Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0249(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0028/2011

Pateikti tekstai :

A7-0028/2011

Debatai :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Balsavimas :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0125

Priimti tekstai
PDF 205kWORD 261k
Antradienis, 2011 m. balandžio 5 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Dvejopo naudojimo objektai ir technologijos ***I
P7_TA(2011)0125A7-0028/2011

Europos Parlamento pakeitimai, priimti 2011 m. balandžio 5 d. dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1334/2000, nustatantį Bendrijos dvejopo naudojimo objektų ir technologijų eksporto kontrolės režimą (COM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Pasiūlymas iš dalies pakeistas taip (1) :

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Pavadinimas
Tarybos reglamentas, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1334/2000 , nustatantį Bendrijos dvejopo naudojimo objektų ir technologijų eksporto kontrolės režimą
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009 , nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (nauja redakcija).
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 konstatuojamoji dalis
(1) 2000 m. birželio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr.1334/2000, nustatančiu Bendrijos dvejopo naudojimo objektų ir technologijų eksporto kontrolės režimą, reikalaujama, kad dvejopo naudojimo objektams (įskaitant programinę įrangą ir technologijas), juos eksportuojant iš Bendrijos, būtų taikoma veiksminga kontrolė.
(1) 2000 m. birželio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1334/2000, su pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 428/2009, nustatančiu Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą 1 , reikalaujama, kad dvejopo naudojimo objektams (įskaitant programinę įrangą ir technologijas), juos eksportuojant iš Sąjungos ar gabenant tranzitu per Sąjungą, arba pristatant į trečiąją šalį, kai teikiamos tarpininkavimo paslaugos, jei šias paslaugas teikia Sąjungoje nuolat gyvenantis arba joje įsisteigęs tarpininkas, būtų taikoma veiksminga kontrolė.
1 OL L 134, 2009 5 29, p. 1.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis
(2)  Pageidautina pasiekti, kad visoje Bendrijoje būtų taikoma vienoda ir nuosekli kontrolė, turint tikslą išvengti nesąžiningos Bendrijos eksportuotojų tarpusavio konkurencijos ir užtikrinti Bendrijos saugumo kontrolės veiksmingumą.
(2)  Pageidautina pasiekti, kad visoje Sąjungoje būtų taikoma vienoda ir nuosekli kontrolė, siekiant išvengti nesąžiningos Sąjungos eksportuotojų tarpusavio konkurencijos, suderinti bendrųjų eksporto leidimų apimtį bei jų naudojimo sąlygas ir užtikrinti Sąjungos saugumo kontrolės veiksmingumą.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis
(3)  Siekdama paprastinti dabartinę teisinę sistemą, didinti ES pramonės konkurencingumą ir sudaryti vienodas sąlygas visiems ES eksportuotojams, jiems eksportuojant tam tikrus objektus į tam tikras paskirties vietas , 2006 m. gruodžio 18 d. komunikatu Komisija iškėlė idėją nustatyti naujus bendruosius Bendrijos eksporto leidimus.
(3)  Siekdama supaprastinti dabartinę teisinę sistemą, didinti pramonės konkurencingumą ir sudaryti vienodas sąlygas visiems Sąjungos eksportuotojams, jiems eksportuojant tam tikrus objektus į tam tikras paskirties šalis , 2006 m. gruodžio 18 d. komunikatu Komisija iškėlė idėją nustatyti naujus bendruosius Sąjungos eksporto leidimus.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a) 2009 m. gegužės 5 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 428/2009. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1334/2000 buvo panaikintas nuo 2009 m. rugpjūčio 27 d. Tačiau eksporto leidimo paraiškoms, pateiktoms anksčiau nei 2009 m. rugpjūčio 27 d., ir toliau taikomos atitinkamos Reglamento (EB) Nr. 1334/2000 nuostatos.
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis
(4)  Norint sukurti naujus bendruosius Bendrijos eksporto leidimus tam tikriems neproblemiškiems dvejopo naudojimo objektams į tam tikras neproblemiškas šalis, reikia iš dalies pakeisti atitinkamas Reglamento (EB) Nr. 1334/2000 nuostatas, į jį įtraukus naujus priedus.
(4)  Norint sukurti naujus bendruosius Sąjungos eksporto leidimus tam tikriems konkretiems dvejopo naudojimo objektams į tam tikras konkrečias šalis, reikia iš dalies pakeisti atitinkamas Reglamento (EB) Nr. 428/2009 nuostatas, į jį įtraukus naujus priedus.
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis
(5)  Kompetentingoms valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs eksportuotojas, institucijoms turėtų būti suteikta galimybė neleisti naudoti šiuo reglamentu numatytų bendrųjų Bendrijos eksporto leidimų , jeigu eksportuotojui taikytos sankcijos dėl su eksportu susijusio pažeidimo, kuris baudžiamas teisės naudotis šiais leidimais atėmimu .
(5)  Kompetentingoms valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs eksportuotojas, institucijoms turėtų būti suteikta galimybė neleisti naudoti šiuo reglamentu numatytais bendraisiais Sąjungos eksporto leidimais , jeigu eksportuotojui taikytos sankcijos dėl su eksportu susijusio pažeidimo, už kurį baudžiama atimant teisę naudotis šiais leidimais.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis
(6)  Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1334/2000 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.
