Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2169(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0120/2011

Внесени текстове :

A7-0120/2011

Разисквания :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Гласувания :

PV 10/05/2011 - 9.14
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0173

Приети текстове
PDF 111kWORD 71k
вторник, 10 май 2011 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании
P7_TA(2011)0173A7-0120/2011
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 10 май 2011 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2009 година (C7-0229/2010 – 2010/2169(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2009 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателните годишни отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2009 г., придружен от отговорите на Центъра(1) ,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 15 февруари 2011 г. (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2) , и по-специално член 185 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (преработен)(3) , и по-специално член 15 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002(4) на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, и по-специално член 94 от него,

–  като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0120/2011),

1.  Освобождава от отговорност директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2009 г.;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 338, 14.12.2010 г., стр. 162.
(2) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 1.
(4) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.


2.Решение на Европейския парламент от 10 май 2011 г. относно приключването на сметките на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2009 година (C7-0229/2010 – 2010/2169(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2009 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателните годишни отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2009 г., придружен от отговорите на Центъра(1) ,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 15 февруари 2011 г. (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2) , и по-специално член 185 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (преработен)(3) , и по-специално член 15 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002(4) на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, и по-специално член 94 от него,

–  като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0120/2011),

1.  Одобрява приключването на сметките на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2009 г.;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 338, 14.12.2010 г., стр. 162.
(2) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 1.
(4) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.


3.Резолюция на Европейския парламент от 10 май 2011 г. съдържащa забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2009 година (C7-0229/2010 – 2010/2169(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2009 г.,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателните годишни отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2009 г., придружен от отговорите на Центъра(1) ,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 15 февруари 2011 г. (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2) , и по-специално член 185 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (преработен)(3) , и по-специално член 15 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002(4) на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, и по-специално член 94 от него,

–  като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0120/2011),

A.  като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2009 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Б.  като има предвид, че на 5 май 2010 г. Парламентът освободи директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2008 година(5) и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото:

   подчерта, че е важно Центърът да определя в рамките на своето планиране конкретни, измерими, постижими, реалистични и срочни цели (SMART) и уместни, приемливи, достоверни, прости и устойчиви показатели (RACER) с цел оценка на своите резултати;
   отбеляза, че през 2008 г. в Центъра са осчетоводени приходи от лихви в размер на 107 591,31 EUR;
   приветства тясното сътрудничество на Центъра с Европейската агенция за морска безопасност (EMSA), чието седалище също е в Лисабон, с оглед споделяне на сгради и съвместно използване на инфраструктури и услуги; отбеляза, че преместването на Центъра в собствена сграда беше насрочено за третото тримесечие на 2009 г.;

В.  като има предвид, че бюджетът на Центъра за 2009 г. възлизаше на 14 720 000 EUR, което е с 2,25% по-малко от финансовата 2008 година,

1.  Отбелязва със задоволство, че Сметната палата успя да получи разумни гаранции за надеждността във всички материални аспекти на годишните отчети на Центъра за финансовата 2009 година и че като цяло свързаните с годишните отчети операции са законосъобразни и редовни;

Изпълнение

2.  Приветства инициативата на Центъра за управление на компютърна мрежа за събиране и обмен на информация, наречена „Европейска информационна мрежа за наркотици и наркомании“; отбелязва, че тази мрежа свързва националните информационни мрежи за наркотици, специализираните центрове в държавите-членки и информационните системи на международни организации, които си сътрудничат с Центъра;

3.  Отбелязва, че Центърът е назначил допълнително един служител на пълно работно време с цел подобряване на своята система за планиране и наблюдение, както и разработване на подходящи показатели;

4.  Призовава Центъра да разгледа възможността за въвеждане на диаграма на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност с цел бързо отчитане на времето, което всеки служител посвещава на даден проект и насърчаване на използването на подход, ориентиран към постигането на резултати;

5.  Приветства Центъра за това, че е представил под формата на таблица, приложена към доклада на Сметната палата за 2009 г., съпоставка между дейностите, извършени през 2009 и 2008 г., с цел да се даде възможност на органа по освобождаване от отговорност да направи по-добра оценка на резултатите от дейността на Центъра през две последователни години; отбелязва, че Центърът е увеличил броя на своите тематични документи и информационни справки за различните политики;

