρούνται σε όλα τα κράτη μέλη. Είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι η παρούσα οδηγία ισχύει για μέτρα προστασίας που αποσκοπούν στην προστασία όλων των θυμάτων και όχι μόνον των θυμάτων βίας λόγω φύλου, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε σχετικής εγκληματικής πράξης.

(9)  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε μέτρα προστασίας, ανεξαρτήτως της φύσης - ποινικής, αστικής ή διοικητικής - της δικαστικής ή ισοδύναμης αρχής που εκδίδει την εν λόγω απόφαση, είτε στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας είτε στο πλαίσιο οιασδήποτε άλλης διαδικασίας έναντι πράξεως που έχει γίνει ή θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο διαδικασιών από δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία ιδίως σε ποινικές υποθέσεις.

(10)  Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η εφαρμογή μέτρων προστασίας που έχουν εκδοθεί υπέρ θυμάτων ή πιθανών θυμάτων εγκληματικών πράξεων· δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε μέτρα που εκδίδονται με σκοπό την προστασία μαρτύρων.

(11)  Εάν μέτρο προστασίας, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, εκδίδεται για την προστασία συγγενούς του κυρίως προστατευόμενου προσώπου, μπορεί επίσης να ζητηθεί ευρωπαϊκή εντολή προστασίας από το συγγενικό αυτό πρόσωπο και να εκδοθεί ως προς αυτό, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας.

(12)  Κάθε αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας θα πρέπει να εξετάζεται με τη δέουσα ταχύτητα, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένου του επείγοντος χαρακτήρα της, του προβλεπόμενου χρόνου για την άφιξη του προστατευόμενου προσώπου στην επικράτεια του κράτους εκτέλεσης και, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, του βαθμού επικινδυνότητας για το προστατευόμενο πρόσωπο.

(13)  Εάν, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, πρέπει να ενημερωθεί το πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο ή το προστατευόμενο πρόσωπο, η ενημέρωση αυτή πρέπει επίσης να παρασχεθεί στον επίτροπο ή στον εκπρόσωπο του ενδιαφερόμενου προσώπου, εφόσον αυτοί υπάρχουν. Θα πρέπει επίσης να δοθεί η δέουσα προσοχή στην ανάγκη να παρασχεθούν στο προστατευόμενο πρόσωπο, στο πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο ή στον εκπρόσωπό τους οι προβλεπόμενες στην παρούσα οδηγία πληροφορίες σε γλώσσα που κατανοούν.

(14)  Στις διαδικασίες για την έκδοση και αναγνώριση μιας ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ανάγκες των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα, όπως π.χ. ανήλικοι ή άτομα με αναπηρίες.

(15)  Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, δύναται να επιβληθεί μέτρο προστασίας κατόπιν δικαστικής απόφασης, όπως ορίζει το άρθρο 2 της απόφασης-πλαισίου 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους με σκοπό την εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων(2) , ή κατόπιν απόφασης για μέτρα επιτήρησης, όπως ορίζει το άρθρο 4 της απόφασης-πλαισίου 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση(3) .

(16)  Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και με το άρθρο 47, παράγραφος 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο θα πρέπει να παρέχεται, είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που οδηγεί στην λήψη μέτρων προστασίας, είτε πριν από την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, η δυνατότητα ακρόασης και το δικαίωμα αμφισβήτησης του μέτρου προστασίας.

(17)  Προκειμένου να αποτραπεί η διάπραξη νέου εγκλήματος κατά του θύματος στο κράτος εκτέλεσης, θα πρέπει να παρασχεθεί στο εν λόγω κράτος νομική βάση για την αναγνώριση της απόφασης που έχει ληφθεί προηγουμένως στο κράτος έκδοσης υπέρ του θύματος, ούτως ώστε να μην αναγκασθεί επιπλέον το θύμα να κινήσει νέα διαδικασία ή να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία στο κράτος εκτέλεσης εάν το κράτος έκδοσης δεν έχει εκδώσει την απόφαση. Η αναγνώριση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας από το κράτος εκτέλεσης συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, ότι η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, αποδέχεται την ύπαρξη και την ισχύ του μέτρου προστασίας που έχει ληφθεί στο κράτος έκδοσης, αναγνωρίζει την πραγματική κατάσταση όπως περιγράφεται στην ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, και συμφωνεί ότι θα πρέπει να παρασχεθεί και να εξακολουθήσει να παρέχεται η προστασία αυτή σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο.

(18)  Η παρούσα οδηγία περιλαμβάνει ένα κλειστό αριθμό υποχρεώσεων ή απαγορεύσεων, οι οποίες, όταν επιβάλλονται στο κράτος έκδοσης και περιέχονται σε ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, θα πρέπει να αναγνωριστούν και να επιβληθούν στο κράτος εκτέλεσης, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Και άλλα είδη μέτρων προστασίας μπορούν να υφίστανται σε εθνικό επίπεδο, όπως, για παράδειγμα, εφόσον προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, η υποχρέωση παραμονής του προσώπου που προκαλεί κίνδυνο σε συγκεκριμένο τόπο. Τα μέτρα αυτά μπορούν να επιβληθούν στο κράτος έκδοσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας που οδηγεί στην έκδοση μέτρου προστασίας, το οποίο δύναται, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, να αποτελέσει τη βάση για την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας.

(19)  Εφόσον στα κράτη μέλη αρχές διαφόρων τύπων (αστικές, ποινικές ή διοικητικές) είναι αρμόδιες για τη λήψη και επιβολή μέτρων προστασίας, φαίνεται σκόπιμο να παρέχεται ελαστικότητα μεγάλου βαθμού στο μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. Συνεπώς, η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης δεν οφείλει να λαμβάνει πάντοτε το ίδιο μέτρο προστασίας που έχει εφαρμόσει το κράτος έκδοσης, αλλά διαθέτει κάποιο βαθμό διακριτικής ευχέρειας να εγκρίνει κάθε μέτρο που κρίνεται επαρκές και κατάλληλο δυνάμει της εθνικής του νομοθεσίας, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί συνεχής προστασία στο προστατευόμενο πρόσωπο με βάση το μέτρο προστασίας που λαμβάνει το κράτος εκτέλεσης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή εντολή προστασίας.

(20)  Οι υποχρεώσεις ή απαγορεύσεις στις οποίες εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό προσωπικών ή απρόσωπων επαφών μεταξύ του προστατευομένου προσώπου και του προσώπου που προκαλεί κίνδυνο, π.χ. μέσω της επιβολής ορισμένων κανόνων επαφής ή περιορισμών στο περιεχόμενο της επικοινωνίας.

(21)  Η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης θα πρέπει να ενημερώσει το πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο, την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης και το προστατευόμενο πρόσωπο, για κάθε μέτρο το οποίο βασίζεται στην ευρωπαϊκή εντολή προστασίας. Στο πλαίσιο της κοινοποίησης στο πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των συμφερόντων του προστατευομένου, μη δημοσιοποιώντας τη διεύθυνσή του ή άλλα στοιχεία επαφής. Η κοινοποίηση τέτοιων στοιχείων θα πρέπει να αποκλείεται, εκτός εάν η παροχή διεύθυνσης ή άλλων στοιχείων επαφής έχει επιβληθεί ως αναγκαστικό μέτρο της υποχρέωσης ή της απαγόρευσης επί του προσώπου που προκαλεί κίνδυνο.