(6)  Todėl Reglamentą (EB) Nr. 428/2009 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
13 straipsnio 6 dalis
2a) 13 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:
'6.  Visi pagal šį straipsnį pateiktini pranešimai perduodami naudojant saugias elektronines priemones, taip pat […] saugia sistema, kuri sukuriama pagal 19 straipsnio 4 dalį.„
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
19 straipsnio 4 dalis
2b) 19 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
'4.  Konsultuodamasi su pagal 23 straipsnį įsteigta Dvejopo naudojimo prekių koordinavimo grupe, Komisija sukuria saugią, šifruotą informacijos mainų tarp valstybių narių ir, prireikus, Komisijos sistemą. Europos Parlamentas informuojamas apie sistemos biudžetą, vystymą, preliminarų ir galutinį nustatymą ir veikimą, taip pat apie tinklo sąnaudas.„
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2c) 23 straipsnis po 2 dalies papildomas nauja dalimi:
'2a.  Dvejopo naudojimo koordinavimo grupės pirmininkas teikia Europos Parlamentui savo veiklos, nagrinėtų klausimų ir konsultacijų metinę ataskaitą, taip pat eksportuotojų, tarpininkų ir suinteresuotųjų subjektų, su kuriais buvo konsultuotasi, sąrašą.„
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 d punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
25 straipsnis
2d) 25 straipsnis pakeičiamas taip:
'25 straipsnis
Peržiūra ir ataskaitų rengimas
1.   Kiekviena valstybė narė informuoja Komisiją apie įstatymus ir kitus teisės aktus, priimtus įgyvendinant šį reglamentą, įskaitant 24 straipsnyje nurodytas priemones. Komisija šią informaciją siunčia kitoms valstybėms narėms.
2.   Kas treji metai Komisija vertina, kaip įgyvendinamas šis reglamentas, ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai išsamų įgyvendinimo ir poveikio vertinimo ataskaitą apie jo taikymą, į kurią gali būti įtraukti pasiūlymai dėl jo dalinių pakeitimų. Valstybės narės teikia Komisijai visą tinkamą informaciją šiai ataskaitai parengti.
3.  Atskiruose šios ataskaitos skirsniuose nagrinėjami šie klausimai:
a)  Dvejopo naudojimo koordinavimo grupė ir jos veikla, nagrinėti klausimai ir konsultacijos, taip pat eksportuotojų, tarpininkų ir suinteresuotųjų subjektų, su kuriais buvo konsultuotasi, sąrašas;
b) 19 straipsnio 4 dalies įgyvendinimas, taip pat pateikiama ataskaita apie saugios šifruotos keitimosi informacija tarp valstybių narių ir Komisijos sistemos kūrimo pasiektą etapą;
c) 15 straipsnio 1 dalies, kurioje numatyta, kad I priedas atnaujinamas vadovaujantis atitinkamomis pareigomis ir įsipareigojimais, bei bet kuriais jų pakeitimais, kuriuos valstybės narės yra prisiėmusios kaip tarptautinių neplatinimo režimų ir eksporto kontrolės susitarimų dalyvės arba ratifikuodamos atitinkamas tarptautines sutartis, įskaitant Australijos grupę, Raketų technologijos kontrolės režimą (angl. MTCR), Branduolinių tiekėjų grupę (angl. NSG), Vasenaro susitarimą ir Konvenciją dėl cheminio ginklo (angl. CWC), įgyvendinimas;
d) 15 straipsnio 2 dalies, kurioje numatyta IV priedas, kuris yra I priedo dalis, turi būti atnaujintas atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 36 straipsnį, visų pirma į valstybių narių viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo interesus, įgyvendinimas.
Tolesniame atskirame ataskaitos skirsnyje pateikiami išsamūs įrodymai apie sankcijas, įskaitant baudžiamąsias sankcijas, už šio reglamento nuostatų pažeidimus, kaip antai tyčinį eksportą naudojimui programoje, skirtoje kurti ar gaminti cheminius, biologinius, branduolinius ginklus arba raketas, galinčias tą ginklą pernešti, be leidimo, kuris yra reikalaujamas pagal šį reglamentą, arba už informacijos klastojimą arba praleidimą siekiant gauti leidimą, kurį priešingu atveju būtų atsisakoma suteikti.
4.  Europos Parlamentas arba Taryba gali pakviesti Komisiją į atsakingo Parlamento arba Tarybos komiteto ad hoc posėdį pristatyti ir paaiškinti visus klausimus, susijusius su šio reglamento taikymu.„
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 e punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
25 a straipsnis (naujas)
2e)  Įterpiamas šis straipsnis:
'25a straipsnis
Tarptautinis bendradarbiavimas
Nedarant poveikio Sąjungos ir trečiųjų šalių muitinių savitarpio administracinės pagalbos susitarimų ar protokolų nuostatoms, Komisija gali derėtis su trečiosiomis šalimis dėl susitarimų, kuriais nustatomas dvejopo naudojimo prekių, kurioms taikomas šis reglamentas, eksporto kontrolės tarpusavio pripažinimas, ypač siekiant panaikinti leidimo reikalavimą, kai prekės reeksportuojamos Sąjungos teritorijoje. Tos derybos vykdomos laikantis tvarkos, nustatytos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 3 dalyje, taip pat, prireikus, atitinkamų Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties nuostatų.
