Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2178(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0146/2011

Pateikti tekstai :

A7-0146/2011

Debatai :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Balsavimas :

PV 10/05/2011 - 9.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0172

Priimti tekstai
PDF 109kWORD 64k
Antradienis, 2011 m. gegužės 10 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba
P7_TA(2011)0172A7-0146/2011
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2011 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (C7-0238/2010 – 2010/2178(DEC))

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos 2009 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos maisto saugos tarnybos 2009 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Tarnybos atsakymais(1) ,

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2011 m. vasario 15 d. rekomendaciją (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2) , ypač į jo 185 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą(3) , ypač į jo 44 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002(4) dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0146/2011),

1.  patvirtina Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui, kad Tarnybos 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 338, 2010 12 14, p. 108.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 31, 2002 2 1, p. 1.
(4) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


2. 2011 m.gegužės 10 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymo (C7-0238/2010 – 2010/2178(DEC))

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos 2009 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos maisto saugos tarnybos 2009 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Tarnybos atsakymais(1) ,

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2011 m. vasario 15 d. rekomendaciją (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2) , ypač į jo 185 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą(3) , ypač į jo 44 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002(4) dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0146/2011),

1.  pritaria Europos maisto saugos tarnybos 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 338, 2010 12 14, p. 108.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 31, 2002 2 1, p. 1.
(4) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


3. 2011 m.gegužės 10 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos maisto saugos tarnybos 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (C7-0238/2010 – 2010/2178(DEC))

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos 2009 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos maisto saugos tarnybos 2009 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Tarnybos atsakymais(1) ,

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2011 m. vasario 15 d. rekomendaciją (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2) , ypač į jo 185 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą(3) , ypač į jo 44 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002(4) dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0146/2011),

A.  kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos,

B.  kadangi 2010 m. gegužės 5 d. Parlamentas patvirtino Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui, kad Tarnybos 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas(5) , ir savo prie biudžeto įvykdymo patvirtinimo pridėtoje rezoliucijoje, inter alia :

   pažymėjo, kad jau trečius metus iš eilės Audito Rūmai nustatė, kad asignavimai buvo perkelti į kitus metus (23 proc. 2008 m. biudžeto buvo perkelta į 2009 m., 16 proc. 2007 m. biudžeto – į 2008 m. ir 20 proc. 2006 m. biudžeto – į 2007 m.),
   atkreipė dėmesį į tai, kad buvo įgyvendintos 20 iš 25 Vidaus audito tarnybos (VAT) ir Vidaus audito struktūros (VAS) rekomendacijų (80 proc.),
   atkreipė dėmesį į tai, kad 2008 m. spalio mėn. buvo pradėta antroji darbuotojų apklausa siekiant įvertinti darbo sąlygas Tarnyboje,

C.  kadangi Tarnybos 2009 finansinių metų biudžetas buvo 71 400 000 EUR, t. y. 7,5 proc. didesnis nei 2008 finansiniais metais;

Veikla

1.  pažymi, kad Tarnybos 2009 m. biudžetas sudarė 71 400 000 EUR, palyginti su ankstesnių metų 66 400 000 EUR biudžetu;

2.  pabrėžia, kad 2009 m. biudžeto sudarymo procedūros metu biudžeto valdymo institucija nustatė bendrą 4 546 000 EUR Tarnybos biudžeto rezervą; džiaugiasi tuo, kad 2 000 000 EUR iš į minėtą rezervą įrašytos sumos leista panaudoti 2009 m. lapkričio mėnesį, kad būtų įgyvendinti Tarnybos IT plėtros ir infrastruktūros projektai, nes Tarnyba pateikė atitinkamam komitetui darbuotojų nuomonės tyrimo, kuris buvo leidimo panaudoti rezervo lėšas sąlyga, rezultatus;

3.  be to, atkreipia dėmesį į tai, kad kita rezervo lėšų dalis buvo skirta tai pačiai politikos sričiai siekiant prisidėti prie veiksmingos reakcijos į H1N1 pandemiją priemonių; žino, kad Tarnyba neprašė šių lėšų įdarbinimo procedūroms, nes šios procedūros buvo atidėtos iki 2010 m.;

4.  džiaugiasi, kad Tarnyba lentelėje, pridėtoje prie Audito Rūmų 2009 m. ataskaitos, pateikė operacijų, atliktų 2009 m. ir 2008 m., palyginimą, kad biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija galėtų veiksmingiau įvertinti Tarnybos veiklą skirtingais metais; džiaugiasi tuo, kad išaugo Tarnybos teminių leidinių skaičius ir politikos apžvalgos apimtis;

5.  pastebi, kad Tarnyba nustatė diferencijuotus asignavimus, skirtus 2009 m. dotacijoms mokslui ir mokslinio bendradarbiavimo projektams, taigi reikėjo panaikinti 6 000 000 EUR mokėjimų asignavimų; rekomenduoja Tarnybai stiprinti biudžeto procesų, susijusių su diferencijuotais asignavimais, planavimą ir stebėseną;

