Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/3013(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0097/2011

Συζήτηση :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Ψηφοφορία :

PV 17/02/2011 - 6.8
CRE 17/02/2011 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0068

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 143kWORD 86k
Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ευρώπη 2020
P7_TA(2011)0068B7-0097, 0098, 0102, 0105 και 0109/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης: παρουσίαση της ολοκληρωμένης απάντησης της ΕΕ στην κρίση»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας σε συνέχεια των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2000, του 2001, του 2005, του 2006 και του 2007, και του Δεκεμβρίου του 2009,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιουνίου 2010, σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση(1) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες (ενδιάμεση έκθεση)(2) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικέ με τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων για τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ(3) ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης, που εγκρίθηκε στις 7 Ιουλίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές των κρατών μελών στον τομέα της απασχόλησης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική ΕΕ 2020 θα πρέπει να βοηθήσει την Ευρώπη να ανακάμψει από την κρίση και να βγει ισχυρότερη, μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης η οποία θα βασίζεται σε πέντε πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ που αφορούν την προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών για την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, την επίτευξη των στόχων που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια, τη βελτίωση των βαθμίδων εκπαίδευσης και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, ιδίως με τη μείωση της φτώχειας,

Θα πρέπει να ενισχυθεί η διακυβέρνηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020

1.  υπογραμμίζει ότι η δράση στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 έχει αποφασιστική σημασία για τις μελλοντικές προοπτικές όλων των ευρωπαίων πολιτών, δεδομένου ότι δημιουργεί βιώσιμες θέσεις εργασίας, μακρόπνοη οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο· εκφράζει τον φόβο ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, λόγω της ασθενούς δομής διακυβέρνησής της, και ζητεί στο πλαίσιο αυτό από το Συμβούλιο να ενισχύσει την κοινοτική μέθοδο· επαναλαμβάνει τη σημασία της ενσωμάτωσης των στόχων της ΕΕ 2020 στο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης και ζητεί να ενταχθεί το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο στη δέσμη νομοθετικής διακυβέρνησης, με τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων και των κοινωνικών εταίρων ήδη από τα πρώτα στάδια, προκειμένου να προωθηθεί η δημοκρατική απόδοση ευθύνης, αποδοχή και νομιμοποίηση· υπογραμμίζει ότι η επιτυχία της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι απαραίτητη και όχι προαιρετική·

2.  θεωρεί ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξής και το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αποτελούν μέσα ζωτικής σημασίας για τον ενισχυμένο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών· τονίζει ωστόσο ότι δεν θα πρέπει να αντικαθιστούν ούτε και να μειώνουν τη σημασία των υφιστάμενων μέσων που παρέχει η Συνθήκη, και ιδιαίτερα των γενικών προσανατολισμών της οικονομική πολιτικής και των κατευθυντηρίων γραμμών των κρατών μελών για την απασχόληση, όπου το Κοινοβούλιο συμμετέχει ενεργά και καλείται σε διαβούλευση· υπογραμμίζει ότι προκειμένου να επιτύχει η στρατηγική Ευρώπη 2020 απαιτείται συνέπεια προς τους πέντε πρωταρχικούς στόχους της που συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή·

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ και οι εθνικοί προϋπολογισμοί θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις φιλοδοξίες της στρατηγικής Ευρώπη 2020

3.   τονίζει πως η «Στρατηγική ΕΕ 2020» πρέπει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των διακηρυγμένων φιλοδοξιών της, των διαθέσιμων προς τούτο πόρων και της χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας· ζητεί να ανταποκρίνεται το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) στις φιλοδοξίες της στρατηγικής Ευρώπη 2020· καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει τη δημοσιονομική διάσταση των εμβληματικών πρωτοβουλιών δεδομένου ότι αυτά τα επείγοντα σχέδια δράσης διατρέχουν εγκάρσια όλες τις πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την θέσπιση νέων ιδίων πόρων, ώστε να αποκτήσει η ΕΕ πραγματικούς και αυτόνομους χρηματοδοτικούς πόρους·

