Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/3008(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B7-0726/2010

Forhandlinger :

OJ 16/12/2010 - 218
CRE 16/12/2010 - 10.1

Afstemninger :

PV 16/12/2010 - 10.1
PV 16/12/2010 - 12.1
CRE 16/12/2010 - 12.1

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0494

Vedtagne tekster
PDF 78kWORD 41k
Torsdag den 16. december 2010 - Strasbourg Endelig udgave
Malaysia: anvendelsen af pryglestraf
P7_TA(2010)0494B7-0708, 0713, 0717, 0725, 0726 og 0730/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 16. december 2010 om Malaysia: stokkeslag som afstraffelsesmetode

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det absolutte forbud mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf – et forbud, der gælder i alle tilfælde og, som en bindende folkeretlig regel, for alle stater,

–  der henviser til, at dette forbud i praksis kommer til udtryk i en række internationale og regionale instrumenter og dokumenter vedrørende menneskerettighederne, herunder verdenserklæringen om menneskerettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (konventionen mod tortur),

–  der henviser til FN's anbefalede minimumsregler for behandling af fængslede,

–  der henviser til FN's konvention om flygtninges retsstilling,

–  der henviser til ASEAN's charter om fremme og beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, der trådte i kraft den 15. december 2008, og til oprettelsen af ASEAN's mellemstatslige menneskerettighedskommission den 23. oktober 2009,

–  der henviser til ASEAN's erklæring af 13. januar 2007 om beskyttelse og fremme af vandrende arbejdstageres rettigheder,

–  der henviser til retningslinjerne for en EU-politik over for tredjelande med hensyn til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, der blev vedtaget i 2001 og ajourført i 2008,

–  der henviser til EU's strategidokument for Malaysia for perioden 2007-2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A.  der henviser til, at alle former for korporlig afstraffelse er forbudt under alle forhold i henhold til folkeretten,

B.  der henviser til, at malaysisk lov tillader afstraffelse med stokkeslag (kendt som »piskning«) for mindst 66 lovovertrædelser, og at Amnesty International skønner, at så mange som 10 000 malaysiske borgere og et stigende antal flygtninge og migranter hvert år udsættes for stokkeslag i malaysiske fængsler,

C.  der henviser til, at de malaysiske myndigheder i de senere år har udvidet listen over lovovertrædelser, der kan straffes med stokkeslag, til at omfatte illegal indvandring i landet og narkotikamisbrug,

D.  der henviser til, at FN's Menneskerettighedsråd, som Malaysia er medlem af, har vedtaget resolution 8/8, hvori det hedder, at korporlig afstraffelse kan sidestilles med tortur, og tilføjer, at brug af stokkeslag forårsager alvorlig smerte og lidelse og langvarige fysiske og psykiske traumer,

E.  der henviser til, at Malaysia, selv om stokkeslag som afstraffelsesmetode – der er et levn fra kolonitiden – stadig praktiseres i et lille antal lande, er det eneste land med et meget stort befolkningstal og et højt menneskeligt udviklingsniveau, der anvender denne form for afstraffelse,

F.  der henviser til, at udenlandske ofre for stokkeslag ofte ikke underrettes om sigtelserne mod dem og nægtes ret til tolkning og adgang til advokatbistand under krænkelse af deres ret til en objektiv rettergang for en upartisk domstol,

G.  der henviser til, at de læger, der inddrages i processen – hvor deres rolle kun består i at attestere, at de fængslede kan klare at modtage stokkeslag, og at genoplive dem, hvis de skulle miste bevidstheden – krænker de lægeetiske regler,

H.  der henviser til at det malaysiske advokatsamfund, der repræsenterer 8000 advokater, har krævet, at denne form for afstraffelse afskaffes, og i den forbindelse fremført, at afstraffelsesmetoden er i modstrid med alle internationale menneskerettighedsnormer og de forskellige konventioner mod tortur,

1.  fordømmer kraftigt brugen af stokkeslag og alle former for korporlig afstraffelse og mishandling af indsatte i fængsler; er af den klare overbevisning, at Malaysia ikke kan påberåbe sig landets interne love til retfærdiggørelse af en praksis, som kan sidestilles med tortur og helt klart er ulovlig i henhold til folkeretten;

2.  tilskynder Malaysia til at udstede et moratorium mod brug af stokkeslag og alle former for korporlig afstraffelse under alle forhold med henblik på afskaffelse heraf i lovgivningen og i praksis;

3.  anmoder de malaysiske myndigheder om omgående at standse den nuværende praksis med at lægge pres på fængselsbetjente og -læger for at få dem til at deltage i mishandlingen af fængslede, når der gøres brug af stokkeslag;

4.  anmoder det malaysiske parlament om at ratificere FN's konvention mod tortur og den valgfrie protokol hertil samt den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og dennes protokoller og ændre den malaysiske lovgivning, således at overtrædelse af indvandringslovene behandles som administrative forseelser i stedet for som kriminelle handlinger, der kan straffes med fængsling eller korporlig afstraffelse, og at narkotikarelaterede lovovertrædelser ikke længere kan straffes med stokkeslag;

5.  anmoder Malaysias menneskerettighedskommission (SUHAKAM) og det malaysiske lovreformudvalg om at forelægge regeringen passende henstillinger vedrørende afskaffelse af korporlig afstraffelse i lovgivningen;

6.  anmoder de malaysiske myndigheder om at gennemføre de internationale normer for beskyttelse af migranter, flygtninge og asylansøgere – også i straffesager mod dem – for at sikre, at de beskyttes effektivt mod tortur og mishandling;

7.  anmoder Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Kommissionen og Rådet om systematisk at rejse spørgsmålet om menneskerettighedssituationen i Malaysia i deres politiske kontakter med landet, navnlig påstandene om forskellige former for misbrug og mishandling af migranter og asylansøgere;

8.  tilskynder Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet og Kommissionen til at fortsætte med at fremsætte deres synspunkter over for alle EU's internationale partnere og lægge pres på dem for at ratificere og gennemføre de internationale konventioner, der forbyder tortur og mishandling; anmoder EU om at give kampen mod tortur og mishandling højeste prioritet i sin menneskerettighedspolitik, især gennem en mere konsekvent gennemførelse af EU's retningslinjer og alle andre EU-instrumenter, som f.eks. det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder;

9.  anser oprettelsen af ASEAN's mellemstatslige menneskerettighedskommission for et glædeligt skridt i retning af en mere omfattende strategi og en mere effektiv gennemførelse af menneskerettighedsnormerne i hele regionen; er af den opfattelse, at dette organ kunne tage sig af spørgsmålet om brugen af stokkeslag som afstraffelsesmetode i Malaysia, der ofte berører migranter og asylansøgere, som kommer fra partnerlande, der også er medlem af ASEAN;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Malaysias regering og parlament, regeringerne i ASEAN's medlemsstater, FN's særlige rapportør om tortur og FN's generalsekretær.

Seneste opdatering: 29. maj 2012Juridisk meddelelse