(22)  Εάν η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης αποσύρει την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης θα πρέπει να τερματίσει τα μέτρα που έχει λάβει προκειμένου να εφαρμόσει την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, ενώ η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης δύναται πλέον κατά τρόπο αυτόνομο, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, να εγκρίνει αυτεπαγγέλτως τυχόν άλλο μέτρο προστασίας για τη διαφύλαξη του ενδιαφερόμενου προσώπου σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο.

(23)  Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία αφορά τις καταστάσεις στις οποίες το προστατευόμενο πρόσωπο κινείται σε άλλο κράτος μέλος, η εκτέλεση των διατάξεών της δεν συνεπάγεται μεταβίβαση προς το κράτος εκτέλεσης εξουσιών σχετικών με κύριες, ανασταλείσες, ή εναλλακτικές ποινές, ποινές υπό όρο ή παρεπόμενες, ή με μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται στο πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο, εάν το πρόσωπο αυτό εξακολουθεί να κατοικεί στο κράτος που εξέδωσε το μέτρο προστασίας.

(24)  Εφόσον ενδείκνυται, θα πρέπει να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσα για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που εκδίδονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις συναφείς διαδικασίες.

(25)  Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των αρχών που συμμετέχουν στη διαφύλαξη του προστατευόμενου προσώπου, η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης θα πρέπει να κοινοποιήσει στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης οποιαδήποτε παραβίαση των μέτρων που έχουν ληφθεί στο κράτος εκτέλεσης προκειμένου να εκτελεστεί η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας. Η κοινοποίηση αυτή θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης να αποφασίζει τάχιστα τη δέουσα ενέργεια σε σχέση με το μέτρο προστασίας που επιβάλλεται στο κράτος αυτό κατά του προσώπου που προκαλεί κίνδυνο. Η ενέργεια αυτή μπορεί να περιλαμβάνει, εφόσον απαιτείται, την επιβολή στερητικού της ελευθερίας μέτρου εάν δεν είχε αρχικώς επιβληθεί στερητική της ελευθερίας ποινή, π.χ. ως εναλλακτικό μέτρο στην προσωρινή κράτηση ή ως συνέπεια της υπό όρο αναστολής της ποινής. Είναι αυτονόητο ότι κάθε τέτοια απόφαση, εφόσον δεν αποτελεί εκ νέου επιβολή ποινικής κύρωσης σε σχέση με την τέλεση νέας αξιόποινης πράξης, δεν εμποδίζει τη δυνατότητα του κράτους εκτέλεσης να επιβάλει, εάν χρειαστεί, ποινικές ή μη ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των μέτρων που έχουν ληφθεί για την εκτέλεση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας.

(26)  Δεδομένου ότι οι διάφορες νομικές παραδόσεις των κρατών μελών, εφόσον κανένα μέτρο προστασίας δεν θα ήταν διαθέσιμο στο κράτος εκτέλεσης σε περίπτωση παρόμοια προς την πραγματική κατάσταση που περιγράφεται στην ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης θα πρέπει να αναφέρει τυχόν παράβαση του μέτρου προστασίας που περιγράφεται στην ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, της οποίας έχει γνώση, στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης.

(27)  Προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή εφαρμογή της οδηγίας σε κάθε επί μέρους περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές του κράτους εκτέλεσης και του κράτους έκδοσης θα πρέπει να ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή non bis in idem (ου δις δικάζειν).

(28)  Το προστατευόμενο πρόσωπο δεν πρέπει να βαρύνεται με δαπάνες για την αναγνώριση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας οι οποίες είναι δυσανάλογες σε σχέση με παρεμφερή εθνική υπόθεση. Κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι, μετά την αναγνώριση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, το προστατευόμενο πρόσωπο δεν θα πρέπει να κινήσει περαιτέρω εθνικές διαδικασίες προκειμένου να επιτύχει, ως άμεση συνέπεια της αναγνώρισης της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, την έκδοση από την αρχή εκτέλεσης της απόφασης για τη λήψη μέτρων που θα εφαρμόζονταν σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο σε παρόμοια υπόθεση για την προστασία του προστατευόμενου προσώπου.

(29)  Έχοντας υπόψη την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης στην οποία βασίζεται η παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν όσο το δυνατόν ευρύτερα την άμεση επαφή μεταξύ των αρμοδίων αρχών κατά την εφαρμογή αυτού του μέσου.

(30)  Με την επιφύλαξη της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και των διαφορών στην οργάνωση του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης στην Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από τους υπεύθυνους για την κατάρτιση των δικαστών, των εισαγγελέων, των αστυνομικών και δικαστικών υπαλλήλων που συμμετέχουν στις διαδικασίες που αποσκοπούν στην έκδοση ή αναγνώριση μιας ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, κατάλληλα μέτρα εκπαίδευσης αναφορικά με τους στόχους της παρούσας οδηγίας.

(31)  Προκειμένου να διευκολύνουν την αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα στοιχεία όσον αφορά την εφαρμογή των εθνικών διαδικασιών σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, τουλάχιστον για τον αριθμό των ευρωπαϊκών εντολών προστασίας που ζητήθηκαν, εκδόθηκαν και/ή αναγνωρίστηκαν. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν επίσης χρήσιμες και άλλες πληροφορίες, όπως, για παράδειγμα, το είδος των αξιόποινων πράξεων.

(32)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, και συγκεκριμένα η προστασία προσώπων που κινδυνεύουν, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς με μονομερείς ενέργειες των κρατών μελών λόγω της διασυνοριακής φύσεως των συγκεκριμένων καταστάσεων και μπορεί, αντιθέτως, λόγω της κλίμακας και των δυνητικών αποτελεσμάτων της, να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(33)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συμβάλει στην προστασία των προσώπων που διατρέχουν κίνδυνο, δεδομένου ότι συμπληρώνει χωρίς να τροποποιεί τις ήδη ισχύουσες πράξεις στον τομέα αυτόν, όπως την απόφαση-πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την απόφαση-πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

(34)  Εάν απόφαση που σχετίζεται με μέτρο προστασίας υπάγεται στο πεδίο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (4) , του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (5) , ή της Σύμβασης της Χάγης του 1996 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία σε θέματα γονικής μέριμνας και μέτρων προστασίας των παιδιών (6) , η αναγνώριση και εκτέλεση της εν λόγω απόφασης θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τη συγκεκριμένη νομική πράξη.

(35)  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να προβλέπουν ενημέρωση σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, στα υφιστάμενα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με την προστασία των θυμάτων από εγκληματικές πράξεις.

(36)  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να προστατεύονται δυνάμει της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (7) και σύμφωνα με τις αρχές της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 28ης Ιανουαρίου 1981, για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, την οποία έχουν κυρώσει όλα τα κράτη μέλη.