Kai tikslinga ir kai tai svarbu dėl Sąjungos finansuojamų projektų, Komisija gali pateikti pasiūlymus, laikydamasi atitinkamo Sąjungos teisės pagrindo arba su trečiosiomis šalimis sudarytų susitarimų, kad būtų įsteigtas iš visų valstybių narių kompetentingų institucijų atstovų sudarytas ad hoc komitetas, kuriam būtų pavesta spręsti dėl būtinų eksporto leidimų suteikimo, siekiant užtikrinti tinkamą tų projektų, susijusių su dvejopo naudojimo prekėmis ar technologijomis, veikimą.„
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IIb priedo 3 dalies 5 pastraipa
5.  Šio leidimo tikslais „mažos vertės krovinys“ reiškia objektus, kurie nurodyti viename eksporto užsakyme ir eksportuotojo siunčiami nurodytam gavėjui vienoje arba daugiau siuntų, kurių bendra vertė neviršija 5 000 EUR . Šiuo tikslu „vertė“ reiškia gavėjui sąskaitoje nurodytą kainą; jei nėra gavėjo arba kainos, kurią galima apibrėžti, tai yra statistinė vertė.
5.  Šio leidimo tikslais „mažos vertės krovinys“ reiškia objektus, kurie nurodyti vienoje eksporto sutartyje ir eksportuotojo siunčiami nurodytam gavėjui vienoje arba daugiau siuntų, kurių bendra vertė neviršija 3000 EUR . Jeigu paaiškėja, kad tam tikras sandoris ar veiksmas yra vienos ekonominės operacijos dalis, apskaičiuojant šiame leidime nustatytą vertę turi būti atsižvelgiama į visos operacijos vertę. Šiuo tikslu „vertė“ reiškia gavėjui sąskaitoje nurodytą kainą; jei nėra gavėjo arba kainos, kurią galima apibrėžti, tai yra statistinė vertė. Apskaičiuojant statistinę vertę taikomi Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 28–36 straipsniai. Jei vertė negali būti apibrėžta, leidimas nesuteikiamas.
Papildomos išlaidos, pvz., pakavimo ir transporto išlaidos, gali būti neįtraukiamos į vertės apskaičiavimą tik tuo atveju jeigu:
a) jos sąskaitoje nurodomos atskirai; ir
b) nėra papildomų veiksnių, kurie turi įtakos prekės vertei.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IIb priedo 3 dalies 5 a pastraipa (nauja)
5a.  Nuo 2012 m. spalio 31 d. 5 straipsnyje eurais nustatytos sumos patikslinamos kasmet, kad būtų atsižvelgta į Europos Komisijos (Eurostato) skelbiamų visų valstybių narių suderintų vartotojų kainų indeksų pokyčius. Ta suma tikslinama automatiškai, bazinę sumą eurais padidinus procentiniu to indekso pokyčiu per laikotarpį nuo 2010 m. gruodžio 31 d. iki patikslinimo datos.
Komisija kasmet informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie patikslinimą ir apie 1 dalyje nurodytą patikslintą sumą.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IIc priedo 1 dalis. Objektai
1-1)  Remiantis 6  straipsnio dalimi, tai yra bendrasis eksporto leidimas ir jis taikomas toliau išvardytiems objektams:
1-1)  Remiantis 9  straipsnio 1  dalimi, tai yra bendrasis eksporto leidimas ir jis taikomas toliau išvardytiems objektams:
Visiems dvejopo naudojimo objektams, nurodytiems bet kuriame I priedo įraše, išskyrus toliau išvardytus 1–2 punkte, kai:
Visiems dvejopo naudojimo objektams, nurodytiems bet kuriame I priedo įraše, išskyrus toliau išvardytus 1–2 punkte, kai:
a. objektai į Europos bendrijos teritoriją buvo importuoti priežiūros ar taisymo tikslu ir yra eksportuojami į siunčiamąją šalį nepadarius jokių jų originalių charakteristikų pakeitimų, arba
a. objektai į Sąjungos muitų teritoriją buvo reimportuoti priežiūros, taisymo ar pakeitimo tikslu ir yra eksportuojami ar reeksportuojami į siunčiamąją šalį nepadarius jokių jų originalių charakteristikų pakeitimų, per penkerių metų laikotarpį nuo datos, kai buvo suteiktas pirminis eksporto leidimas , arba
b. objektai yra eksportuojami į siunčiamąją šalį mainais į tos pačios kokybės objektus ir mainais į tą patį objektų kiekį, kurie buvo reimportuoti į Europos bendrijos teritoriją garantiniam taisymui arba pakeitimui.
b. objektai yra eksportuojami į siunčiamąją šalį mainais į tos pačios kokybės objektus ir mainais į tą patį objektų kiekį, kurie buvo reimportuoti į Sąjungos muitų teritoriją priežiūrai, taisymui arba pakeitimui, per penkerių metų laikotarpį nuo datos, kai buvo suteiktas pirminis eksporto leidimas .
