Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Sprejeta besedila
PDF 74kWORD 43k
Četrtek, 12. maj 2011 - Strasbourg Končna izdaja
Javna naročila
P7_TA(2011)0233B7-0284/2011

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. maja 2011 o enakem dostopu do trgov javnega sektorja v EU in tretjih državah ter o reviziji pravnega okvira javnih naročil, vključno s koncesijami

Evropski parlament ,

–  ob upoštevanju direktiv 2004/18/ES in 2004/17/ES o postopkih za oddajo javnih naročilih ter Direktiv 89/665/EGS, 92/13/EGS in 2007/66/ES o revizijskih postopkih pri oddaji javnih naročil,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. maja 2010 o novostih na področju javnih naročil(1) ,

–  ob upoštevanju poročila Maria Montija predsedniku Evropske komisije Joséju Manuelu Barrosu z naslovom Nova strategija za enotni trg – v službi evropskega gospodarstva in družbe,

–  ob upoštevanju sporočila Evropske komisije z naslovom K aktu za enotni trg – za visokokonkurenčno socialno tržno gospodarstvo (KOM(2010)0608),

–  ob upoštevanju zelene knjige Evropske komisije o modernizaciji politike EU na področju javnih naročil – za učinkovitejši evropski trg javnih naročil (KOM(2011)0015),

–  ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A.  ker je dobro delujoč trg javnih naročil bistvenega pomena za spodbujanje enotnega trga, inovacij, rasti, zaposlovanja in konkurenčnosti, visoke ravni varstva okolja in podnebja ter socialnih pravic po vsej EU, pa tudi za doseganje optimalne vrednosti za javne organe, državljane in davkoplačevalce,

B.  ker so javna naročila, ki spodbujajo oživitev gospodarstva EU, s tem pa tudi zaposlovanje in blaginjo v EU, bistvenega pomena za premostitev finančne in gospodarske krize ter zaščito pred prihodnjimi krizami,

C.  ker je trden in premišljen proces za optimalno izboljšanje pravnega okvira za javna naročila bistvenega pomena za blaginjo državljanov, potrošnikov in podjetij v EU ter nacionalne, regionalne in lokalne javne organe, s tem pa tudi za sprejemanje EU kot celote,

D.  ker je treba ob številnih vprašanjih pri reviziji zakonodaje EU o javnih naročilih ter glede na sedanje politično dogajanje na ravni EU in mednarodni ravni uresničiti različne prednostne naloge glede nujnosti in vsebinske povezanosti,

E.  ker bo treba z doslednim posvetovanjem z zainteresiranimi stranmi dosledno oceniti široko paleto vprašanj v običajnem okviru javnih naročil in vprašanje koncesij, ki je s tem tesno povezano,

F.  ker je treba posebnemu vprašanju zagotavljanja enake obravnave in poštene konkurence na trgih javnih naročil v EU in tretjih državah nujno nameniti večjo politično pozornost, zlasti glede na sedanje težave pri dostopu do trgov javnega sektorja v tretjih državah, slabo napredovanje pogajanj o reviziji sporazuma Svetovne trgovinske organizacije o vladnih naročilih in očiten odpor številnih tretjih držav, da bi se temu sporazumu pridružile,

1.  se sklicuje na pripombe iz svoje resolucije z dne 18. maja 2010 o novostih na področju javnih naročil, zlasti na odstavek 46, v katerem navaja, da medtem ko odločno nasprotuje protekcionističnim ukrepom na področju javnih naročil na svetovni ravni, trdno verjame v načelo vzajemnosti, skupnih koristi in sorazmernosti na tem področju; poziva Komisijo, naj opravi podrobno analizo morebitnih koristi in težav, povezanih z uvedbo sorazmernih ciljno usmerjenih omejitev dostopa do delov trga EU za javna naročila, oceno učinka, v kateri bo analizirala, kdaj bi se te omejitve lahko uporabile, in oceno pravne podlage, ki bi jo tak instrument uporabljal za trgovinske partnerje, ki imajo koristi od odprtosti trga EU, vendar niso pokazali pripravljenosti, da bi svoje trge odprli za podjetja EU, partnerje EU pa še naprej spodbuja, naj evropskim podjetjem omogočijo vzajemno in sorazmerno ureditev dostopa do trga, dokler ne bo predložila novega besedila o javnih naročilih;

