Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2182(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0145/2011

Teksty złożone :

A7-0145/2011

Debaty :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Głosowanie :

PV 10/05/2011 - 9.23
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0182

Teksty przyjęte
PDF 129kWORD 75k
Wtorek, 10 maja 2011 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2009: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach (FRONTEX)
P7_TA(2011)0182A7-0145/2011
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) za rok budżetowy 2009 (C7-0242/2010 – 2010/2182(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami agencji(1) ,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 15 lutego 2011 r. (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  uwzględniając art. 276 Traktatu WE oraz art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2) , w szczególności jego art. 185,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej(3) , w szczególności jego art. 30,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002(4) z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002, w szczególności jego art. 94,

–  uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7–0145/2011),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu agencji za rok budżetowy 2009;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 338 z 14.12.2010, s. 40.
(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(3) Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 1.
(4) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.


2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) za rok budżetowy 2009 (C7-0242/2010 – 2010/2182(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami agencji(1) ,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 15 lutego 2011 r. (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  uwzględniając art. 276 Traktatu WE oraz art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2) , w szczególności jego art. 185,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej(3) , w szczególności jego art. 30,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002(4) z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002, w szczególności jego art. 94,

–  uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7–0145/2011),

1.  zatwierdza zamknięcie rozliczeń Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 338 z 14.12.2010, s. 40.
(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(3) Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 1.
(4) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.


3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji PE w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009 (C7-0242/2010 – 2010/2182(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami agencji(1) ,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 15 lutego 2011 r. (05892/2011 – C7-0052/2011),

–  uwzględniając art. 276 Traktatu WE oraz art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2) , w szczególności jego art. 185,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej(3) , w szczególności jego art. 30,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002(4) z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002, w szczególności jego art. 94,

–  uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7–0145/2011),

A.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe,

B.  mając na uwadze, że w dniu 5 maja 2010 r. Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu agencji za rok budżetowy 2008(5) , a także mając na uwadze, że w rezolucji załączonej do decyzji o absolutorium Parlament między innymi:

   z zaniepokojeniem zauważył, iż Trybunał Obrachunkowy stwierdził szereg nieprawidłowości, które zostały już wskazane w jego sprawozdaniach rocznych za lata 2006 oraz 2007 i które w szczególności dotyczyły:
   i. wysokiego poziomu środków przeniesionych i anulowanych (w roku budżetowym 2008 nie wydano 49% środków dostępnych na ten rok, w 2007 r. odsetek ten wyniósł około 69%, a w 2006 r. – 55%),
   ii. faktu, że zobowiązania prawne zaciągnięto przed odpowiadającymi im zobowiązaniami budżetowymi,
   iii. stwierdzonej przez Trybunał Obrachunkowy niezgodności procedur rekrutacyjnych z przepisami, w szczególności w zakresie przejrzystości i niedyskryminacyjnego charakteru tych procedur;
   zwrócił się do agencji, aby usprawniła zarządzanie finansami, szczególnie jeśli chodzi o zwiększenie jej budżetu na lata budżetowe 2007 i 2008,

C.  mając na uwadze, że rok 2008 był czwartym pełnym rokiem funkcjonowania agencji,

D.  mając na uwadze, że budżet agencji na rok 2009 wynosił 88 800 000 EUR, co stanowi wzrost o prawie 28% w porównaniu z rokiem poprzednim;

1.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż Trybunał Obrachunkowy był w stanie uzyskać racjonalną pewność, że roczne sprawozdanie finansowe agencji za rok budżetowy 2009 jest we wszystkich istotnych aspektach wiarygodne i że transakcje leżące u podstaw rozliczeń są, jako całość, zgodne z prawem i prawidłowe;

Znaczne zwiększenie budżetu

2.  stwierdza, że w ostatnich czterech latach budżet agencji znacznie wzrósł; odnotowuje, że w roku budżetowym 2009 budżet ten wzrósł ponad trzykrotnie w porównaniu z rokiem budżetowym 2006 (19 200 000 EUR);

