Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2166(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0106/2011

Esitatud tekstid :

A7-0106/2011

Arutelud :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Hääletused :

PV 10/05/2011 - 9.7
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0166

Vastuvõetud tekstid
PDF 94kWORD 50k
Teisipäev, 10. mai 2011 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
P7_TA(2011)0166A7-0106/2011
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 10. mai 2011. aasta otsus Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (C7-0226/2010 – 2010/2166(DEC))

Euroopa Parlament ,

–  võttes arvesse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2009. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet;

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega(1) ;

–  võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2011. aasta soovitust (05892/2011 – C7-0052/2011);

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 276 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319;

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(2) , eriti selle artiklit 185;

–  võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta(3) , eriti selle artiklit 12a;

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002(4) raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185, eriti selle artiklit 94;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa;

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A7-0106/2011),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse direktori tegevusele keskuse 2009. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 338, 14.12.2010, lk 130.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1.
(4) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.


2.Euroopa Parlamendi 10. mai 2011. aasta otsus Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2009. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (C7-0226/2010 – 2010/2166(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2009. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet;

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega(1) ;

–  võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2011. aasta soovitust (05892/2011 – C7-0052/2011);

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 276 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319;

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(2) , eriti selle artiklit 185;

–  võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta(3) , eriti selle artiklit 12a;

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002(4) raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185, eriti selle artiklit 94;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa;

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A7-0106/2011),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2009. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 338, 14.12.2010, lk 130.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1.
(4) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.


3.Euroopa Parlamendi 10. mai 2011. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (C7-0226/2010 – 2010/2166(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2009. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet;

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega(1) ;

–  võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2011. aasta soovitust (05892/2011 – C7-0052/2011);

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 276 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319;

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(2) , eriti selle artiklit 185;

–  võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta(3) , eriti selle artiklit 12a;

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002(4) raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185, eriti selle artiklit 94;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa;

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A7-0106/2011),

A.  arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

B.  arvestades, et Euroopa Parlament andis 5. mail 2010. aastal heakskiidu Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse direktori tegevusele keskuse 2008. eelarveaasta eelarve täitmisel(5) ning heakskiidu andmise otsusele lisatud resolutsioonis muu hulgas:

   juhtis tähelepanu asjaolule, et keskus on taas assigneeringuid üle kandnud (25% maksete assigneeringutest ehk 1 400 000 eurot);
   rõhutas, et niisugune olukord näitab puudusi põhitegevuseks ettenähtud liigendatud assigneeringute kavandamises ja järelevalves,

C.  arvestades, et keskuse 2009. aasta eelarve oli 18 530 000 eurot, mis on 1% suurem kui 2008. aasta eelarve,

Tulemused

1.  osutab kontrollikoja kinnitusele, mille kohaselt annab 18 500 000 euro suuruse eelarvega keskuse raamatupidamise aastaaruanne tõepärase pildi keskuse finantsolukorrast 31. detsembri 2009. aasta seisuga ning et keskuse tehingud ja rahavood sellel eelarveaastal on keskuse finantseeskirjadega kooskõlas;

2.  tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda tunnistas keskuse 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud seaduslikeks ja korrektseteks; kiidab heaks keskuse kavatsuse esitada 2011. aastaks oma kõige tähtsamate põhitegevuste kohta Gantti diagrammid; tuletab keskusele meelde, et nende diagrammide abil on võimalik kokkuvõtlikult esitada aeg, mida iga töötaja on projektile kulutanud, ning toetada tulemuste saavutamisele suunatud lähenemisviisi;

3.  avaldab keskusele tunnustust tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi kasutusele võtmise eest 2009. aastal 2009–2011 keskpikkade prioriteetide ja iga-aastase töökava hindamiseks ning tulemusnäitajate raamistiku loomise eest, et jälgida edenemist ja mõõta väljundit, tulemusi ja mõju; on seisukohal, et just tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi kasutusele võtmine aitab keskusel hallata ja hinnata oma tegevuse mõju, tulemuslikkust, tõhusust ja eesmärgipärasust; on lisaks sellele veendunud, et süsteemi võiks lisada tegevuspõhise eelarvestamise täiendavaid parandusi ja maksete assigneeringute rangemat jälgimist, et vältida ülekandmisi;

4.  palub, et keskus võrdleks selgelt kontrollikoja järgmisele aruandele lisatavas tabelis selle aasta tulemusi, mille eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitletakse, ja eelnenud aasta tulemusi, et eelarve täitmisele heakskiitu andev asutus saaks üht aastat teisega võrreldes paremini hinnata keskuse töö tulemuslikkust;

5.  on huvitatud keskuse tegevusest koostöös Norra ja Islandiga ning märgib, et on välja töötanud kava Norra ja Islandi osamaksete kohandamiseks enne 2013. aastat kasutada olevate liidu toetustega;

Inimressursid

6.  võtab teadmiseks, et keskus on teinud muudatusi oma värbamismenetlustes, võttes arvesse kontrollikoja 2009. aasta aruandes tehtud märkusi, milles soovitati keskusel veel rohkem läbipaistvust suurendada; on rahul keskuse algatusega koostada alates juunist 2010 kirjalike katsete ja töövestluste küsimused enne eelvalikut;

Assigneeringute ülekandmine

7.  juhib tähelepanu asjaolule, et keskus on assigneeringuid üle kandnud (31% haldusassigneeringutest – II jaotis) ja tühistanud maksete assigneeringuid (24% kõikidest tegevuskulude assigneeringutest); palub seetõttu keskusel jätkata kavandamise ja järelevalve parandamist ning järjekindlamalt järgida aastasuse põhimõtet;

Eelarve haldamine

8.  palub keskusel tõhusamalt kohaldada eelarve sihtotstarbelisuse ja läbipaistvuse põhimõtteid; kinnitab, et juunis 2010 informeeris keskus haldusnõukogu kõikidest 2009. ja 2010. aasta ümberpaigutustest ja on sellest ajast alates haldusnõukogu pidevalt teavitanud ümberpaigutustest ja selgitanud 10% reeglit oma finantseeskirjade uutes rakenduseeskirjades, mille haldusnõukogu kiitis heaks detsembris 2010;

Siseaudit

9.  kinnitab, et keskus on saatnud eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile raamfinantsmääruse artikli 72 lõikes 5 ette nähtud direktori koostatud aruande, mis sisaldab kokkuvõtet siseauditi talituse esitatud soovitustest; kutsub sellele vaatamata keskuse direktorit üles esitama konkreetset teavet siseauditi talituse 31. detsembril 2008 esitatud 15 soovituse ja 31. detsembril 2009 esitatud 14 uue soovituse sisu kohta;

10.  tunneb heameelt selle üle, et keskus võttis 2009. aastal kasutusele veebipõhise hankeinstrumendi, mille eesmärk on parandada iga-aastase hankekava kavandamist ja järelevalvet;

11.  märgib, et keskus sai 2009. aastal lõplikult valmis kulukohustuste vabastamise ajakohastatud menetluse, mille eesmärk on veelgi parandada varade inventarinimestiku läbipaistvust; märgib lisaks sellele, et keskus alustas samal aastal põhiliste kontrollimenetluste dokumenteerimist; kutsub seepärast keskust üles teavitama eelarve täitmisele heakskiitu andvat asutust eelnevaga seoses võetud meetmetest;

12.  väljendab heameelt asjaolu üle, et keskus oli esimene amet, kes 2009. aastal vabatahtlikult nõustus eetiliste põhimõtete prooviauditiga;

o
o   o

13.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 10. mai 2011. aasta resolutsioonile(6) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 338, 14.12.2010, lk 130.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1.
(4) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(5) ELT L 252, 25.9.2010, lk 124.
(6) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0163.

Viimane päevakajastamine: 3. oktoober 2012Õigusalane teave