Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2192(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0105/2011

Esitatud tekstid :

A7-0105/2011

Arutelud :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Hääletused :

PV 10/05/2011 - 9.16
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0175

Vastuvõetud tekstid
PDF 96kWORD 50k
Teisipäev, 10. mai 2011 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)
P7_TA(2011)0175A7-0105/2011
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 10. mai 2011. aasta otsus Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (C7-0252/2010 – 2010/2192(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2009. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet;

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1) ;

–  võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2011. aasta soovitust (05892/2011 – C7-0052/2011);

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 276 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319;

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(2) eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 460/2004, millega luuakse Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet(3) , eriti selle artiklit 17;

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002(4) raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185, eriti selle artiklit 94;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa;

–  võttes arvese eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0105/2011),

1.  annab heakskiidu Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti tegevdirektori tegevusele ameti 2009. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 338, 14.12.2010, lk 16.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 77, 13.3.2004, lk 1.
(4) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.


2.Euroopa Parlamendi 10. mai 2011. aasta otsus Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2009. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (C7-0252/2010 – 2010/2192(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2009. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet;

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1) ;

–  võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2011. aasta soovitust (05892/2011 – C7-0052/2011);

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 276 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319;

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(2) , eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 460/2004, millega luuakse Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet(3) , eriti selle artiklit 17;

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002(4) raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185, eriti selle artiklit 94;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa;

–  võttes arvese eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0105/2011),

1.  annab heakskiidu Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2009. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 338, 14.12.2010, lk 16.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 77, 13.3.2004, lk 1.
(4) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.


3.Euroopa Parlamendi 10. mai 2011. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (C7-0252/2010 – 2010/2192(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2009. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet;

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1) ;

–  võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2011. aasta soovitust (05892/2011 – C7-0052/2011);

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 276 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319;

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(2) , eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 460/2004, millega luuakse Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet(3) , eriti selle artiklit 17;

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002(4) raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185, eriti selle artiklit 94;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa;

–  võttes arvese eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0105/2011),

A.  arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

B.  arvestades, et Euroopa Parlament andis 5. mail 2010. aastal heakskiidu Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti tegevdirektori tegevusele ameti 2008. eelarveaasta eelarve täitmisel(5) ning heakskiidu andmise otsusele lisatud resolutsioonis muu hulgas:

   võttis teadmiseks, et kontrollikoda leidis hankemenetluses puudusi, eelkõige raamlepingu eelarvete alahindamise osas;
   palus komisjonil uurida võimalusi, millega tagada määruse (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 artikli 15 lõike 5 kohase vajadustepõhise sularahahalduse põhimõtte igakülgne täitmine, ning samuti seda, milliseid kontseptuaalseid muudatusi on vaja, et hoida ameti sularahareserv püsivalt võimalikult väiksena;
   avaldas ametile kiitust selle eest, et kõik kaheksa „väga tähtsaks” liigitatud siseauditi talituse soovitust on ellu viidud;

C.  arvestades, et ameti 2009. aasta eelarve oli 8 100 000 eurot, mis on 2008. aasta eelarvest 3,5% võrra väiksem,

Ülekantud assigneeringud

1.  tunneb muret asjaolu üle, et kontrollikoja aruande kohaselt kanti assigneeringuid järgmisse aastasse üle 19% ulatuses ameti kogueelarvest; märgib, et eelkõige kanti 2010. aastasse üle 41 % põhitegevuse assigneeringutest, peamiselt kahe suure projektiga seotud viivituste tõttu; väljendab muret asjaolu üle, et selline olukord annab tunnistust viivitustest ameti eelarve III jaotisest rahastatud tegevuse elluviimisel ning on vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega; kutsub seepärast ametit üles teavitama eelarve täitmisele heakskiitu andvat asutust ameti võetud meetmetest puuduse kõrvaldamiseks;

Hankemenetlus

2.  kutsub ametit üles tugevdama sisekontrolli lepingute ja hankemenetluste korrektse rakendamise tagamiseks; märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt nõuti ühel juhul teenuseid, mida lepingu järgi ei pakutud, ning kahel muul juhul tehti vigu (valede kvaliteedi-hinna paranduskoefitsientide kasutamine ja finantspakkumise vale väärtus) lepingute sõlmimise etapis;

