Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2521(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0039/2011

Debatter :

PV 19/01/2011 - 10
CRE 19/01/2011 - 10

Omröstningar :

PV 20/01/2011 - 7.2
CRE 20/01/2011 - 7.2

Antagna texter :

P7_TA(2011)0021

Antagna texter
PDF 88kWORD 46k
Torsdagen den 20 januari 2011 - Strasbourg Slutlig utgåva
Situationen för kristna när det gäller religionsfrihet
P7_TA(2011)0021B7-0039, 0040, 0051, 0054, 0056 och 0058/2011

Europaparlamentets resolution av den 20 januari 2011 om situationen för kristna när det gäller religionsfrihet

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner, särskilt resolutionerna av den 15 november 2007 om allvarliga händelser som äventyrar kristna samfunds och andra religiösa samfunds existens(1) , den 21 januari 2010 om den senaste tidens attacker mot kristna samfund(2) , den 6 maj 2010 om de omfattande grymheterna i Jos, Nigeria(3) , den 20 maj 2010 om religionsfrihet i Pakistan(4) och den 25 november 2010 om Irak: dödsstraffet (framför allt Tariq Aziz-fallet) och attackerna mot kristna samfund(5) ,

–  med beaktande av de årliga rapporterna om situationen för de mänskliga rättigheterna i världen och särskilt sin resolution av den 16 december 2010 om årsrapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2009 och EU:s politik på området(6) ,

–  med beaktande av artikel 18 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av artikel 18 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av FN:s förklaring om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering grundad på religion eller övertygelse från 1981,

–  med beaktande av rapporterna från FN:s särskilda rapportör för religions- och trosfrihet, i synnerhet hennes rapporter av den 29 december 2009, 16 februari 2010 och 29 juli 2010,

–  med beaktande av artikel 9 i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna från 1950,

–  med beaktande av artikel 10 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av artikel 3.5 i fördraget om Europeiska unionen,

–  med beaktande av artikel 17 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det uttalande som talesmannen för Catherine Ashton, kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, gjorde med anledning av attacken mot gudstjänstbesökare i den koptiska kyrkan i Alexandria, Egypten, den 1 januari 2011,

–  med beaktande av uttalandet av Europaparlamentets talman Jerzy Buzek om bombdådet mot en kyrka i Egypten den 1 januari 2011, som orsakade flera dödsfall,

–  med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen har upprepade gånger uttryckt sitt stöd för religionsfrihet, samvetsfrihet och tankefrihet samt betonat att regeringarna är skyldiga att garantera dessa friheter överallt i världen. Främjandet av mänskliga rättigheter, demokrati och medborgerliga fri- och rättigheter utgör den gemensamma grunden för EU:s förbindelser med tredjeländer och föreskrivs genom demokratiklausulen i avtal mellan EU och tredjeländer.

B.  Enligt artikel 18 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter har var och en rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att bekänna sig till eller anta en religion eller en trosuppfattning efter eget val och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom gudstjänst, iakttagande av religiösa sedvänjor, andaktsutövning eller undervisning.

C.  Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet gäller för religionsutövare, men även för ateister, agnostiker och icke troende.

D.  Antalet angrepp mot kristna grupper har ökat över hela världen under 2010, liksom antalet rättegångar och dödsdomar för hädelse, vilket ofta drabbar kvinnor. Statistik över religionsfriheten under senare år visar att största delen av det religiöst grundade våldet riktar sig mot kristna, vilket framgår av rapporten från 2009 om religionsfrihet i världen från organisationen ”Aid to the Church in Need”. I vissa fall är situationen för de kristna grupperna sådan att deras framtida existens hotas, vilket skulle leda till att en betydande del av det religiösa arvet skulle gå förlorat i de berörda länderna.

E.  Oskyldiga människor fick åter sätta livet till i avskyvärda attacker mot det kristna samfundet i Nigeria den 11 januari 2011. Den 24 december 2010 attackerades flera kyrkor i Maiduguri och den 25 december 2010 skakades den nigerianska staden Jos av bombattentat med 38 civila dödsoffer och dussintals skadade som följd. Den 21 december 2010 angrep män beväpnade med svärd och macheter en grupp kristna bybor i Turu, Nigeria. Tre bybor dog och två skadades. Den 3 december 2010 dödades sju kristna, bland dem kvinnor och barn, i samband med ett attentat i staden Jos i Nigeria och fyra andra sårades.

