Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2292(REG)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0173/2011

Pateikti tekstai :

A7-0173/2011

Debatai :

PV 10/05/2011 - 16
CRE 10/05/2011 - 16

Balsavimas :

PV 11/05/2011 - 5.14
CRE 11/05/2011 - 5.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0221

Priimti tekstai
PDF 120kWORD 113k
Trečiadienis, 2011 m. gegužės 11 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Darbo tvarkos taisyklių dalinis keitimas sukūrus bendrą Parlamento ir Komisijos skaidrumo registrą
P7_TA(2011)0221A7-0173/2011

2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių dalinio pakeitimo dėl bendro Europos Parlamento ir Komisijos skaidrumo registro sudarymo (2010/2292(REG))

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 18 d. Pirmininkų sueigos sprendimą,

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. gegužės 11 d. sprendimą(1) , kuriuo patvirtinamas Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimo sukurti skaidrumo registrą sudarymas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 211 ir 212 straipsnius bei 217 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0173/2011),

1.  nusprendžia padaryti toliau pateiktus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2.  nusprendžia, kad minėtojo susitarimo tekstas bus įtrauktas į jo Darbo tvarkos taisykles kaip X priedo B dalis;

3.  nusprendžia, kad šie pakeitimai įsigalioja susitarimo įsigaliojimo dieną;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.

