Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2017(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0049/2011

Indgivne tekster :

A7-0049/2011

Forhandlinger :

PV 08/03/2011 - 6
CRE 08/03/2011 - 6

Afstemninger :

PV 09/03/2011 - 8.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0088

Vedtagne tekster
PDF 132kWORD 64k
Onsdag den 9. marts 2011 - Strasbourg Endelig udgave
Retningslinjer for 2012-budgettet - Sektion I, II og IV til X
P7_TA(2011)0088A7-0049/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 9. marts 2011 om retningslinjerne for 2012-budgetproceduren, Sektion I - Europa-Parlamentet, Sektion II - Rådet, Sektion IV - Domstolen, Sektion V - Revisionsretten, Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Sektion VII - Regionsudvalget, Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand, Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (2011/2017(BUD))

Europa-Parlamentet ,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1) ,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(2) ,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3) ,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning for regnskabsåret 2009 med tilhørende svar fra de kontrollerede institutioner(4) ,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 7, og artikel 79,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0049/2011),

A.  der henviser til, at den aktuelle finansielle, økonomiske og sociale situation i EU tvinger institutionerne til at reagere med den kvalitet og effektivitet, som er påkrævet, og til at indføre strenge forvaltningsprocedurer, så der kan opnås besparelser,

B.  der henviser til, at institutionerne bør have tilstrækkelige midler til rådighed, selv om midlerne i den givne økonomiske situation bør forvaltes stramt og effektivt,

C.  der henviser til, at Europa-Parlamentet på dette stadium af den årlige budgetprocedure afventer de øvrige institutioners overslag og Præsidiets forslag til 2012-budgettet,

D.  der henviser til, at det især vil være ønskeligt for Budgetudvalget og Præsidiet for fjerde år i træk at fortsætte det forstærkede samarbejde mellem de to organer i 2012 under hele budgetproceduren,

E.  der henviser til, at Præsidiet i henhold til forretningsordenens artikel 23 er ansvarlig for at træffe afgørelse om finansielle, organisatoriske og administrative spørgsmål vedrørende Parlamentets interne organisation, og at Budgetudvalget er ansvarlig for at opstille det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag i forbindelse med den årlige budgetprocedure,

F.  der henviser til, at indvirkningen af Lissabontraktatens ikrafttræden på udgiftsområde 5 bør blive stabiliseret i 2012, selv om bl.a. EU-Udenrigstjenesten vil have en indvirkning, som det på nuværende tidspunkt stadig er vanskelig at vurdere omfanget af,

G.  der henviser til, at udvidelsen i forbindelse med Kroatiens tiltrædelse, der er fastsat til 2013, vil påvirke 2012-budgettet, især med hensyn til ressourcer til nye medlemmer og personaleansættelse,

H.  der henviser til, at budgetmyndighederne i de seneste år er blevet enige om at anvende en forsigtig tilgang til administrative udgifter, hvilket har givet betydelige margener under udgiftsloftet for udgiftsområde 5,

I.  der henviser til, at loftet for udgiftsområde 5 under den flerårige finansielle ramme for EU's budget i 2012 er 8 754 mio. EUR (svarende til en forhøjelse på 340 mio. EUR eller 4 % i forhold til 2011, inkl. en inflation på 2 %),

J.  der henviser til, at Parlamentet i sin egenskab af medlovgiver har besluttet at finde en rimelig balance mellem sine menneskelige ressourcer og sine nye beføjelser efter Lissabontraktatens ikrafttræden (19,67 % af det samlede beløb under udgiftsområde 5 i 2009, 19,99, % i 2010 og 20,03 % i 2011),

K.  der henviser til, at det er afgørende at overvåge bevægelserne i udgifterne under udgiftsområde 5 i 2011 for at give et passende overslag for kommende budgetter,

L.  der henviser til, at Præsidiet den 24. marts 2010 vedtog Parlamentets bygningsstrategi på mellemlang sigt, som fastlægger nogle af de vigtigste parametre for dets fremtidige ejendomspolitik; der henviser til, at Parlamentet har besluttet fortsat at prioritere erhvervelse af bygninger (hvor det er fornuftigt) med henblik på den geografiske koncentration på dets arbejdssteder; der henviser til, at hurtig afbetaling stadig er en af de væsentligste prioriteter for fremtiden med henblik på at reducere omkostningerne,