(37)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται από το Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΣΕΕ.

(38)  Όταν εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα και τις αρχές που προβλέπει η Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στόχοι

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες που επιτρέπουν σε δικαστική ή ισοδύναμη αρχή κράτους μέλους, στο οποίο έχει ληφθεί μέτρο προστασίας με σκοπό να προστατευτεί πρόσωπο έναντι αξιόποινης πράξης άλλου προσώπου, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή, τη σωματική ή την ψυχική ακεραιότητα και αξιοπρέπεια, την προσωπική ελευθερία ή τη γενετήσια ακεραιότητά του, να εκδώσει ευρωπαϊκό μέτρο προστασίας που δίνει τη δυνατότητα σε αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους να συνεχίσει στο έδαφός του την παροχή προστασίας στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, μετά την τέλεση, στο κράτος έκδοσης, πράξης η οποία έχει καταστεί ή θα μπορούσε να καταστεί αντικείμενο διαδικασίας σε δικαστήριο που έχει αρμοδιότητα συγκεκριμένα σε ποινικές υποθέσεις.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι εξής ορισμοί:

   1) Ως «ευρωπαϊκή εντολή προστασίας» νοείται ▌απόφαση που λαμβάνει δικαστική ή ισοδύναμη αρχή κράτους μέλους σχετικά με μέτρο προστασίας, με βάση το οποίο η δικαστική ή ισοδύναμη αρχή άλλου κράτους μέλους λαμβάνει οιοδήποτε αναγκαίο μέτρο ή οιαδήποτε αναγκαία μέτρα δυνάμει της εθνικής του νομοθεσίας για τη συνέχιση της διαφύλαξης του προστατευομένου προσώπου.
   2) Ως «μέτρο προστασίας» νοείται απόφαση που εκδίδεται στο κράτος έκδοσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και διαδικασίες και με την οποία επιβάλλονται μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις ή τις απαγορεύσεις του άρθρου 5 σε πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο, προς όφελος του προστατευόμενου προσώπου ούτως ώστε να προστατευθεί το δεύτερο έναντι αξιόποινης πράξης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή, τη σωματική ή ψυχική ακεραιότητα, την αξιοπρέπεια, την προσωπική ελευθερία ή τη γενετήσια ακεραιότητά του .
   3) Ως «προστατευόμενο πρόσωπο» νοείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο αποτελεί αντικείμενο προστασίας δυνάμει μέτρου προστασίας που έλαβε το κράτος έκδοσης.
   4) Ως «πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο» νοείται το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχουν επιβληθεί μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις ή τις απαγορεύσεις που σημειώνονται στο άρθρο 5 .

5)  Ως «κράτος έκδοσης» νοείται το κράτος μέλος στο οποίο ελήφθη ▌μέτρο προστασίας που αποτελεί τη βάση για την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας.

6)  Ως «κράτος εκτέλεσης» νοείται το κράτος μέλος στο οποίο έχει διαβιβαστεί προς αναγνώριση ευρωπαϊκή εντολή προστασίας.

7)  Ως «κράτος επιτήρησης» νοείται το κράτος μέλος στο οποίο έχει διαβιβασθεί δικαστική απόφαση, όπως ορίζει το άρθρο 2 της απόφασης-πλαισίου 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ή απόφαση περί μέτρων επιτήρησης, όπως ορίζει το άρθρο 4 της απόφασης-πλαισίου 2009/829/ΔΕΥ.

Άρθρο 3

Ορισμός των αρμοδίων αρχών

1.  Κάθε κράτος μέλος πληροφορεί την Επιτροπή ποια δικαστική ή ισοδύναμη αρχή ή αρχές, δυνάμει του εθνικού δικαίου του, είναι αρμόδιες να εκδίδουν και να αναγνωρίζουν ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, σε περίπτωση που το εν λόγω κράτος μέλος είναι το κράτος έκδοσης ή το κράτος εκτέλεσης.

2.  Η Επιτροπή θέτει τις ληφθείσες πληροφορίες στη διάθεση όλων των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε τροποποίηση των πληροφοριών στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1 .

Άρθρο 4

Προσφυγή σε κεντρική αρχή

1.  Κάθε κράτος μέλος δύναται να ορίσει μια κεντρική αρχή ή, εφόσον αυτό προβλέπεται από το εθνικό του δίκαιο, περισσότερες από μία κεντρικές αρχές για να επικουρούν τις αρμόδιες αρχές του.

2.  Κράτος μέλος δύναται, εάν είναι αναγκαίο λόγω της οργάνωσης του εσωτερικού δικαστικού του συστήματος, να αναθέτει στην κεντρική αρχή ή στις κεντρικές αρχές του τη διοικητική διαβίβαση και παραλαβή κάθε ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, καθώς και κάθε άλλης επίσημης αλληλογραφίας που την αφορά. Συνεπώς, κάθε επικοινωνία, διαβούλευση, ανταλλαγή πληροφοριών, έρευνα και κοινοποίηση μεταξύ αρμοδίων αρχών μπορεί να αντιμετωπίζεται, κατά περίπτωση, με τη βοήθεια της ορισθείσας κεντρικής αρχής ή των ορισθεισών κεντρικών αρχών του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

3.  Το κράτος μέλος που επιθυμεί να κάνει χρήση των δυνατοτήτων κατά το παρόν άρθρο γνωστοποιεί στην Επιτροπή τις πληροφορίες σχετικά με την κεντρική αρχή ή τις κεντρικές αρχές που έχει ορίσει. Τα στοιχεία αυτά δεσμεύουν όλες τις αρχές του κράτους έκδοσης.

Άρθρο 5

Προϋπόθεση της ύπαρξης μέτρου προστασίας δυνάμει του εθνικού δικαίου

Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας δύναται να εκδοθεί μόνον εφόσον έχει προηγουμένως εκδοθεί μέτρο προστασίας στο κράτος έκδοσης, με το οποίο επιβάλλονται στο πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο μία ή περισσότερες υποχρεώσεις από τις ακόλουθες υποχρεώσεις ή απαγορεύσεις:

   α) απαγόρευση εισόδου σε ορισμένους χώρους, μέρη ή καθορισμένες περιοχές όπου διαμένει ή εργάζεται ή που επισκέπτεται το προστατευόμενο πρόσωπο·
   β) απαγόρευση ή ρύθμιση οιασδήποτε επαφής με το προστατευόμενο πρόσωπο, μεταξύ άλλων, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ή απλού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας ή άλλων μέσων· ή
   γ) απαγόρευση ή ρύθμιση της προσέγγισης του προστατευόμενου προσώπου εγγύτερα από προκαθορισμένη απόσταση.

Άρθρο 6

Έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας

1.  Δύναται να εκδοθεί ευρωπαϊκή εντολή προστασίας όταν το προστατευόμενο πρόσωπο αποφασίσει να εγκατασταθεί ή έχει ήδη την κατοικία του σε άλλο κράτος μέλος ή το προστατευόμενο πρόσωπο αποφασίσει να παραμείνει ή παραμένει ήδη σε άλλο κράτος μέλος. Η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης, όταν αποφασίζει ως προς τη σκοπιμότητα έκδοσης ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τη διάρκεια της περιόδου ή των περιόδων κατά την οποία το προστατευόμενο πρόσωπο προτίθεται να παραμείνει στο κράτος εκτέλεσης και το βαθμό αναγκαιότητας της προστασίας.