Wyniki

3.  z zadowoleniem odnotowuje, że w czerwcu 2009 r. zarząd agencji przyjął wieloletni plan na lata 2010-2013, chociaż nie było to przewidziane w rozporządzeniu ustanawiającym Agencję; podkreśla znaczenie tego wieloletniego planu, który umożliwi agencji lepsze planowanie działalności i ocenę związanego z nią ryzyka; zwraca się jednak do agencji o niezwłoczne powiązanie programu prac z prognozami finansowymi;

4.  ponownie zwraca się do agencji o przedstawienie – w tabeli załączonej do przyszłego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego – porównania działalności prowadzonej podczas omawianego roku, którego dotyczy absolutorium, oraz przeprowadzonej w roku poprzednim, tak aby pozwolić organowi udzielającemu absolutorium na lepszą ocenę wyników Agencji na przestrzeni dwóch lat;

5.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę agencji dotyczącą uruchomienia w 2009 r. tzw. systemu zarządzania działalnością agencji („Frontex Performance Management System”), który służy lepszemu informowaniu zarządu agencji poprzez dostarczanie mu danych na temat skutków działań agencji; zauważa, że ten nowy system ma na celu promowanie sprawozdawczości, która jest bardziej „zorientowana na wyniki” i która stanowi uzupełnienie wskaźników dotyczących wkładu i wyników; wzywa jednak agencję do podania informacji o skutkach jej działalności i do powiadomienia o tym organu udzielającego absolutorium;

6.  zwraca uwagę, że absolutorium z wykonania budżetu agencji powinno w jeszcze większym stopniu opierać się na wynikach jej pracy w ciągu całego roku;

Współpraca z państwami członkowskimi

7.  zwraca się do agencji, aby usprawniła zarządzanie finansami w zakresie zwrotu kosztów poniesionych przez państwa członkowskie, poprzez wspólne wskazanie wraz z państwami członkowskimi przyczyn wystąpienia problemu, co pozwoli na wspólne zastosowanie odpowiednich rozwiązań;

Przenoszenie i anulowanie środków

8.  z zaniepokojeniem zauważa, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził przypadki przenoszenia środków, które zostały już wskazane w jego sprawozdaniach rocznych za lata 2006, 2007 i 2008; w szczególności wyraża ubolewanie z powodu wysokiego poziomu przenoszenia i anulowania środków począwszy od 2006 r.;

9.  wzywa w związku z tym agencję do poprawy poziomu wykorzystania środków przez wprowadzenie odpowiednich instrukcji i procedur dotyczących analizy ewentualnych przeniesień środków z lat ubiegłych, aby ograniczyć do minimum ilość środków przeniesionych; uważa też, że agencja powinna usprawnić programowanie i monitorowanie swych działań;

10.  wyraża również zaniepokojenie, że agencja musiała dokonać anulowania środków (13 900 000 EUR za 2009 r. oraz 13 000 000 EUR za 2008 r.);

11.  zauważa, że Trybunał Obrachunkowy zgłosił 28 przesunięć budżetowych spowodowanych tym, że procedury sporządzania budżetu nie były wystarczająco rygorystyczne; zauważa także, że na koniec roku 2009 nie wykorzystano sześciu z 39 pozycji budżetowych w tytule II –Wydatki administracyjne, a 35% odpowiadających im środków anulowano;

12.  podkreśla, że wysoki poziom środków przeniesionych i anulowanych wskazuje na niezdolność agencji do zarządzania tak znacznie zwiększonym budżetem; zastanawia się, czy przejawem większej odpowiedzialności ze strony organów budżetowych nie byłoby w przyszłości ostrożniejsze podejmowanie decyzji o zwiększeniu budżetu agencji, mając na uwadze czas niezbędny do realizacji nowych zadań; dlatego zwraca się do agencji o przedstawienie mu bardziej szczegółowych informacji na temat wykonalności przyszłych zobowiązań;

13.  z zadowoleniem przyjmuje jednak inicjatywę agencji dotyczącą dalszego rozwijania systemu planowania i monitorowania umownego terminu określonego w dotacjach; odnotowuje również, że od 2009 roku agencja wdrożyła w odniesieniu do swej działalności procedurę oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem;