F.  Mordet på Punjabs guvernör Salmaan Taseer den 4 januari 2011 och fallet Asia Noreen i Pakistan har framkallat protester från det internationella samfundet.

G.  I samband med ett terrorattentat den 1 januari 2011, riktat mot koptiska kristna i Alexandria, dödades och skadades oskyldiga civila.

H.  Juldagen den 25 december 2010 sårades totalt 11 personer då en bomb sprängdes i ett kapell i Sulu i Filippinerna, bland annat en präst och en nioårig flicka.

I.  I byarna Rizokarpaso och Hagia Triada på norra Cypern avbröts julgudstjänsten den 25 december 2010 med tvång.

J.  Den 30 december 2010 angrep jihadterrorister assyrisk-kristna familjer och dödade minst två personer och skadade 14 personer i en rad samordnade bombattentat mot kristna hem i Bagdad, Irak. Den 27 december 2010 resulterade en vägbomb i Dujail, Irak, i att en assyrisk-kristen kvinna dödades och hennes man skadades. Den 22 november 2010 dödades två kristna irakier i Mosul. Under en rad attacker mot kristna områden den 10 november 2010 dödades oskyldiga civila i Bagdad, och 52 människor, bland dem kvinnor och barn, dog i samband med massakern den 1 november 2010 mot den syrisk-katolska kyrkan Our Lady of Deliverance i Bagdad.

K.  Irans regering har intensifierat sin kampanj mot landets kristna befolkning. Fler än 100 personer har gripits under den senaste månaden och många har tvingats fly landet eller riskera åtal eller dödsdomar.

L.  Även i Vietnam har katolska kyrkans och andra religiösa samfunds verksamhet motarbetats kraftigt, vilket framgår av den allvarliga situation som de vietnamesiska montagnarderna befinner sig i. Det är dock positivt att den vietnamesiska regimen bytt åsikt i fråga om fader Nguyen Van Ly och släppt honom fri.

M.  Attacker som utförs av våldsamma islamska extremister utgör också angrepp på de sittande regeringarna i de berörda staterna och syftar till att skapa oro och starta inbördeskrig mellan olika religiösa grupper.

N.  I likhet med andra delar av världen går inte heller Europa fritt från kränkningar av religionsfriheten, attacker mot medlemmar av religiösa minoriteter till följd av deras trosuppfattning eller religiöst grundad diskriminering.

O.  Det krävs en dialog mellan samfunden för att främja fred och ömsesidig förståelse mellan folk.

1.  Europaparlamentet fördömer de attacker som nyligen utförts mot kristna grupper i olika länder och uttrycker sin solidaritet med offrens familjer. Parlamentet uttrycker sin stora oro över att det blir allt vanligare med intolerans, förtryck och våld mot kristna grupper, särskilt i länderna i Afrika, Asien och Mellanöstern.

2.  Europaparlamentet välkomnar de insatser som de berörda ländernas myndigheter har gjort för att identifiera dem som planerat och genomfört attackerna mot kristna grupper. Parlamentet uppmanar regeringarna eftertryckligen att sörja för att alla som gjort sig skyldiga till dessa brott, attacker och andra våldsdåd mot kristna eller andra religiösa minoriteter eller andra minoriteter ställs inför rätta och att deras fall prövas vederbörligt i domstol.

3.  Europaparlamentet fördömer allt våld mot kristna och andra religiösa grupper samt alla former av diskriminering och intolerans som grundar sig på religion och trosuppfattning och som riktar sig mot troende, apostater och icke troende. Parlamentet betonar åter att rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet.

4.  Europaparlamentet är bekymrat över den massutvandring av kristna som skett från olika länder, särskilt i Mellanöstern, under de senaste åren.

5.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att den pakistanska lagen mot hädelse, som den bortgångne guvernören Salman Taseer offentligen bekämpade, fortfarande utnyttjas för att förtrycka religiösa samfund, inbegripet kristna som Asia Noreen, kristen mor till fem dödsdömda, och att stora delar av det pakistanska samhället ser guvernör Salman Taseers mördare som en hjälte.

6.  Europaparlamentet gläder sig över allmänhetens reaktion i Egypten, då den kraftigt fördömde terroristhandlingen och snabbt insåg att attackens dolda syfte var att undergräva de djupt rotade traditionella banden mellan kristna och muslimer i Egypten. Parlamentet välkomnar de demonstrationer som koptiska kristna och muslimer i Egypten gemensamt genomförde i protest mot attacken. Parlamentet välkomnar också Egyptens president Hosni Mubaraks, al-Azhars storshejks och Egyptens stormuftis offentliga fördömanden av attacken.