2.  Η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης δύναται να εκδώσει, μόνον κατόπιν αίτησης του προστατευόμενου προσώπου, ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, αφού εξακριβώσει ότι το μέτρο προστασίας πληροί όλες τις απαιτήσεις του άρθρου 5.

3.  Το προστατευόμενο πρόσωπο ▌ μπορεί να υποβάλει αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής εντολής προστασίας είτε στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης είτε στην αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης. Εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση στο κράτος εκτέλεσης, η αρμόδια αρχή του διαβιβάζει την εν λόγω αίτηση, το συντομότερο δυνατόν, στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης ▌.

4.  Πριν από την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, δίδονται στο πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο το δικαίωμα ακρόασης και το δικαίωμα αμφισβήτησης του μέτρου προστασίας, εφόσον τα δικαιώματα αυτά δεν του είχαν δοθεί κατά τη διαδικασία η οποία οδήγησε στην έκδοση του μέτρου προστασίας.

5.  Όταν η αρμόδια αρχή ▌ εκδίδει μέτρο προστασίας που περιέχει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 , ενημερώνει δεόντως το προστατευόμενο πρόσωπο σύμφωνα με τις διαδικασίες δυνάμει του εθνικού δικαίου για τη δυνατότητα που έχει να ζητήσει την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας εφόσον προτίθεται να μεταβεί σε άλλο κράτος μέλος καθώς και για τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης . Η αρχή συμβουλεύει το προστατευόμενο πρόσωπο να υποβάλει την αίτηση προ της εξόδου του από το έδαφος του κράτους έκδοσης.

6.  Εάν το προστατευόμενο πρόσωπο ενεργεί μέσω επιτρόπου ή νομίμου εκπροσώπου, η αίτηση κατά την παράγραφο 2 και 3, δύναται να υποβληθεί από αυτόν, εξ ονόματος του προστατευόμενου προσώπου.

7.  Εάν η αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας απορριφθεί, η αρμόδια αρχή έκδοσης ενημερώνει το προστατευόμενο πρόσωπο για τα διαθέσιμα ένδικα μέσα που ενδεχομένως υπάρχουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο κατά της απόφασής της.

Άρθρο 7

Τύπος και περιεχόμενο της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας

Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας εκδίδεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας. Πρέπει ιδίως να περιλαμβάνει τα εξής πληροφοριακά στοιχεία:

   α) την ταυτότητα και την ιθαγένεια του προστατευόμενου προσώπου, καθώς και την ταυτότητα και την ιθαγένεια του επιτρόπου ή του νομίμου εκπροσώπου του εάν το προστατευόμενο πρόσωπο είναι ανήλικο ή τελεί σε νομική αδυναμία·
   β) την ημερομηνία κατά την οποία το προστατευόμενο πρόσωπο προτίθεται να εγκατασταθεί ή να παραμείνει στο κράτος εκτέλεσης, καθώς και την περίοδο ή τις περιόδους παραμονής, εφόσον είναι γνωστές ·
   γ) το όνομα, τη διεύθυνση, τους αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της αρμόδιας αρχής του κράτους έκδοσης·
   δ) τον προσδιορισμό (π.χ. τον αριθμό και την ημερομηνία) της νομικής πράξης που περιέχει το μέτρο προστασίας βάσει του οποίου εκδόθηκε η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας·
   ε) σύνοψη των γεγονότων και των περιστάσεων που οδήγησαν στην επιβολή του μέτρου προστασίας στο κράτος έκδοσης·
   στ) τις υποχρεώσεις ή απαγορεύσεις που επιβάλλονται στο πλαίσιο του μέτρου προστασίας στο οποίο βασίζεται η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας στο πρόσωπο που προκαλεί ▌ κίνδυνο, τη διάρκειά του και την ▌ αναφορά της ποινής ή της κύρωσης, εφόσον έχει επιβληθεί, σε περίπτωση παραβίασης της σχετικής υποχρέωσης ή απαγόρευσης ·
   ζ) τη χρησιμοποίηση τεχνικού μηχανισμού, εφόσον προβλέπεται, ο οποίος έχει παρασχεθεί στο προστατευόμενο πρόσωπο ή στο πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο ως μέσο ενίσχυσης του προστατευτικού μέτρου·
   η) την ταυτότητα και την ιθαγένεια του προσώπου που προκαλεί ▌ κίνδυνο, καθώς επίσης τα οικεία στοιχεία επαφής ·
   θ) την παροχή δωρεάν δικαστικής αρωγής στο προστατευόμενο πρόσωπο και/ή στο πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο στο κράτος έκδοσης, εφόσον η αρχή έκδοσης γνωρίζει την πληροφορία αυτή χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω έρευνες·
   ι) εφόσον απαιτείται, άλλα στοιχεία που ενδέχεται να επηρεάζουν την εκτίμηση του κινδύνου που αντιμετωπίζει το προστατευόμενο πρόσωπο·
   ια) τη σαφή ένδειξη, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ότι η δικαστική απόφαση, όπως ορίζεται με το άρθρο 2 της απόφασης-πλαισίου 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου ή η απόφαση περί μέτρων επιτήρησης, όπως ορίζεται με το άρθρο 4 της απόφασης-πλαισίου 2009/829/ΔΕΥ, έχει ήδη διαβιβαστεί στο κράτος επιτήρησης , και τον προσδιορισμό της αρμόδιας αρχής του εν λόγω κράτους για την επιβολή της εφαρμογής της εν λόγω δικαστικής ή άλλης απόφασης.

Άρθρο 8

Διαδικασία διαβίβασης

1.  Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης διαβιβάζει την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας στην αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, το πράττει με οποιοδήποτε μέσο μπορεί να τεκμηριωθεί εγγράφως ώστε να δύναται η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εκτέλεσης να διαπιστώσει τη γνησιότητά της Η επίσημη επικοινωνία θα πρέπει επίσης να διενεργείται εξ ολοκλήρου απευθείας μεταξύ των προαναφερθεισών αρμοδίων αρχών.

2.  Εάν η αρμόδια αρχή είτε του κράτους εκτέλεσης είτε του κράτους έκδοσης δεν είναι γνωστή στην αρμόδια αρχή του άλλου κράτους, η τελευταία αυτή αρχή διεξάγει όλες τις αναγκαίες έρευνες, μεταξύ άλλων, μέσω των σημείων επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, του οποίου γίνεται μνεία στην απόφαση 2008/976/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (8) , του εθνικού μέλους της Eurojust ή του εθνικού συστήματος του κράτους της για τον συντονισμό της Eurojust, προκειμένου να αποκτήσει τις απαραίτητες πληροφορίες.