Dabartinis tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9 straipsnio pavadinimas
Parlamento narių finansiniai interesai, elgesio normos ir galimybė patekti į Parlamentą
Parlamento narių finansiniai interesai, elgesio normos, privalomas skaidrumo registras ir galimybė patekti į Parlamentą
Pakeitimas 2
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Parlamento kadencijos pradžioje kvestoriai nustato maksimalų padėjėjų skaičių, kurį gali užregistruoti kiekvienas Parlamento narys (akredituoti padėjėjai).
Pakeitimas 3
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9 straipsnio 4 dalis
4.  Kvestoriai yra atsakingi už vardinių, ilgiausiai vienerius metus galiojančių leidimų išdavimą asmenims, pageidaujantiems dažnai lankytis Parlamento patalpose ir teikti nariams informaciją, susijusią su jų parlamentiniais įgaliojimais. Šie asmenys gali atstovauti savo pačių ar trečiųjų asmenų interesams.
4.  Asmenims, kurie nedirba ES institucijose, ilgalaikiai leidimai įeiti į pastatus išduodami kvestorių atsakomybe. Šie leidimai galioja ilgiausiai vienerius metus, ir jų galiojimo laikas gali būti pratęsiamas. Naudojimosi šiais leidimais sąlygas nustato Biuras.
Savo ruožtu šie asmenys privalo
– paisyti šių Darbo tvarkos taisyklių priede esančio elgesio kodekso;
– įsirašyti į kvestorių tvarkomą registrą.
Su registru susipažinti galima visose Parlamento darbo vietose, taip pat, pagal kvestorių nustatytą tvarką, Parlamento informacijos centruose valstybėse narėse.
Šios straipsnio dalies taikymą reglamentuojančios nuostatos išdėstytos Darbo tvarkos taisyklių priede.
Šie leidimai įeiti į pastatus gali būti išduodami:
– asmenims, užregistruotiems skaidrumo registre 1 arba atstovaujantiems ar dirbantiems jame užregistruotoms organizacijoms, tačiau ši registracija savaime nesuteikia teisės gauti tokį leidimą įeiti į pastatus;
– asmenims, pageidaujantiems dažnai lankytis Parlamento patalpose, tačiau nepatenkantiems į susitarimo dėl skaidrumo registro sukūrimo 2 taikymo sritį;
  Parlamento narių vietiniams padėjėjams, taip pat asmenims, padedantiems Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto nariams.
1 Registras sudarytas Europos Parlamento ir Komisijos susitarimu dėl skaidrumo registro, skirto organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, dalyvaujantiems kuriant ir įgyvendinant Europos Sąjungos politiką (žr. X priedo B dalį).
2 Žr. X priedo B dalį.
Pakeitimas 4
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Asmenys, užsiregistravę skaidrumo registre, palaikydami santykius su Parlamentu privalo laikytis:
  Elgesio kodekso, pridėto prie susitarimo 1 ;
– susitarimu nustatytos tvarkos ir kitų įsipareigojimų; ir
– šio straipsnio ir jo įgyvendinimo nuostatų.
1 Žr. susitarimo 3 priedą, esantį X priedo B dalyje.
Pakeitimas 5
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9 straipsnio 4 b dalis (nauja)
4b.  Kvestoriai apibrėžia, kaip Elgesio kodeksas taikomas asmenims, kurie, nors ir turi ilgalaikį leidimą įeiti į pastatus, tačiau nepatenka į susitarimo taikymo sritį.
Pakeitimas 6
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9 straipsnio 4 c dalis (nauja)
4c.  Leidimas įeiti į pastatus atimamas kvestoriams priėmus motyvuotą sprendimą šiais atvejais:
– išbraukimas iš skaidrumo registro, nebent yra svarbių tam prieštaraujančių priežasčių;
– rimtas 4a dalies reikalavimų nevykdymas.
Pakeitimas 7
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9 straipsnio 4 d dalis (nauja)
4d.  Biuras, pasiūlius generaliniam sekretoriui, imasi priemonių, būtinų įgyvendinti skaidrumo registrą, laikydamasis susitarimo dėl registro sukūrimo nuostatų.
4–4c dalių nuostatų įgyvendinimas nustatytas priede 3 .
3 Žr. X priedo A dalį.
Pakeitimas 8
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
I priedo 2 straipsnio antra ir trečia pastraipos
Parlamento nariai, vykdydami savo įgaliojimus, susilaiko nuo bet kokios kitos naudos ir dovanų priėmimo.
Parlamento nariai, vykdydami savo įgaliojimus, susilaiko nuo bet kokios naudos ir dovanų priėmimo.
Parlamento nariai asmeniškai atsako už registre esančių deklaracijų turinį ir privalo jas patikslinti kiekvienais metais.
Parlamento nariai asmeniškai atsako už registre esančių deklaracijų turinį, jos turi būti patikslinamos kiekvieną kartą, kai padaromi pakeitimai, bei atnaujinamos bent kartą per metus. Parlamento nariai visiškai atsakingi už savo finansinių interesų skaidrumą.
Pakeitimas 9
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
X priedo pavadinimas
X PRIEDAS
X PRIEDAS
9 straipsnio 4 dalies taikymą reglamentuojančios nuostatos. Lobistų veikla Parlamente
Skaidrumo registras
A. 9 straipsnio 4–4c dalių taikymą reglamentuojančios nuostatos
Pakeitimas 10
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
X priedo 1 straipsnis
1 straipsnis
Vienintelis straipsnis
Leidimas lankytis Parlamento patalpose
Leidimas įeiti į Parlamento pastatus
1.  Leidimas yra plastikinė kortelė su turėtojo nuotrauka, kurioje yra pažymėta turėtojo pavardė ir vardas bei įmonės, organizacijos ar asmens, kuriems leidimo turėtojas dirba, pavadinimas.
