Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0261(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0148/2010

Ingediende teksten :

A7-0148/2010

Debatten :

PV 15/02/2011 - 17
CRE 15/02/2011 - 16

Stemmingen :

PV 16/02/2011 - 6.1
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0056

Aangenomen teksten
PDF 79kWORD 39k
Woensdag 16 februari 2011 - Straatsburg Definitieve uitgave
Vervalste geneesmiddelen ***I
P7_TA(2011)0056A7-0148/2010
Resolutie
 Geconsolideerde tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 februari 2011 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG om te verhinderen dat geneesmiddelen die qua identiteit, geschiedenis of oorsprong vervalst zijn, in de legale distributieketen belanden (COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement ,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2008)0668),

–  gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0513/2008),

–  gezien de mededeling van de Commissie aan het Parlement en de Raad, getiteld „Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures” (COM(2009)0665),

–  gelet op artikel 294, lid 3, artikel 114 en artikel 168, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 15 juli 2009(1) ,

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 7 oktober 2009(2) ,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 21 december 2010 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A7-0148/2010),

1.  keurt zijn onderstaand standpunt in eerste lezing goed;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de parlementen van de lidstaten.

(1) PB C 317 van 23.12.2009, blz. 62.
(2) PB C 79 van 27.3.2010, blz. 50.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 februari 2011 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2011/.../EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, om te verhinderen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen belanden
P7_TC1-COD(2008)0261

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Richtlijn 2011/62/EU.)

Laatst bijgewerkt op: 30 mei 2012Juridische mededeling