3.  Όταν μια αρχή του κράτους εκτέλεσης, η οποία έχει παραλάβει ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, δεν έχει αρμοδιότητα να την αναγνωρίσει, η εν λόγω αρχή διαβιβάζει αυτεπαγγέλτως την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας στην αρμόδια αρχή και ενημερώνει πάραυτα την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης σχετικά, με οιοδήποτε μέσο μπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως .

Άρθρο 9

Μέτρα στο κράτος εκτέλεσης

1.  Άμα τη παραλαβή ευρωπαϊκής εντολής προστασίας που διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8, η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, χωρίς περιττή χρονοτριβή, αναγνωρίζει την εντολή και λαμβάνει όλα τα διαθέσιμα σε παρόμοια περίπτωση, βάσει του εθνικού της δικαίου, μέτρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία του προστατευόμενου προσώπου, εκτός αν αποφασίσει να επικαλεστεί έναν από τους λόγους μη αναγνώρισης του άρθρου 10.

2.  Το μέτρο που λαμβάνεται από την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθώς και κάθε άλλο μέτρο που λαμβάνεται βάσει μεταγενέστερης απόφασης όπως αναφέρεται στο άρθρο 11, είναι αντίστοιχα, όσο είναι δυνατόν, με το μέτρο προστασίας που έχει λάβει το κράτος έκδοσης.

3.  Η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης ενημερώνει το πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο, την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης και το προστατευόμενο πρόσωπο για τα μέτρα που έχουν ληφθεί κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1, καθώς και για τις ενδεχόμενες έννομες συνέπειες της παραβίασης ενός τέτοιου μέτρου κατά το εθνικό δίκαιο και σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2. Η διεύθυνση ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας του προστατευόμενου προσώπου δεν γνωστοποιούνται στο πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο, εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση του μέτρου που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1.

4.  Εφόσον η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης θεωρεί ότι οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 είναι ελλιπείς, ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης με οποιοδήποτε μέσο μπορεί να αποδειχθεί εγγράφως, ορίζοντας εύλογη προθεσμία για την υποβολή των ελλειπουσών πληροφοριών από την αρχή έκδοσης.

Άρθρο 10

Λόγοι μη αναγνώρισης της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας

1.  Η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης δύναται να αρνείται να αναγνωρίσει ευρωπαϊκή εντολή προστασίας στις εξής περιπτώσεις:

   α) η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας δεν είναι πλήρης ή δεν ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας που ορίζει η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης·
   β) δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 5 ·
   γ) το μέτρο προστασίας αφορά πράξη η οποία δεν συνιστά αξιόποινη πράξη σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης·
   δ) η προστασία πηγάζει από την εκτέλεση ποινής ή μέτρου που καλύπτεται από αμνηστία σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης και αφορά πράξη ή συμπεριφορά η οποία εμπίπτει στη δικαιοδοσία του κράτους εκτέλεσης δυνάμει του εν λόγω δικαίου·
   ε) το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης προβλέπει την παροχή ασυλίας στο πρόσωπο που προκαλεί ▌ κίνδυνο, η οποία καθιστά αδύνατη την έκδοση ▌ μέτρων τα οποία βασίζονται στην ευρωπαϊκή εντολή προστασίας ·
   στ) η ποινική δίωξη κατά του προσώπου που προκαλεί κίνδυνο για την πράξη ή τη συμπεριφορά σε σχέση με την οποία έχει εκδοθεί το μέτρο προστασίας έχει παραγραφεί σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης, όταν η πράξη ή συμπεριφορά εμπίπτει στην δικαιοδοσία του δυνάμει της εθνικής του νομοθεσίας·
   ζ) η αναγνώριση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας αντιβαίνει στην αρχή ne bis in idem·
   η) σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης, το πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο δεν μπορεί, λόγω της ηλικίας του, να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνο για την πράξη ή τη συμπεριφορά σε σχέση με την οποία έχει εκδοθεί το μέτρο προστασίας·
   θ) το μέτρο προστασίας σχετίζεται με ποινικό αδίκημα το οποίο σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης θεωρείται ότι έχει διαπραχθεί εν όλω ή κατά μέγα ή ουσιώδες μέρος στο έδαφός του.

2.   Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης αρνείται να αναγνωρίσει ευρωπαϊκή εντολή προστασίας κατ' εφαρμογή ενός εκ των ανωτέρω λόγων, οφείλει:

   α) να ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση το κράτος έκδοσης και το προστατευόμενο πρόσωπο για τους λόγους και τα κίνητρα της άρνησης·
   β) να ενημερώσει, εφόσον απαιτείται, το προστατευόμενο πρόσωπο για τη δυνατότητα να ζητήσει την έκδοση μέτρου προστασίας δυνάμει της εθνικής του νομοθεσίας·
   γ) να ενημερώσει, εφόσον αρμόζει, το προστατευόμενο πρόσωπο σχετικά με τα διαθέσιμα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ένδικα μέσα κατά της απόφασής της.

Άρθρο 11

Ισχύον δίκαιο και αρμοδιότητα στο κράτος εκτέλεσης

1.  Το κράτος εκτέλεσης είναι αρμόδιο να εκδίδει και να επιβάλλει μέτρα στο εν λόγω κράτος μετά την αναγνώριση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας. Το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης εφαρμόζεται στην έκδοση και επιβολή της απόφασης που προβλέπει το άρθρο 9 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την άσκηση έννομου μέσου κατά των αποφάσεων που εκδίδονται στο κράτος εκτέλεσης σε σχέση με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας.

2.  Σε περίπτωση παραβίασης ενός ή περισσότερων μέτρων που λαμβάνει το κράτος εκτέλεσης μετά την αναγνώριση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1, είναι αρμόδια να:

   α) επιβάλλει ποινικές κυρώσεις και οποιοδήποτε άλλο μέτρο ως αποτέλεσμα της παραβίασης του μέτρου αυτού, εφόσον η παραβίαση συνίσταται σε αξιόποινη πράξη σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης·
   β) λαμβάνει αποφάσεις μη ποινικού χαρακτήρα που έχουν σχέση με την παραβίαση·
   γ) λάβει οποιοδήποτε επείγον και προσωρινό μέτρο ώστε να τερματιστεί η παραβίαση εν αναμονή, κατά περίπτωση, μεταγενέστερης απόφασης του κράτους έκδοσης.

3.  Εάν δεν υφίσταται μέτρο σε εθνικό επίπεδο που μπορεί να ληφθεί σε παρόμοια περίπτωση στο κράτος εκτέλεσης, η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης αναφέρει στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης κάθε παραβίαση του μέτρου προστασίας που περιγράφεται στην ευρωπαϊκή εντολή προστασίας της οποίας έχει γνώση.