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IIc priedo 2 dalis. Paskirties šalys
Alžyrą, Andorą, Antigvą ir Barbudą , Argentiną, Arubą, Bahamas, Bahreiną, Bangladešą, Barbadosą, Belizą, Beniną, Butaną, Boliviją, Botsvaną, Braziliją, Didžiosios Britanijos Mergelių Salas, Brunėjų, Kamerūną, Žaliąjį Kyšulį, Čilę, Kiniją, Komorų Salas, Kosta Riką, Džibutį, Dominiką, Dominikos Respubliką, Ekvadorą, Egiptą, Salvadorą, Pusiaujo Gvinėją, Folklandų Salas, Farerų salas, Fidžį, Prancūzijos Gvianą, Prancūzijos Užjūrio Departamentus, Gaboną, Gambiją, Gibraltarą, Grenlandiją, Grenadą, Gvadelupą, Guamą, Gvatemalą, Ganą, Bisau Gvinėją, Gajaną, Hondurą, Ypatingąjį Administracinį Kinijos Regioną Honkongą, Islandiją, Indiją, Indoneziją, Izraelį, Jordaniją , Kuveitą, Lesotą, Lichtenšteiną, Makao, Madagaskarą, Malavį, Malaiziją, Maldyvus, Malį, Martiniką, Mauricijų, Meksiką, Monaką, Montseratą, Maroką, Namibiją, Olandijos Antilus, Naująją Kaledoniją, Nikaragvą, Nigerį, Nigeriją, Omaną, Panamą, Papua Naująją Gvinėją, Peru, Filipinus, Puerto Riką, Katarą, Rusiją, Samoa, San Mariną, San Tomę ir Prinsipę, Saudo Arabiją, Senegalą, Seišelius, Singapūrą, Saliamono Salas, Pietų Afriką, Pietų Korėją, Šri Lanką, Šv. Elenos Salą, Sent Kitsą ir Nevį, Sent Vinsentą ir Grenadinus, Surinamą, Svazilandą, Taivaną, Tailandą, Togą, Trinidadą ir Tobagą, Tunisą, Turkiją, Terkso ir Kaikoso Salas , Jungtinius Arabų Emyratus, Urugvajų, JAV Mergelių Salas, Vanuatu, Venesuelą .
Albaniją, Argentiną, Bosniją ir Hercegoviną, Braziliją, Čilę, Kiniją, (įskaitant Honkongą ir Makao), Kroatiją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Prancūzijos užjūrio teritorijas, Islandiją, Indiją, Izraelį, Kazachstaną, Meksiką, Juodkalniją, Maroką, Rusiją, Serbiją, Singapūrą, Pietų Afriką, Pietų Korėją, Tunisą, Turkiją, Ukrainą, Jungtinius Arabų Emyratus.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IIc priedo 3 dalies 1 pastraipa
1.  Kaip nurodyta toliau, šiuo bendruoju leidimu gali būti naudojamasi tada, kai pirminis eksportas įvyko pagal bendrąjį Bendrijos eksporto leidimą arba kai pirminio eksporto leidimas objektų, kurie vėliau buvo reimportuoti į Bendrijos muitų teritoriją garantinio taisymo arba pakeitimo tikslais, eksportui buvo išduotas kompetentingos valstybės narės, kurioje buvo įsisteigęs pirminis eksportuotojas, institucijos.
1.  Šiuo leidimu gali būti naudojamasi tada, kai pirminis eksportas įvyko pagal bendrąjį Sąjungos eksporto leidimą arba kai pirminio eksporto leidimas objektų, kurie vėliau buvo reimportuoti į Sąjungos muitų teritoriją priežiūros, taisymo arba pakeitimo tikslais, eksportui buvo išduotas kompetentingos valstybės narės, kurioje buvo įsisteigęs pirminis eksportuotojas, institucijos. Šis bendrasis leidimas galioja tik eksportuojant pirminiam galutiniam naudotojui.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IIc priedo 3 dalies 2 pastraipos 4 punktas
4) iš esmės tapačiam sandoriui, jeigu pirminis leidimas buvo atšauktas.
4) kai pirminis leidimas buvo panaikintas, sustabdytas, pakeistas arba atšauktas.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IIc priedo 3 dalies 2 pastraipos 4 a punktas (naujas)
4a) kai galutinis aptariamų objektų naudojimas skiriasi nuo apibrėžto pirminiame eksporto leidime.
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IIc priedo 3 dalies 3 pastraipos 2 punktas
2) pateikti muitinės pareigūnams, to paprašius, dokumentus, kuriuose būtų įrodymai, kokią datą prekės buvo importuotos į Europos bendriją , būtų įrodymai dėl bet kokių Europos bendrijoje atliktų prekių taisymų ir dėl faktų, kad objektai grąžinami asmeniui ir į tą šalį, iš kurios jie buvo importuoti į Europos bendriją .
2) pateikti muitinės pareigūnams, to paprašius, dokumentus, kuriuose būtų įrodymai, kokią datą prekės buvo importuotos į Sąjungą , įrodymai dėl bet kokių Sąjungoje atliktų prekių taisymų ir dėl faktų, kad objektai grąžinami galutiniam naudotojui ir į tą šalį, iš kurios jie buvo importuoti į Sąjungą .
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IIc priedo 3 dalies 4 pastraipa
4.  Bet kuris eksportuotojas, kuris naudojasi šiuo leidimu, kompetentingoms valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, institucijoms (kaip apibrėžta 6 straipsnio 6 dalyje) turi pranešti, kad pasinaudojo leidimu pirmą kartą, ne vėliau kaip per 30 dienų po pirmojo eksporto datos.
4.  Bet kuris eksportuotojas, kuris naudojasi šiuo leidimu, kompetentingoms valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, institucijoms (kaip apibrėžta 6 straipsnio 6 dalyje) turi pranešti, kad pasinaudojo šiuo leidimu pirmą kartą, ne vėliau kaip per 30 dienų po pirmojo eksporto datos arba, pasirinktinai, bei laikydamasis valstybės narės, kurioje įsisteigęs eksportuotojas, institucijos reikalavimo, pranešti prieš pirmą kartą pasinaudodamas šiuo bendruoju eksporto leidimu . Valstybės narės praneša Komisijai, kokį pranešimo apie šį bendrąjį eksporto leidimą mechanizmą jos pasirinko. Komisija jai pateiktą informaciją skelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.
Valstybės narės apibrėžia ataskaitų teikimo reikalavimus, pridedamus prie to leidimo, taip pat papildomą informaciją apie pagal tą leidimą eksportuojamas prekes, kurios gali reikalauti valstybė narė, iš kurios eksportuojama.
Valstybė narė gali reikalauti, kad toje valstybėje narėje įsisteigę eksportuotojai, prieš pirmą kartą pasinaudodami tuo leidimu, užsiregistruotų. Registracija yra automatinė ir kompetentingos institucijos ją patvirtina eksportuotojui nedelsdamos arba bet kuriuo atveju per dešimt darbo dienų nuo prašymo užregistruoti gavimo dienos.
Kai taikoma, antrame ir trečiame papunkčiuose nustatyti reikalavimai yra grindžiami nacionalinių bendrųjų eksporto leidimų, kuriuos suteikia tos valstybės narės, kurios numato tokius leidimus, naudojimo reikalavimais.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IId priedo 2 dalis. Paskirties šalys
Argentiną, Bahreiną, Boliviją , Braziliją, Brunėjų, Čilę, Kiniją, Ekvadorą, Egiptą, Ypatingąjį Administracinį Kinijos Regioną Honkongą, Islandiją, Jordaniją, Kuveitą, Malaiziją, Mauricijų, Meksiką, Maroką, Omaną, Filipinus, Katarą , Rusiją, Saudo Arabiją , Singapūrą, Pietų Afriką, Pietų Korėją, Tunisą, Turkiją, Ukrainą.
Albaniją, Argentiną, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Braziliją, Čilę, Kiniją, (įskaitant Honkongą ir Makao), Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Prancūzijos užjūrio teritorijas, Islandiją, Indiją, Izraelį, Kazachstaną, Meksiką, Juodkalniją, Maroką, Rusiją, Serbiją, Singapūrą, Pietų Afriką, Pietų Korėją, Tunisą, Turkiją, Ukrainą, Jungtinius Arabų Emyratus
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IId priedo 3 dalies 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)
4a) kai eksportuotojas negali užtikrinti, kad jų negalima grąžinti pirminės būklės, nepašalinus, nenukopijavus ar neišplatinus kurios nors sudedamosios dalies ar programinės įrangos, arba kai technologijų perdavimas susijęs su jų pristatymu;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IId priedo 3 dalies 1 pastraipos 4 b punktas (naujas)
4b) kai atitinkami objektai turi būti eksportuojami privataus pristatymo arba demonstravimo, pvz., demonstravimo salėse, tikslais;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
IId priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IId priedo 3 dalies 1 pastraipos 4 c punktas (naujas)
4c) kai atitinkami objektai turi būti panaudoti gamybos proceso metu;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IId priedo 3 dalies 1 pastraipos 4 d punktas (naujas)
4d) kai atitinkami objektai turi būti panaudoti pagal numatytą jų paskirtį, išskyrus tuos atvejus, kai tai daroma minimalia apimtimi, kuri yra būtina siekiant juos veiksmingai pademonstruoti, ir nepateikiant konkrečių bandymų rezultatų trečiosioms šalims;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IId priedo 3 dalies 1 pastraipos 4 e punktas (naujas)
4e) kai būsimas eksportas turi būti komercinių sandorių pasekmė, visų pirma kiek tai susiję su atitinkamų objektų pardavimu, nuoma ar išperkamąją nuoma;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IId priedo 3 dalies 1 pastraipos 4 f punktas (naujas)
4f) kai atitinkami objektai turi būti laikomi parodoje ar mugėje jų nepristatant ar jų nedemonstruojant, o tik siekiant juos parduoti ar išnuomoti;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IId priedo 3 dalies 1 pastraipos 4 g punktas (naujas)
4g) kai eksportuotojas sudaro bet kokius susitarimus, pagal kuriuos jis visą laikino eksporto laikotarpį negalėtų kontroliuoti atitinkamų objektų.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IId priedo 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)
1a.  Pagal šį bendrąjį leidimą leidžiama eksportuoti 1 dalyje išvardytus objektus su sąlyga, kad jie išvežami laikinai į parodą ar mugę ir kad jie per 120 dienų nuo pirminio išvežimo reimportuojami ištisi ir nepakeisti į Sąjungos muitų teritoriją.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IId priedo 3 dalies 3 pastraipa
3.  Bet kuris eksportuotojas, kuris naudojasi šiuo bendruoju leidimu, turi pranešti, kompetentingoms valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, institucijoms (kaip apibrėžta 6 straipsnio 6 dalyje), kad pasinaudojo leidimu pirmą kartą, ne vėliau kaip per 30 dienų po pirmojo eksporto datos.
3.  Bet kuris eksportuotojas, kuris naudojasi šiuo leidimu, kompetentingoms valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, institucijoms (kaip apibrėžta 6 straipsnio 6 dalyje) turi pranešti, kad pasinaudojo šiuo leidimu pirmą kartą, ne vėliau kaip per 30 dienų po pirmojo eksporto datos arba, pasirinktinai, bei laikydamasis valstybės narės, kurioje įsisteigęs eksportuotojas, institucijos reikalavimo, pranešti prieš pirmą kartą pasinaudodamas šiuo bendruoju eksporto leidimu . Valstybės narės praneša Komisijai, kokį pranešimo apie šį bendrąjį eksporto leidimą mechanizmą jos pasirinko. Komisija jai pateiktą informaciją skelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.
