Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/3009(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0709/2010

Debatter :

OJ 16/12/2010 - 217
CRE 16/12/2010 - 10.2

Omröstningar :

PV 16/12/2010 - 12.2

Antagna texter :

P7_TA(2010)0495

Antagna texter
PDF 73kWORD 36k
Torsdagen den 16 december 2010 - Strasbourg Slutlig utgåva
Uganda: Bahati-lagen och diskriminering av hbt-personer
P7_TA(2010)0495B7-0709, 0710, 0711, 0718, 0727 och 0729/2010

Europaparlamentets resolution av den 16 december 2010 om Uganda: det så kallade Bahati-lagförslaget och diskriminering mot hbt-personer

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av de internationella förpliktelserna och instrumenten på människorättsområdet, däribland dem som fastställs i FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna och i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, vilka garanterar mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och förbjuder diskriminering,

–  med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (Cotonouavtalet) och klausulerna om mänskliga rättigheter i detta, särskilt artikel 9,

–  med beaktande av artiklarna 6 och 7 i fördraget om Europeiska unionen samt artikel 19 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, enligt vilka såväl Europeiska unionen som dess medlemsstater är förpliktade att värna mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och som ger EU möjlighet att bekämpa diskriminering och kränkningar av de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 21, som förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning,

–  med beaktande av EU:s alla insatser i kampen mot homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om homofobi, skydd av minoriteter och antidiskrimineringspolitik,

–  med beaktande av sin resolution av den 17 december 2009 om Uganda: förslag till lag mot homosexualitet(1) ,

–  med beaktande av uttalandet av den höga representanten Catherine Ashton om den internationella dagen mot homofobi den 17 maj 2010,

–  med beaktande av den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens resolution av den 3 december 2009 om social och kulturell integration och unga människors deltagande,

–  med beaktande av artikel 122.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 25 september 2009 lade parlamentsledamoten David Bahati fram ett lagförslag för Ugandas parlament om att homosexuella handlingar skulle beläggas med fängelsestraff på mellan sju år och livstid, liksom även med dödsstraff. I förslaget föreskrivs också att det ska vara straffbart med upp till tre års fängelse att inte avslöja ett barns eller en patients homosexualitet. Behandlingen av förslaget pågår fortfarande.

B.  Det internationella samfundet har som helhet taget skarpt fördömt lagförslaget och somliga bland EU:s medlemsstater hotar att inställa utvecklingsbiståndet till Uganda för den händelse att lagförslaget skulle antas.

C.  Den 9 oktober och 15 november 2010 ingick det i lokaltidningen ”Rolling Stone” en förteckning över namn och personuppgifter på förment homosexuella, tillsammans med en uppmaning till läsekretsen att skada eller hänga dem. Ugandas högsta domstol beordrade tidningen att tillfälligt upphöra att utkomma.

D.  I Afrika är homosexualitet lagligt i endast 13 länder, medan det är straffbart i 38, och i Mauretanien, Sudan och norra Nigeria även belagt med dödsstraff.

1.  Europaparlamentet upprepar att den sexuella läggningen är en fråga som omfattas av individens rätt till personlig integritet, garanterad av internationell människorättslagstiftning, enligt vilken jämlikhet och icke-diskriminering bör beskyddas och yttrandefriheten tryggas.

2.  Europaparlamentet påminner Ugandas myndigheter om deras förpliktelser enligt internationell rätt och enligt Cotonouavtalet, där respekt krävs för de allmänna mänskliga rättigheterna.

3.  Europaparlamentet upprepar sitt engagemang till förmån för allmänna mänskliga rättigheter och konstaterar i detta sammanhang att det inte kan anses att påtvinga andra kulturer europeiska värderingar om man träder upp till försvar för hbt-personers grundläggande rättigheter, utan att detta snarare är frågan om att försvara och främja gemensamma allmänna mänskliga rättigheter, något som är ett av EU:s syften i all dess externa verksamhet.

4.  Europaparlamentet fördömer alla försök att hetsa till hat och förespråka våld mot någon minoritetsgrupp, också på grundval av kön eller sexuell läggning. Parlamentet fördömer i detta sammanhang att lagen mot homosexualitet lagts fram för parlamentet och uppmanar med kraft Ugandas myndigheter att inte godkänna lagen utan se över sina lagar för att avkriminalisera homosexualitet och avkriminalisera marginaliserade grupper, bland dem också hbt-aktivister. Parlamentet understryker att en lag mot homosexualitet skulle vara mycket skadlig i kampen mot hiv/aids.

5.  Europaparlamentet förkastar än en gång resolut varje försök att under några som helst omständigheter införa dödsstraff tillsammans med utlämningsförfaranden för ugandiska medborgare som ägnar sig åt homosexuella handlingar utomlands.

6.  Europaparlamentet välkomnar att Ugandas högsta domstol beordrade tidningen ”Rolling Stone” att upphöra att utkomma men oroar sig fortfarande över att många ugandier har utsatts för angrepp som en direkt följd av artikeln i tidningen och att många fortfarande är rädda för angrepp, och uppmanar myndigheterna att skydda dem.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Ugandas president, talmannen för Ugandas parlament, Östafrikanska parlamentet och Afrikanska unionens kommission och dess institutioner.

(1) EUT C 286 E, 22.10.2010, s. 25.

Senaste uppdatering: 29 maj 2012Rättsligt meddelande