Άρθρο 12

Κοινοποίηση σε περίπτωση παραβίασης

Η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης ή του κράτους επιτήρησης οιαδήποτε παραβίαση του μέτρου ή των μέτρων τα οποία βασίζονται στην ευρωπαϊκή εντολή προστασίας. Για την κοινοποίηση χρησιμοποιείται το τυποποιημένο έντυπο του Παραρτήματος II.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητα του κράτους έκδοσης

1.  Η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν :

   α) την ανανέωση, επανεξέταση, τροποποίηση, ανάκληση και απόσυρση του μέτρου προστασίας, και, συνακόλουθα, της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας ·
   β) την επιβολή μέτρου στερητικού της ελευθερίας ως αποτέλεσμα της ανάκλησης του μέτρου προστασίας, υπό την προϋπόθεση ότι το μέτρο προστασίας έχει επιβληθεί κατόπιν δικαστικής απόφασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαισίου 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου ή κατόπιν απόφασης για μέτρα επιτήρησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της απόφασης-πλαισίου 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

2.  Το δίκαιο του κράτους έκδοσης εφαρμόζεται στις αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει της παραγράφου 1.

3.  Εφόσον δικαστική απόφαση, κατά την έννοια του άρθρου 2 της απόφασης-πλαισίου 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ή απόφαση περί μέτρων επιτήρησης, όπως ορίζει το άρθρο 4 της απόφασης-πλαισίου 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου, έχει ήδη διαβιβαστεί σε άλλο κράτος μέλος ή διαβιβάστηκε σε αυτό μετά την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας , οι μεταγενέστερες αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των εν λόγω αποφάσεων-πλαισίων.

4.  Η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης για οιαδήποτε απόφαση έχει ληφθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1.

5.  Εφόσον η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης έχει ανακαλέσει ή αποσύρει την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α), η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης περατώνει τα μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1, μόλις λάβει τη δέουσα κοινοποίηση από την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης.

6.  Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης τροποποιήσει την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α), η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, ανάλογα με την περίπτωση

   α) τροποποιεί τα μέτρα που έχει λάβει με βάση την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 9· ή
   β) αρνείται να εκτελέσει την τροποποιημένη υποχρέωση ή απαγόρευση εάν δεν εμπίπτει στις κατηγορίες υποχρεώσεων ή απαγορεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 ή εάν οι πληροφορίες που διαβιβάζονται μαζί με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 είναι ελλιπείς και δεν έχουν συμπληρωθεί εντός της προθεσμίας που έχει ορίσει η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4.

Άρθρο 14

Λόγοι ανάκλησης των μέτρων που έχουν ληφθεί βάσει της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας

1.   Η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης δύναται να ανακαλέσει τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εκτέλεση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας :

   α) εφόσον υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι το προστατευόμενο πρόσωπο δεν διαμένει ή έχει εγκαταλείψει οριστικά το έδαφος του κράτους εκτέλεσης·
   β) όταν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, έχει παρέλθει η μέγιστη διάρκεια ισχύος των μέτρων που έχουν ληφθεί κατ' εφαρμογή της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας·
   γ) στην περίπτωση του άρθρου 13 παράγραφος 6 στοιχείο β)·
   δ) εφόσον δικαστική απόφαση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαισίου 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ή απόφαση περί μέτρων επιτήρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της απόφασης-πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου, μεταφέρεται στο κράτος εκτέλεσης μετά την αναγνώριση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας.

2.  Η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης ενημερώνει πάραυτα την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης και, ενδεχομένως, το προστατευόμενο πρόσωπο, για την απόφαση αυτή.

3.  Πριν από τη διακοπή των μέτρων σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β), η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης δύναται να ζητήσει από την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης την παροχή πληροφοριών προκειμένου να αποφανθεί εάν η προστασία που παρέχεται δυνάμει της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας εξακολουθεί να απαιτείται υπό το πρίσμα των περιστάσεων της συγκεκριμένης υπόθεσης. Η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης, ανταποκρίνεται, χωρίς καθυστέρηση.

Άρθρο 15

Προτεραιότητα στην αναγνώριση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας

Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας αναγνωρίζεται με την ίδια προτεραιότητα που θα ίσχυε σε παρεμφερή εθνική υπόθεση, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένου του επείγοντος χαρακτήρα της υπόθεσης, του προβλεπόμενου χρόνου για την άφιξη του προστατευόμενου προσώπου στην επικράτεια του κράτους εκτέλεσης και, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, του βαθμού επικινδυνότητας για το προστατευόμενο πρόσωπο.

Άρθρο 16

Διαβουλεύσεις μεταξύ των αρμοδίων αρχών

Εφόσον ενδείκνυται, οι αρμόδιες αρχές του κράτους έκδοσης και του κράτους εκτέλεσης μπορούν να πραγματοποιούν διαβουλεύσεις μεταξύ τους με σκοπό τη διευκόλυνση της ομαλής και αποτελεσματικής εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 17

Γλώσσες

1.  Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας μεταφράζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους εκτέλεσης.

2.  Το έντυπο στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 12 μεταφράζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους έκδοσης.

3.   Κάθε κράτος μέλος μπορεί, είτε κατά την έκδοση της παρούσας οδηγίας είτε αργότερα, να αναφέρει, σε δήλωση που κατατίθεται στην Επιτροπή , ότι δέχεται μετάφραση σε μία ή περισσότερες άλλες επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

Άρθρο 18

Έξοδα

Τα έξοδα που απορρέουν από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας βαρύνουν το κράτος εκτέλεσης, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία , εκτός από τα έξοδα που προέκυψαν αποκλειστικά στην επικράτεια του κράτους έκδοσης.

Άρθρο 19

Σχέση με άλλες συμφωνίες και διακανονισμούς

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να συνεχίζουν την εφαρμογή διμερών ή πολυμερών συμφωνιών ή διακανονισμών που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, εφόσον οι εν λόγω συμφωνίες ή διακανονισμοί επιτρέπουν την επέκταση ή τη διεύρυνση των στόχων της παρούσας οδηγίας και συμβάλλουν στην απλούστευση ή την περαιτέρω διευκόλυνση των διαδικασιών για τη λήψη μέτρων προστασίας.

2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να συνάπτουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή διακανονισμούς μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, εφόσον οι εν λόγω συμφωνίες ή διακανονισμοί επιτρέπουν την επέκταση ή τη διεύρυνση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και συμβάλλουν στην απλούστευση ή τη διευκόλυνση των διαδικασιών για τη λήψη μέτρων προστασίας.

3.  Μέχρι τις …(9) , τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην ▌Επιτροπή, τις ισχύουσες συμφωνίες και διακανονισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τις οποίες επιθυμούν να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν επίσης στην ▌Επιτροπή, εντός τριών μηνών από την υπογραφή τους, τις νέες συμφωνίες ή τους νέους διακανονισμούς κατά την παράγραφο 2.

Άρθρο 20

Σχέση με άλλες νομοθετικές πράξεις

1.  Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, της Σύμβασης της Χάγης του 1996 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία σε θέματα γονικής μέριμνας και μέτρων προστασίας των παιδιών, ούτε της Σύμβασης της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών.

2.  Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου και της απόφασης-πλαισίου 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Εφαρμογή

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία μέχρι την ...(10) . Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της εν λόγω παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην ▌ Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία .

Άρθρο 22

Συλλογή δεδομένων

Προκειμένου να διευκολύνουν την αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα σχετικά στοιχεία για την εφαρμογή των εθνικών διαδικασιών σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, τουλάχιστον όσον αφορά τον αριθμό των ευρωπαϊκών εντολών προστασίας που ζητήθηκαν, εκδόθηκαν και/ή αναγνωρίστηκαν.