Den overordnede ramme og prioriteringer for 2012-budgettet

1.  understreger den vanskelige situation med hensyn til udgiftsloftet for udgiftsområde 5 i 2012 og er helt bevidst om, at institutionerne kan få problemer med at opfylde alle finansieringsbehov, når der samtidig skal sikres budgetdisciplin og selvbeherskelse, så man holder sig inden for den flerårige finansielle ramme;

2.  prioriterer princippet om lovgivningsmæssig kvalitet, for at sikre et passende svar på de aktuelle politiske udfordringer, hvilket kræver konsolidering af de nødvendige ressourcer til at tackle den nye institutionelle ramme, der følger af Lissabontraktatens ikrafttræden; er af den opfattelse, at Parlamentets og de andre institutioners budget for 2012 bør være et konsolideringsbudget, ikke mindst fordi dette budget kan anvendes som reference for den næste flerårige finansielle ramme;

3.  påpeger, at denne konsolideringsindsats ikke bør forhindre investeringer (f.eks. i teknologi), som vil føre til besparelser på lang sigt;

4.  anser principperne om forsvarlig forvaltning som et andet prioritetsområde, nemlig sparsommelighed, produktivitet og effektivitet (finansforordningens artikel 27); er af den opfattelse, at disse principper bør afspejles tydeligt i ansvarligheden i Parlamentets og de andre institutioners budgetter såvel som i deres organisationskultur; mener følgelig, at der skal tages højde for de opnåede resultater i forbindelse med gennemførelsen af de forskellige politikker, og at variable udgifter i videst muligt omfang, og når deres størrelse påkræver det, regelmæssigt bør underkastes en cost-benefit-analyse;

5.  mener, at institutionerne som følge af gennemførelsen af disse principper bør fremlægge spareplaner; er af den opfattelse, at fordelene ved centralisering i denne sammenhæng bør overvejes for at udnytte stordriftsfordele (f.eks. centraliserede udbud, fælles tjenester for institutionerne), og desuden bør det overvejes, hvad der fortsat eller fremover skal decentraliseres;

6.  mener, at pålidelighed, enkelhed, klarhed og åbenhed skal være resultatet af gennemførelsen af principperne om forsvarlig forvaltning; kræver i denne forbindelse, at der fremsendes et organigram for hver institution, ledsaget af oplysninger om de respektive omkostninger for hver enhed i institutionen; kræver desuden, at hver udgiftspost specificeres klart og begrundes, idet der klart skelnes mellem faste og variable omkostninger med henblik på at overholde principperne om et nulbaseret budget;

7.  mener, at Parlamentets budget og budgetterne for de andre institutioner senest ved påbegyndelsen af den næste flerårige finansielle ramme bør opstilles som følge af flerårig planlægning, der strækker sig over hele denne rammes løbetid;

8.  understreger, at der på interinstitutionelt plan bør foretages de nødvendige forberedelser for at blive klar til at modtage observatører fra Kroatien med henblik på en mulig udvidelse af EU;

9.  er af den opfattelse, at Parlamentet og de andre institutioner to gange årligt bør fremlægge beretninger om gennemførelsen af deres egne budgetter, med angivelse af oplysninger om gennemførelsen af hver enkelt budgetpost;

10.  er af den opfattelse, at miljøpolitikken og EMAS(5) bør være en integreret del af Parlamentets og de andre institutioners kultur, og at der med dette mål for øje bør træffes foranstaltninger for reduktion af papir-, energi- og vandforbruget samt emissionerne;

11.  minder om, at interinstitutionelt samarbejde er vigtigt, så ofte det er muligt og hensigtsmæssigt, med henblik på at udveksle bedste praksis, som fremmer effektiviteten og muliggør besparelser; mener, at det interinstitutionelle samarbejde bør forbedres med hensyn til oversættelse, tolkning, ansættelse (EPSO) og EMAS og bør udvides til andre områder; anmoder om, at der foretages en grundig evaluering af freelanceoversættelse og Oversættelsescentrets rolle;