6.  pabrėžia, kad Tarnyba privalo užtikrinti, jog jos konsultacijos būtų geros kokybės ir nepriklausomos siekiant užtikrinti atitiktį Sąjungos saugos standartams, taip pat užtikrinti aukštą mokslinių tyrimų lygį ir nepriklausomumą sprendžiant visas problemas, kurios daro tiesioginį ar netiesioginį poveikį maistui ir maisto saugai bei augalų apsaugai; rekomenduoja, ypač skaidrumo tikslais, priemones, kurios padėtų toliau skatinti taikyti Tarnybos darbuotojų ir Tarnyboje dirbančių ekspertų interesų deklaravimo vidaus taisykles ir stebėti, kaip jų laikomasi;

7.  ragina Audito Rūmus atlikti Tarnybos veiklos auditą;

Biudžeto ir finansų valdymas

8.  ragina Tarnybą stiprinti biudžeto procesus, susijusius su diferencijuotais asignavimais, ir jų daugiamečio įgyvendinimo planavimą bei stebėseną; pažymi, kad Audito Rūmai nustatė, kad reikėjo panaikinti 6 000 000 EUR (75 proc.) diferencijuotų asignavimų, skirtų dotacijoms mokslui ir mokslinio bendradarbiavimo projektams, iš kurių 3 100 000 EUR buvo lėšos, kurios buvo paskirtos viršijant Tarnybos nurodytus poreikius; nepaisydamas to, džiaugiasi Tarnybos ketinimu imtis priemonių remiantis savo patirtimi, įgyta 2009 m., t. y. pirmaisiais metais, kuriais pradėta įgyvendinti mokslinio bendradarbiavimo projektams skirtų diferencijuotų asignavimų koncepcija;

9.  be to, ragina Tarnybą pagerinti savo biudžeto valdymą, kad būtų sumažintos didelės perkėlimų sumos; iš esmės pabrėžia, kad jau ketvirtus metus iš eilės Audito Rūmai nustatė, kad asignavimai buvo perkelti į kitus metus (13 proc. 2009 m. biudžeto buvo perkelta į 2010 m., 23 proc. 2008 m. biudžeto – į 2009 m., 16 proc. 2007 m. biudžeto – į 2008 m. ir 20 proc. 2006 m. biudžeto – į 2007 m.); ypač pažymi, kad iš šios padėties matyti, kad esama Tarnybos sutarčių valdymo ir ataskaitų bei išlaidų ataskaitų teikimo stebėsenos trūkumų;

10.  apgailestauja, kad trečius metus iš eilės Audito Rūmai nurodė, kad reikėjo panaikinti iš ankstesnių metų perkeltus einamajai veiklai skirtus asignavimus (19 proc. iš 2008 m. perkeltų einamajai veiklai skirtų asignavimų, 37 proc. iš 2007 m. perkeltų einamajai veiklai skirtų asignavimų ir 26 proc. iš 2006 m. perkeltų einamajai veiklai skirtų asignavimų); primygtinai ragina Tarnybą pakeisti šią padėtį ir informuoti Audito Rūmus apie priemones, kurių buvo imtasi;

11.  be to, pažymi, kad Audito Rūmai pranešė apie 2009 m. darbo programos įgyvendinimo sunkumus; atitinkamai ragina Tarnybą imtis reikalingų priemonių, kad šie trūkumai būtų pašalinti;

Vidaus auditas

12.  pripažįsta, kad Tarnyba perdavė už biudžeto įvykdymo patvirtinimą atsakingai institucijai Tarnybos vykdomojo direktoriaus parengtą ataskaitą, kurioje apibendrintai pateikiamas VAT rekomendacijos turinys, kaip nurodyta Finansinio pagrindų reglamento 72 straipsnio 5 dalyje; nepaisant to, yra ypač susirūpinęs, kad iš 48 rekomendacijų viena laikoma visų svarbiausia, 27 – labai svarbiomis ir 20 – svarbiomis, tačiau biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai nebuvo pateikta jokios informacijos apie šių rekomendacijų turinį; atitinkamai ragina Tarnybos vykdom1j5 direktorių pateikti šią informaciją;

13.  patvirtina iš Tarnybos gautą informaciją, kad per paskutinį 2009 m. ketvirtį VAT atliko išsamų audito rizikos vertinimą, kad nustatytų audito prioritetus bei parengtų kitų trejų metų VAT audito planą, 2009 m. interesų deklaracijų auditą ir įdarbinimo auditą;

14.  mano, kad 2006 m. Tarnybos sukurtas audito komitetas atlieka svarbų vaidmenį padėdamas valdančiajai tarybai ir užtikrindamas, kad VAT ir VAS darbas būtų tinkamai atliktas ir į jį deramai atsižvelgtų valdančioji taryba ir vykdamasis direktorius; taigi mano, kad šios Tarnybos audito komitetas galėtų būti pavyzdys kitoms agentūroms;

15.  pakartoja savo raginimą Tarnybai interesų konflikto atveju imtis tinkamų priemonių; ragina Tarnybą inicijuoti apklausą apie galimus žymiausių mokslininkų, valdybos ir komisijos narių interesų konfliktus taip, kad būtų įmanoma laiku nustatyti galimus interesų deklaravimo praleidimus ir imtis veiksmų;

o
o   o

16.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2011 m. gegužės 10 d. rezoliucijoje(6) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 338, 2010 12 14, p. 108.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 31, 2002 2 1, p. 1.
(4) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(5) OL L 252, 2010 9 25, p. 155.
(6) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0163.

Atnaujinta: 2012 m. spalio 5 d.Teisinis pranešimas