Άρθρο 23

Επανεξέταση

Έως την ...(11) *, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας . Η έκθεση συνοδεύεται, εφόσον απαιτείται, από νομοθετικές προτάσεις.

Άρθρο 24

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2010.
(2) ΕΕ L 337, 16.12.2008, σ. 102.
(3) ΕΕ L 294, 11.11.2009, σ. 20.
(4) ΕΕ L 12, 16.1.2001, σ. 1.
(5) ΕΕ L 338, 23.12.2003, σ. 1.
(6) ΕΕ L 151, 11.6.2008, σ. 39.
(7) EE L 350, 30.12.2008, σ. 60.
(8) ΕΕ L 348, 24.12.2008, σ. 130.
(9)* Τρεις μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(10)* Τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(11)** Τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

προβλεπόμενη με το άρθρο 7 της

ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/…/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ … ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(1)

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα

Κράτος έκδοσης:

Κράτος εκτέλεσης:

α) Πληροφορίες σχετικά με το προστατευόμενο πρόσωπο:

Επώνυμο:

Όνομα (ονόματα):

Πατρικό ή προηγούμενο επώνυμο (εάν διαφέρει):

Φύλο:

Εθνικότητα:

Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης (εάν υπάρχει):

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος γέννησης:

Διευθύνσεις/ τόποι διαμονής:

– στο κράτος έκδοσης:

– στο κράτος εκτέλεσης:

– αλλού:

Γλώσσα ή γλώσσες τις οποίες κατανοεί το πρόσωπο (εφόσον είναι γνωστές):

Εφόσον είναι γνωστό χωρίς περαιτέρω έρευνα, έχει παρασχεθεί στο προστατευόμενο πρόσωπο δωρεάν δικαστική αρωγή στο κράτος έκδοσης;

? Ναι.

? Όχι.

? Άγνωστο

Εφόσον το προστατευόμενο πρόσωπο είναι ανήλικος ή τελεί σε νομική αδυναμία, πληροφορίες σχετικά με τον επίτροπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του φυσικού προσώπου:

Επώνυμο:

Όνομα (ονόματα):

Πατρικό ή προηγούμενο επώνυμο (εάν διαφέρει):

Φύλο:

Εθνικότητα:

Διεύθυνση γραφείου:

β) Το προστατευόμενο πρόσωπο έχει αποφασίσει να εγκατασταθεί ή είναι ήδη εγκατεστημένο στο κράτος εκτέλεσης ή έχει αποφασίσει να παραμείνει ή παραμένει ήδη στο κράτος εκτέλεσης.

Ημερομηνία κατά την οποία το προστατευόμενο πρόσωπο προτίθεται να εγκατασταθεί ή να παραμείνει στο κράτος εκτέλεσης (εφόσον είναι γνωστή):

Περίοδος/οι παραμονής (εφόσον είναι γνωστή/ές):

γ) Παρασχέθηκαν, ενδεχομένως, τεχνολογικά μέσα στο προστατευόμενο πρόσωπο ή στο πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο ως μέσο ενίσχυσης του μέτρου προστασίας:

? Ναι· παρακαλείσθε να περιγράψτε συνοπτικά τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν:

? Όχι.

δ) Αρμόδια αρχή που εξέδωσε την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας:

Επίσημη ονομασία:

Πλήρης διεύθυνση:

Αριθ. τηλ. : (κωδικός χώρας) (κωδικός πόλης/ περιοχής) (αριθμός)

Αριθ. Φαξ: (κωδικός χώρας) (κωδικός πόλης/ περιοχής) (αριθμός)

Αρμόδιος(οι) επικοινωνίας :

Επώνυμο:

Όνομα (ονόματα):

Θέση (τίτλος/ βαθμός):

Αριθ. τηλ. : (κωδικός χώρας) (κωδικός πόλης/ περιοχής) (αριθμός)

Αριθ. Φαξ: (κωδικός χώρας) (κωδικός πόλης/ περιοχής) (αριθμός)

Ηλεκτρονική διεύθυνση (εάν υπάρχει):

Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία:

ε) Προσδιορισμός του μέτρου προστασίας βάσει του οποίου εκδόθηκε η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας:

Το μέτρο προστασίας εκδόθηκε στις (αναφέρατε ημερομηνία: ημέρα- μήνας- έτος):

Το μέτρο προστασίας κατέστη εκτελεστό την (αναφέρατε ημερομηνία: ημέρα- μήνας- έτος):

Αριθμός φακέλου του μέτρου προστασίας (εάν υπάρχει):

Αρχή που εξέδωσε το μέτρο προστασίας:

στ) Σύνοψη των γεγονότων και περιγραφή των περιστάσεων, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του χαρακτηρισμού της αξιόποινης πράξης, που οδήγησαν στην επιβολή του μέτρου προστασίας που αναφέρεται στο ανωτέρω σημείο ε):

ζ) Στοιχεία σχετικά με τις υποχρεώσεις ή τις απαγορεύσεις που έχει επιβάλει το μέτρο προστασίας στο πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο:

Φύση της υποχρέωσης ή των υποχρεώσεων: (είναι δυνατόν να σημειωθούν περισσότερα του ενός τετραγωνίδια):

? απαγόρευση εισόδου σε ορισμένους χώρους, μέρη ή καθορισμένες περιοχές όπου διαμένει ή εργάζεται ή που επισκέπτεται το προστατευόμενο πρόσωπο·

– εάν σημειώσατε το παρόν τετραγωνίδιο, αναφέρατε ακριβώς σε ποιους χώρους, μέρη ή καθορισμένες περιοχές απαγορεύεται να εισέλθει το πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο:

? απαγόρευση ή ρύθμιση οιασδήποτε επαφής με το προστατευόμενο πρόσωπο, μεταξύ άλλων, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ή απλού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας ή άλλων μέσων·

– εάν σημειώσατε το παρόν τετραγωνίδιο, αναφέρατε τις σχετικές λεπτομέρειες:

? απαγόρευση ή ρύθμιση της προσέγγισης του προστατευόμενου προσώπου εγγύτερα από προκαθορισμένη απόσταση·

– εάν σημειώσατε το παρόν τετραγωνίδιο, αναφέρατε ακριβώς την απόσταση που πρέπει να τηρεί το πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο σε σχέση με το προστατευόμενο πρόσωπο:

Αναφέρατε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο επιβάλλονται οι προαναφερόμενες υποχρεώσεις στο πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο:

Αναφορά της ποινής ή της κύρωσης, εφόσον έχει επιβληθεί, σε περίπτωση παραβίασης της σχετικής υποχρέωσης ή απαγόρευσης:

η) Πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο και στο οποίο έχουν επιβληθεί οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο στ):

Επώνυμο:

Όνομα (ονόματα):

Πατρικό ή προηγούμενο επώνυμο (εάν διαφέρει):

Ψευδώνυμα (εάν υπάρχουν):

Φύλο:

Εθνικότητα:

Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης (εάν υπάρχει):

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος γέννησης:

Διευθύνσεις/ τόποι διαμονής:

– στο κράτος έκδοσης:

– στο κράτος εκτέλεσης:

– αλλού:

Γλώσσα ή γλώσσες τις οποίες κατανοεί το πρόσωπο (εφόσον είναι γνωστές):

Δώστε τις ακόλουθες πληροφορίες, εάν υπάρχουν:

– Τύπος και αριθμός τού ή των εγγράφων ταυτότητας του προσώπου (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο):

Έχει παρασχεθεί στο πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο δωρεάν δικαστική αρωγή στο κράτος έκδοσης (εφόσον είναι γνωστό χωρίς περαιτέρω έρευνες);

? Ναι.

