Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2979(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B7-0706/2010

Rozpravy :

PV 16/12/2010 - 4
CRE 16/12/2010 - 4

Hlasování :

PV 16/12/2010 - 6.8

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0493

Přijaté texty
PDF 90kWORD 54k
Čtvrtek 16. prosince 2010 - Štrasburk Konečné znění
Dobré životní podmínky nosnic
P7_TA(2010)0493B7-0705, 0706, 0714 a 0720/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2010 o chovu nosnic v EU: zákaz používání klecových systémů od roku 2012

Evropský parlament ,

–  s ohledem na směrnici Rady 1999/74/ES, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic(1) a která od 3. srpna 1999, kdy vstoupila v platnost, zakazuje chov nosnic v klecových systémech a současně zavádí více než dvanáctileté přechodné období na to, aby chovatelé mohli své systémy odchovu vyměnit,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 589/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla, pokud jde o uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce(2) ,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)(3) ,

–  s ohledem na sdělení Komise KOM(2007)0865 ze dne 8. ledna 2008 o různých systémech chovu nosnic, a zejména o systémech spadajících do působnosti směrnice 1999/74/ES (SEC(2007)1750),

–  s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 798/2008, ve znění nařízení (ES) č. 1291/2008, (ES) č. 411/2009, (EU) č. 215/2010, (EU) č. 241/2010, (EU) č. 254/2010, (EU) č. 332/2010, (EU) č. 925/2010 a (EU) č. 955/2010, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (a které nahrazuje rozhodnutí Komise 2006/696/ES ze dne 1. ledna 2009)(4) ,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. listopadu 2010 o krizi v odvětví živočišné výroby EU(5) ,

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Komise poskytla Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova na jeho schůzích konaných ve dnech 30. srpna a 29. září 2010 informace o této problematice, nebyla však schopna poskytnout členům parlamentního uspokojivé odpovědi, např. proč nebyl vypracován akční plán,

B.  vzhledem k tomu, že směrnice o dobrých životních podmínkách nosnic (1999/74/ES) zakazuje od 1. ledna 2012 chov nosnic v nezdokonalených klecových systémech, a vzhledem k tomu, že do té doby budou mít chovatelé ve starých členských státech více než 12 let, chovatelé v 10 nových členských státech osm let a chovatelé ve dvou nejnovějších členských státech 5 let na to, aby splnili ustanovení těchto právních předpisů,

C.  vzhledem k tomu, že v nedávné době se toto odvětví potýkalo se závažnými nákazami a také s krizí na trhu, částečně vzhledem k vysokým výrobním nákladům způsobeným nárůstem cen krmiva, které tvoří až 50 % celkových nákladů chovatelů, přičemž k jejich nárůstu došlo v důsledku spekulací na trhu obilnin,

D.  vzhledem k tomu, že mnoho chovatelů v Unii začalo s obměnou svých chovných systémů s cílem splnit požadavky nařízení Rady 1999/74/ES, do požadovaného termínu 1. ledna 2012 však tento proces nedokončí,

E.  vzhledem k tomu, že Komise v roce 2008 přijala sdělení o různých systémech chovu nosnic, a zejména o systémech spadajících do působnosti směrnice Rady 1999/74/ES, v němž potvrdila, že rozhodnutí o postupném ukončení klecového chovu do 1. ledna 2012 bylo odůvodněné a že změna směrnice není nutná; vzhledem k tomu, že na zasedání Rady ve složení pro zemědělství, které se konalo dne 22. února 2010, Komise potvrdila své stanovisko,

F.  vzhledem k tomu, že s vejci, která nebyla vyprodukována v souladu se směrnicí 1999/74/ES, nelze v EU zákonně obchodovat,

G.  vzhledem k tomu, že členské státy odpovídají za vytvoření přiměřených, účinných a odrazujících systémů sankcí, které by zajistily uplatňování této směrnice, zatímco Komise coby strážkyně Smluv má za úkol dohlížet na postup jejího uplatňování v celé EU a případně přijímat nezbytná opatření,

H.  vzhledem k tomu, že zprávy GŘ AGRI o současné situaci a odhady samotného odvětví pro následující léta ukazují, že značný počet členských států a 30 % producentů vajec zřejmě nedodrží lhůtu 1. ledna 2012 stanovenou pro odstranění klecových systémů,

I.  vzhledem k tomu, že směrnice 1999/74/ES neposkytuje konkrétní mechanizmy, které by členským státům umožnily zabránit, aby se na jejich území obchodovalo s vejci či výrobky z nich pocházejícími z jiného členského státu, který nepřijal nezbytná opatření bránící tomu, aby byla na trh uváděna vejce ze zemědělských podniků, jež nesplňují požadavky směrnice 1999/74/ES,

J.  vzhledem k tomu, že producenti drůbežího masa a vajec nedostávají dotace EU v rámci prvního pilíře SZP a museli v posledních letech čelit hluboké krizi na trhu včetně nedávného strmého nárůstu cen krmiva, musejí však splňovat normy EU týkající se zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, které patří k nejpřísnějším na světě,

K.  vzhledem k tomu, že výrobní náklady producentů vajec, kteří používají zdokonalené klecové systémy, jsou o 8–13 % vyšší než náklady producentů provozujících chov v běžných klecích, přičemž se odhaduje, že rozdíl v jejich příjmech činí 3–4 %,

