Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2182(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0145/2011

Внесени текстове :

A7-0145/2011

Разисквания :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Гласувания :

PV 10/05/2011 - 9.23
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0182

Приети текстове
PDF 129kWORD 79k
вторник, 10 май 2011 г. - Страсбург Окончателна версия
Oсвобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз
P7_TA(2011)0182A7-0145/2011
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 10 май 2011 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX) за финансовата 2009 година (C7-0242/2010 – 2010/2182(DEC))

Европейският парламент ,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2009 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки за финансовата 2009 година, придружен от отговорите на Агенцията(1) ,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 15 февруари 2011 г. (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2) , и по-специално член 185 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз(3) , и по-специално член 30 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002(4) на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, и по-специално член 94 от него,

–  като взе предвид член 77 от и приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0145/2011),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2009 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 338, 14.12.2010 г., стр. 40.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.


2.Решение на Европейския парламент от 10 май 2011 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX) за финансовата 2009 година (C7-0242/2010 – 2010/2182(DEC))

Европейският парламент ,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2009 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки за финансовата 2009 година, придружен от отговорите на Агенцията(1) ,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 15 февруари 2011 г. (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2) , и по-специално член 185 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз(3) , и по-специално член 30 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002(4) на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, и по-специално член 94 от него,

–  като взе предвид член 77 от и приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0145/2011),

1.  Одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2009 година;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 338, 14.12.2010 г., стр. 40.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.


3.Резолюция на Европейския парламент от 10 май 2011 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2009 година (C7-0242/2010 – 2010/2182(DEC))

Европейският парламент ,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2009 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки за финансовата 2009 година, придружен от отговорите на Агенцията(1) ,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 15 февруари 2011 г. (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2) , и по-специално член 185 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз(3) , и по-специално член 30 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002(4) на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, и по-специално член 94 от него,

–  като взе предвид член 77 от и приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0145/2011),

А.  като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2009 година са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Б.  като има предвид, че на 5 май 2010 г. Парламентът освободи от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2008 година(5) и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, наред с другото:

   изрази загриженост, че Сметната палата устави редица слабости, които вече бяха изтъкнати в нейните годишни доклади за 2006 и 2007 г., и по-специално относно:
   i. високото равнище на пренесени и освободени бюджетни кредити (със съответно неусвоени 49 %, почти 69 % и 55 % от бюджетните кредити, разпределени за 2008, 2007 и 2006 г.),
   ii. факта, че са били поети правни задължения преди съответните бюджетни задължения,
   iii. факта, че според Сметната палата процедурите за набиране на персонал се отклоняват от правилата, и по-специално по отношение на прозрачността и недискриминационния характер на въпросните процедури;
   приканва Агенцията да подобри финансовото си управление, по-специално по отношение на увеличаването на бюджета й през финансовите 2007 и 2008 г.;

В.  като има предвид, че 2008 г. беше четвъртата цяла година, през която Агенцията извършва дейност,

Г.  като има предвид, че бюджетът на Агенцията за 2009 г. възлиза на 88 800 000 EUR, което е увеличение с почти 28 % спрямо предходната година,

1.  Отбелязва със задоволство, че Сметната палата успя да получи разумни гаранции за надеждността във всички съществени аспекти на годишните отчети на Агенцията за финансовата 2009 година и че като цяло свързаните с годишните отчети операции са законосъобразни и редовни;

Значително увеличение на бюджета

2.  Отбелязва, че бюджетът на Агенцията значително се увеличи през последните четири години; отбелязва, че за финансовата 2009 година бюджетът се увеличи над три пъти спрямо финансовата 2006 година (19 200 000 EUR);

Изпълнение

3.  Приветства факта, че през юни 2009 г., управителният съвет на Агенцията прие многогодишен план за периода 2010–2013 г. въпреки липсата на разпоредба в този смисъл в регламента за създаването му; подчертава значението на този многогодишен план, който ще даде на Агенцията възможност по-ефективно да планира дейността си и да извършва оценка на свързаните с нея рискове; при все това призовава Агенцията незабавно да установи връзка между своята работна програма и своите финансови прогнози;

4.  Отново призовава Агенцията да представи под формата на таблица, приложена към следващия доклад на Сметната палата, съпоставка между операциите, изпълнени през разглежданата година за освобождаване от отговорност, и операциите, изпълнени в рамките на предходната финансова година, с цел да се даде възможност на органа по освобождаване от отговорност да направи по-добра оценка на резултатите от дейността на Фондацията през две последователни години;

5.  Приветства инициативата на Агенцията за създаването през 2009 г. на т.нар. „система за управление на резултатите от изпълнението на Frontex“, за да се информира по-добре управителният съвет на Агенцията, като му се предоставят данни за въздействието на нейната дейност; отбелязва, че тази нова система е предназначена за насърчаване на отчетност, която да е ориентирана в по-голяма степен към резултатите и която да изпълнява показатели нагоре и надолу по веригата; при все това призовава Агенцията да предостави информация за въздействието на своята дейност и да информира за това органа по освобождаване от отговорност;

6.  Отбелязва, че освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията следва да продължава да се основава на работата на Агенцията през годината.