4.  υπογραμμίζει ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 επιβάλλει μεταρρυθμίσεις και πολύ σημαντικές και έγκαιρες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε ευρύ φάσμα έργων· επισημαίνει ότι για τούτο απαιτείται να κινητοποιηθούν τόσο τα υπάρχοντα όσο και νέα και καινοτόμα μέσα και έσοδα·

5.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν αξιόπιστο χρηματοδοτικό πλαίσιο, και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εξετάσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οικονομικής διακυβέρνησής του· θεωρεί ότι η χρηματοδότηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 επιβάλλει μια συντονισμένη δέσμη πολιτικών πρωτοβουλιών με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, όπως η ΕΤΕπ και η ΕΤΑΑ· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι η χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα είναι απαραίτητη και απαιτεί νομικά πλαίσια για τους σχετικούς μακροπρόθεσμους κινδύνους·

6.  είναι πεπεισμένο ότι με το σωστό πολιτικό πλαίσιο και τους κατάλληλους δημοσιονομικούς πόρους, η γεωργία και η δασοκομία μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε μια συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική που θα αποσκοπεί στην οικονομική ανάκαμψη ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, θα διαφυλάσσει το αγροτικό τοπίο που αντιπροσωπεύει το 90% του εδάφους της ΕΕ, θα επιτυγχάνει περιβαλλοντικά οφέλη και θα συμβάλλει σημαντικά στην έρευνα για εναλλακτικές πηγές ενέργειας·

7.  θεωρεί ότι μια δυνατή και καλά χρηματοδοτούμενη πολιτική συνοχής, που θα καλύπτει όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, πρέπει να αποτελέσει βασικό συμπληρωματικό στοιχείο της στρατηγικής Ευρώπη 2020· εκτιμά πως η πολιτική της συνοχής, με την οριζόντια αντίληψή της, αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 καθώς και για την επίτευξη της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής·

Μια αποφασιστική εσωτερική αγορά και η πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας

8.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να δώσουν, στα πλαίσια των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, ύψιστη προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της ανεργίας και στην πρόληψη του μακρόχρονου αποκλεισμού από την αγορά εργασίας· πιστεύει ότι αυτό πρέπει να συνδυαστεί με μέτρα προς εξασφάλιση της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας καθώς και υψηλών επιπέδων ποιοτικής απασχόλησης μεσο- και μακροπρόθεσμα·

9.  υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο μιας ολιστικής προσέγγισης για την επανεκκίνηση της ενιαίας αγοράς, με στόχο τη διασφάλιση καλύτερης οικονομικής απόδοσης και ενισχυμένης κοινωνικής διάστασης, με παράλληλη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μέσω της τοποθέτησης των πολιτών στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς· πιστεύει ότι για την επανεκκίνηση της ενιαίας αγοράς έχει ζωτική σημασία να υπάρχει γενική καθοδήγηση από το ανώτατο πολιτικό επίπεδο και αποδοχή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

10.  εφιστά την προσοχή στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Έξυπνη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Smart Regulation) για τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις· πιστεύει ότι οι περιεχόμενες σε αυτήν προτάσεις μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη ισχυρού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που να ευνοεί την ανάπτυξη και την καινοτομία, αλλά επισημαίνει ότι όλοι οι εταίροι της νομοθετικής διαδικασίας θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την εκπόνηση αποτελεσματικότερων και λιγότερο επαχθών ρυθμίσεων

11.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δυο χρόνια μετά την έγκριση του νόμου Small Business Act η Επιτροπή δεν έχει αναλάβει συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προωθήσουν ένα περιβάλλον ευνοϊκότερο για τις ΜΜΕ· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προαγάγουν τη διαφανή χρήση των προ-εμπορικών δημοσίων συμβάσεων για καινοτόμες και πράσινες τεχνολογίες·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας για την καθιέρωση ευρωπαϊκής ευρεσιτεχνίας και ζητεί την ταχεία υιοθέτησή της από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

13.  εμμένει ότι η ισότητα των φύλων είναι στόχος κλειδί προκειμένου να επιτευχθούν οι φιλοδοξίες της ΕΕ για το 2020· καλεί ως εκ τούτου για την πλήρη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και την πλήρη συμπερίληψη των γυναικών εργαζομένων στην επαγγελματική κατάρτιση· καλεί επίσης για τη δημιουργία ατζέντας για την εξάλειψη του χάσματος αποδοχών μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Εμβληματικές πρωτοβουλίες
Γενικές παρατηρήσεις

14.  τονίζει ότι το σημερινό περιεχόμενο της «Στρατηγικής ΕΕ 2020», όπως οι πρωταρχικοί στόχοι, οι εμβληματικές πρωτοβουλίες, τα σημεία συμφόρησης και οι δείκτες, παραμένει πολύ γενικόλογο· υπογραμμίζει ότι αυτό το σύνολο πρωτοβουλιών θα μπορούσε να υλοποιηθεί μόνο μέσω συγκεκριμένων δεσμεύσεων από τα κράτη μέλη στα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματά τους, και συγκεκριμένων και συνεπών νομοθετικών προτάσεων·

Εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση της καινοτομίας»

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία «Ένωση της Καινοτομίας», που αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κυριότερων κοινωνικών ζητημάτων όπως είναι η ενέργεια και η επισιτιστική ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η υγεία και η γήρανση του πληθυσμού· υπενθυμίζει ότι ο στόχος του 3 % υποδιαιρείται σε 2 % (ιδιωτικός τομέας) συν 1 % (δημόσιες δαπάνες)· επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν συγκεκριμένες ελλείψεις στο πεδίο των ιδιωτικών ερευνητικών δαπανών, που μπορούν να καλυφθούν μόνο με την αναπροσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ· εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να βελτιώσει το πλαίσιο συνθηκών προκειμένου να μπορούν οι επιχειρήσεις να αναπτύξουν καινοτομία, ειδικά σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας·

16.  τονίζει την ανάγκη για ενίσχυση, παροχή κινήτρων και διασφάλιση της χρηματοδότησης στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης στην ΕΕ, μέσω της σημαντικής αύξησης των σχετικών δαπανών μετά το 2013· επισημαίνει τη σημασία της πρόσβασης των ΜΜΕ στο ΠΠ και στο CIP· ζητεί την αναθεώρηση του Δημοσιονομικού Κανονισμού, για να διευκολυνθεί η υποβολή αιτήσεων από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· υπογραμμίζει την έλλειψη χρηματοδότησης των καίριας σημασίας μέσων που έχουν αναπτυχθεί για τους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης, όπως το στρατηγικό σχέδιο για την ενεργειακή τεχνολογία (SET)· τονίζει τη σημαντική συμβολή του ερευνητικού Προγράμματος-πλαισίου στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· επισημαίνει τη σημαντική συμβολή των Διαρθρωτικών Ταμείων στην τόνωση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· τονίζει την ανάγκη δημιουργίας συνεργιών μεταξύ των χρηματοδοτήσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και των χρηματοδοτήσεων από το Πρόγραμμα-πλαίσιο·

17.  εκτιμά πως οι καινοτόμες ευρωπαϊκές εταιρίες δεν χρειάζονται επιδοτήσεις αλλά περισσότερη ελευθερία και καλύτερη πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια· θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καλύψει αυτή την ανάγκη επεκτείνοντας τα μόνιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα επιμερισμού των κινδύνων που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω του Μηχανισμού Χρηματοδότησης με Επιμερισμό των Κινδύνων (RSFF)· πιστεύει ότι υπάρχουν σημαντικές ανεκμετάλλευτες δυνατότητες για την προώθηση της καινοτομίας μέσω δημόσιων συμβάσεων·

Εμβληματική Πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση»

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εμβληματική καινοτομία «Νεολαία σε κίνηση'· επιμένει ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης και η πρόσβαση σε αυτήν αποτελούν διαρκή προϋπόθεση για μια βιώσιμη κοινωνική οικονομία της αγοράς· τονίζει κατά συνέπεια ότι εάν τα κράτη μέλη επιθυμούν να επιτύχουν τους κοινούς στόχους της οικονομικής ανάπτυξης και τους στόχους που έχουν θέσει για την εκπαίδευση, οι σωστές επενδύσεις θα έχουν καθοριστική σημασία για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισής τους, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η εμβληματική πρωτοβουλία δεν καλύπτει βασικά ζητήματα, όπως η κοινωνική συμμετοχή ή η φτώχεια μεταξύ των νέων· ζητεί να υποβληθούν ουσιαστικότερες προτάσεις για την κοινωνική ένταξη·

19.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να χρηματοδοτεί επαρκώς τα υπάρχοντα προγράμματα για την κινητικότητα και τους νέους, όπως τα Δια Βίου Μάθηση (Erasmus, Leonardo, Comenius, Grundtwig), Νεολαία σε Δράση και Marie Curie· εκτιμά πως τούτο θα συνέβαλλε σημαντικά στον αγώνα κατά της ανεργίας των νέων ώστε το ποσοστό απασχόλησης των νέων να ανέβει στο 75 %·

20.  υπογραμμίζει ότι το Νεολαία σε κίνηση δεν επαρκεί μόνο του για την αντιμετώπιση του ανησυχητικού επιπέδου ανεργίας των νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη· ζητεί από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν, στο πλαίσιο των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων τους, εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας των νέων και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των νέων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση· υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές για τη νεολαία πρέπει να θεωρηθούν σε συνάρτηση με τις πολιτικές για την εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη· υποστηρίζει σθεναρά την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για μια Ευρωπαϊκή Εγγύηση Νέων και παροτρύνει το Συμβούλιο να την θεσπίσει το συντομότερο δυνατόν·

Εμβληματική Πρωτοβουλία «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη»

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτάσεις σχετικά με το ψηφιακό θεματολόγιο, παροτρύνει ωστόσο την Επιτροπή να επισπεύσει την έγκριση προτάσεων για την ψηφιακή ενιαία αγορά, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, η πνευματική ιδιοκτησία, η τηλεματική εμπιστοσύνη και ασφάλεια, η περιαγωγή και η ηλεκτρονική επαλήθευση· καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να κάνουν πραγματικότητα την πρώτη πολιτική για το ραδιοφάσμα· τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί η ελεύθερη κυκλοφορία περιεχομένου και γνώσης, η «Πέμπτη ελευθερία'·

22.  υπογραμμίζει ότι τα πλουραλιστικά και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης είναι πυλώνας της ευρωπαϊκής δημοκρατίας· καλεί την Επιτροπή να προασπίσει τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης· πιστεύει ότι η προστασία της ιδιωτικότητας συνιστά βασική αξία και ζητεί την προσαρμογή της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι πολίτες θα έχουν έλεγχο στα προσωπικά τους δεδομένα·

Εμβληματική Πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους»

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ 2020 Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους, και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της εκπόνησης συγκεκριμένων πολιτικών για τη διασφάλιση της στροφής προς μια οικονομία ενεργειακά αποδοτική, βασιζόμενη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς και να διασφαλίσει την επίτευξη των δεσμευτικών στόχων και τη δυνατότητα παρακολούθησής τους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πολιτικού συντονισμού της στρατηγικής ΕΕ 2020· τονίζει την επείγουσα ανάγκη για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής, για ανάπτυξη «έξυπνων» δικτύων και για δημιουργία διασυνδέσεων, που αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, την βελτίωση της ασφάλειας του ανεφοδιασμού και την εκπλήρωση των ενεργειακών και κλιματικών στόχων μας, και για επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης·

24.  υπενθυμίζει πως η ενεργειακή απόδοση είναι ο οικονομικά αποδοτικότερος τρόπος για τη μείωση των εκπομπών, τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητας, και τη μείωση των λογαριασμών ενέργειας των καταναλωτών, καθώς και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη δεν καταβάλλουν επαρκείς προσπάθειες για επίτευξη του στόχου του 20 % όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση· ζητεί στο πλαίσιο αυτό από τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να ανταποκριθούν στον ζωτικό αυτό στόχο στον οποίο δεσμεύτηκαν το 2007· ζητεί από την Επιτροπή να επεξεργαστεί σε συνεργασία με τα κράτη μέλη μέτρα που να διασφαλίζουν την επίτευξη του στόχου σύμφωνα με το αίτημα που διατυπώνει το Κοινοβούλιο στα ψηφίσματά του, σχετικά με την αναθεώρηση του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση (έκθεση Bendtsen) και σχετικά με την πορεία προς μια νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη για την περίοδο 2011-2020 (έκθεση Kolarska Bobinska)·

25.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εμβληματική αυτή ανακοίνωση δεν αποδίδει τη δέουσα σημασία στην αποδοτική χρήση των πόρων ως πρωταρχική προτεραιότητα της πολιτικής της ΕΕ· εμμένει στην άποψη ότι η ΕΕ πρέπει να αρχίσει να στρέφεται προς την ανακύκλωση, διασφαλίζοντας τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και την αξιοποίηση της επαναχρησιμοποίησης των πόρων· επισημαίνει ότι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα εξαρτάται από τη μείωση της χρήσης πόρων· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει δέσμη δεικτών που να παρακολουθούνται στα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα·

Εμβληματική Πρωτοβουλία «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης»

26.  ζητεί μια ολιστική, ισορροπημένη και μελλοντοστρεφή προσέγγιση στη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, που να αποσκοπεί στην ανάπτυξη ισχυρής, ανταγωνιστικής, συνεπούς, αποδοτικής και διαφοροποιημένης βιομηχανικής βάσης, και να προβλέπει τον συντονισμό των πολιτικών στους τομείς της καινοτομίας, της έρευνας, του ανταγωνισμού, της ενιαίας αγοράς, του εμπορίου και του περιβάλλοντος· θεωρεί ότι κύριοι στόχοι της θα πρέπει να είναι η προώθηση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η ευφυής αναδιάρθρωση και ο διάλογος με τους εργαζομένους, μια βιώσιμη οικονομία και η ελεύθερη επιλογή όσον αφορά τις τεχνολογικές δυνατότητες και την κινητικότητα των ερευνητών· ζητεί την άμεση εφαρμογή αρχών ευφυούς κανονιστικής ρύθμισης στις ανεξάρτητες αξιολογήσεις αντικτύπου, συμπεριλαμβανομένων «ελέγχου ανταγωνιστικότητας» στη νέα νομοθεσία, μιας δοκιμής ΜΜΕ για τη διασφάλιση φιλικότερου κανονιστικού περιβάλλοντος για τις μικρές επιχειρήσεις και χαμηλότερου διοικητικού κόστους, ελέγχου βιωσιμότητας σε σχέση με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα, την ενέργεια, την αποδοτική χρήση των πόρων και την ανακύκλωση, και εκ των υστέρων «ελέγχων ευρωστίας» της ισχύουσας νομοθεσίας·

27.  υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές της ΕΕ στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας που καλύπτουν την υποδομή και τις υπηρεσίες έχουν καθοριστική σημασία για την επίτευξη της στρατηγικής Ευρώπη 2020· τονίζει ότι ο κλάδος των μεταφορών θα διασφαλίσει τη διατήρηση της θέσης της αγοράς της ΕΕ ως παραγωγικού κλάδου υψηλής ειδίκευσης, με την απεξάρτηση όλων των μέσων μεταφοράς από τον άνθρακα, την υλοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου και την ολοκλήρωση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, και ζητεί την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις πρώτες ύλες ώστε να βελτιωθούν η προσβασιμότητα και η αποδοτική χρήση της ενέργειας και των πόρων, με παράλληλη διασφάλιση των υλικών κρίσιμης σημασίας μέσω της ανάπτυξης διμερών συμφωνιών ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών και στρατηγικών εταιρικών σχέσεων· ζητεί να βελτιωθεί σημαντικά η πρόσβαση σε χρηματοδότηση για καινοτομία και υποδομή, ιδιαίτερα για ευφυή δίκτυα, πράσινες τεχνολογίες, τηλεματικά συστήματα στον τομέα της υγείας, τα διευρωπαϊκά δίκτυα, και έργα με αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τα οποία δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την αγορά· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να ληφθούν μέτρα για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα ομόλογα έργων·

Εμβληματική πρωτοβουλία «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας»

28.  τονίζει ότι τα ισχυρά συστήματα κοινωνικής προστασίας εμποδίζουν τον μακροπρόθεσμο αποκλεισμό· εμμένει στην άποψη ότι η επένδυση σε ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας και οι ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για τη μείωση της ανεργίας· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία των ΜΜΕ και της επανεκκίνησης της ενιαίας αγοράς· υποστηρίζει ιδιαίτερα την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων και τη σχεδιαζόμενη νομοθετική πρωτοβουλία για τη μεταρρύθμιση στον τομέα των επαγγελματικών προσόντων ώστε να διασφαλιστεί η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας'· επισημαίνει ότι η ευελιξία με ασφάλεια έχει υλοποιηθεί επιτυχώς σε ορισμένα κράτη, αλλά προειδοποιεί ότι δεν μπορεί να αποδώσει όλα της τα οφέλη σε κράτη μέλη με χαμηλή δυνατότητα ενίσχυσης των συστημάτων κοινωνικής προστασίας λόγω δημοσιονομικών περιορισμών και μακροοικονομικών ανισορροπιών, και θεωρεί ότι η μείωση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας πρέπει να επιτευχθεί με την παροχή επαρκούς ασφάλειας για τους εργαζομένους ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους, και ιδίως για τις ομάδες που βρίσκονται σε επισφαλέστερη θέση· υπενθυμίζει στην Επιτροπή να μην παραγνωρίζει την ανάγκη για διασφάλιση κοινωνικά δίκαιης μετάβασης σε μια βιωσιμότερη αγορά εργασίας, ούτε τις τεράστιες δυνατότητες για βιώσιμες θέσεις εργασίας· υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας μπορεί να επιτύχει μόνο με την εξασφάλιση υψηλού βαθμού κοινωνικής συναίνεσης μέσω συμφωνιών με τους κοινωνικούς εταίρους·

Εμβληματική Πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού»

30.  υπενθυμίζει ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 περιλαμβάνει στόχο για την έξοδο τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ανθρώπων από το φάσμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στο οποίο ζουν ή κινδυνεύουν να βρεθούν σήμερα· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωση προς τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την οριζόντια κοινωνική ρήτρα (άρθρο 9 της ΣΛΕΕ), προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλες οι πολιτικές συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της μείωσης της φτώχειας και δεν τον υπονομεύουν·

31.  ζητεί από τα κράτη μέλη να αναλάβουν δέσμευση για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα, ώστε τα παιδιά να μην υφίστανται περιορισμούς ως προς την προσωπική τους ανάπτυξη και να μην βρίσκονται σε δυσμενή θέση κατά την είσοδό τους στον επαγγελματικό βίο·

32.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτάσεις σχετικά με μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά ζητεί πιο συγκεκριμένες ενέργειες για την επίτευξη της κοινωνικής ένταξης, ιδιαίτερα με την ενίσχυση της Κοινωνικής Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού ως ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη συμμετοχή εθνικών και τοπικών ενδιαφερομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού· επαναλαμβάνει το αίτημά του για ένα ευρύτερο θεματολόγιο με στόχο την προώθηση της αξιοπρεπούς απασχόλησης, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την εξάλειψη των ανισοτήτων και των διακρίσεων και την καταπολέμηση της φτώχειας των εργαζομένων·

o
o   o

33.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2010)0224.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2010)0376.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2010)0491.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουνίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου