Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2179(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0107/2011

Внесени текстове :

A7-0107/2011

Разисквания :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Гласувания :

PV 10/05/2011 - 9.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0169

Приети текстове
PDF 117kWORD 66k
вторник, 10 май 2011 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
P7_TA(2011)0169A7-0107/2011
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 10 май 2011 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2009 година (C7-0239/2010 – 2010/2179(DEC))

Европейският парламент ,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2009 г.,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателните годишни отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2009 г., придружен от отговорите на Центъра(1) ,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 15 февруари 2011 г. (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2) , и по-специално член 185 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията(3) , и по-специално член 23 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002(4) на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, и по-специално член 94 от него,

–  като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0107/2011),

1.  Освобождава от отговорност директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2009 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 338, 14.12.2010 г., стр. 124.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.


2.Решение на Европейския парламент от 10 май 2011 г. относно приключването на сметките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2009 година (C7-0239/2010 – 2010/2179(DEC))

Европейският парламент ,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2009 г.,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателните годишни отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2009 г., придружен от отговорите на Центъра(1) ,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 15 февруари 2011 г. (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2) , и по-специално член 185 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията(3) , и по-специално член 23 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002(4) на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, и по-специално член 94 от него,

–  като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0107/2011),

1.  Одобрява приключването на сметките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2009 г.;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 338, 14.12.2010 г., стр. 124.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.


3.Резолюция на Европейския парламент от 10 май 2011 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център, за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2009 година (C7-0239/2010 – 2010/2179(DEC))

Европейският парламент ,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2009 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателните годишни отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2009 г., придружен от отговорите на Центъра(1) ,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 15 февруари 2011 г. (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2) , и по-специално член 185 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията(3) , и по-специално член 23 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002(4) на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, и по-специално член 94 от него,

–  като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0107/2011),

А.  като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2009 година са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Б.  като има предвид, че на 5 май 2010 г. Парламентът освободи директора на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2008 година и че в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото:

   отбеляза констатацията на Сметната палата, че около 16 200 000 EUR (съответстващи на 40 % от общия бюджет на Центъра) е трябвало да бъдат пренесени,
   изрази безпокойство предвид факта, че към 31 декември 2008 г.(5) все още не е било сключено споразумение за седалище между Центъра и шведското правителство,
   посочи, че при планирането на процедурите по наемане на служители все още се наблюдават слабости,
   изрази съжаление предвид факта, че Центърът все още не е изпълнил изцяло задължението си да изпрати на органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета отчет, изготвен от директора на Центъра, който да обобщава броя на извършените от вътрешния одитор одити съгласно член 72, параграф 5 от рамковия Финансов регламент,

В.  като има предвид, че бюджетът за Центъра за 2009 година възлиза на 51 000 000 EUR и е увеличен с 25,3 % в сравнение с финансовата 2008 година,

1.  Отбелязва, че бюджетът на Центъра е нараснал от 17 100 000 EUR през 2006 г. на 51 000 000 EUR през 2009 г.;

2.  Отбелязва, че през 2009 г. на Центъра са предоставени средства в размер на 51 000 000 EUR, от които 48 100 000 EUR са субсидии от бюджета на Съюза;

3.  Подчертава, че усвояването на бюджетните кредити за плащания се е подобрило леко до 91 %, което представлява неизползвани кредити в размер на 4 800 000 EUR; отбелязва обаче, че това непълно усвояване е свързано с факта, че Центърът е ограничил своите искания за бюджетни кредити за плащания, за да намали размера на паричните средства по своята банкова сметка в края на годината, както изискаха Сметната палата и Комисията;

Резултати от дейността

4.  Още веднъж призовава Центъра да представи под формата на таблица, приложена към следващия доклад на Сметната палата, съпоставка между операциите, извършени през разглежданата година за освобождаване от отговорност, и операциите, извършени в рамките на предходната финансова година, с цел да се даде възможност на органа по освобождаване от отговорност да направи по-добра оценка на резултатите от дейността на Центъра през две последователни години;

5.  Все пак счита, че Центърът е важна институция, която може да укрепи и развие европейските системи за наблюдение на заболяванията, както и да оцени и представи информация относно съществуващите и възникващите заплахи за човешкото здраве, причинени от инфекциозни заболявания;

6.  Посочва съществения принос на Центъра за мерките за борба срещу пандемията H1N1 през 2009 г., например чрез издаването на предварителни насоки, озаглавени „Използване на някои ваксини против грип в рамките на пандемията H1N1 2009 г.“ („Use of specific pandemic influenza vaccines during the H1N1 2009 pandemic“);

7.  Счита, че правомощията на Центъра трябва да бъдат увеличени, за да може Съюзът да притежава независим капацитет за оценка на тежестта на риска от инфекция, ако се появи пандемия, и координацията между държавите-членки да може да бъде подобрена;

8.  Отбелязва разработените от Центъра през 2009 г. значителен брой продукти и услуги в областта на епидемиологията, наблюдението, профилактиката и контрола на заразните болести, както и многообразието от публикуваните научни доклади;

9.  Изисква от Сметната палата да предприеме одити на изпълнението на Центъра;

Пренос на бюджетни кредити

10.  Изразява безпокойство, че още през 2006 г. Сметната палата докладва за висок процент преноси, който има отрицателно въздействие върху изпълнението на бюджета и не е в съответствие с принципа на ежегодност; отбелязва по-конкретно, че бюджетните кредити, пренесени от 2008 г., които възлизат на 2 200 000 EUR, е трябвало да бъдат освободени и че през 2009 г. пренесените бюджетни кредити са представлявали 42 % от дял II (административни разходи) и 63 % от дял ІІІ (оперативни разходи); следователно призовава Центъра да информира органа по освобождаване от отговорност за мерките, предприети за отстраняване на този недостатък;

Седалище на Центъра

11.  Приветства факта, че в крайна сметка беше прието споразумение относно седалището, подписано на 30 юни 2010 г. от управителния съвет на Центъра и шведския министър на общественото здраве и грижата за възрастните, както и придружаващата промяна в законодателството, която даде възможност за включване на служителите на Центъра и техните семейства в шведския регистър на населението;

Вътрешен одит

12.  Изразява безпокойство предвид факта, че Центърът все още не е изпълнил изцяло задължението си да изпрати на органа по освобождаване от отговорност доклад, изготвен от неговия директор, обобщаващ съдържанието на препоръката на службата за вътрешен одит съгласно член 72, параграф 5 от рамковия Финансов регламент; изразява безпокойство по-конкретно от това, че във връзка с проследяването на предишни препоръки Центърът е получил една „много важна“ препоръка и седем други „важни“ препоръки от службата за вътрешен одит, но не е представил информация относно тяхното съдържание; следователно настоятелно призовава директора на Центъра да представи тази информация;

13.  Признава, че през 2009 г. службата за вътрешен одит също така е извършила одит на финансовото управление, който имаше за обща цел да получи достатъчна увереност относно целесъобразността на вътрешния контрол на процедурите за финансово управление, планиране на възлагането на обществени поръчки, изпълнение на бюджета, управленска отчетност и наблюдение и контрол; подчертава, че препоръките на службата за вътрешен одит се отнасят до необходимостта от актуализиране и подобряване на финансовите процедури за поети задължения и плащания, с цел да определят и отчитат по-точно извършения контрол;

o
o   o

14.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, се позовава на своята резолюция от 10 май 2011 г.(6) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 338 14.12.2010 г., стр. 124.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) ОВ L 252, 25.9.2010 г., стр. 141.
(6) Приети текстове, P7_TA(2011)0163.

Последно осъвременяване: 3 октомври 2012 г.Правна информация