12.  minder om behovet for et fuldt integreret videnstyringssystem; glæder sig over de oplysninger om videnstyringssystemet, som administrationen har forelagt; kræver, at der udarbejdes en situationsrapport om de mange informationskilder/-systemer, medlemmerne har til rådighed; kræver, at der udarbejdes en klar tidsplan for udformningen af en prototype; understreger behovet for en hurtig gennemførelse af en klassifikations- og indekseringspolitik; anmoder om information om, hvordan Europas borgere let kan få adgang til dette system;

13.  understreger, at det er vigtigt for Europa-Parlamentet og de andre institutioner at vedtage en ambitiøs og vidtrækkende digital strategi, navnlig vedrørende Web 2.0-værktøjer og sociale netværk for at styrke forbindelsen mellem EU og dets borgere; mener endvidere, at Parlamentet og de andre institutioner bør udvikle en digital forvaltningsstrategi; opfordrer til, at der gøres brug af telearbejde, hvis det er hensigtsmæssigt; opfordrer Præsidiet til at behandle indførelsen af et cloud computingsystem for at reducere driftsudgifterne til computersystemet, forbedre dets resultater og opnå øget mobilitet i Parlamentets arbejde;

14.  understreger, at finansieringsoversigter og lignende omkostningsanalyser er af afgørende betydning for beslutningstagningen inden for institutionen; understreger, at disse bør anvendes systematisk, og at de bør angive, om det drejer sig om en tilbagevendende udgift eller en engangsudgift (dvs. faste eller variable udgifter) med direkte forbindelse til den pågældende foranstaltning;

15.  opfordrer til, at personale omplaceres, og at der sørges for efteruddannelse med henblik på at øge mobiliteten; anbefaler, at der kun ansættes nyt personale, hvis interne omplacerings- og efteruddannelsesprocedurer ikke lykkes, og i tilfælde hvor det ikke er hensigtsmæssigt at indkøbe eksterne tjenesteydelser;

16.  er af den opfattelse, at en fælles og koordineret strategi for budgetmæssig gennemførelse bør aftales mellem samtlige institutioner som følge af Kroatiens tiltrædelse; kræver, at der foretages et skøn over virkningerne for udgiftsområde 5;

17.  mener, at alle institutionerne bør føre en aktiv ikke-diskriminationspolitik og bør tilpasse deres bygningspolitik og politik for menneskelige ressourcer for at sikre, at handicappede har lettere adgang;

18.  understreger, at Europa-Parlamentet og de andre institutioner bør udvise budgetansvar og selvbeherskelse i en situation med økonomisk krise, store offentlige underskud og en fortsat indsats for at konsolidere de nationale budgetter;

Parlamentet

19.  er af den opfattelse, at det bør være Parlamentets mål at udarbejde lovgivning af fremragende kvalitet, og at alle nødvendige ressourcer hertil bør være til rådighed, samtidig med at de budgetmæssige begrænsninger respekteres;

20.  mener, at Parlamentet bør udvise budgetansvar og beherskelse ved at holde sig inden for inflationsraten; mener, at udvidelsesrelaterede behov i overensstemmelse med den interinstitutionelle linje bør integreres i budgettet enten ved en ændringsskrivelse eller ved et ændringsbudget; mener, at de 18 nye medlemmer af Europa-Parlamentet som følge af Lissabontraktaten ligeledes bør integreres i budgettet ved hjælp af en ændringsskrivelse eller et ændringsbudget;

21.  mener, at de ekstra personaleressourcer, der er blevet tildelt Parlamentets administration for at imødegå de nye udfordringer i forbindelse med Lissabontraktaten, nu bør konsolideres; fastholder, at organisationsstrukturer bør udformes således, at de fremmer skabelse af synergier ved at gøre brug af den eksisterende ekspertise i de eksisterende specialiserede enheder;

22.  påpeger, at Parlamentets budget for 2011 beløber sig til 1 685 mio. EUR, svarende til 20,03 % af udgiftsområde 5;

23.  forventer, at Præsidiet forelægger realistiske anmodninger, når det forelægger budgetoverslagene; er indstillet på at behandle dets forslag ud fra en behovsbaseret og forsigtig tilgang for at sikre, at institutionen fungerer hensigtsmæssigt og effektivt; understreger, at formålet med den ændringsskrivelse, som Præsidiet forelagde for Budgetudvalget i september, er at tage højde for behov, der var uforudsete på tidspunktet for opstillingen af budgetoverslaget, og understreger, at dette ikke bør betragtes som en lejlighed til at revidere de budgetoverslag, der er blevet vedtaget tidligere; mener, at udvidelsesrelaterede behov i overensstemmelse med den interinstitutionelle linje skal integreres i budgettet enten ved en ændringsskrivelse eller ved et ændringsbudget; mener, at de 18 nye medlemmer af Europa-Parlamentet efter Lissabontraktaten ligeledes bør integreres i budgettet ved hjælp af en ændringsskrivelse eller et ændringsbudget;

24.  anmoder om en detaljeret og klar oversigt over de budgetposter, som ikke blev udnyttet fuldt ud i 2010, og ser frem til at analysere årsagerne hertil; ønsker at få forelagt en detaljeret og klar gennemgang af alle fremførsler og udnyttelsen heraf i 2010 samt en ajourført oversigt over de endelige formålsbestemte indtægter sammenlignet med de budgetterede beløb;

25.  mener, at medlemmerne bør have adgang til tjenester af høj kvalitet, så de kan udføre deres hverv på lige vilkår; understreger derfor vigtigheden af lige behandling af medlemmer af alle nationaliteter og sprog med hensyn til deres muligheder for at udføre de opgaver og politiske aktiviteter, som de er pålagt, på deres eget sprog, hvis de ønsker det; anser bl.a. manglende tolkning under udvalgsmøder for uacceptabelt; mener, at princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning også bør gælde for tolkning og oversættelse;

26.  er ligeledes af den opfattelse, at alle midler må tages i brug for at sikre en mere fleksibel tolkning som et afgørende skridt hen imod gode arbejdsmetoder, og påpeger, at problemer og økonomisk spild i mange tilfælde ville kunne undgås, hvis der var mulighed for at skifte sprog med kort varsel på grundlag af den faktiske frem for den planlagte mødedeltagelse;

27.  opfordrer indtrængende til, at der foretages en grundig undersøgelse af, om europæiske borgeres ret til fri adgang til at mødes med deres europæiske repræsentanter mere effektivt kunne tilpasses det presserende behov for at give sikkerhed til dem, som arbejder i institutionerne; anmoder generalsekretæren om at forelægge en rapport herom inden 30. juni 2011;

28.  er af den opfattelse, at der bør gennemføres en fuldt fungerende Wi-Fi-tjeneste, som det allerede er blevet besluttet, for at nå målet om reduktion af papirforbruget; mener, at der bør tilskyndes til anvendelse af videokonferencer til møder såvel om til anvendelse af nye miljøvenlige teknologier; anmoder om en cost-benefit-analyse af disse foranstaltninger;

29.  påpeger, at Parlamentet med hensyn til bygningspolitikken forsøger at rationalisere fordelingen af de eksisterende lokaler og gennemføre omkostningsbesparelser og stordriftsfordele; påpeger, at det igangværende udvidelsesprojekt for KAD-bygningen, til hvilket omkostningerne er beregnet til 549,6 mio. EUR (i 2016-priser), vil gøre det muligt at samle Parlamentets administration i Luxembourg, og at alle andre bygninger, som for øjeblikket lejes i Luxembourg, gradvist vil blive fraflyttet og dermed muliggøre betydelige besparelser, når projektet er fuldført; henleder opmærksomheden på det forhold, at finansieringen af dette byggeprojekt kan kræve oprettelsen af en særlig retlig struktur (et SPV-selskab), eftersom finansforordningen ikke tillader direkte låntagning, og at der kan opnås besparelser, hvis dette projekt finansieres direkte over budgettet eller via midler fra et direkte lån, hvilket tydeligt viser behovet for tilpasning af finansforordningen for at sikre en mere gennemsigtig og direkte gennemførelse af fremtidige byggeprojekter;

30.  glæder sig over de afgørelser, som Præsidiet har truffet den 24. marts 2010; gentager sit krav om udvikling af en strategi på mellemlang og lang sigt for bygningspolitikken; mener, at den bedst mulige løsning bør findes med denne strategi, idet der tages hensyn til principperne om forsvarlig forvaltning og behovet for at vurdere forskellige muligheder og alternative finansieringsmuligheder; henleder opmærksomheden på forslaget i ovennævnte afgørelse om at anvende formålsbestemte indtægter fra den belgiske regering til investeringer i infrastrukturer til nye kontorlokaler for medlemmernes assistenter; anmoder om yderligere oplysninger vedrørende anvendelsen af disse formålsbestemte indtægter til dette formål samt uddybende informationer om alternative muligheder, inden der træffes beslutning herom;

31.  understreger behovet for yderligere oplysninger om Huset for Europæisk Historie; kræver navnlig, at der udarbejdes en detaljeret forretningsplan, som forelægges Budgetudvalget; gentager behovet for at modtage oplysninger om de samlede udgifter til dette projekt såvel som de fremtidige finansielle og retlige følger for Europa-Parlamentet, og anmoder om yderligere oplysninger om konkurrencen om den arkitektoniske udformning, som har været i gang siden 2009; understreger, at alle afgørelser vedrørende projektet er genstand for en normal parlamentarisk procedure;

32.  finder, at der sommetider - lige som for alle andre store organisationers vedkommende - kan være behov for en uafhængig ekstern vurdering af, hvordan ressourcerne anvendes, og hvorledes arbejdet tilrettelægges, og at en sådan kun kan opfylde sit formål, hvis den håndteres korrekt; mener, at det på lang sigt bør overvejes at få foretaget en sådan ekstern analyse af Parlamentets organisation og forvaltning, samtidig med at det understreger, at en europæisk politisk institution som Parlamentet er enestående i sin art; er af den opfattelse, at der i 2012 kunne udvælges én specifik sektor (eller flere), som kunne underkastes en sådan analyse;

33.  påpeger, at Parlamentets informations- og kommunikationspolitik er vigtig og bør nå ud til alle europæiske borgere og øge borgernes mulighed for direkte at interagere med Parlamentet, og anmoder derfor om, at resultaterne, som opnås gennem denne politik, evalueres;

34.  støtter alle bestræbelser på at modernisere Parlamentets softwaresystemer til finansiel anvendelse;

35.  giver sin fulde støtte til bestræbelserne på at føre en mere effektiv og professionel ansættelsespolitik, herunder omplacering af personale inden for og mellem generaldirektoraterne;

36.  mener, at opfølgende foranstaltninger er vigtige i forbindelse med en række politikker med økonomiske implikationer, såsom EMAS, offentlige udbud og foranstaltninger, der gennemføres i forlængelse af anbefalingerne i forbindelse med budgetdecharge; understreger behovet for en løbende opfølgning og analyse af Parlamentets budgetgennemførelse generelt;

37.  er bekymret over forslaget om at etablere en enhed til evaluering af merværdien af EU for at måle udgifterne ved et »ikke-Europa«; sætter spørgsmålstegn ved, om et sådant kontor er nødvendigt; anmoder om flere detaljerede oplysninger om oprettelsen af dette kontor;

Andre EU-institutioner

38.  kræver realistiske og omkostningsbaserede budgetanmodninger fra de andre institutioner, der i fuldt omfang tager hensyn til behovet for at forvalte de begrænsede ressourcer optimalt; glæder sig over opførelsen af en ny sektion X på EU-budgettet for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, som tildeles 464 mio. EUR, og er villig til at undersøge EU-Udenrigstjenestens behov, både med hensyn til ejendomme og personale, og er opsat på at føre nøje tilsyn med dens indvirkning på udgiftsområde 5, eftersom oprettelsen heraf var forudset til at være budgetneutralt; er ikke villig til at bringe de eksisterende institutioners behov i fare;

39.  mener, at oprettelsen af en ny Sektion X i EU's budget til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil svarer til behovet for at give Den Europæiske Union en institutionel ramme, som sammen med de nye FUSP-/FSFP-bestemmelser kan støtte EU's ambitioner inden for udenrigspolitik;

o
o   o

40.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og EU-Udenrigstjenesten.

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT C 303 af 9.11.2010, s. 1.
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 af 19. marts 2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (EFT L 114 af 24.4.2001, s. 1).

Seneste opdatering: 6. juni 2012Juridisk meddelelse