Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0036(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0243/2010

Texte depuse :

A7-0243/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/05/2011 - 5.12
CRE 11/05/2011 - 5.12
Explicaţii privind voturile
PV 13/10/2011 - 6.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0219
P7_TA(2011)0441

Texte adoptate
PDF 114kWORD 103k
Miercuri, 11 mai 2011 - Strasbourg Ediţie definitivă
Măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană ***I
P7_TA(2011)0219A7-0243/2010

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 11 mai 2011 la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană (COM(2010)0054 – C7-0042/2010 – 2010/0036(COD)) (1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 12
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7a (nou)
(7a)  În vederea adoptării dispozițiilor necesare pentru aplicarea prezentului regulament, Comisiei ar trebui să-i fie delegată, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, competența de a adopta acte în ceea ce privește normele detaliate pentru aplicarea contingentului tarifar în cazul produselor din categoria „baby beef”, modificările și adaptările tehnice necesare ca urmare a modificării codului din Nomenclatura combinată și a subdiviziunilor TARIC, precum și modificările necesare ca urmare a încheierii altor acorduri între Uniune și țările sau teritoriile menționate în prezentul regulament. Este deosebit de important ca în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci când pregătește și elaborează acte delegate, ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.
Amendamentul 13
Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7b (nou)
(7b)  În vederea asigurării unor condiții unitare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în ceea ce privește eliberarea certificatelor de autenticitate prin care se atestă că bunurile provin din țara sau din teritoriul în cauză și corespund definiției din prezentul regulament, precum și pentru suspendarea temporară, în totalitate sau în parte, a mecanismelor stabilite prin prezentul regulament, Comisiei ar trebui să i se atribuie competențe de executare. Respectivele competențe de executare ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie 1 . Procedura de consultare ar trebui folosită pentru adoptarea actelor de punere în aplicare în ceea ce privește eliberarea certificatelor de autenticitate prin care se atestă că bunurile provin din țara sau din teritoriul în cauză și corespund definiției din prezentul regulament, având în vedere efectele acestor măsuri, precum și pentru adoptarea actelor de punere în aplicare în ceea ce privește adoptarea măsurilor de suspendare, în totalitate sau în parte, a mecanismelor prevăzute prin prezentul regulament pentru o perioadă de trei luni.
1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
Amendamentul 14
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1215/2009
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 2
(2a)  La articolul 2 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
'În cazul nerespectării prevederilor de la alineatul (1) sau (2), Comisia poate suspenda, în totalitate sau în parte, prin intermediul actelor de punere în aplicare, beneficiile acordate prin prezentul regulament ţărilor şi teritoriilor în cauză. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 8 alineatul (3).„
Amendamentul 15
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1215/2009
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2
Orice cerere de import în cadrul acestui contingent este însoțită de un certificat de autenticitate eliberat de către autoritățile competente ale teritoriului exportator și care atestă că produsele sunt originare din teritoriul în cauză și corespund definiției date în anexa II la prezentul regulament . Certificatul menționat este întocmit de către Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (denumit în continuare „Regulamentul unic OCP”) .
Orice cerere de import în cadrul acestui contingent este însoțită de un certificat de autenticitate eliberat de către autoritățile competente ale teritoriului exportator și care atestă că produsele sunt originare din teritoriul în cauză și corespund definiției date în anexa II la prezentul regulament . Certificatul menționat este întocmit de către Comisie prin intermediul actelor de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 8 alineatul (2) .
Amendamentul 16
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1215/2009
Articolul 3 – alineatul 4
(4a)  La articolul 3, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(4) Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții din prezentul regulament și în special celor ale articolului 10, Comisia poate, ținând seama de sensibilitatea specială a pieței agricole și a pieței produselor pescărești, să ia măsuri corespunzătoare prin intermediul actelor de punere în aplicare în cazul în care importurile de produse agricole și de produse pescărești provoacă perturbări grave ale piețelor Uniunii și ale mecanismelor lor de reglementare. Actele de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 8 alineatul (3).
Amendamentul 17
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1215/2009
Articolul 4
(5)  Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:
eliminat
'Articolul 4
Punerea în aplicare a contingentului tarifar pentru produsele din categoria „baby beef”
'Normele de aplicare a contingentului tarifar pentru produsele din categoria „baby beef” se stabilesc de către Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (denumit în continuare „Regulamentul unic OCP”).„
Amendamentul 18
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1215/2009
Articolul 7
(5a)  Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:
'Articolul 7
Atribuirea de competențe
Comisiei i se conferă competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 7a, cu privire la următoarele:
(a) modificările și adaptările tehnice necesare ca urmare a modificării codurilor din Nomenclatura combinată și a subdiviziunilor TARIC;
(b) modificările necesare ca urmare a încheierii altor acorduri între Uniune și țările sau teritoriile menționate la articolul 1 ;
(c) norme detaliate de aplicare a contingentului tarifar pentru produsele din categoria „baby beef”.
Atunci când este necesar din motive imperioase de urgență, procedura prevăzută la articolul 7b se aplică actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol.„
Amendamentul 19
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1215/2009
Articolul 7a (nou)
(5b)  Se introduce următorul articol:
'Articolul 7a
Exercitarea delegării de competențe
(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.
(2)  Delegarea de competențe menționată la articolul 7 se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2015. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei.
(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 7 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
(4)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.„
Amendamentul 20
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1215/2009
Articolul 7b (nou)
(5c)  Se introduce următorul articol:
'Articolul 7b
Procedura de urgență
(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atâta timp cât nu se formulează nicio obiecțiune în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.
(2)  Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecțiuni la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 7a. Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul fără întârziere, în urma notificării deciziei Parlamentului European sau a Consiliului de a formula obiecțiuni.„
Amendamentul 21
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5d (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1215/2009
Articolul 8
(5d)  Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 8
Procedura comitetului
(1)  Comisia este asistată de Comitetul de punere în aplicare pentru Balcanii de Vest . Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 .
(3)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Amendamentul 22
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5e (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1215/2009
Articolul 10 – alineatul 1
(5e)  La articolul 10, alineatul (1) se modifică după cum urmează:
(a) litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
(a) să fi informat Comitetul de punere în aplicare pentru Balcanii de Vest;”
(b) se adaugă următorul paragraf:
'Măsurile menționate la primul paragraf se adoptă prin intermediul actelor de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 8 alineatul (2).„

(1) Chestiunea a fost retrimisă la comisie în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) al doilea paragraf(A7-0243/2010).

Ultima actualizare: 12 noiembrie 2012Notă juridică