Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2523(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0042/2011

Συζήτηση :

PV 20/01/2011 - 11.2
CRE 20/01/2011 - 11.2

Ψηφοφορία :

PV 20/01/2011 - 12.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0027

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 73kWORD 43k
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Βραζιλία: έκδοση του Cesare Battisti
P7_TA(2011)0027B7-0042, 0048, 0064, 0065 και 0066/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την Βραζιλία: έκδοση του Cesare Battisti

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την άρνηση της Βραζιλίας να εκδώσει τον Cesare Battisti(1) ,

–  έχοντας υπόψη την σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 12ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τη στρατηγική εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Βραζιλίας(2) και ιδίως την παράγραφο 1, σημείο ιδ, όπου γίνεται ρητή αναφορά στην αμοιβαία αναγνώριση των τελεσίδικων αποφάσεων,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας,

–  έχοντας υπόψη την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αρχές που κατοχυρώνονται με αυτήν όσον αφορά την δημοκρατία και του κράτος δικαίου, επί των οποίων θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση ΕΕ-Βραζιλίας βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στον σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βραζιλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρούν άριστες και δυναμικές οικονομικές, εμπορικές και πολιτικές σχέσεις οι οποίες στηρίζονται, μεταξύ άλλων, σε κοινές αρχές, όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιταλός υπήκοος Cesare Battisti έχει δικαστεί επτά φορές ερήμην για τέσσερις φόνους, καθώς και για συμμετοχή σε ένοπλη συμμορία, για ληστεία και οπλοκατοχή, και έχει καταδικαστεί με τελεσίδικες αποφάσεις των ιταλικών δικαστηρίων σε δις ισόβια,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Cesare Battisti φυγοδικούσε μέχρι τη σύλληψή του στη Βραζιλία το Μάρτιο του 2007,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Cesare Battisti κατέθεσε αίτηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με την έκδοσή του στην Ιταλία και ότι η αίτηση αυτή κρίθηκε απαράδεκτη το Δεκέμβριο του 2006,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις και κανόνες της Συμφωνίας Έκδοσης του 1989 μεταξύ Ιταλίας και Βραζιλίας αποσκοπούν στο να προσδιορίσουν τους όρους συνεργασίας μεταξύ των αρχών των δύο χωρών στον τομέα της έκδοσης με πλήρη σεβασμό των εγγυήσεων που παρέχουν τα νομικά συστήματα των δύο χωρών,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 18 Νοεμβρίου 2009 το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας αποφάσισε να εγκρίνει την έκδοση του Cesare Battisti και έδωσε εντολή στον τότε Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας να εκδώσει τον κατάδικο στην Ιταλία, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας Έκδοσης μεταξύ Ιταλίας και Βραζιλίας,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 31η Δεκεμβρίου 2010, ο τότε Πρόεδρος αποφάσισε να αρνηθεί την έκδοση του Cesare Battisti στην Ιταλία,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση της Ιταλίας προσέβαλε την εν λόγω απόφαση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνήγοροι του Cesare Battisti υπέβαλαν ενώπιον του ιδίου Δικαστηρίου επίσημο αίτημα άμεσης αποφυλάκισης,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 Ιανουαρίου 2011 ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας απέρριψε την άμεση απελευθέρωση του Cesare Battisti σηματοδοτώντας με τον τρόπο αυτό την έναρξη της επανεξέτασης της υπόθεσης, η οποία θα λάβει χώρα τον Φεβρουάριο όταν το Δικαστήριο επαναλάβει τις εργασίες του,

1.  αναγνωρίζει ότι ο σεβασμός της νομιμότητας και της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας, συμπεριλαμβανομένης της δίκαιης μεταχείρισης των καταδικασθέντων πολιτών, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της καθώς και της Βραζιλίας·

2.  επισημαίνει ότι η εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας βασίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση του γεγονότος ότι και οι δύο πλευρές σέβονται το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος υπεράσπισης και του δικαιώματος για δίκαιη δίκη

3.  εκφράζει την πεποίθησή του ότι, υπό το φως παρόμοιων εκτιμήσεων, οι αρμόδιες αρχές της Βραζιλίας θα ασκήσουν το δικαίωμα και θα εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους να χειριστούν το νέο αίτημα της Ιταλικής Κυβέρνησης περί επανεξέτασης της απόφασης έκδοσης του Cesare Battisti κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καταστεί δυνατή η ορθή ερμηνεία της διμερούς συμφωνίας έκδοσης·

4.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να διεξαγάγει πολιτικό διάλογο με την Βραζιλία και να μεριμνήσει ούτως ώστε οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί να συνάδει απολύτως με τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμβάλει στις καλές σχέσεις με τα κράτη μέλη·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας , στις Κυβερνήσεις και στα Κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση της Βραζιλίας, στην Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας, στον Πρόεδρο του Κογκρέσου της Βραζιλίας, καθώς και στον πρόεδρο της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες της Mercosur.

(1) ΕΕ C 67 E, 18.3.2010, σ. 146.
(2) ΕΕ C 87 E, 1.4.2010, σ. 168.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Απριλίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου