Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2573(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0149/2011

Rozpravy :

PV 17/02/2011 - 10.3
CRE 17/02/2011 - 10.3

Hlasovanie :

PV 17/02/2011 - 11.3
CRE 17/02/2011 - 11.3

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0074

Prijaté texty
PDF 94kWORD 55k
Štvrtok, 17. februára 2011 - Štrasburg Finálna verzia
Uganda: zavraždenie Davida Kata
P7_TA(2011)0074B7-0133, 0143, 0145, 0146, 0149 a 0150/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. februára 2011 o Ugande: vražda Davida Kata

Európsky parlament ,

–  so zreteľom na medzinárodné záväzky a nástroje v oblasti ľudských práv vrátane záväzkov a nástrojov obsiahnutých v dohovoroch OSN o ľudských právach a v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktoré zaručujú ľudské práva a základné slobody a zakazujú diskrimináciu,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (dohoda z Cotonou) a revidovanú v Ouagadougou 23. júna 2010, a jej ustanovenia o ľudských právach, najmä článok 8,

–  so zreteľom na články 6, 7 a 21 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), ktoré zaväzujú EÚ, ako aj členské štáty na presadzovanie ľudských práv a základných slobôd a ktoré poskytujú prostriedky na boj proti diskriminácii a porušovaniu ľudských práv na úrovni ÉÚ,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej článok 21, ktorý zakazuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie,

–  so zreteľom na všetky opatrenia EÚ zamerané na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie,

–  so zreteľom na predchádzajúce uznesenia o homofóbii, ochrane menšín a antidiskriminačných politikách,

–  so zreteľom na svoje uznesenia zo 17. decembra 2009 o Ugande: návrh zákona zameraný proti homosexualite(1) a uznesenie zo 16. decembra 2010 o Ugande: tzv. Bahatiho zákon a diskriminácia obyvateľov, ktorí sú lesbičky, gejovia, transrodové osoby a bisexuáli (LGTB)(2) ,

–  so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej a predsedu Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka k medzinárodnému dňu boja proti homofóbii 17. mája 2010,

–  so zreteľom na vyhlásenie parlamentného zhromaždenia AKT z 28. septembra 2010 o mierovom spolunažívaní náboženstiev a význame, ktorý je pripísaný javu homosexuality v partnerstve AKT – EÚ,

–  so zreteľom na vyhlásenie zo 6. decembra 2010, ktoré ako odpoveď na vyhlásenie AKT vydali členovia Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ za EÚ patriaci do skupín Európskeho parlamentu PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE a GUE/NGL,

–  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 3. decembra 2009 o sociálnej a kultúrnej integrácii a zapojení mladých ľudí,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 26. januára 2011 bol v Ugande brutálne zavraždený David Kato Kisule, ochranca ľudských práv a vedúci predstaviteľ skupiny Sexuálne menšiny Uganda (Sexual Minorities Uganda) bojujúcej za práva lesbičiek a gejov a v širšej miere ugandskej komunity lesbičiek, gejov, transrodových osôb a bisexuálov (LGTB),

B.  keďže David Kato vyhral súdny spor po tom, čo podal žalobu na miestne bulvárne noviny Rolling Stone, ktoré 9. októbra a 15. novembra 2010 uviedli mená, osobné údaje a fotografie viac ako sto údajne homosexuálnych ľudí, vrátane Davida Kata, a nabádali čitateľov, aby im ublížili alebo ich obesili,

C.  keďže 3. januára 2011 najvyšší ugandský súd rozhodol, že Rolling Stone porušil základné ústavné práva všetkých občanov na dôstojnosť a súkromie, pričom výslovne uviedol, že dokonca ani súčasné ugandské právne predpisy proti homosexualite sa nemôžu vykladať tak, aby ospravedlnili násilie páchané na homosexuáloch alebo ich zabíjanie; keďže David Kato po svojom víťazstve na súde odsúdil zosilnené vyhrážky a zvýšené prenasledovanie,

D.  keďže spolupredseda Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, predseda Podvýboru Európskeho parlamentu pre ľudské práva, predseda Európskeho parlamentu, vedúci misie EÚ v Kampale, prezident a ministerka zahraničných vecí Spojených štátov, Vysoký komisár OSN pre ľudské práva a ďalší vedúci predstavitelia medzinárodného spoločenstva vzdali úctu Davidovi Katovi ako ochrancovi ľudských práv a vyzvali ugandské orgány, aby páchateľa/páchateľov postavili pred súd,

E.  keďže Európsky parlament, medzinárodné mimovládne organizácie a vládni predstavitelia USA a EÚ opakovane vyjadrili svoje obavy týkajúce sa situácie LGBT osôb v Ugande, pokračujúcej diskriminácie a prenasledovania, ako i vyvolávania nenávisti proti osobám, ktoré sú LGBT zo strany verejných a súkromných subjektov a organizácií v Ugande,

F.  keďže skupina, ku ktorej patril David Kato, verejne vystúpila proti návrhu zákona namiereného proti homosexualite, ktorý predložil poslanec David Bahati v ugandskom parlamente 25. septembra 2009, podľa ktorého by sa homosexuálne činy trestali uväznením na obdobie od siedmich rokov po doživotie alebo trestom smrti; keďže v tomto návrhu sa stanovuje, že neodhalenie homosexuality dieťaťa alebo pacienta sa trestá väzením až do troch rokov; keďže o návrhu zákona sa stále rokuje,

G.  keďže osoby, ktoré sú LGBT v Ugande, ako i osoby, ktorých fotografie a údaje sa objavili v periodiku Rolling Stone a podrobnosti ktorých boli odvysielané v rozhlase a televízii, sa nachádzajú v skutočnom nebezpečenstve prenasledovania, sú vo väčšine prípadov bez domova, nezamestnaní a nútení vyhýbať sa verejným miestam a musia sa ukrývať pred verejnosťou,

H.  keďže v Afrike je homosexualita legálna iba v 13 krajinách a v 38 ďalších krajinách sa považuje za trestný čin; keďže v Mauritánii, Somálsku, Sudáne a severnej Nigérii sa homosexualita trestá smrťou; keďže politickí a extrémistickí náboženskí vodcovia, a nielen oni, nabádajú k násiliu voči osobám, ktoré sú LGBT, pričom orgány tolerujú a nechávajú zločiny spáchané na základe sexuálnej orientácie nepotrestané, a keďže diskriminácia, svojvoľné zatýkania a zlé zaobchádzanie na základe sexuálnej orientácie sú stále na vzostupe,

1.  dôrazne odsudzuje násilnú vraždu ugandského ochrancu ľudských práv Davida Kata Kisule;

2.  vyzýva ugandské orgány, aby dôkladne a nezávislým spôsobom vyšetrili túto vraždu, a aby páchateľov postavili pred spravodlivosť, a aby takto konali v súvislosti s akýmkoľvek aktom prenasledovania, diskriminácie a násilia proti osobám, ktoré sú LGBT a všetkým ostatným menšinovým skupinám; vyzýva ugandské orgány, aby podrobili vyšetreniu jednotlivcov, ktorí verejne vyzvali na zabitie Davida Kata, ako aj ich organizácie, úlohu a financovanie;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa ugandské orgány nevyjadrujú k diskriminačným názorom o homosexuálnych osobách a poukazuje na ich povinnosti vyplývajúce z medzinárodného práva a Dohody z Cotonou, najmä na povinnosť chrániť všetky osoby bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo pohlavie pred hrozbami alebo násilím, ktorým sú vystavené;

4.  opakuje, že vzhľadom na všeobecné a prezidentské voľby naplánované na 18. februára 2011 je potrebné vystupovať proti akýmkoľvek zásahom proti homosexualite a prijať vhodné opatrenia na ukončenie homofóbnych kampaní v médiách, ako i akejkoľvek komunikácie nabádajúcej k nenávisti voči menšinovému spoločenstvu alebo ospravedlneniu takýchto činov založených na pohlaví alebo sexuálnej orientácii;

5.  vyzýva ugandskú vládu, aby zabezpečila, že osoby, ktoré sú LGBT a ďalšie menšinové skupiny v Ugande sú primerane chránené proti násiliu a aby prijala bezodkladné opatrenia proti všetkým hrozbám alebo prejavom nenávisti, ktoré môžu nabádať k násiliu, diskriminácii alebo nepriateľstvu voči nim;

6.  v súlade s tým a opätovne odsudzuje Bahatiho návrh zákona namiereného proti homosexualite a vyzýva ugandský parlament, aby zrušil trestnosť homosexuality a zamietol uplatňovanie trestu smrti za akýchkoľvek okolností; pripája sa k výzve generálneho tajomníka OSN Ban Ki-Muna z 10. decembra 2010 za všeobecné zrušenie trestnosti homosexuality;

7.  odsudzuje akýkoľvek pokus o vyvolávanie nenávisti a podporovanie násilia voči ktorejkoľvek menšinovej skupine, a to aj na základe pohlavia alebo sexuálnej orientácie; pripája sa k výzve organizácie Davida Kata (SMUG) a ďalších organizácií, aby orgány, politickí a náboženskí vodcovia a médiá prestali démonizovať sexuálne menšiny a vytvárať atmosféru násilia voči osobám, ktoré sú LGBT;

8.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zahrnuli aktivistov za práva LGBT do svojich programov na podporu ochrancov ľudských práv; vyzýva všetky mimovládne organizácie v Ugande, aby spolupracovali s Ugandskou koalíciou pre ľudské práva vrátane organizácií na podporu LGBT;

9.  vyzýva EÚ a členské štáty, aby zabezpečili, aby ich zahraničná politika – vrátane politiky spolupráce a rozvoja – uplatňovaná v tretích krajinách vo vzťahu k orgánom alebo mimovládnym organizáciám riadne zohľadňovala situáciu v oblasti ľudských práv všetkých menšinových skupín vrátane osôb, ktoré sú LGBT , a aby zaistili, aby sa v tejto oblasti dosiahol konkrétny pokrok; vyzýva Komisiu, Radu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby pri kontaktoch s Ugandou naplno využívali súbor nástrojov na podporu a ochranu všetkých ľudských práv lesbičiek, gejov, transrodových osôb a bisexuálov (LGBT), poskytovali plnú ochranu aktivistom za práva LGBT v Ugande a podporovali ich činnosť; vyzýva Komisiu, aby tieto otázky zahrnula do plánu na boj proti homofóbii, navrhnutie ktorého požadoval Európsky parlament(3) ;

10.  je mimoriadne znepokojený skutočnosťou, že medzinárodní darcovia, medzinárodné organizácie, mimovládne organizácie, humanitárne organizácie a lekári by v prípade, že návrh zákona bude schválený, mali prehodnotiť alebo ukončiť svoju činnosť v niektorých oblastiach, a poznamenáva, že pre kriminalizáciu homosexuality a obmedzovanie slobody tlače sa Nemecko rozhodlo nevydať polovicu zo sumy 33 miliónov USD, ktorú ako zahraničnú pomoc prisľúbilo Malawi, po čom nasledovalo odmietnutie Spojených štátov udeliť Malawi zahraničnú pomoc vo výške 350 miliónov USD bez ďalších rozhovorov o zákonoch obmedzujúcich slobody jednotlivcov;

11.  opätovne zdôrazňuje svoju oddanosť všeobecným ľudským právam a pripomína skutočnosť, že sexuálna orientácia je otázka, ktorá je súčasťou práva jednotlivca na súkromie zaručeného medzinárodným právom v oblasti ľudských práv, podľa ktorého by sa mala ochraňovať rovnosť a nediskriminácia a zaručiť sloboda prejavu, a pripomína ugandským orgánom ich záväzky v rámci medzinárodného práva a Dohody z Cotonou, ktoré požadujú dodržiavanie univerzálnych ľudských práv;

12.  vyzýva členské štáty a inštitúcie EÚ, aby znovu potvrdili zásadu, podľa ktorej by sa v prípade osôb vystavených riziku prenasledovania malo uvažovať o postavení utečenca;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Vysokej predstaviteľke/podpredsedníčke pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, prezidentovi Ugandskej republiky, predsedovi ugandského parlamentu, Východoafrickému zákonodarnému zhromaždeniu a Africkej únie a jej inštitúciám.

(1) Ú. v. EÚ C 286 E, 22.10.2010, s. 25.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2010)0495.
(3) Bod 7 uznesenia P7_TA(2011)0019 z 19. januára 2011.

Posledná úprava: 4. júna 2012Právne oznámenie