Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0059(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0005/2011

Внесени текстове :

A7-0005/2011

Разисквания :

PV 03/02/2011 - 4
CRE 03/02/2011 - 4

Гласувания :

PV 03/02/2011 - 8.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0033

Приети текстове
PDF 178kWORD 104k
четвъртък, 3 февруари 2011 г. - Брюксел Окончателна версия
Създаване на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани страни (изменение на Регламент (ЕО) № 1934/2006) ***II
P7_TA(2011)0033A7-0005/2011
Резолюция
 Консолидиран текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 февруари 2011 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1934/2006 относно създаването на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани и други страни и територии с висок доход (16440/1/2010 – C7-0425/2010 – 2009/0059(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент ,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (16440/1/2010 – C7-0425/2010),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2009)0197),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 66 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по международна търговия (A7-0005/2011),

1.  Приема изложената по-долу позиция на второ четене;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Приети текстове, 21.10.2010 г., P7_TA(2010)0381.


Позиция на Европейския парламент приета на второ четене на 3 февруари 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕC) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1934/2006 на Съвета относно създаването на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани и други страни и територии с висок доход
P7_TC2-COD(2009)0059

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПEЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 2 и член 209, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(1) ,

като имат предвид, че:

(1)  След 2007 г. Общността опрости географското си сътрудничество с развиващите се страни в Азия, Централна Азия и Латинска Америка, както и с Ирак, Иран, Йемен и Южна Африка съгласно Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за развитие на сътрудничеството(2) .

(2)  Основната и доминираща цел на Регламент (ЕО) № 1905/2006 е изкореняването на бедността чрез преследване на Целите на хилядолетието за развитие. Обхватът на сътрудничеството за географските програми с развиващи се страни, територии и региони, определен с този регламент, по същество е още повече ограничен до финансиране на мерки, които отговарят на критериите за официална помощ за развитие (критерии за ОПР), установени от Комитета за подпомагане на развитието към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР/КПР).

(3)  В интерес на Съюза е още повече да задълбочава отношенията си със съответните развиващи се страни, които са важни двустранни партньори и действащи лица в многостранни форуми, както и в глобалното управление. Съюзът има стратегически интерес да насърчава разнородни връзки с тези страни, по-специално в области като икономическия, търговския, академичния, научния и стопанския обмен. Поради това е необходим финансов инструмент, който да прави възможно финансирането на такива мерки, които по принцип не отговарят на изискванията за ОПР съгласно критериите за ОПР, но имат решаващо значение за заздравяване на отношенията и допринасят много за насърчаване на напредъка на съответните развиващи се страни.

(4)  За тази цел в бюджетните процедури за 2007 и за 2008 г. бяха определени четири подготвителни действия за започване на такова засилено сътрудничество в съответствие с член 49, параграф 6, буква б) от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3) . Тези четири подготвителни действия са: стопански и научен обмен с Индия; стопански и научен обмен с Китай; сътрудничество с групата държави в Азия със среден доход; сътрудничество с групата държави в Латинска Америка със среден доход. Съгласно посочения член, законодателната процедура във връзка с подготвителните действия, трябва да е приключила преди края на третата финансова година.

(5)  Целите и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1934/2006(4) са подходящи за осъществяване на такова засилено сътрудничество със страните, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1905/2006. За тази цел е необходимо да се разшири географският обхват на Регламент (ЕО) № 1934/2006 и да се създаде финансов пакет, който да покрива сътрудничеството с тези развиващи се страни.

(6)  С разширяването на географския обхват на Регламент (ЕО) № 1934/2006 съответните развиващи се страни се включват в обхвата на два различни финансови инструмента за външно действие. Следва да се гарантира, че се запазва строгото разделение между двата финансови инструмента. Мерките за изпълнение на критериите за ОПР ще се финансират съгласно Регламент (EО) № 1905/2006, докато Регламент (ЕО) № 1934/2006 ще се прилага изключително за мерки, които принципно не отговарят на тези критерии. Освен това трябва да се гарантира, че включените досега в обсега на Регламент (ЕО) № 1934/2006 страни - индустриализирани и други страни и територии с висок доход - няма да бъдат поставени в по-лошо положение, особено във финансово отношение, с разширяването на географския обхват на този регламент.

(7)  Тъй като икономическата криза подложи бюджетите в целия Съюз на изключително голям натиск и тъй като предложеното разширяване включва страни, които понякога имат равнище на конкурентоспособност, подобно на това на Съюза, и са постигнали среден жизнен стандарт, близък до този на някои държави-членки, сътрудничеството на Съюза следва да отчита усилията на страните-получателки за прилагане на международните споразумения на Международната организация на труда и да допринася за постигане на общите цели за намаляване на емисиите на парникови газове.

(8)  Прегледът на прилагането на финансовите инструменти за външно действие откри несъответствия в разпоредбите, които са за изключване като неподлежащи на финансиране разходи, свързани с данъци, митнически или други видове такси. В интерес на последователността, се предлага тези разпоредби да се приведат в съответствие с другите инструменти.

(8a)  На Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на програмите за многогодишно сътрудничество, тъй като тези програми допълват Регламент (EО) № 1934/2006 и са от общ характер. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе необходимите консултации, включително на експертно равнище.

(9)  Регламент (ЕО) № 1934/2006 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕО) № 1934/2006

Регламент (ЕО) № 1934/2006 се изменя, както следва:

1)  Заглавието на регламента се заменя със следното:"

Регламент (ЕО) № 1934/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно създаването на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани и други страни и територии с висок доход и с развиващи се страни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 1905/2006, за дейности, различни от официалната помощ за развитие

"

2)  Членове 1–4 се заменят със следното:"

Член 1

Цел

1.  За целите на настоящия регламент „индустриализирани и други страни и територии“ с висок доход обхващат страните и териториите, изброени в приложение I към настоящия регламент, а „развиващи се страни“ обхващат страните, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за развитие на сътрудничеството? и които са изброени в приложение II към настоящия регламент. Те са наричани заедно по-нататък „партньорски страни“.

С финансиране от Съюза съгласно настоящия регламент се подкрепя икономическо, финансово, техническо, културно и академично сътрудничество с партньорските страни в областите, определени в член 4 и попадащи в неговите области на компетентност. Настоящият регламент служи за финансиране на мерките, които по принцип не отговарят на критериите за официална помощ за развитие („критерии за ОПР“), установени от Комитета за подпомагане на развитието към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР/КПР).

2.  Първостепенната цел на сътрудничеството с партньорските страни е да се даде специфичен отговор на нуждата от засилване на връзките и от задълбочаване на ангажирането с тях на двустранна, регионална или многостранна основа с цел да се създаде по-благоприятна и прозрачна среда за развиването на отношенията между Съюза и партньорските страни, в съответствие с ръководните принципи на външната дейност на Съюза, предвидени в Договора. Това се отнася, наред с другото, до насърчаването на демокрацията, спазването на правата на човека и основните свободи, правовата държава, както и достойните условия на труд, доброто управление и опазването на околната среда, с цел допринасяне за напредъка и процесите на устойчиво развитие в партньорските страни.

Член 2

Приложно поле

1.  Сътрудничеството е насочено към ангажиране с партньорските страни с цел укрепване на диалога и сближаването, както и споделяне и насърчаване на сходни политически, икономически и институционални структури и ценности. Съюзът се стреми също към засилване на сътрудничеството и обмена с утвърдени или все по-важни двустранни партньори и участници в многостранни форуми, както и в глобалното управление. Сътрудничеството освен това включва партньори, по отношение на които Съюзът има стратегически интерес от насърчаване на връзките и неговите ценности, така както са предвидени в Договора.

2.  При надлежно обосновани обстоятелства и с цел гарантиране на съгласуваност и ефективност на финансирането от Съюза и насърчаване на регионалното сътрудничество, когато Комисията приема годишни програми за действие, посочени в член 6, тя може да реши, че страни, които не са посочени в приложенията, могат да бъдат допуснати до мерки по силата на настоящия регламент, ако проектът или програмата за изпълнение са с регионален или презграничен характер. За тази цел се предвиждат разпоредби в програмите за многогодишно сътрудничество, посочени в член 5.

3.  Комисията изменя списъците в приложения I и II в съответствие с редовните прегледи на ОИСР/КПР на списъка си на развиващите се страни и информира Европейския парламент и Съвета за това.

4.  За финансирането от Съюза по настоящия регламент, където е целесъобразно, следва да се отдели специално внимание на съблюдаването от партньорските страни на основните трудови стандарти на Международната организация на труда и на усилията им за продължаване намаляването на емисиите на парникови газове.

5.  По отношение на страните, изброени в приложение II към настоящия регламент, политиката строго се съгласува с мерките, финансирани съгласно Регламент (ЕО) № 1905/2006 и Регламент (ЕО) № 1337/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за създаване на инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни??.

Член 3

Общи принципи

1.  Съюзът се основава на принципите на свободата, демокрацията, спазването на правата на човека и основните свободи и правовата държава, като се стреми да насърчава, развива и консолидира спазването на тези принципи в партньорските страни посредством диалог и сътрудничество.

2.  При прилагането на настоящия регламент за проектиране на сътрудничеството с партньорските страни се използва диференциран подход, когато е уместно, за да се отчетат техните икономически, социални и политически условия, както и специфичните интереси, стратегии и приоритети на Съюза.

3.  Мерките, финансирани по настоящия регламент, са в съответствие и обхващат области на сътрудничество, изложени по-специално в инструментите, споразуменията, декларациите и плановете за действие между Съюза и партньорските страни, а също и в области, представляващи особен интерес и приоритет за Съюза.

4.  За мерките, финансирани по настоящия регламент, Съюзът цели да гарантира съгласуваност с други области на външната си дейност, а така също и с други релевантни политики на Съюза, по-конкретно сътрудничеството за развитие. Това се гарантира посредством формулиране на политика, стратегическо планиране и програмиране и прилагане на мерки.

5.  Мерките, финансирани по настоящия регламент, допълват и допринасят за усилията, положени от публичните органи на държавите-членки и на Съюза на търговските взаимоотношения и културния, академичен и научен обмен.

6.  Комисията информира Европейския парламент и провежда редовен обмен на мнения с него.

Член 4

Области на сътрудничество

Финансирането от Съюза съдейства за сътрудничеството в съответствие с член 1 и е в съответствие с общата цел, обхвата, целите и общите принципи на настоящия регламент. Финансирането от Съюза обхваща дейности, които по принцип не отговарят на критериите за ОПР, и които могат да имат регионално измерение, в следните области на сътрудничество:

   (1) насърчаване на сътрудничеството, партньорството и съвместните предприятия между икономически, социални, културни, академични и научни участници в Съюза и в партньорските страни;
   (2) стимулиране на двустранната търговия, инвестиционните потоци и икономическото партньорство, включително като се обърне специално внимание на малките и средните предприятия;
   (3) насърчаване на диалога между политически, икономически , социални и културни участници и други неправителствени организации в съответни сектори в Съюза и в партньорските страни;
   (4) насърчаване на преките връзки между хората, на програмите за образование и обучение и интелектуален обмен и подобряването на взаимното разбирателство между отделните култури, и по-специално в рамките на семейството, включително мерки за осигуряване и увеличаване на участието на Съюза в „Еразмус Мундус“ и участие в европейските изложения за образование;
   (5) насърчаване на кооперативни проекти в области като научни изследвания, наука и технология, спорт и култура, енергетика (и по-специално възобновяеми енергийни източници), транспорт , проблеми на околната среда, включително промени в климата, митнически, финансови, правни въпроси и въпроси, свързани с правата на човека, и всякакви въпроси от взаимен интерес между Съюза и партньорските страни;
   (6) по-доброто осъзнаване и разбиране на същността на Европейския съюз и на прозрачността му за партньорските страни;
   (7) подкрепа за конкретни инициативи, включително научноизследователска работа, изследвания, пилотни схеми или съвместни проекти, предназначени да отговорят по ефективен и гъвкав начин на целите на сътрудничество, които произтичат от развитието на двустранните отношения на Съюза с партньорските страни, или които имат за цел да дадат тласък на по-нататъшното задълбочаване и разширяване на двустранните взаимоотношения с тях.
_______________
* ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41.
** ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 62.„;

"

3)  В член 5, параграфи 2 и 3 се заменят със следното:"

2.  Многогодишните програми за сътрудничество са в рамките на срока на действие на настоящия регламент. В тях са изложени специфичните интереси и приоритети на Съюза, общите цели и очакваните резултати. По-специално по отношение на „Еразмус Мундус“ програмите целят възможно най-равномерно географско разпределение. В тях са изложени също така и областите, избрани за финансиране от Съюза, и за разглеждания период е препоръчително очертано финансовото разпределяне на средствата– общо, по приоритетна област и по партньорска страна или група партньорски страни. Ако е подходящо, това може да се направи под формата на списък с възможности. Многогодишните програми за сътрудничество се преразглеждат в средата на периода или ad hoc, ако е необходимо.

3.  Многогодишните програми за сътрудничество, както и преразглежданията им се приемат от Комисията чрез делегирани актове в съответствие с член 14а и при условията, предвидени в членове 14б и 14в.

"

4)  ▌Член 6 се изменя, както следва:

   а) параграф 1 се заменя със следното:"
1.  Комисията приема годишни програми за действие на основата на програмите за многогодишно сътрудничество, посочени в член 5, и ги предава едновременно на Европейския парламент и Съвета.
   б) параграф 3 се заменя със следното:

3.  Годишните програми за действие се приемат от Комисията, като се вземат предвид становищата на Европейския парламент и на Съвета. Тази процедура не се използва за изменения в програмите за действие, като например за технически корекции, удължаване на срока за изпълнение, пренасочване на средствата между планираните операции в рамките на предвидения бюджет или увеличаване/намаляване на бюджета с по-малко от 20 % от първоначалния му размер, при условие че тези изменения са в съответствие с първоначалните цели, изложени в програмите за действие."

5)  Член 7 се изменя, както следва:

   a) първата алинея става параграф 1;
   б) параграф 1, букви д) и е) се заменят със следното:"
   д) съвместни органи, създадени от партньорските страни и региони и Съюза;
   е) институции и органи на Съюза, доколкото същите съдействат за прилагането на мерките, определени в член 9;
"
   в) Добавят се следните параграфи:"
2.  Мерките по Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 г. относно хуманитарната помощ*, Регламент (ЕО) № 1717/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за установяване на Инструмент за стабилност** или Регламент (ЕО) № 1905/2006, които могат да се финансират по тези регламенти, не се финансират по настоящия регламент.
3.  Финансирането от Съюза по настоящия регламент не се използва за финансиране на закупуване на въоръжение или амуниции, както и на операции с военен или отбранителен характер.
_______________
* OВ L 163, 2.7.1996 г., стр.1.
** ОВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 1."

6)  В член 8, параграф 3 се заменя със следното:"

3.  Финансиране от Съюза по принцип не се използва за плащане на данъци, мита или такси в партньорските страни.

"

7)  Член 9 се изменя, както следва:

   а) параграф 1 се заменя със следното:"
1.  Финансирането от Съюза може да покрива разходи, свързани с дейности по подготовката, довършването, мониторинга, одита и оценяването, които са пряко необходими за прилагането на настоящия регламент и за постигането на неговите цели, както и всякакви други разходи за административна или техническа помощ, които Комисията, включително нейните делегации в партньорски страни, могат да извършат за управление на операциите, финансирани по настоящия регламент."
   б) параграф 3 се заменя със следното:"
3.  Комисията приема мерки за подкрепа, които не са включени в многогодишните програми за сътрудничество, и ги предава едновременно на Европейския парламент и на Съвета."

8)  Член 12 се изменя, както следва:

   а) заглавието се заменя със следното:"
Защита на финансовите интереси на Съюза"
   б) параграфи 1 и 2 се заменят със следното:"
1.  Всякакви споразумения, произтичащи от настоящия регламент, съдържат разпоредби, които гарантират защитата на финансовите интереси на Съюза, по-специално по отношение на нередности, измама, корупция и всяка друга незаконна дейност, в съответствие с Регламенти (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности* и (Евратом, ЕО) № 2185/96 от 11 ноември 1996 г. относно проверките на място и инспекциите, извършвани от Комисията, за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности** и Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF)***.
2.  Споразуменията изрично оправомощават Комисията и Сметната палата да извършват одити, включително документални или на място, на всеки изпълнител или подизпълнител, получил средства от Съюза. Те освен това изрично оправомощават Комисията да извършва проверки на място и инспекции в съответствие с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96.?
_______________
* ОВ L 312 от 23.12.1995 г., стр. 1.
** ОВ L 292 от 15.11.1996 г., стр. 2.
*** ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1."

9)  Членове 13 и 14 се заменят със следното:"

Член 13

Оценяване

1.  Комисията редовно оценява действията и програмите, финансирани по настоящия регламент, когато е целесъобразно или по искане на Европейския парламент или на Съвета, посредством независими външни оценки, за да се установи дали са изпълнени целите, което ѝ позволява да формулира препоръки с оглед подобряване на бъдещите операции. Резултатите се вземат предвид при проектирането на програмите и разпределението на ресурсите.

2.  Комисията изпраща за сведение докладите за оценка, посочени в параграф 1, на Европейския парламент и на Съвета .

3.  Комисията привлича съответните заинтересовани страни, включително недържавни участници, във фазата на оценяване на сътрудничеството в Съюза, предвидена съгласно настоящия регламент.

Член 14

Годишен доклад

Комисията проучва напредъка по изпълнението на мерките, взети съгласно настоящия регламент, и представя на Европейския парламент и на Съвета подробен годишен доклад относно изпълнението на настоящия регламент. Докладът излага резултатите от изпълнението на бюджета и представя всички финансирани дейности и програми и доколкото е възможно, излага основните резултати и последици от дейностите и програмите за сътрудничество.