1.  vyzývá Komisi, aby zachovala požadavek zákazu klecového systému od 1. ledna 2012 ve smyslu směrnice o dobrých životních podmínkách nosnic (1999/74/ES) a aby důrazně odmítla jakékoliv pokusy členských států o odklad stanoveného termínu;

2.  zdůrazňuje, že jakékoli prodloužení této lhůty nebo udělení výjimek by ve své podstatě vážně zhoršilo životní podmínky nosnic , narušilo trh a znevýhodnilo producenty, kteří již investovali do neklecového chovu nebo do zdokonalených klecových systémů; domnívá se však, že je nutné za jasně stanovených podmínek nalézt řešení pro producenty, kteří již začali vyměňovat své chovné systémy za nové klece či alternativní chovné metody, kteří však tento proces do 1. ledna 2012 nestihnou dokončit;

3.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že značný počet členských států a producentů vajec má při plnění harmonogramu zpoždění a nedodrží lhůtu stanovenou na rok 2012;

4.  vítá úmysl Komise uspořádat v lednu 2011 schůzku s hlavními zúčastněnými stranami a příslušnými orgány, na níž bude posouzen současný stav uplatňování směrnice, zdůrazňuje však, že měla toto úsilí vyvinout mnohem dříve;

5.  vyzývá Komisi, aby bezodkladně objasnila, jaká je situace v členských státech, a nejpozději do 1. března 2011 obeznámila Parlament s plánovanými opatřeními na zajištění souladu se směrnicí;

6.  zdůrazňuje, že tato opatření by měla v první řadě zachovat rovné podmínky a chránit producenty, kteří budou k 1. lednu 2012 splňovat příslušné požadavky, před nespravedlivou konkurencí ze strany producentů v EU i mimo ni, kteří i po tomto datu budou nezákonně používat klecové systémy;

7.  vyzývá Komisi, aby opakovaně sledovala postup v této věci a podnikla urychlené kroky vůči členským státům, aby zajistily, že jejich producenti vajec budou do 1. ledna 2012 splňovat požadavky stanovené touto směrnicí, a aby je přiměla k vypracování vlastních akčních plánů, které by obsahovaly i odrazující sankce, s cílem ukončit do 1. ledna 2012 používání klecových systémů na svém území;

8.  je přesvědčen, že producenti vajec a členské státy, kteří vyvinuli úsilí ke splnění požadavků směrnice 1999/74/ES, by neměli být penalizováni nekalou a nezákonnou hospodářskou soutěží, zejména pokud jde o vejce a vaječné výrobky dovážené ze třetích zemí; zdůrazňuje, že vejce, která nejsou vyrobena v souladu se směrnicí 1999/74/ES, nelze legálně uvádět na trh ani nemohou být součástí vnitřního obchodu v EU; naléhá proto na Komisi, aby přijala opatření, která by zamezila narušení obchodu a která by producentům, již nesplňují stanovené požadavky, zabránila ve vývozu vajec ze své země;

9.  trvá na tom, aby Komise nepodnikala žádné kroky vůči členskému státu, který zakáže prodej a dovoz vajec, jež nebyla vyprodukována v souladu s právem EU;

10.  podotýká, že některé, nikoli všechny členské státy využívají možnost poskytování finanční podpory výrobcům, aby jim umožnily přechod na zdokonalené klece; zdůrazňuje však, že současná omezení kladená na finanční systémy některých členských států a obtíže, kterým čelí zemědělci v EU při získávání bankovních půjček za účelem financování investic do farem, činí přechod na zdokonalené klece před 1. lednem 2012 obtížnějším;

11.  naléhavě žádá všechny členské státy, aby do svých programů rozvoje venkova začlenily opatření, která by pomohla drůbežářství splnit požadavky této směrnice;

12.  zdůrazňuje, že je třeba spotřebitele informovat o tomto problému i o důsledcích nedodržování požadavků směrnice z hlediska životních podmínek nosnic a nespravedlivé hospodářské soutěže mezi zemědělci;

13.  konstatuje, že vejce by měla být považována za základní potravinu, a poukazuje na to, že neplnění požadavků směrnice 1999/74/ES může znamenat riziko jejich nedostatku a značného nárůstu cen pro spotřebitele; zdůrazňuje navíc, že tento nedostatek a nárůst cen by mohl vést ke zvýšenému dovozu vajec či výrobků z nich ze třetích zemí, které nesplňují normy EU týkající se životních podmínek nosnic;

14.  žádá Komisi, aby pomocí častějších inspekcí Potravinového a veterinárního úřadu důsledněji kontrolovala prosazování této směrnice;

15.  požaduje, aby Komise nejpozději do 31. prosince 2011 předložila seznam producentů vajec a výrobků z nich, zpracovatelů a maloobchodníků, kteří nesplňují ustanovení směrnice 1999/74/ES;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komis.

(1) Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 53.
(2) Úř. věst. L 163, 24.6.2008, s. 6.
(3) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
(4) Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1.
(5) Přijaté texty, P7_TA(2010)0402.

Poslední aktualizace: 29. května 2012Právní upozornění