Valstybės narės apibrėžia ataskaitų teikimo reikalavimus, pridedamus prie to leidimo, taip pat papildomą informaciją apie pagal tą leidimą eksportuojamas prekes, kurios gali reikalauti valstybė narė, iš kurios eksportuojama.
Valstybė narė gali reikalauti, kad toje valstybėje narėje įsisteigę eksportuotojai, prieš pirmą kartą pasinaudodami tuo leidimu, užsiregistruotų. Registracija yra automatinė ir kompetentingos institucijos ją patvirtina eksportuotojui nedelsdamos arba bet kuriuo atveju per dešimt darbo dienų nuo prašymo užregistruoti gavimo dienos.
Kai taikoma, antrame ir trečiame papunkčiuose nustatyti reikalavimai yra grindžiami nacionalinių bendrųjų eksporto leidimų, kuriuos suteikia tos valstybės narės, kurios numato tokius leidimus, naudojimo reikalavimais.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IId priedo 3 dalies 4 pastraipa
4.  Šio leidimo tikslais „paroda“ reiškia bet kokią prekybos ar pramonės parodą, mugę ar panašų viešą renginį arba demonstravimą, kuris nėra organizuojamas parduotuvėse ar verslo patalpose siekiant privačių tikslų, t. y. norint parduoti užsieninius produktus, ir kurio metu produktai lieka muitinės priežiūroje .
4.  Šio leidimo tikslais „paroda arba mugė “ reiškia tam tikros trukmės komercinius renginius, per kuriuos įvairūs parodos dalyviai rodo savo produktus lankytojams verslininkams arba plačiajai visuomenei .
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IIe priedas
IIe PRIEDAS
Išbraukta.
BENDRASIS BENDRIJOS EKSPORTO LEIDIMAS Nr. EU005
Kompiuteriai ir susijusi įranga
Išduodanti institucija: Europos bendrija
1 dalis
Remiantis 6 straipsnio 1 dalimi, tai yra bendrasis eksporto leidimas ir jis taikomas toliau išvardytiems I priedo objektams:
1. 4A003a arba 4A003b nurodytiems skaitmeniniams kompiuteriams, kai kompiuteriai neviršija „koreguoto didžiausio našumo“ (APP), viršijančio 0,8 svertinių teraflops (WT).
2. 4A003c nurodytiems elektroniniams mazgams, specialiai sukurtiems ar pritaikytiems atlikimo efektyvumui pagerinti, sujungiant „procesorius“ taip, kad junginio „koreguotas didžiausias našumas“ (APP), viršijantis 0,8 svertinių teraflops, nebūtų viršytas.
3.  Atsarginėms dalims, įskaitant pirmiau minėtai įrangai skirtus mikroprocesorius, jeigu jos išimtinai nurodytos 4A003a, 4A003b arba 4A003c, ir jeigu jos nepagerina atlikimo efektyvumo daugiau nei „koreguotas didžiausias našumas“ (APP), viršijantis 0,8 svertinių teraflops.
4.  Įrašuose 3A001.a.5, 4A003.e, 4A003.g aprašytiems objektams.
2 dalis.  Paskirties šalys
Eksporto leidimas galioja visoje Bendrijoje eksportui į toliau išvardytas paskirties vietas:
Alžyrą, Andorą, Antigvą ir Barbudą, Argentiną, Arubą, Bahamas, Bahreiną, Barbadosą, Belizą, Beniną, Butaną, Boliviją, Botsvaną, Braziliją, Didžiosios Britanijos Mergelių Salas, Brunėjų, Kamerūną, Žaliąjį Kyšulį, Komorų Salas, Kosta Riką, Kroatiją, Džibutį, Dominiką, Dominikos Respubliką, Ekvadorą, Egiptą, Salvadorą, Pusiaujo Gvinėją, Folklandų Salas, Farerų salas, Fidžį, Prancūzijos Gvianą, Prancūzijos Užjūrio Departamentus, Gaboną, Gambiją, Gibraltarą, Grenlandiją, Grenadą, Gvadelupą, Guamą, Gvatemalą, Ganą, Bisau Gvinėją, Gajaną, Hondurą, Ypatingąjį Administracinį Kinijos Regioną Honkongą, Islandiją, Indiją, Jordaniją, Kuveitą, Lesotą, Lichtenšteiną, Madagaskarą, Malavį, Malaiziją, Maldyvus, Malį, Martiniką, Mauricijų, Meksiką, Moldovą, Monaką, Montseratą, Maroką, Namibiją, Olandijos Antilus, Naująją Kaledoniją, Nikaragvą, Nigerį, Omaną, Panamą, Papua Naująją Gvinėją, Peru, Filipinus, Puerto Riką, Katarą, Rusiją, Samoa, San Mariną, San Tomę ir Prinsipę, Saudo Arabiją, Senegalą, Seišelius, Singapūrą, Saliamono Salas, Pietų Afriką, Pietų Korėją, Šv. Elenos Salą, Sent Kitsą ir Nevį, Sent Vinsentą ir Grenadinus, Surinamą, Svazilandą, Togą, Trinidadą ir Tobagą, Tunisą, Turkiją, Terkso ir Kaikoso Salas, Jungtinius Arabų Emyratus, Ukrainą, Urugvajų, JAV Mergelių Salas, Vanuatu, Venesuelą.