1.  Ilgalaikis leidimas įeiti į Parlamento pastatus yra plastikinė kortelė su turėtojo nuotrauka, kurioje yra pažymėta turėtojo pavardė ir vardas bei įmonės, organizacijos ar asmens, kuriems leidimo turėtojas dirba, pavadinimas.
Parlamento patalpose leidimo turėtojas privalo visuomet nešioti leidimą taip, kad jis būtų aiškiai matomas. Nesilaikant šio nurodymo, leidimas gali būti atimtas.
Parlamento patalpose leidimo įeiti į pastatus turėtojas privalo visuomet nešioti leidimą taip, kad jis būtų aiškiai matomas. Nesilaikant šio nurodymo, leidimas įeiti į pastatus gali būti atimtas.
Leidimas savo forma ir spalva skiriasi nuo leidimų, išduodamų nereguliariems lankytojams.
Leidimas įeiti į pastatus savo forma ir spalva skiriasi nuo leidimų, išduodamų nereguliariems lankytojams.
2.  Leidimai pratęsiami tik tuo atveju, jei leidimo turėtojas įvykdė 9 straipsnio 4 dalyje minimus reikalavimus.
2.  Leidimai įeiti į pastatus pratęsiami tik tuo atveju, jei leidimo turėtojas įvykdė 9 straipsnio 4a dalyje minimus reikalavimus.
Visi Parlamento narių prieštaravimai dėl atstovo ar lobisto veiklos perduodami kvestoriams, kurie, išnagrinėja klausimą ir gali nuspręsti palikti ar atimti leidimą.
Visi skundai, pagrįsti faktinėmis aplinkybėmis ir patenkantys į Elgesio kodekso, pridėto prie susitarimo dėl skaidrumo registro sukūrimo 1 , taikymo sritį, perduodami Skaidrumo registro jungtiniam sekretoriatui. Parlamento generalinis sekretorius perduoda sprendimus išbraukti iš registro kvestoriams, kurie priima sprendimą dėl leidimo įeiti į pastatus atėmimo.
Sprendimuose, kuriais kvestoriai praneša apie vieno arba daugiau leidimų įeiti į pastatus atėmimą, jų turėtojai arba įmonės, kurioms jie atstovauja arba dirba, raginami grąžinti minėtuosius leidimus įeiti į pastatus Parlamentui per 15 dienų nuo pranešimo apie sprendimo priėmimą.
3.  Leidimas jokiu atveju jo turėtojui nesuteikia teisės dalyvauti tuose Parlamento ar jo organų posėdžiuose, kurie nėra atviri visuomenei, ir nesuteikia teisės nukrypti nuo visiems kitiems Sąjungos piliečiams taikomos patekimo į posėdžius tvarkos.
3.  Leidimas įeiti į pastatus jokiu atveju jo turėtojui nesuteikia teisės dalyvauti tuose Parlamento ar jo organų posėdžiuose, kurie nėra atviri visuomenei, ir nesuteikia teisės nukrypti nuo visiems kitiems Sąjungos piliečiams taikomos patekimo į posėdžius tvarkos.
1 Žr. susitarimo 3 priedą, esantį šio priedo B dalyje.
Pakeitimas 11
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
X priedo 2 straipsnis
2 straipsnis
Išbraukta.
Padėjėjai
1.  Parlamento kadencijos pradžioje kvestoriai nustato maksimalų padėjėjų skaičių, kurį gali užregistruoti kiekvienas Parlamento narys.
Pradėdami eiti savo pareigas, užregistruoti padėjėjai pateikia raštišką pareiškimą, kurioje nurodo savo profesinę veiklą ir bet kokį kitą apmokamą darbą ar veiklą.
2.  Padėjėjų patekimą į Parlamento patalpas reglamentuoja tos pačios nuostatos, kurios yra taikomos Generalinio sekretoriato ir frakcijų personalui.
3.  Visų kitų asmenų, įskaitant ir tuos, kurie dirba tiesiogiai su nariais, patekimą į Parlamento patalpas reglamentuoja Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 4 dalies nuostatos.
Pakeitimas 12
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
X priedo 3 straipsnis
3 straipsnis
Išbraukta.
Elgesio kodeksas
1.  Asmenys, įtraukti į 9 straipsnio 4 dalyje numatytą registrą, santykiuose su Parlamentu, privalo:
a) laikytis 9 straipsnyje ir šiame priede numatytų nuostatų;
b)  Parlamento nariams, jų personalui ar Parlamento pareigūnams nurodyti interesus, kuriems jie atstovauja;
c) susilaikyti nuo nesąžiningų informacijos išgavimo būdų;
d) bet kokiuose santykiuose su trečiaisiais asmenimis nesiremti savo formaliais ryšiais su Parlamentu;
e) pasipelnymo tikslais neperduoti trečiosioms šalims Parlamente gautų dokumentų kopijų;
f) griežtai laikytis I priedo 2 straipsnio antroje pastraipoje numatytų nuostatų;
g) užtikrinti, kad bet kokia pagalba, suteikta remiantis I priedo 2 straipsnio nuostatomis, būtų tinkamai deklaruota atitinkamame registre;
h) laikytis Pareigūnų tarnybos nuostatų, įdarbindami buvusius institucijų pareigūnus;
i) laikytis visų Parlamento priimtų nuostatų dėl buvusių narių teisių ir įsipareigojimų;
j) siekdami išvengti interesų konflikto, gauti išankstinį atitinkamo(-ų) Parlamento nario(-ių) sutikimą dėl bet kokių sutartinių santykių su Parlamento nario asistentu sukūrimo ar bet kokio padėjėjo įdarbinimo bei užtikrinti, kad tai būtų tinkamai deklaruota 9 straipsnio 4 dalyje numatytame registre.
2.  Dėl bet kokio nusižengimo šiam elgesio kodeksui gali būti atimtas asmeniui arba įmonei išduotas leidimas lankytis Parlamento patalpose.
Pakeitimas 13
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
X priedo B dalies pavadinimas (naujas)
B.  Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimas dėl Skaidrumo registro sukūrimo (skirta organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, dalyvaujantiems formuojant ir įgyvendinant ES politiką)

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0222.

Atnaujinta: 2012 m. lapkričio 12 d.Teisinis pranešimas