? Όχι.

? Άγνωστο

θ) Άλλα στοιχεία που ενδέχεται να επηρεάζουν την εκτίμηση του κινδύνου που ενδέχεται να αντιμετωπίσει το προστατευόμενο πρόσωπο (προαιρετική πληροφορία):

ι) Άλλες χρήσιμες πληροφορίες (όπως, εφόσον διατίθενται και απαιτούνται, πληροφορίες για άλλα κράτη στα οποία έχουν ήδη ληφθεί μέτρα προστασίας σε σχέση με το ίδιο προστατευόμενο πρόσωπο):

ια) Σημειώστε το τετραγωνίδιο που ενδείκνυται και συμπληρώστε:

? δικαστική απόφαση, όπως ορίζει το άρθρο 2 της απόφασης-πλαισίου 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου, διαβιβάσθηκε ήδη σε άλλο κράτος μέλος

– Εάν σημειώσατε το παρόν τετραγωνίδιο, αναφέρατε τα στοιχεία επαφής της αρμόδιας αρχής στην οποία διαβιβάσθηκε η δικαστική απόφαση:

? απόφαση μέτρων επιτήρησης, όπως ορίζει το άρθρο 4 της απόφασης-πλαισίου 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου, διαβιβάσθηκε ήδη σε άλλο κράτος μέλος

– Εάν σημειώσατε το παρόν τετραγωνίδιο, αναφέρατε τα στοιχεία επαφής της αρμόδιας αρχής στην οποία διαβιβάσθηκε η απόφαση μέτρων επιτήρησης:

Υπογραφή της αρχής που εξέδωσε την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας ή/και του εκπροσώπου της με την οποία πιστοποιείται η ακρίβεια του περιεχομένου της εντολής:

Όνομα:

Θέση (τίτλος/ βαθμός):

με ημερομηνία:

Αριθμός φακέλου (εάν υπάρχει):

Επίσημη σφραγίδα (εάν υπάρχει):

(1)* Ο αριθμός και η ημερομηνία της παρούσας οδηγίας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΝΤΥΠΟ

προβλεπόμενο με το άρθρο 12 της

ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/…/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ … ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(1)

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα

α) Στοιχεία ταυτότητας του προσώπου που προκαλεί κίνδυνο

Επώνυμο:

Όνομα (ονόματα):

Πατρικό ή προηγούμενο επώνυμο (εάν διαφέρει):

Ψευδώνυμα (εάν υπάρχουν):

Φύλο:

Εθνικότητα:

Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης (εάν υπάρχει):

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος γέννησης:

Διεύθυνση:

Γλώσσα ή γλώσσες τις οποίες κατανοεί το πρόσωπο (εφόσον είναι γνωστές):

β) Στοιχεία ταυτότητας του προστατευόμενου προσώπου:

Επώνυμο:

Όνομα (ονόματα):

Πατρικό ή προηγούμενο επώνυμο (εάν διαφέρει):

Φύλο:

Εθνικότητα:

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος γέννησης:

Διεύθυνση:

Γλώσσα ή γλώσσες τις οποίες κατανοεί το πρόσωπο (εφόσον είναι γνωστές):

γ) Στοιχεία της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας:

Απόφαση που εκδόθηκε στις:

Αριθμός φακέλου (εάν υπάρχει):

Αρχή που εξέδωσε τη εντολή:

Επίσημη ονομασία:

Διεύθυνση:

δ) Στοιχεία της αρχής που είναι αρμόδια για την εκτέλεση του ενδεχόμενου μέτρου προστασίας που ελήφθη στο κράτος εκτέλεσης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας:

Επίσημη ονομασία της αρχής:

Αρμόδιος επικοινωνίας :

Θέση (τίτλος/ βαθμός):

Διεύθυνση:

Αριθ. τηλ. : (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής) (αριθμός)

Αριθ. φαξ: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής) (αριθμός)

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία:

ε) Παραβίαση των υποχρεώσεων που επιβάλλουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους εκτέλεσης μετά την αναγνώριση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας ή/και άλλα πορίσματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη λήψη τυχόν μεταγενέστερης απόφασης:

Η παραβίαση αφορά την ακόλουθη μία ή περισσότερες υποχρεώσεις (μπορείτε να σημειώσετε περισσότερα από ένα τετραγωνίδια):

? απαγόρευση εισόδου σε ορισμένους χώρους, μέρη ή καθορισμένες περιοχές όπου διαμένει ή εργάζεται ή που επισκέπτεται το προστατευόμενο πρόσωπο·

? απαγόρευση ή ρύθμιση οιασδήποτε επαφής με το προστατευόμενο πρόσωπο, μεταξύ άλλων, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ή απλού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας ή άλλων μέσων·

? απαγόρευση ή ρύθμιση της προσέγγισης του προστατευόμενου προσώπου εγγύτερα από προκαθορισμένη απόσταση·

? οποιοδήποτε άλλο μέτρο έχει ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εκτέλεσης μετά την αναγνώριση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας που αντιστοιχεί στο προστατευτικό μέτρο βάσει της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας.

Περιγραφή της ή των παραβάσεων (τόπος και ημερομηνία, λεπτομερείς περιστάσεις):

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2:

- μέτρα που λαμβάνονται στο κράτος εκτέλεσης ως συνέπεια της παραβίασης:

- ενδεχόμενη νομική συνέπεια της παραβίασης στο κράτος εκτέλεσης:

Άλλα πορίσματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη λήψη τυχόν μεταγενέστερης απόφασης

Περιγραφή των πορισμάτων:

στ) Στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου για τη λήψη πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την παράβαση:

Επώνυμο:

Όνομα (ονόματα):

Διεύθυνση:

Αριθ. τηλ. : (κωδικός χώρας) (κωδικός πόλης/ περιοχής) (αριθμός)

Αριθ. φαξ: (κωδικός χώρας) (κωδικός πόλης/ περιοχής) (αριθμός)

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία:

Υπογραφή της αρχής που εξέδωσε το τυποποιημένο έντυπο ή/και του εκπροσώπου της με την οποία πιστοποιείται η ακρίβεια του περιεχομένου του εντύπου:

Όνομα:

Θέση (τίτλος/ βαθμός):

με ημερομηνία:

Επίσημη σφραγίδα (εάν υπάρχει):

(1)* Ο αριθμός και η ημερομηνία της παρούσας οδηγίας.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Απριλίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου