Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 86kWORD 46k
Štvrtok, 10. marca 2011 - Štrasburg Finálna verzia
Situácia a kultúrne dedičstvo v Kašgare (Ujgurská autonómna oblasť Sin-ťiang, Čína)
P7_TA(2011)0100B7-0168, 0181, 0182, 0183 a 0186/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2011 o situácii a kultúrnom dedičstve v Kašgare (Ujgurská autonómna oblasť Sin-ťiang, Čína)

Európsky parlament ,

–  so zreteľom na predchádzajúce uznesenia o Číne, najmä tie, ktoré sa týkajú ľudských práv a práv menšín, a predovšetkým na uznesenia prijaté 26. novembra 2009(1) a 25. novembra 2010(2) ,

–  so zreteľom na 13. summit EÚ – Čína, ktorý sa konal 6. októbra 2010 v Bruseli a v rámci ktorého sa uskutočnilo prvé kultúrne fórum EÚ – Čína na vysokej úrovni zamerané na posilnenie kultúrneho dialógu a spolupráce medzi EÚ a Čínou,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o právach osôb patriacich k národnostným, etnickým, náboženským alebo jazykovým menšinám prijatú Valným zhromaždením v rezolúcii 47/135 z 18. decembra 1992, ktorá stanovuje, že štáty chránia existenciu a národnostnú, etnickú, kultúrnu, náboženskú a jazykovú identitu menšín na svojich územiach,

–  so zreteľom na články 4, 22 a 119 Ústavy Čínskej ľudovej republiky, ktorými sa ustanovuje vládna pomoc v oblasti kultúrneho rozvoja regiónov obývaných národnostnými menšinami, štátna ochrana cenných kultúrnych pamätihodností a pamiatok a ochrana kultúrneho dedičstva národností,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v roku 2009 oznámila čínska vláda program mestskej prestavby v hodnote 500 miliónov USD pod názvom Reforma nebezpečných domov v Kašgare, ktorý od roku 2009 postupne ničí starobylé mesto Kašgar ležiace na hodvábnej ceste, pričom sa plánuje zbúrať 85 % tradičného starého mesta, nahradiť ho modernými bytovými domami a premeniť zostávajúce staré štvrte mesta na zmiešané čínsko-ujgurské turistické miesta,

B.  keďže Peking naďalej vylučuje mesto Kašgar z úsilia o získanie statusu svetového dedičstva Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), akým je plánovaná nadnárodná žiadosť, cieľom ktorej je dosiahnuť ochranu niekoľkých kultúrnych miest ležiacich na stredoázijskej hodvábnej ceste,

C.  keďže mesto Kašgar je medzinárodne významným miestom jedinečného architektonického dedičstva a je dôležité z historického a zemepisného hľadiska ako starobylé centrum obchodu a cestovného ruchu,

D.  keďže mesto Kašgar si zachováva vysoko symbolickú hodnotu pre kultúrnu identitu ujgurského obyvateľstva a obyvateľstva Hui žijúceho v tomto regióne, ako i pre kultúrnu rozmanitosť Číny,

E.  keďže spevňovanie proti zemetraseniam, ktorým sa oficiálne odôvodňuje plán prestavby, si nevyžaduje úplné zbúranie tradičných budov, pričom existuje iná možnosť – kultúrne citlivá renovácia,

F.  keďže Peking uskutočňuje ničivú modernizáciu bývania v ďalších častiach Číny prostredníctvom rôznych miestnych „plánov rozvoja“, búra historické budovy a násilne presídľuje obyvateľstvo, pričom nezohľadňuje straty nevyčísliteľného historického a kultúrneho dedičstva a v rámci chránených oblastí alebo v múzeách nevenuje ochrane pamätihodností alebo hlavných umeleckých prvkov budov a architektúre prioritnú pozornosť s cieľom odovzdať budúcim generáciám a svetu predmety dokladajúce niekoľko tisícročný historický a kultúrny vývoj Číny,

G.  keďže Peking v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang sústavne uplatňuje represívnu etnicko-kultúrnu politiku, ktorá hrozným spôsobom vyvrcholila násilným zásahom proti ujgurským demonštrantom počas nepokojov v Urumči v roku 2009,

H.  keďže ujgurské obyvateľstvo a obyvateľstvo Hui sužuje pokračujúce porušovanie ich ľudských práv a keďže mnohým z nich je odopierané primerané politické zastúpenie a kultúrne sebaurčenie,

1.  vyzýva čínsku vládu, aby bezodkladne zastavila ničenie kultúry, ktoré ohrozuje architektonické prežitie Kašgaru a aby komplexne a odborne preskúmala metódy renovácie, ktoré sú citlivé z kultúrneho hľadiska;

2.  vyzýva čínsku vládu, aby ukončila všetky násilné presídľovania a sociálnu marginalizáciu ujgurských obyvateľov Kašgaru, ktorú spôsobuje ničenie obytných oblastí, a aby primeraným spôsobom odškodnila všetky predchádzajúce obete za straty, ktoré utrpeli;

3.  vyzýva čínske orgány, aby vyvinuli maximálne úsilie o rozvoj skutočného dialógu medzi Chanmi a Ujgurmi a prijali inkluzívnejšie a komplexnejšie hospodárske politiky v Sin-ťiangu zamerané na posilnenie miestnej zodpovednosti a ochranu kultúrnej identity ujgurského obyvateľstva;

4.  naliehavo vyzýva čínsku vládu, aby dodržiavala svoje ústavné záväzky tým, že primerane podporí kultúrne tradície Kašgaru a Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang, ktoré sú významne ovplyvnené ujgurskou identitou;

5.  vyzýva čínske orgány, aby prijali viac opatrení s cieľom zabrániť nelegálnemu obchodu a pašeráctvu, ktoré prispievajú k stratám dedičstva čínskej civilizácie;

6.  vyzýva čínskeho ministra kultúry, aby preskúmal jestvujúce nariadenie a právne predpisy o ochrane kultúrnych pamätihodností s cieľom zohľadniť súčasný meniaci sa spôsob života etnickej menšiny, ktorá niekedy, nevedomá si svojich pamiatok, s nimi nevhodne zaobchádza alebo odmieta ochranu svojho kultúrneho dedičstva; konštatuje, že by sa na celoštátnej úrovni mala zorganizovať osvetová kampaň o tejto otázke;

7.  naliehavo vyzýva čínsku vládu, aby vyhodnotila možnosť začleniť mesto Kašgar do spoločnej žiadosti Kazachstanu, Kirgizska, Tadžikistanu a Uzbekistanu o zaradenie hodvábnej cesty do svetového dedičstva UNESCO;

8.  vyzýva čínsku vládu, aby ukončila všetky diskriminačné a represívne politiky voči ujgurskému obyvateľstvu a obyvateľstvu Hui a aby rešpektovala ich základné práva na slobodu a kultúrny prejav, osobitne so zreteľom na prípad Tursunjana Hezima, bývalého učiteľa dejepisu, ktorý bol v tajnom procese odsúdený na sedemročné väzenie, a takisto na prípady ďalších aktivistov, ktorí boli odsúdení v uplynulých mesiacoch;

9.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby v súvislosti s európskym nástrojom pre demokraciu a ľudské práva navrhla dodatočné opatrenia s cieľom chrániť ľudské a kultúrne práva etnických, náboženských a jazykových menšín Číny;

10.  vyzýva predstaviteľov EÚ a podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby zintenzívnili rozhovory s Čínskou ľudovou republikou o ľudských právach a právach menšín a aby sa zasadili o to, že dialóg o ľudských právach bude účinnejší a viac zameraný na výsledky;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade Organizácie Spojených národov pre ľudské práva, organizácii UNESCO, Národnému ľudovému kongresu (a jeho Stálemu výboru) Čínskej ľudovej republiky a Stálemu výboru Krajinskej strany Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang.

(1) Ú. v. EÚ C 285 E, 21.10.2010, s. 80.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2010)0449.

Posledná úprava: 19. júna 2012Právne oznámenie