Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2169(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0120/2011

Teksty złożone :

A7-0120/2011

Debaty :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Głosowanie :

PV 10/05/2011 - 9.14
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0173

Teksty przyjęte
PDF 116kWORD 67k
Wtorek, 10 maja 2011 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2009: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
P7_TA(2011)0173A7-0120/2011
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2009 (C7-0229/2010 – 2010/2169(DEC))

Parlament Europejski ,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2009,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego na temat rocznych sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Centrum(1) ,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 15 lutego 2011 r. (05892/2011 – C7–0052/2011),

–  uwzględniając art. 276 Traktatu WE oraz art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2) , w szczególności jego art. 185,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1920/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (zmiana)(3) , a w szczególności jego art. 15,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002(4) z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002, a w szczególności jego art. 94,

–  uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7–0120/2011),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2009;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 338 z 14.12.2010, s. 162.
(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(3) Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 1.
(4) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.


2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2009 (C7-0229/2010 – 2010/2169(DEC))

Parlament Europejski ,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2009,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego na temat rocznych sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Centrum(1) ,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 15 lutego 2011 r. (05892/2011 – C7–0052/2011),

–  uwzględniając art. 276 Traktatu WE oraz art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2) , w szczególności jego art. 185,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1920/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (zmiana)(3) , a w szczególności jego art. 15,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002(4) z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002, w szczególności jego art. 94,

–  uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7–0120/2011),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2009;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 338 z 14.12.2010, s. 162.
(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(3) Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 1.
(4) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.


3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009 (C7-0229/2010 – 2010/2169(DEC))

Parlament Europejski ,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2009,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego na temat rocznych sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Centrum(1) ,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 15 lutego 2011 r. (05892/2011 – C7–0052/2011),

–  uwzględniając art. 276 Traktatu WE oraz art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2) , w szczególności jego art. 185,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1920/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (zmiana)(3) , a w szczególności jego art. 15,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002(4) z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002, w szczególności jego art. 94,

–  uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7–0120/2011),

A.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdania roczne za rok finansowy 2009 są wiarygodne, a transakcje leżące u ich podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe,

B.  mając na uwadze fakt, że w dniu 5 maja 2010 r. Parlament Europejski udzielił dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2008(5) , a także fakt, że w rezolucji załączonej do decyzji o absolutorium Parlament między innymi:

   podkreśla znaczenie, jakie dla Centrum ma wyznaczenie w ramach swego programowania celów SMART i wskaźników RACER, aby móc oceniać osiągnięte wyniki;
   przyjmuje do wiadomości, że w 2008 r. Centrum wykazało dochody z odsetek w wysokości 107 591,31 EUR;
   pochwalił Centrum za ścisłą współpracę z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa na Morzu, której siedziba również znajduje się w Lizbonie, a także za zajmowanie tych samych budynków i wspólnego korzystania z infrastruktury i usług oraz zauważył, że wprowadzenie się do siedziby jest planowane na pierwszy kwartał 2009 r.,

C.  mając na uwadze, że budżet Centrum na rok 2009 wynosił 14 720 000 EUR, co stanowi zmniejszenie się o 2,25% w stosunku do roku budżetowego 2008,

1.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał Obrachunkowy był w stanie uzyskać racjonalną pewność, że roczne sprawozdanie finansowe centrum za rok budżetowy 2009 jest we wszystkich istotnych aspektach wiarygodne i że wszystkie transakcje leżące u podstaw rozliczeń są zgodne z prawem i prawidłowe;

Wyniki

2.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Centrum dotyczącą prowadzenia skomputeryzowaną siecią służącą do gromadzenia i wymiany informacji, zwaną „Europejską siecią informacji o narkotykach i narkomanii”; zauważa, że sieć ta jest powiązana z krajowymi sieciami informacji o narkotykach, z wyspecjalizowanymi ośrodkami w państwach członkowskich oraz z systemami informacyjnymi organizacji międzynarodowych współpracujących z Centrum;

3.  zauważa, że Centrum powołało dodatkowego członka personelu w pełnym wymiarze czasu w celu usprawnienia systemu planowania i kontroli Centrum oraz opracowania odpowiednich wskaźników;

4.  zachęca Centrum do rozważenia wprowadzenia wykresu Gantta do programowania każdego ze swych działań operacyjnych, aby szybko określić czas, jaki każdy pracownik poświęcił danemu projektowi, oraz by wzmocnić ukierunkowanie na osiąganie wyników;

5.  pochwala Centrum za przedstawienie – w tabeli załączonej sprawozdania Trybunału Obrachunkowego za rok 2009 – zestawienia porównawczego działań przeprowadzonych w latach 2009 i 2008, aby umożliwić organowi udzielającemu absolutorium dokonanie skuteczniejszej oceny działalności Centrum na przestrzeni dwóch kolejnych lat; zauważa, że Centrum zwiększyło liczbę dokumentów tematycznych i publikacji informacyjnych dotyczących narkotyków;

6.  zwraca uwagę, że absolutorium z wykonania budżetu centrum powinno ponadto opierać się na wynikach osiąganych przezeń w ciągu całego roku.