3 dalis.  Šio leidimo naudojimo sąlygos ir reikalavimai
1.  Pagal šį leidimą neleidžiama eksportuoti objektų, kai:
1) eksportuotojas kompetentingų valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, institucijų buvo informuotas, kad objektai, visi arba iš dalies, yra arba gali būti:
a) naudojami cheminių, biologinių ar branduolinių ginklų ar kitų branduolinių sprogstamųjų užtaisų kūrimui, gamybai, tvarkymui, eksploatavimui, priežiūrai, laikymui, aptikimui, atpažinimui ar platinimui, arba raketų, galinčių nešti į taikinį tokius ginklus, kūrimui, gamybai, eksploatavimui ar laikymui,
b) skiriami galutiniam kariniam naudojimui, kai perkančiajai šaliai arba paskirties vietos šaliai yra taikomas ginklų embargas, nustatytas Europos Sąjungos Tarybos priimta bendrąja pozicija ar bendrųjų veiksmų aktu arba ESBO sprendimu, arba ginklų embargas, nustatytas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos privaloma rezoliucija, arba
c) skiriami naudoti kaip nacionaliniame kariniame sąraše išvardytų karinės paskirties objektų dalys ar komponentai, kurie buvo eksportuoti iš susijusios valstybės narės teritorijos be leidimo arba pažeidžiant tos valstybės narės nacionaliniais teisės aktais nustatytą leidimų tvarką;
2) eksportuotojui yra žinoma, kad atitinkami objektai, visi arba iš dalies, yra skiriami naudoti bet kuriuo 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytu būdu;
3) atitinkami objektai yra eksportuojami į muitų laisvąją zoną arba į laisvąjį sandėlį, esantį paskirties vietoje, kuriai galioja šis leidimas.
2.  Bet kuris šiuo leidimu besinaudojantis eksportuotojas turi:
1) pranešti kompetentingoms valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, institucijoms (kaip apibrėžta 6 straipsnio 6 dalyje), kad pasinaudojo leidimu pirmą kartą, ne vėliau kaip per 30 dienų po pirmojo eksporto datos;
2) prieš eksportuojant informuoti užsienio pirkėją, kad jo pagal šį leidimą planuojami eksportuoti objektai negali būti reeksportuojami į galutinę paskirties vietą šalyje, kuri nėra Europos bendrijos valstybė narė arba ne Prancūzijos Polinezija ir kuri nenurodyta šio leidimo 2 dalyje.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IIf priedo 1 dalies 3 ir 4 pastraipos
3.  Objektams, įskaitant specialiai tam suprojektuotus ar sukurtus komponentus ir pagalbinius reikmenis, nurodytiems 5 kategorijos 2 dalies A–D punktuose (Informacijos saugumas), kaip nurodyta toliau:
Išbraukta.
a) objektams, nurodytiems toliau pateikiamuose įrašuose, nebent jų kriptografinės funkcijos buvo suprojektuotos arba pritaikytos galutiniams naudotojams iš vyriausybių institucijų Europos bendrijoje.
– 5A002a1;
– 5D002c1 nurodyta programinė įranga, turinti įrangos, nurodytos 5A002a1, charakteristikas arba atliekanti ar modeliuojanti jos funkcijas.
b) 5B002 nurodyta įranga objektams, nurodytiems a papunktyje;
c) programinė įranga kaip dalis įrangos, kurios savybės arba funkcijos nurodytos b papunktyje.
4.   Technologijoms, skirtoms 3a–3c papunkčiuose nurodytų prekių naudojimui.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IIf priedo 2 dalis. Paskirties šalys
Argentiną, Kroatiją, Rusiją, Pietų Afriką, Pietų Korėją, Turkiją, Ukrainą
Argentiną, Kiniją (įskaitant Honkongą ir Makao), Kroatiją, Islandiją, Indiją, Izraelį, Rusiją, Pietų Afriką, Pietų Korėją, Turkiją, Ukrainą
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IIf priedo 3 dalies 1 pastraipos 1 punkto c b papunktis (naujas)
cb) naudojami, kai pažeidžiamos žmogaus teisės, demokratiniai principai ar žodžio laisvė, kaip apibrėžta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, kuri nurodoma Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje, naudojant slapto pokalbių klausymosi technologijas ir skaitmeninę duomenų perdavimo įrangą, skirtą pokalbiams mobiliaisiais telefonais klausytis, teksto žinutėms stebėti ir tikslingai interneto naudojimo kontrolei (pvz., naudojant stebėjimo centrus ir teisėto klausymosi tinklų sietuvus);
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IIf priedo 3 dalies 1 pastraipos 2 punktas
2) eksportuotojui yra žinoma, kad atitinkami objektai, visi arba iš dalies, yra skiriami naudoti bet kuriuo 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytu būdu.
2) eksportuotojui yra žinoma, kad atitinkami objektai, visi arba iš dalies, yra skiriami naudoti bet kuriuo 1 papunktyje nurodytu būdu.
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IIf priedo 3 dalies 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)
2a) kai eksportuotojui yra žinoma, kad objektai bus reeksportuoti į paskirties šalį, neįtrauktą į šio leidimo 2 dalies sąrašą arba leidimo CGEA Nr. EU 001 2 dalies sąrašą, arba į valstybes nares.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IIf priedo 3 dalies 3 pastraipos 1 punktas
1) pranešti kompetentingoms valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, institucijoms (kaip apibrėžta 6 straipsnio 6 dalyje), kad pasinaudojo leidimu pirmą kartą, ne vėliau kaip per 30 dienų po pirmojo eksporto datos;
1) pranešti kompetentingoms valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, institucijoms (kaip apibrėžta 6 straipsnio 6 dalyje), kad pasinaudojo šiuo leidimu pirmą kartą, ne vėliau kaip per 30 po pirmojo eksporto datos, arba, pasirinktinai, bei laikydamasis valstybės narės, kurioje įsisteigęs eksportuotojas, institucijos reikalavimo, pranešti prieš pirmą kartą pasinaudodamas šiuo bendruoju eksporto leidimu . Valstybės narės praneša Komisijai, kokį pranešimo apie šį bendrąjį eksporto leidimą mechanizmą jos pasirinko. Komisija jai pateiktą informaciją skelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.
Valstybės narės apibrėžia ataskaitų teikimo reikalavimus, pridedamus prie to leidimo, taip pat papildomą informaciją apie pagal tą leidimą eksportuojamas prekes, kurios gali reikalauti valstybė narė, iš kurios eksportuojama.
Valstybė narė gali reikalauti, kad toje valstybėje narėje įsisteigę eksportuotojai, prieš pirmą kartą pasinaudodami tuo leidimu, užsiregistruotų. Registracija yra automatinė ir kompetentingos institucijos ją patvirtina eksportuotojui nedelsdamos arba bet kuriuo atveju per dešimt darbo dienų nuo prašymo užregistruoti gavimo dienos.
Kai taikoma, antrame ir trečiame papunkčiuose nustatyti reikalavimai yra grindžiami nacionalinių bendrųjų eksporto leidimų, kuriuos suteikia tos valstybės narės, kurios numato tokius leidimus, naudojimo reikalavimais.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IIg priedo 2 dalis. Paskirties šalys
Argentiną, Bangladešą, Belizą, Beniną, Boliviją, Braziliją, Kamerūną, Čilę, Kuko Salas, Kosta Riką, Dominiką, Ekvadorą, Salvadorą, Fidžį, Gruziją, Gvatemalą, Gajaną, Indiją, Lesotą, Maldyvus, Mauricijų, Meksiką, Namibiją, Nikaragvą, Omaną, Panamą, Paragvajų, Rusiją, Sent Lusiją, Seišelius, Peru, Šri Lanką, Pietų Afriką, Svazilandą, Turkiją, Urugvajų, Ukrainą, Pietų Korėją .
Argentiną
Kroatiją
Islandiją
Pietų Korėją
Turkiją
Ukrainą.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IIg priedo 3 dalies 1 pastraipos 2 punktas
2) eksportuotojui yra žinoma, kad atitinkami objektai, visi arba iš dalies, yra skiriami naudoti bet kuriuo 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytu būdu.
2) atitinkami objektai, visi arba iš dalies, yra skiriami naudoti bet kuriuo 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytu būdu.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IIg priedo 3 dalies 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)
2a) kai eksportuotojui yra žinoma, kad objektai bus reeksportuoti į paskirties šalį, neįtrauktą į šio leidimo 2 dalies sąrašą arba leidimo CGEA Nr. EU 001 2 dalies sąrašą, arba į valstybes nares.
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 428/2009
IIg priedo 3 dalies 4 pastraipa 1 punktas
1) pranešti kompetentingoms valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, institucijoms (kaip apibrėžta 6 straipsnio 6 dalyje), kad pasinaudojo leidimu pirmą kartą, ne vėliau kaip per 30 dienų po pirmojo eksporto datos;
1) pranešti kompetentingoms valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, institucijoms (kaip apibrėžta 6 straipsnio 6 dalyje), kad pasinaudojo šiuo leidimu pirmą kartą, ne vėliau kaip per 30 po pirmojo eksporto datos, arba, pasirinktinai, bei laikydamasis valstybės narės, kurioje įsisteigęs eksportuotojas, institucijos reikalavimo, pranešti prieš pirmą kartą pasinaudodamas šiuo bendruoju eksporto leidimu . Valstybės narės praneša Komisijai, kokį pranešimo apie šį bendrąjį eksporto leidimą mechanizmą jos pasirinko. Komisija jai pateiktą informaciją skelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.
Valstybės narės apibrėžia ataskaitų teikimo reikalavimus, pridedamus prie to leidimo, taip pat papildomą informaciją apie pagal tą leidimą eksportuojamas prekes, kurios gali reikalauti valstybė narė, iš kurios eksportuojama.
Valstybė narė gali reikalauti, kad toje valstybėje narėje įsisteigę eksportuotojai, prieš pirmą kartą pasinaudodami tuo leidimu, užsiregistruotų. Registracija yra automatinė ir kompetentingos institucijos ją patvirtina eksportuotojui nedelsdamos arba bet kuriuo atveju per dešimt darbo dienų nuo prašymo užregistruoti gavimo dienos.
Kai taikoma, antrame ir trečiame papunkčiuose nustatyti reikalavimai yra grindžiami nacionalinių bendrųjų eksporto leidimų, kuriuos suteikia tos valstybės narės, kurios numato tokius leidimus, naudojimo reikalavimais.

(1) Klausimas buvo tuomet grąžintas iš naujo nagrinėti komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A7–0028/2011).

Atnaujinta: 2012 m. rugpjūčio 20 d.Teisinis pranešimas