Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2523(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0042/2011

Debatten :

PV 20/01/2011 - 11.2
CRE 20/01/2011 - 11.2

Stemmingen :

PV 20/01/2011 - 12.2

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0027

Aangenomen teksten
PDF 70kWORD 35k
Donderdag 20 januari 2011 - Straatsburg Definitieve uitgave
Brazilië: uitwijzing van Cesare Battisti
P7_TA(2011)0027B7-0042, 0048, 0064, 0065 en 0066/2011

Resolutie van het Europees Parlement van 20 januari 2011 over Brazilië: uitlevering van Cesare Battisti

Het Europees Parlement ,

–  onder verwijzing naar zijn resolutie van 5 februari 2009 over de weigering tot uitlevering door Brazilië van Cesare Battisti(1) ,

–  onder verwijzing naar zijn aanbeveling aan de Raad van 12 maart 2009 inzake het strategisch partnerschap EU-Brazilië(2) , en in het bijzonder paragraaf 1 (n), waarin uitdrukkelijk wordt verwezen naar de wederzijdse erkenning van definitieve gerechtelijke uitspraken,

–  gezien de kaderovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Republiek Brazilië,

–  gezien het Verdrag betreffen de Europese Unie, en de beginselen die daarin zijn vastgelegd betreffende democratie en de rechtstaat, waarop de EU is gegrondvest,

–  gelet op artikel 122, lid 5 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het partnerschap tussen de EU en Brazilië gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en eerbiediging van democratie, de rechtsstaat en de fundamentele rechten,

B.  overwegende dat de economische, commerciële en politieke betrekkingen tussen Brazilië en de Europese Unie voortreffelijk en zeer stabiel kunnen worden genoemd en dat zij onder andere zijn gebaseerd op gemeenschappelijke beginselen zoals de eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat,

C.  overwegende dat Cesare Battisti, een Italiaanse burger, in zeven processen schuldig is bevonden en door de Italiaanse rechtbanken bij verstek en definitief is veroordeeld voor het plegen van vier moorden, alsmede voor het lidmaatschap van een gewapende bende, een aantal roofovervallen, het in bezit hebben van vuurwapens en gewapende geweldsdelicten, tot tweemaal levenslange gevangenisstraf,

D.  overwegende dat Cesare Battisti voortvluchtig was tot hij in maart 2007 in Brazilië is gearresteerd,

E.  overwegende dat Cesare Battisti bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens beroep heeft aangetekend tegen zijn uitlevering aan Italië en dat zijn beroep in december 2006 niet-ontvankelijk is verklaard,

F.  overwegende dat in de bepalingen en regels van het uitleveringsverdrag van 1989 tussen Italië en de Federale Republiek Brazilië afspraken voor samenwerking inzake uitlevering zijn vastgelegd tussen de autoriteiten van de twee landen, in volledige overeenstemming met de waarborgen die worden geboden door hun respectieve rechtssystemen,

G.  overwegende dat het Braziliaanse Hooggerechtshof op 18 november 2009 heeft besloten de uitlevering van Cesare Battisti toe te staan en de zittende president van de Federale Republiek Brazilië heeft gemachtigd de gevangene uit te leveren aan Italië, in overeenstemming met de regels van het uitleveringsverdrag tussen Italië en Brazilië,

H.  overwegende dat de toenmalige president op 31 december 2010 heeft besloten de uitlevering van Cesare Battisti te weigeren,

I.  overwegende dat de Italiaanse regering dat besluit voor het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft aangevochten,

J.  overwegende dat de advocaten van Cesare Battisti bij hetzelfde gerechtshof een formeel verzoek om zijn onmiddellijke invrijheidsstelling hebben ingediend,

K. overwegende dat de voorzitter van het Braziliaanse Hooggerechtshof op 6 januari 2011 de onmiddellijke invrijheidsstelling van Cesare Battisti heeft geweigerd en de zaak heeft heropend, die wordt behandeld in februari, als het hof zijn werkzaamheden hervat,

1.  erkent dat respect voor de wettigheid en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, die een redelijke behandeling van veroordeelden inhouden, een van de basiswaarden van de EU en haar lidstaten, alsook van Brazilië is;

2.  wijst erop dat het partnerschap tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië berust op de wederzijdse erkenning dat de beide partijen de rechtsstaat en de grondrechten, waarvan het recht op verdediging en het recht op een eerlijk en onpartijdig proces deel uitmaken, respecteren;

3.  verklaart er in het licht van deze overwegingen op te vertrouwen dat de bevoegde Braziliaanse autoriteiten hun recht zullen uitoefenen – en hun plicht vervullen – om het nieuwe verzoek van de Italiaanse regering om herziening van het besluit inzake de uitlevering van Cesare Battisti in behandeling te nemen, en te onderzoeken hoe ervoor gezorgd kan worden dat het bilaterale verdrag inzake uitlevering juist wordt geïnterpreteerd;

4.  verzoekt de Europese dienst voor extern optreden politiek overleg met Brazilië te voeren en ervoor te zorgen dat elk besluit dat genomen wordt volledig strookt met de grondbeginselen van de EU en bevorderlijk is voor de goede betrekkingen met de lidstaten;

5.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de Braziliaanse regering, de president van de Federale Republiek Brazilië, de voorzitter van het Braziliaanse congres en de voorzitter van de Delegatie voor de betrekkingen met de Mercosurlanden.

(1) PB C 67 E van 18.3.2010, blz. 146.
(2) PB C 87 E van 1.4.2010, blz. 168.

Laatst bijgewerkt op: 4 april 2012Juridische mededeling