Zarządzanie dotacjami

14.  zauważa, że Trybunał Obrachunkowy zgłosił drugi rok z rzędu, iż agencja dokonywała wypłat na podstawie jednostronnych decyzji w sprawie przyznania dotacji, podpisanych przez agencję, chociaż obowiązujące przepisy nie przewidują instrumentu tego typu; zauważa, że kwota wypłacona w 2009 r. wynosiła ponad 28 000 000 EUR, a w 2008 r. było to 17 000 000 EUR; z zadowoleniem przyjmuje jednak inicjatywę agencji, podjętą w reakcji na uwagi Trybunału, dotyczącą podpisania umowy ramowej o partnerstwie z organami granicznymi państw członkowskich;

15.  wzywa agencję do lepszego zarządzania dotacjami przez:

   prowadzenie miejscowych kontroli beneficjentów dotacji;
   promowanie standardowych kosztów jednostkowych z podziałem na kategorie zamiast dotacji w oparciu o zwrot kosztów kwalifikowalnych,
   wyraźne opisanie, przekazanie i monitorowanie zakresu odpowiedzialności poszczególnych podmiotów,
   dostarczenie planu operacyjnego uzgodnionego przez wszystkie podmioty;

Dokładność budżetu operacyjnego

16.  z niepokojem odnotowuje, że we wszystkich ośmiu skontrolowanych przypadkach Trybunał Obrachunkowy stwierdził zawyżenie o 27% kosztów zaliczek dla organów granicznych; odnotowuje również, że w odniesieniu do działań zakończonych w 2009 r. musiano wydać ponad 40 nakazów odzyskania środków, aby odzyskać wypłacone w nadmiarze zaliczki;

Zasoby ludzkie

17.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę agencji dotyczącą przyjęcia środków na rzecz zwiększenia obiektywności i przejrzystości procedur rekrutacyjnych zgodnie z zaleceniami Parlamentu; zauważa, że agencja przyjęła przepisy wykonawcze i wewnętrzne wytyczne dla członków komisji kwalifikacyjnych; w szczególności gratuluje agencji przyjęcia w listopadzie 2010 r. zasad rekrutacji, które obejmują następujące konkretne działania: przestrzeganie terminów w przypadku mianowania członków komisji rekrutacyjnej, wcześniejsze przygotowanie pytań do rozmowy kwalifikacyjnej i treści egzaminów pisemnych, anonimową ocenę egzaminów pisemnych; przygotowanie wzorcowych odpowiedzi na pytania z rozmowy kwalifikacyjnej i z egzaminów pisemnych, każdorazowe sporządzanie protokołów w odniesieniu do rekrutacji, opracowanie elektronicznego narzędzia do rekrutacji, które ma być wdrożone w trakcie 2011 r. w celu ułatwienia procedur rekrutacji i selekcji;

Audyt wewnętrzny

18.  przyznaje, że Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła w 2009 r. kontrolę zarządzania dotacjami, aby ocenić następujące elementy: roczne planowanie dotacji, zastosowany instrument prawny, wdrażanie dotacji oraz monitorowanie i sprawozdawczość;

19.  przyznaje, że spośród 19 wydanych przez Służbę Audytu Wewnętrznego zaleceń dotyczących realizacji wcześniejszych zaleceń sześć zostało odpowiednio i skutecznie wdrożonych, dziesięć jest w toku, a trzy są zakończone, ale wymagają jeszcze weryfikacji przez Służbę Audytu Wewnętrznego; wzywa jednak dyrektora agencji do powiadomienia organu udzielającego absolutorium o treści zaleceń, które przez Służbę Audytu Wewnętrznego uznane są za „bardzo ważne”, a także o działaniach podjętych w tym zakresie;

o
o   o

20.  jeżeli chodzi o inne uwagi załączone do decyzji o udzieleniu absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 10 maja 2011 r.(6) w sprawie wyników, gospodarowania środkami finansowymi i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 338 z 14.12.2010, s. 40.
(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(3) Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 1.
(4) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(5) Dz.U. L 252 z 25.9.2010, s. 211.
(6) Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0163.

Ostatnia aktualizacja: 3 października 2012Informacja prawna