2.  meni, da bo načelo pozitivne vzajemnosti in preglednosti zagotovilo bolj odprte trge javnih naročil in z uporabo vseh orodij, ki so na voljo, preprečilo protekcionistične ukrepe;

3.  zato poziva Komisijo, naj zagotovi podatke o stopnji odprtosti javnega naročanja in naj zagotovi vzajemnost z drugimi industrializiranimi državami in večjimi državami v vzponu; poziva Komisijo, naj preuči nove načine za izboljšanje dostopa evropskih podjetij do trgov javnega naročanja zunaj EU, da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje evropskim in tujim podjetjem, ki se potegujejo za javne pogodbe; splošneje predlaga, naj prihodnji trgovinski sporazumi, o katerih se pogaja Unija, vsebujejo poglavje o trajnostnem razvoju na podlagi načel družbene odgovornosti podjetij, kot jih opredeljujejo leta 2010 posodobljene smernice OECD za multinacionalna podjetja;

4.  je prepričan, da bi si morala Komisija prizadevati poiskati ustrezne ukrepe, ki bodo izključevali protiukrepe na ravni EU ali nacionalni ravni in bodo temeljili na ustreznih orodjih na področju javnih naročil, da bi preprečila nove protekcionistične ukrepe, ki bi lahko škodili interesom izvoznikov EU, tudi na področjih zunaj trgov javnega sektorja;

5.  v zvezi s tem poziva Komisijo, naj oceni težave, povezane z izredno nizkimi ponudbami, in predlaga ustrezne rešitve;

6.  naročnikom priporoča, naj v primeru neobičajno nizkih ponudb drugim ponudnikom zagotovijo pravočasne in zadostne informacije, da bodo lahko ocenili, ali obstajajo razlogi za sprožitev postopka pregleda;

7.  meni, da mora EU nujno doseči večjo skladnost skupne zunanje trgovinske politike EU in prakse držav članic, ki sprejemajo izredno nizke ponudbe podjetij s sedežem v državah, ki niso podpisnice sporazuma o vladnih naročilih, in s tem postavljajo v slabši položaj podjetja v EU ter ogrožajo delovne, socialne in okoljske standarde držav članic EU;

8.  v zvezi z vprašanjem 114 iz zelene knjige Komisije o modernizaciji politike EU na področju javnih naročil, ki zahteva, da se različna vprašanja, obravnavana v tej knjigi, razvrstijo po pomembnosti in potrjuje, da je bistvenega pomena, da se najdejo učinkovite rešitve za pravičen, odprt in uravnotežen dostop do trga ne glede na hitro reševanje drugih nujnih vprašanj, kot so poenostavljanje in pojasnjevanje pravil, izboljšanje dostopa MSP do javnih naročil, uvajanje inovacij prek javnih naročil in naknadno obravnavanje drugih vidikov revizije javnih naročil glede na koncesije; zato poziva Komisijo, naj najprej obravnava vprašanje poenostavljanja pravil, doseganja uravnoteženega dostopa do trgov javnega sektorja in izboljšanja dostopa za MSP, nato pa začne izvajati revizijo javnih naročil in koncesij, da bi omogočila potrebno polno sodelovanje ne le Evropskega parlamenta in držav članic, temveč tudi državljanov in podjetij, ter tako dosegla potrebno priznavanje teh pomembnih vprašanj enotnega trga, ki so velikega pomena za splošno blaginjo EU;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0173.

Zadnja posodobitev: 8. november 2012Pravno obvestilo