Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2171(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0104/2011

Predložena besedila :

A7-0104/2011

Razprave :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Glasovanja :

PV 10/05/2011 - 9.19
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0178

Sprejeta besedila
PDF 101kWORD 59k
Torek, 10. maj 2011 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica 2009: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
P7_TA(2011)0178A7-0104/2011
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 10. maja 2011 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2009 (C7-0231/2010 – 2010/2171(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2009,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2009, skupaj z odgovori agencije(1) ,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 15. februarja 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  ob upoštevanju člena 276 Pogodbe ES in člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2) , zlasti člena 185 Uredbe,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu(3) , zlasti člena 14 Uredbe,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002(4) z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002, zlasti člena 94 Uredbe,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0104/2011),

1.  podeli razrešnico direktorju Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2009;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 338, 14.12.2010, str. 46.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL L 216, 20.8.1994, str. 1.
(4) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.


2.Sklep Evropskega parlamenta z dne 10. maja 2011 o zaključku poslovnih knjig Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2009 (C7-0231/2010 – 2010/2171(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2009,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2009, skupaj z odgovori agencije(1) ,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 15. februarja 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  ob upoštevanju člena 276 Pogodbe ES in člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2) , zlasti člena 185 Uredbe,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu(3) , zlasti člena 14 Uredbe,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002(4) z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002, zlasti člena 94 Uredbe,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0104/2011),

1.  odobri zaključek poslovnih knjig Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2009;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 338, 14.12.2010, str. 46.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL L 216, 20.8.1994, str. 1.
(4) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.


3.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. maja 2011 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2009 (C7-0231/2010 – 2010/2171(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2009,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2009, skupaj z odgovori agencije(1) ,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 15. februarja 2011 (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  ob upoštevanju člena 276 Pogodbe ES in člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2) , zlasti člena 185 Uredbe,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu(3) , zlasti člena 14 Uredbe,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002(4) z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002, zlasti člena 94 Uredbe,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0104/2011),

A.  ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2009 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

B.  ker je Parlament 5. maja 2010 direktorju Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu podelil razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2008(5) in v svoji resoluciji, ki spremlja sklep o razrešnici, med drugim opozoril, da:

   je agencija v naslednje proračunsko leto prenesla 3 400 000 EUR (44 % vseh odobritev za poslovanje), od katerih je približno 1 000 000 EUR zadevalo obveznosti, ki so se v celoti nanašale na leto 2009,
   je Računsko sodišče ugotovilo nepravilnosti v zvezi z oddajo javnega naročila (uporaba okvirne pogodbe, ki je presegala njeno največjo dovoljeno vrednosti),

C.  ker je proračun agencije za leto 2009 znašal 15 100 000 EUR, kar je za 0,6 % več od proračuna za leto 2008,

Uspešnost

1.  ponovno poziva agencijo, naj v tabeli, ki bo priložena naslednjemu poročilu Računskega sodišča, prikaže v tem in prejšnjem proračunskem letu opravljene dejavnosti, za katere se podeli razrešnica, da bo lahko organ za podelitev razrešnice učinkoviteje ovrednotil uspešnost agencije od enega do drugega leta;

2.  pozdravlja pobudo agencije o uvedbi „predvidevanja“ o vplivu tehnoloških inovacij v „zelena delovna mesta“ na varnost in zdravje do leta 2020; ugotavlja tudi, da so bili zbrani podatki o varnosti in zdravju žensk pri delu;

Vodenje agencije

3.  ugotavlja, da stroški agencije znašajo 1,35 % proračuna, saj ima 84-članski upravni odbor in zaposluje 64 oseb (podatki za proračunsko leto 2008); opozarja, da je to odraz ustanovne Uredbe (ES) št. 2062/94, ki si z vključevanjem socialnih partnerjev v upravni odbor prizadeva doseči tristransko prisotnost; ugotavlja, da vsakdanje poslovanje agencije vodi 11-člansko predsedstvo, ki ga imenuje upravni odbor;

Prenos proračunskih sredstev

4.  je zaskrbljen, ker je Računsko sodišče tudi v letu 2009 poročalo o prenosu zneska 3 500 000 EUR (47 % prevzetih obveznosti) za operativne dejavnosti (Naslov III) v proračunsko leto 2010; poudarja, da ta položaj kaže na zamude pri izvajanju dejavnosti agencije in da je v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti; priznava, da je to deloma posledica večletnosti pomembnih projektov; kljub temu priznava, da je agencija v začetku leta 2010 vzpostavila mehanizem mesečnega poročanja za spremljanje izvajanja dejavnosti, predvidenih v letnem programu dela, in ustreznih proračunskih vidikov;

5.  poziva agencijo, naj zmanjša povečano stopnjo odpovedi in proračunski organ obvesti o sprejetih ukrepih; pozdravlja obljubo Agencije, da bo namenila posebno pozornost obveznostim, ki so še vedno odprte ob koncu leta, da bi stornirala zneske, ki niso potrebni za kritje poznejših finančnih in pravnih obveznosti;

Notranja revizija

6.  pozdravlja pobudo agencije, da organu za podelitev razrešnice zagotovi letno notranje revizijsko poročilo agencije, ki ga pripravi služba za notranjo revizijo; meni, da je to znak preglednosti in primer najboljše prakse, ki ji morajo slediti vse druge agencije;

7.  čestita agenciji za njeno precejšen napredek na tem področju; priznava, da so bila vsa „zelo pomembna“, priporočila, ki jih je služba za notranjo revizijo podala agenciji, ustrezno izvajana in zaključena, razen priporočila o potrditvi računovodskih sistemov, katerega pomembnost je bila zaradi delnega izvajanja zmanjšana na „pomembno“; zato poziva računovodjo agencije, naj opiše metodologijo za potrjevanje računovodskega sistema; podpira zamisel o razvoju sodelovanja v okviru obstoječih medagencijskih mrež računovodij, da bi prišli do skupnih zahtev in razvili skupno metodologijo za potrjevanje računovodskih sistemov v agencijah;

8.  spodbuja agencijo, naj pregleda kontrolne sezname za uskladitev značilnosti različnih finančnih transakcij in jih da na voljo vsem zaposlenim;

9.  poleg tega poziva agencijo, naj dokonča/posodobi svoje postopke dokumentiranja; zlasti poziva agencijo, naj oblikuje izčrpen seznam glavnih procesov, ki jih je treba primerjati z zahtevanimi postopki, in naj se ta seznam sistematično posodablja;

Vloga koordinatorja mreže agencij

10.  čestita agenciji, da je v postopku razrešnice za leto 2009 učinkovito opravljala delo koordinatorja mreže agencij;

o
o   o

11.  glede drugih pripomb horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, se sklicuje na svojo resolucijo z dne 10. maja 2011(6) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 338, 14.12.2010, str. 46.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL L 216, 20.8.1994, str. 1.
(4) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(5) UL L 252, 25.9.2010, str. 187.
(6) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0163.

Zadnja posodobitev: 3. oktober 2012Pravno obvestilo