Сътрудничество с държавите-членки

7.  Призовава Агенцията да подобри своето финансово управление по отношение на възстановяването на разходите, направени от държавите-членки, като съвместно с тези държави-членки установи причините за проблема с оглед на съвместното прилагане на подходящите решения;

Пренесени и освободени бюджетни кредити

8.  Изразява загриженост, че Сметната палата установи преноси, които вече беше посочила в годишните си доклади за 2006, 2007 и 2008 г.; изразява по-специално съжаление предвид високото равнище на пренесени и освободени бюджетни кредити, считано от 2006 г.;

9.  Поради това настоятелно призовава Агенцията да повиши равнището на усвояване на бюджетните кредити чрез въвеждането на подходящи инструкции и процедури за анализ на потенциалните преноси с цел да се сведе до минимум обемът на пренесените бюджетни кредити; счита също така, че е важно за Агенцията да подобри планирането и мониторинга на дейностите;

10.  Изразява също така загриженост, че Агенцията е трябвало да освободи бюджетни кредити (13 900 000 EUR за 2009 г. и 13 000 000 EUR за 2008 г.);

11.  Отбелязва, че Сметната палата установи 28 бюджетни трансфера, дължащи се на факта, че процедурите за изготвяне на бюджета не са достатъчно строги; отбелязва също, че до края на 2009 г. шест от 39 бюджетни реда от дял II –Административни разходи не са били използвани и съответно 35 % от съответните бюджетни кредити са били освободени;

12.  Изтъква, че високият процент преноси и освобождаване на бюджетни кредити показва, че Агенцията не може да управлява голямо увеличение на своя бюджет; поставя си въпроса дали не е по-отговорно в бъдеще бюджетните органи да обмислят по-внимателно решенията за увеличаване на бюджета на Агенцията, като вземат предвид времето, което е необходимо за изпълнението на новите дейности; по тази причина призовава Агенцията да му предостави по-подробна информация относно осъществимостта на бъдещите задължения;

13.  Приветства въпреки това инициативата на Агенцията да продължи да развива своята система за планиране и мониторинг на изтичането на сроковете на договорите, предвидени при предоставянето на безвъзмездни средства; отбелязва също така, че от 2009 г. Агенцията е въвела оценка на риска и управление на риска по отношение на своята дейност;

Управление на отпуснатите безвъзмездни средства

14.  Отбелязва, че Сметната палата посочва за втора поредна година, че Агенцията е изплащала суми въз основа на подписани от нея едностранни решения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, въпреки че приложимите за Агенцията правила не предвиждат този тип инструмент; отбелязва, че през 2009 г. са изплатени над 28 000 000 EUR, а през 2008 г. сумата е възлизала на 17 000 000 EUR; приветства при все това инициативата на Агенцията, предприета в отговор на констатацията на Сметната палата, за подписване на рамково споразумение за партньорство с граничните органи на държавите членки;

15.  Призовава Агенцията да подобри управлението на безвъзмездните средства чрез:

   извършване на проверки на място на бенефициентите на безвъзмездна помощ,
   насърчаване на стандартни единици разходи по категория вместо изплащането на безвъзмездни средства въз основа на възстановяване на допустими разходи;
   ясно описание, оповестяване и контрол на отговорностите на заинтересованите страни,
   предоставяне на оперативен план, одобрен от всички заинтересовани страни;

Точност на оперативния бюджет

16.  Отбелязва със загриженост, че Сметната палата установи, че при осемте проверени дейности прогнозните разходи за предварително финансиране на граничните органи са били надценени с 27 %; отбелязва също така, че за приключените през 2009 г. дейности е било необходимо издаването на повече от 40 нареждания за събиране на вземания, за да бъдат възстановени неизползваните авансови плащания;

Човешки ресурси

17.  Приветства инициативата на Агенцията за предприемане на мерки за повишаване на обективността и прозрачността на процедурите за набиране на персонал, в съответствие с препоръките на Парламента; отбелязва всъщност, че Агенцията е приела правила за прилагане и вътрешни насоки за членовете на комисиите по подбор; поздравява по-специално Агенцията за приемането през ноември 2010 г. на политика за наемане на персонал, която включва следните конкретни действия: спазване на сроковете при номиниране на членовете на комисията по подбор, предварителна подготовка на въпросите за събеседванията и съдържанието на писмените изпити, анонимна оценка на писмените изпити, изготвяне на образци на отговори на въпросите за събеседванията и писмените изпити, изготвяне на протокол за всяко набиране на персонал, създаване на специализиран електронен инструмент, който ще бъде въведен през 2011 г. за улесняване на процеса по набирането и подбора на персонал;

Вътрешен одит

18.  Признава, че през 2009 г. службата за вътрешен одит извърши одит на управлението на безвъзмездните средства с цел оценка на следното: годишното планиране на безвъзмездните средства, използваните правни инструменти, усвояването на безвъзмездните средства и контрола и отчетността;

19.  Признава, че шест от 19-те препоръки на службата за вътрешен одит предвид последващите действия във връзка с предходни препоръки са били адекватно и ефективно изпълнени, десет са в процес на изпълнение, а три са завършени, но все още трябва да бъдат проверени от службата за вътрешен одит; призовава при все това директора на Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност за съдържанието на препоръките, които се считат за „много важни“ от службата за вътрешен одит и за действията, предприети в това отношение;

o
o   o

20.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, се позовава на своята резолюция от 10 май 2011 г.(6) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 338, 14.12.2010 г., стр. 40.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) ОВ L 252, 25.9.2010 г., стр. 211.
(6) Приети текстове, P7_TA(2011)0163.

Последно осъвременяване: 3 октомври 2012 г.Правна информация