"

9a)  добавят се следните членове: "

Член 14a

Упражняване на делегирането

1.  Правомощията да приема делегираните актове, посочени в член 5, се предоставят на Комисията за срока на прилагане на настоящия регламент.

2.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за това едновременно Европейския парламент и Съвета.

3.  Правомощията да приема делегирани актове се предоставят на Комисията при условията, предвидени в членове 14б и 14в.

Член 14б

Оттегляне на делегирането

1.  Делегирането на правомощия, посочено в член 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или Съвета.

2.  Институцията, започнала вътрешна процедура за вземане на решение дали да оттегли делегирането на правомощия, полага усилия да информира другата институция и Комисията, в разумен срок преди да вземе окончателното решение, като посочва делегираните правомощия, които могат да бъдат оттеглени, както и евентуалните причини за оттеглянето.

3.  Решението за оттегляне прекратява делегирането на правомощията, посочени в него. То поражда действие незабавно или на посочена в него по-късна дата. Решението за оттегляне не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 14в

Възражения срещу делегирани актове

1.  В срок от два месеца от датата на уведомяването Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт.

По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок се дължава с два месеца.

2.  Ако при изтичането на срока, посочен в параграф 1, нито Европейският парламент, нито Съветът е повдигнал възражение срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на датата, посочена в него.

Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на този срок, ако и Европейският парламент, и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не оспорват въпросния акт.

3.  Ако в рамките на срока, посочен в параграф 1, Европейският парламент или Съветът възрази срещу делегиран акт, той не влиза в сила. Институцията, която възразява срещу делегирания акт, посочва причините за това.

"

9б)  Член 15 се заличава.

10)  Член 16 се заменя със следното:"

Член 16

Финансови разпоредби

Референтният размер на финансовите средства за изпълнението на настоящия регламент за периода 2007‐2013 г. е 172 млн. EUR за страните, изброени в приложение I, и 176 млн. EUR за страните, изброени в приложение II. Годишните бюджетни кредити за периода 2010‐2013 г. се решават от бюджетния орган като част от годишната бюджетна процедура. Комисията предоставя на бюджетния орган подробна информация за всички бюджетни редове и годишните бюджетни кредити, които ще се използват за финансиране на мерките по настоящия регламент. Тези бюджетни кредити се одобряват от бюджетния орган до размера на финансовата рамка. При това следва да се гарантира, че посочените в приложение I индустриализирани и други страни и територии с висок доход няма да бъдат ощетени от прилагането на настоящия регламент спрямо посочените в приложение II партньорски страни.

Бюджетните кредити, предвидени съгласно Регламент (ЕО) № 1905/2006, не се използват за тази цел.

"

11)  В приложението заглавието се заменя със следното:"

ПРИЛОЖЕНИЕ I ‐ Списък на индустриализирани и други страни и територии с висок доход, обхванати от настоящия регламент

"

12)  Добавя се ново приложение II, чийто текст е посочен в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз .

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) Позиция на Европейския парламент от 21 октомври 2010 г. (все още непубликувана в Официален вестник), позиция на Съвета на първо четене от 10 декември 2010 г. (ОВ C 7 E, 12.1.2011 г., стр. 1) и позиция на Европейския парламент от 3 февруари 2011 г.
(2) ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) ОВ L 405, 30.12.2006 г., стр. 41.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на развиващите се страни, обхванати от настоящия регламент

Латинска Америка

1.  Аржентина

2.  Боливия

3.  Бразилия

4.  Чили

5.  Колумбия

6.  Коста Рика

7.  Куба

8.  Еквадор

9.  Ел Салвадор

10.  Гватемала

11.  Хондурас

12.  Мексико

13.  Никарагуа

14.  Панама

15.  Парагвай

16.  Перу

17.  Уругвай

18.  Венецуела

Азия

19.  Афганистан

20.  Бангладеш

21.  Бутан

22.  Бирма/Мианмар

23.  Камбоджа

24.  Китай

25.  Индия

26.  Индонезия

27.  Корейска народнодемократична република

28.  Лаос

29.  Малайзия

30.  Малдивски острови

31.  Монголия

32.  Непал

33.  Пакистан

34.  Филипини

35.  Шри Ланка

36.  Тайланд

37.  Виетнам

Централна Азия

38.  Казахстан

39.  Киргизка република

40.  Таджикистан

41.  Туркменистан

42.  Узбекистан

Близък Изток

43.  Иран

44.  Ирак

45.  Йемен

Южна Африка

46.  Южна Африка„

Последно осъвременяване: 26 юли 2012 г.Правна информация