3.  nõuab eelkõige tungivalt, et amet toimiks järgmiselt:

   parandaks läbipaistvust nii seoses eelarvestuse kui ka projektide eest vastutajaga;
   tugevdaks oma hankealaseid volitusi rahastamise üle otsustamise ja tööprogrammi tasandil;
   tagaks iga-aastases tegevusaruandes erandite tervikliku avalikustamise;
   tagaks eeskirjade võimaliku eiramise puhul piisavad järelmeetmed;
   töötaks välja järelkontrolli ja annaks selle kohta aru;
kutsub seepärast ametit üles teavitama eelarve täitmisele heakskiitu andvat asutust eelnevaga seoses tehtud edusammudest ja võetud meetmetest;

4.  ühtlasi ergutab ametit töötama välja ülevaatlikku tabelit, mis annaks igakülgse ülevaate ameti finantstegevusest ning asjaomaste finantsjuhtimises ja tegevuses osalejate vastutusest, ning seejärel seda korrapäraselt ajakohastama;

Eksimused ümberpaigutamistes

5.  kutsub ametit üles vältima ilma juhatuse eelneva nõusolekuta tehtud ümberpaigutamisi, mis on vastuolus eelarve sihtotstarbelisuse põhimõtetega; märgib asjaolu, et kontrollikoja aruande kohaselt tehti üks 24 000 euro suurune eelarvejagude vaheline ümberpaigutus juhatust sellest teavitamata ja juhatuse eelneva nõusolekuta;

Vastuvõtva liikmesriigi maksuametite tagasimaksed

6.  märgib pettumusega, et eelmisest aastast saadik ei ole tehtud edusamme 45 000 euro tagastamise osas, mis on ameti poolt vastuvõtva liikmesriigi maksuametile ettemakstud käibemaksu summa; nõuab seetõttu tungivalt, et amet teavitaks eelarve täitmisele heakskiitu andvat asutust, kui vastuvõttev liikmesriik on selle summa tagastanud;

Inimressursid

7.  märgib, et endiselt esineb puudusi personalivaliku menetlustes, mis ohustab kõnealuste menetluste läbipaistvust; tunnistab samas, et kontrollikoja aruande kohaselt ei olnud valimiskomisjon eelnevalt paika pannud ei kandidaatide lävendeid intervjuule pääsemiseks ega ka lävendeid reservnimekirja pääsemiseks; kutsub seepärast ametit üles olukorda lahendama ja teavitama eelarve täitmisele heakskiitu andvat asutust võetud meetmetest;

Sisekontrollisüsteemid

8.  väljendab rahulolu asjaoluga, et ametil on sisekontrolli koordinaator, kes teostab järelevalvet ameti sisekontrollisüsteemide rakendamise üle ja jälgib seda; tunnustab, et amet on edukalt rakendanud oma sisemenetluste eelkontrolle; kutsub ametit siiski üles võtma kutselise tarnija abiga kasutusele järelkontrollid;

9.  nõuab sellegipoolest tungivalt, et amet viiks läbi põhjaliku inventuuri ning tagaks raamatupidamisandmete korrektsuse; toonitab, kui oluline on see soovitus, ning kutsub ametit üles teavitama eelarve täitmisele heakskiitu andvat asutust selle puuduse kõrvaldamiseks võetud vahenditest; märgib sellega seoses, et kontrollikoja aruande kohaselt toimus põhivara inventarinimestiku haldamine tabelarvutuse põhjal, mis ei taganud andmete terviklikkust;

10.  tunnustab, et komisjoni siseauditi talitus viis 2008. aastal läbi personali juhtimise auditi ning 2007. aastal sisekontrollistandardite rakendamise järelauditi; toonitab, et amet teavitas eelarve täitmisele heakskiitu andvat asutust siseauditi talituse uuest soovitusest, mis järgnes 2009. aastal toimunud järelkontrollile ja milles nõutakse juhatuse poolt 10. oktoobril 2007 vastuvõetud sisekontrollistandardite läbivaatamist;

11.  võtab samuti teadmiseks ameti teavituse, et 2009. aastal viis siseauditi talitus läbi hangete auditi, et tugevdada selles osas ameti toimimist; märgib eelkõige, et siseauditi talituse 18 soovitusest võttis amet vastu 13 ja lükkas viis tagasi, paludes siseauditi talitusel tagasilükatud soovitused ühendada; märgib lisaks, et neist soovitustest peeti kaheksat „väga tähtsaks” ja kümmet „tähtsaks”;

o
o   o

12.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 10. mai 2011. aasta resolutsioonile(6) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 338, 14.12.2010, lk 16.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 77, 13.3.2004, lk 1.
(4) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(5) ELT L 252, 25.9.2010, lk 174.
(6) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0163.

Viimane päevakajastamine: 3. oktoober 2012Õigusalane teave