7.  Europaparlamentet fördömer det faktum att de turkiska myndigheterna med tvång avbröt den julgudstjänst som de kvarvarande 300 kristna i den norra delen av Cypern firade på juldagen.

8.  Europaparlamentet uttrycker sin allvarliga oro över hur förövare av terrorhandlingar missbrukar religionen i flera områden i världen. Parlamentet fördömer användningen av religionen som ett medel i olika politiska konflikter.

9.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i stater med ett alarmerande högt antal angrepp mot religiösa samfund att ta sitt ansvar för att garantera rätten till normal och offentlig andaktsutövening för alla religiösa samfund, öka sina insatser för att tillhandahålla tillförlitligt och effektivt skydd för de religiösa samfunden i sina länder och garantera den personliga säkerheten och fysiska integriteten för medlemmar av religiösa samfund i landet och därmed fullgöra de skyldigheter som de redan åtagit sig i internationella sammanhang.

10.  Europaparlamentet betonar åter att respekt för mänskliga rättigheter och medborgerliga friheter, inbegripet religions- och trosfrihet, är grundläggande principer och mål för EU och utgör en gemensam grund för unionens förbindelser med tredjeländer.

11.  Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att i överenskommelser och samarbete med tredjeländer samt i rapporter om mänskliga rättigheter fästa större vikt vid frågan om religions- och trosfrihet och situationen för religiösa grupper, inbegripet kristna.

12.  Europaparlamentet uppmanar utrikesministrarna att vid sitt kommande rådsmöte den 31 januari 2011 diskutera frågan om förtryck av kristna och respekt för religions- och trosfriheten. Denna diskussion bör enligt parlamentet ge konkreta resultat, särskilt när det gäller de instrument som kan användas för att erbjuda hotade kristna grupper säkerhet och skydd i hela världen.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att snarast ta fram en EU-strategi för förverkligande av den mänskliga rättigheten religionsfrihet, inbegripet en förteckning över åtgärder mot stater som medvetet låter bli att skydda religiösa samfund.

14.  Europaparlamentet uppmanar den höga representanten att inrätta en permanent kapacitet inom Europeiska utrikestjänstens direktorat för mänskliga rättigheter för att övervaka situationen vad gäller regeringars och samhällens begränsningar av religionsfriheten och därmed sammanhängande friheter och att varje år avlägga rapport för Europaparlamentet, mot bakgrund av den senaste tidens händelser och det ökande behovet av att analysera och förstå den kulturella och religiösa utvecklingen i internationella förbindelser och moderna samhällen.

15.  Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen, kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och parlamentet att inbegripa ett kapitel om religionsfrihet i sin årliga rapport om mänskliga rättigheter.

16.  Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna eftertryckligen att fullgöra sin förpliktelse enligt artikel 17 i EUF-fördraget att föra en öppen, tydlig och regelbunden dialog med kyrkor och religioner och filosofiska samt konfessionslösa organisationer i syfte att sörja för att frågan om förföljelse av kristna och andra religiösa samfund prioriteras och diskuteras systematiskt.

17.  Europaparlamentet uppmanar ledarna för alla religiösa samfund i Europa att fördöma angrepp på kristna grupper och andra trossamfund, på grundval av lika respekt för varje samfund.

18.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd till alla initiativ som syftar till att främja dialog och ömsesidig respekt mellan religiösa samfund och andra samhällsgrupper. Parlamentet uppmanar samtliga religiösa auktoriteter att främja tolerans och ta initiativ mot hat och våldsam och extrem radikalisering.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, parlamenten och regeringarna i Egypten, Iran, Irak, Nigeria, Pakistan, Filippinerna och Vietnam samt Islamic Conference Organisation (ICO).

(1) EUT C 282 E, 6.11.2008, s. 474.
(2) EUT C 305 E, 11.11.2010, s. 7.
(3) Antagna texter, P7_TA(2010)0157.
(4) Antagna texter, P7_TA(2010)0194.
(5) Antagna texter, P7_TA(2010)0448.
(6) Antagna texter, P7_TA(2010)0489.

Senaste uppdatering: 4 april 2012Rättsligt meddelande