6.  Отбелязва, че освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра следва да продължава да се основава на работата му през годината;

Пренос на бюджетни кредити

7.  Призовава Центъра да изготви подходящи инструкции и процедури за анализ на потенциалните пренесени средства, за да се намали количеството на пренесените бюджетните кредити до минимума, нужен за покриване на дължимите суми по поетите за дадената година задължения; също така счита, че е важно Центърът да подобри планирането и мониторинга на дейностите с оглед намаляване на пренасянията на бюджетни кредити; всъщност отбелязва констатацията на Сметната палата, че Центърът е пренесъл 339 000 EUR от своите бюджетни кредити за 2009 г. от дял II ‐ Административни разходи (26 %), 250 000 EUR от които съответстват на поети задължения без каквито и да било плащания, основно предназначени за дейности, осъществявани през 2010 г.;

Управление на паричните средства

8.  Приветства факта, че Центърът завиши допълнително годишната прогноза за своите нужди от парични средства; отбелязва, че тази прогноза се актуализира постоянно и се предоставя като оправдателен документ на съответните служби на Комисията, за да се обоснове тримесечната заявка на Центъра за изплащане на следващия транш от неговата годишна субсидия, отпускана от Европейския съюз;

9.  Призовава за разясняване на приложимите правила относно вътрешните целеви приходи във връзка с въпросите, повдигнати след възстановяването на част от натрупания излишък от Центъра за преводи на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании; отбелязва отговора на Центъра, който посочва, че няколко агенции са изправени пред същия проблем; предлага в бъдеще да се приеме общ подход за решаване на този вид хоризонтален проблем;

Човешки ресурси

10.  Призовава Центъра да продължи да гарантира последователно прилагане на одобрената процедура за оценка на персонала чрез предоставяне на достатъчно информация и насоки за оценителите и оценяваните служители;

Вътрешен одит

11.  Приветства инициативата на Центъра да предостави на органа по освобождаване от отговорност годишния доклад за вътрешен одит на Центъра, изготвен от службата за вътрешен одит; счита това като знак за прозрачност и пример за най-добра практика, която трябва да бъде последвана от всички други агенции;

12.  Признава, че през 2009 г. службата за вътрешен одит извърши одит на управлението на безвъзмездните средства, с цел гарантиране на достатъчна сигурност за директора на Центъра по отношение на целесъобразността и ефективността на системата за вътрешен контрол, приложима за управлението на безвъзмездните средства в Центъра; в тази връзка отбелязва, че службата за вътрешен одит откри слабости във връзка с изпълнението от Центъра на настоящите насоки на Комисията относно споразуменията за безвъзмездна помощ при прилагането на споразумението за безвъзмездна помощ на Центъра и при отчитането на безвъзмездните средства; все пак приветства положителните резултати на Центъра и неговите постоянни усилия за въвеждане и поддържане на система за управление на качеството във връзка с процедурите по отпускане на безвъзмездни средства, с цел осигуряване на високо качество на финансираните дейности, както и на административното и финансовото изпълнение на безвъзмездните средства;

13.  Призовава Центъра да информира органа по освобождаване от отговорност за напредъка, постигнат във връзка с управлението на риска, и по-специално във връзка с неговия годишен анализ на риска;

14.  Признава, че 9 от 19-те препоръки на службата за вътрешен одит към 31 декември 2009 г. се считат за „много важни“ и се отнасят основно до: адаптирането на споразумението за безвъзмездна помощ на Центъра, контрола на качеството по отношение на новата сграда, предпазните мерки срещу евентуални щети от наводнения, плана за непрекъснатост на работата и инвестициите в оборудване; следователно настоятелно призовава Центъра да изпълни незабавно тези девет „много важни“ препоръки и да информира органа по освобождаване от отговорност за постигнатия напредък;

o
o   o

15.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, се позовава на своята резолюция от 10 май 2011 г.(6) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 338, 14.12.2010 г., стр. 162.
(2) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 1.
(4) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) OВ L 252, 25.09.2010 г., стр. 160.
(6) Приети текстове, P7_TA(2011)0163.

Последно осъвременяване: 3 октомври 2012 г.Правна информация