Środki przeniesione

7.  apeluje do Centrum, aby wykonało odpowiednie instrukcje i wprowadziło procedury dotyczące analizy potencjalnego przenoszenia środków, aby zmniejszyć wielkość środków przenoszonych na następny rok do minimum niezbędnego do pokrycia kwot wymagalnych wobec zobowiązań w danym roku; uważa też, że Centrum powinno usprawnić programowanie i monitorowanie swych działań w celu zmniejszenia liczby przeniesień; zauważa, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził przesunięcie w kwocie 339 000 EUR na poczet środków na rok 2009 z tytułu II - Wydatki administracyjne (26%), z czego 250 000 EUR odpowiadało zobowiązaniom nieobjętym żadną płatnością i dotyczyło głównie działań związanych z 2010 r.;

Gospodarowanie środkami pieniężnymi

8.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Centrum dodatkowo poprawiło swą roczną prognozę dotyczącą potrzeb finansowych; zauważa, że prognoza ta jest stale aktualizowana i przedstawiana jako dodatkowy dokument właściwym służbom Komisji, aby uzasadnić kwartalne wnioski Centrum o wypłatę następnej raty rocznej dotacji przyznanej mu przez Unię;

9.  wzywa do wyjaśnienia przepisów mających zastosowanie do wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel w związku z wątpliwościami, jakie pojawiły się po przekazaniu Europejskiemu Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii części skumulowanej nadwyżki Centrum Tłumaczeń; odnotowuje odpowiedź Centrum, w której stwierdza ono, iż wiele agencji napotyka te same trudności; sugeruje, by w odniesieniu do tego rodzaju kwestii horyzontalnych przyjmowano w przyszłości wspólne podejście;

Zasoby ludzkie

10.  apeluje do Centrum o dalsze działania w celu zapewnienia spójnego wdrożenia zatwierdzonej procedury oceny pracowników poprzez odpowiednie informowanie i wytyczne dla oceniających i pracowników;

Audyt wewnętrzny

11.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Centrum dotyczącą przedstawiania organowi udzielającemu absolutorium rocznego sprawozdania z audytu wewnętrznego dotyczącego Centrum, przygotowanego przez Służbę Audytu Wewnętrznego (IAS); uważa to za dowód przejrzystości i najlepszych praktyk, których powinny przestrzegać wszystkie inne agencje;

12.  przyjmuje do wiadomości, że w roku 2009 r. IAS przeprowadziła kontrolę zarządzania dotacją, aby dyrektor Centrum miał pewność co do adekwatności i skuteczności wewnętrznego systemu kontroli w zakresie zarządzania dotacją w Centrum; zauważa w tym kontekście, że IAS stwierdziła nieprawidłowości w zakresie stosowania się Centrum do wytycznych Komisji dotyczących umów o dotację, w zakresie wdrożenia zawartej z Centrum umowy o dotację oraz sprawozdawczości dotyczącej dotacji; z zadowoleniem przyjmuje jednak pozytywne wyniki Centrum i jego stałe działanie na rzecz ustanowienia i utrzymania wysokiego poziomu zarządzania procedurami dotyczącymi dotacji, w celu zapewnienia wysokiej jakości finansowanych działań oraz administracyjnego i finansowego wykonania dotacji;

13.  zwraca się w związku z tym do Centrum o poinformowanie organu udzielającego absolutorium o postępach poczynionych w zakresie zarządzania ryzykiem oraz o prowadzonej przez Centrum corocznej analizie ryzyka;

14.  zauważa, że 9 z 19 zaleceń IAS udzielonych w dniu 31 grudnia 2009 r. uznano za „bardzo ważne” i dotyczą one przede wszystkim: dostosowania umowy Centrum o dotację, kontroli jakości nowej siedziby, zabezpieczeń na wypadek szkód spowodowanych powodzią, planu ciągłości dzielności oraz inwestycji w wyposażenie; wzywa zatem Centrum do niezwłocznego wdrożenia tych 9 „bardzo ważnych” zaleceń i powiadomienia organu udzielającego absolutorium o postępach poczynionych w tym zakresie;

o
o   o

15.  jeżeli chodzi o pozostałe uwagi towarzyszące decyzji o udzieleniu absolutorium, które mają charakter horyzontalny, odsyła do swojej rezolucji z dnia 10 maja 2011 r.(6) w sprawie wyników, gospodarowania środkami finansowymi i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 338 z 14.12.2010, s. 162.
(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(3) Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 1.
(4) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(5) Dz.U. L 252 z 25.9.2010, s. 160.
(6) Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0163.

Ostatnia aktualizacja: 3 października 2012Informacja prawna