Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 103kWORD 71k
Joi, 12 mai 2011 - Strasbourg Ediţie definitivă
Rezistența la antibiotice
P7_TA(2011)0238B7-0295/2011

Rezoluția Parlamentului European din 12 mai 2011 referitoare la rezistența la antibiotice

Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluția sa din 22 mai 2008 privind o nouă strategie în materie de sănătate animală pentru Uniunea Europeană 2007-2013(1) ,

–  având în vedere Rezoluția sa din 5 mai 2010 referitoare la evaluarea și analizarea planului de acțiune pentru bunăstarea animalelor 2006-2010(2) ,

–  având în vedere Directiva 2003/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind supravegherea zoonozelor și a agenților zoonotici și Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonelelor și al altor agenți zoonotici prezenți în lanțul alimentar,

–  având în vedere avizul comun privind rezistența antimicrobiană centrată pe infecțiile zoonotice al Centrului european de prevenire și control al bolilor (CEPCB), Autorității europene pentru siguranță alimentară (EFSA), Agenției europene pentru medicamente (EMEA) și a Comitetului științific pentru riscuri sanitare emergente și noi (CSRSEN), jurnalul 2009 al EFSA, 7(11):1372,

–  având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral (O-000048/2011 – B7-0304/2011) din 1 martie 2011 adresată Comisiei privind rezistența la antibiotice,

–  având în vedere raportul OMS privind „Impactul medical al utilizării substanțelor antimicrobiene în cazul animalelor destinate alimentației”,

–  având în vedere rezoluția sa referitoare la o propunere de recomandare a Consiliului privind utilizarea prudentă a substanțelor antimicrobiene în medicina umană(3) ,

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât rezistența antimicrobiană (AMR) reprezintă un aspect legat de sănătatea animalelor cu care se confruntă sectorul zootehnic european, în special în cazul eșecului terapeutic; întrucât în mai multe state membre s-au emis deja orientări cu privire la utilizarea prudentă a substanțelor antimicrobiene, ceea ce a condus la reducerea utilizării acestor substanțe;

B.  întrucât sectorul zootehnic (producția de produse lactate, de carne de vită, de carne de porc și de pui, de ouă, de lapte și de carne de oaie și de capră) joacă un rol important în economia agricolă europeană;

C.  întrucât principalul obiectiv al agricultorilor este menținerea sănătății și productivității animalelor prin intermediul unor bune practici agricole (igienă, hrană corespunzătoare, condiții adecvate de creștere, gestionarea responsabilă a sănătății animalelor);

D.  întrucât, în ciuda măsurilor luate de agricultori, animalele pot, totuși, să se îmbolnăvească și să necesite tratament;

E.  întrucât, utilizate corect, substanțele antimicrobiene reprezintă un instrument util care să îi ajute pe agricultori să mențină sănătatea și productivitatea animalelor și să asigure bunăstarea acestora;

F.  întrucât sectorul zootehnic european trebuie să se bazeze în viitor pe siguranța și eficacitatea tratamentelor antimicrobiene;

G.  întrucât administrarea substanțelor antimicrobiene la animale, precum și la oameni, trebuie să aibă în vedere amenințarea potențială a rezistenței antimicrobiene (AMR);

H.  întrucât o mare parte din substanțele antimicrobiene sunt prescrise pentru uz veterinar, iar rezistența la substanțele antimicrobiene afectează deopotrivă oamenii și animalele și poate fi transmisă atât de la oameni la animale, cât și invers, acest aspect este unul transversal, care necesită o abordare coordonată la nivelul Uniunii;

I.  întrucât rezistența antimicrobiană este adesea cauzată de administrarea unor doze necorespunzătoare de antibiotice, de tratamente incorecte și prin expunerea constantă a agenților patogeni la substanțe antimicrobiene în spitale;

J.  întrucât transmiterea bacteriilor patogene purtătoare de gene rezistente la substanțe antimicrobiene constituie o amenințare gravă la adresa oamenilor, în special a agricultorilor și lucrătorilor agricoli care intră zilnic în contact cu animalele;

K.  întrucât o densitate mare a animalelor favorizează rate crescute de îmbolnăvire; întrucât utilizarea necorespunzătoare a substanțelor antimicrobiene la animale poate fi considerată un factor de risc pentru dezvoltarea rezistenței la aceste substanțe cu consecințe asupra sănătății animalelor și a sănătății publice;

L.  întrucât este posibil ca rolul pe care îl joacă animalele, alimentele de origine animală și bacteriile rezistente specifice sectorului zootehnic, în transferul rezistenței antimicrobiene la oameni, precum și posibilele pericole asociate cu acesta să nu fie suficient de clare;

M.  întrucât, spre deosebire de utilizarea în cadrul tratamentelor terapeutice, utilizarea substanțelor antimicrobiene în doze aflate sub nivelul terapeutic pe o perioadă prelungită generează, în general, un risc mai ridicat de apariție și/sau de sporire și de răspândire a rezistenței la substanțe antimicrobiene;

N.  întrucât utilizarea substanțelor antimicrobiene în doze aflate sub nivelul terapeutic este interzisă în UE;

O.  întrucât, pe termen lung, reducerea utilizării substanțelor antimicrobiene ar conduce la diminuarea costurilor pentru agricultori, precum și pentru societate în general, cu condiția menținerii eficienței antibioticelor;

P.  întrucât utilizarea excesivă și necorespunzătoare a substanțelor biocide poate, de asemenea, contribui la AMR;

Q.  întrucât decontaminarea chimică a carcaselor animalelor sacrificate, care este ilegală în Europa, poate, de asemenea, contribui la AMR;

R.  întrucât transmiterea rezistenței antimicrobiene poate avea loc pe scară tot mai mare prin alimentație;

S.  întrucât animalele de la care nu se obțin produse alimentare, cum ar fi animalele de companie, pot fi, de asemenea, purtători de bacterii rezistente și pot contribui la transmiterea AMR, reamintindu-se, în acest sens, etichetarea suplimentară a medicamentelor antimicrobiene destinate uzului medical uman;

T.  întrucât creșterea modernă a animalelor fără posibilitatea de a utiliza substanțe antimicrobiene în tratamentul bolilor nu pare fezabilă în prezent, o bună sănătate a animalelor și utilizarea rațională și responsabilă a substanțelor antimicrobiene ar contribui la prevenirea răspândirii AMR;

U.  întrucât rezistența antimicrobiană a animalelor diferă de la specie la specie și în funcție de diferitele metode de creștere a acestora;

V.  întrucât Parlamentul European, în Rezoluția sa din 5 mai 2010 privind evaluarea și analizarea planului de acțiune pentru bunăstarea animalelor 2006-2010, a subliniat legătura dintre sănătatea animală și sănătatea publică și a îndemnat Comisia și statele membre să abordeze, într-o manieră responsabilă, problema tot mai mare a AMR la animale;

W.  întrucât, în special, Parlamentul European a invitat Comisia să strângă și să analizeze date referitoare la utilizarea produselor de sănătate pentru animale, inclusiv a substanțelor antimicrobiene, pentru a asigura utilizarea eficientă a acestor produse;

Activități comune de colectare a datelor

1.  salută eforturile depuse de Comisie și de agențiile acesteia în ceea ce privește activitățile comune de colectare a datelor în acest domeniu, în special inițiativa din 2009 de a crea ESVAC (Organul european de supraveghere a consumului de substanțe antimicrobiene în medicina veterinară); regretă că nu toate statele membre s-au alăturat până în prezent rețelei ESVAC și invită mai multe țări să facă acest pas; invită Comisia să pună la dispoziția rețelei ESVAC resurse financiare suficiente pentru a-și duce la îndeplinire sarcinile; solicită Comisiei să furnizeze fără întârziere un temei juridic corespunzător pentru a conferi statelor membre competențe în vederea colectării de date în mod eficient;

2.  solicită Comisiei să depună eforturi pentru a colecta date care pot fi armonizate și comparate, inclusiv cu activitățile întreprinse în țări terțe, cum ar fi Statele Unite;

3.  recunoaște că strângerea și analiza corectă a unor date comparabile privind vânzările de medicamente veterinare și utilizarea ulterioară a unor astfel de produse pe animale reprezintă o primă etapă importantă; subliniază necesitatea de a avea o imagine completă cu privire la când, unde, cum și pe ce animale sunt folosite în prezent substanțele antimicrobiene, fără a crea sarcini suplimentare de ordin financiar sau administrativ pentru agricultori sau alți proprietari de animale;

4.  subliniază că datele trebuie să fie nu numai colectate, ci și corect analizate, iar rezultatele trebuie puse în practică, luându-se măsurile necesare atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre, ținându-se seama, în același timp, de diferențele dintre speciile de animale și metodele de creștere a acestora;

5.  recunoaște că astfel de date trebuie contextualizate, practicile agricole și intensitatea acestora diferind de la un stat membru la altul;

Cercetare

6.  solicită realizarea mai multor activități de cercetare cu privire la noile substanțe antimicrobiene, la alte alternative la acestea (vaccinarea, biosecuritatea, creșterea pentru rezistență), precum și la strategii fondate științific pentru evitarea și controlarea bolilor infecțioase la animale; subliniază, în acest sens, importanța programelor-cadru de cercetare ale UE; subliniază, în acest context, importanța dezvoltării de sisteme adecvate pentru creșterea animalelor, care să permită reducerea cantității de antibiotice prescrise;

7.  solicită o mai bună coordonare a resurselor pentru cercetarea în domeniul medicinii umane și veterinare, prin crearea unei rețele a institutelor de cercetare deja existente;

8.  solicită efectuarea de cercetări privind rolul pe care îl au în transferul de AMR la oameni și în posibilele pericole asociate cu acesta animalele, alimentele de origine animale, sistemele de producție durabile, care includ aspecte precum rasele puternice, longevitatea animalelor, îmbunătățirea gestionării cirezilor, prevenirea timpurie a bolilor, exercițiul și accesul spre exterior, densitatea mai redusă a animalelor și alte condiții care garantează respectarea nevoilor biologice ale animalelor, precum și bacteriile rezistente specifice sectorului zootehnic;

Monitorizare și supraveghere

9.  invită toate statele membre să efectueze controlul și monitorizarea sistematice a AMR la animalele de la care se obțin produse alimentare și de la animalele de companie, fără a crea sarcini suplimentare de ordin financiar sau administrativ pentru agricultori, alți proprietari de animale sau veterinari; subliniază necesitatea disponibilității, dintr-un singur punct de acces, a datelor armonizate, inclusiv a informațiilor legate de factorii de risc; subliniază necesitatea elaborării de către statele membre a unor rapoarte anuale care să cuprindă date care să permită comparații la nivel european;

10.  solicită că în viitor bugetele pentru Oficiul alimentar și veterinar (OAV) și pentru Autoritatea europeană pentru siguranță alimentară (EFSA) să reflecte nevoia crescândă de a efectua inspecții și analize mai temeinice în acest domeniu;

11.  invită toate părțile interesate să recunoască responsabilitatea care le revine în prevenirea dezvoltării și răspândirii AMR, în funcție de propriul domeniu de activitate, cum ar fi medicina veterinară și creșterea animalelor;

12.  sugerează ca monitorizarea armonizată a AMR în bacteriile indicatoare (ca E.coli și E. enterococci) să fie instituită în funcție de avizele științifice;

Menținerea eficienței substanțelor antimicrobiene

13.  subliniază că obiectivul principal este menținerea substanțelor antimicrobiene ca un instrument eficient de combatere a bolilor, la animale și la om, menținând utilizarea substanțelor antimicrobiene în limitele strict necesare;

14.  solicită utilizarea prudentă și responsabilă de substanțe antimicrobiene la animale și o mai bună informare a veterinarilor și agricultorilor în ceea ce privește reducerea la minim a dezvoltării AMR; încurajează schimbul de bune practici, cum ar fi acceptarea de linii directoare privind utilizarea prudentă a substanțelor antimicrobiene, ca instrument important în combaterea dezvoltării AMR;

15.  solicită stabilirea de bune practici pentru creșterea animalelor care reduc riscul de apariție a AMR; subliniază că aceste practici ar trebui să se aplice, în special, animalelor tinere care sunt aduse laolaltă de la diferiți crescători, sporindu-se astfel riscul de transmitere a bolilor;

16.  solicită statelor membre și OAV să asigure un control mai bun al punerii în aplicare a interzicerii (din 2006) utilizării substanțelor antimicrobiene ca stimulatori de creștere;

17.  solicită Comisiei să depună eforturi în vederea interzicerii la nivel internațional a substanțelor antimicrobiene folosite ca stimulatori de creștere în hrana pentru animale și să aducă acest aspect în discuție în cadrul negocierilor sale bilaterale cu țări terțe, cum ar fi Statele Unite;

18.  invită Comisia să evalueze și să monitorizeze maniera în care statele membre implementează și pun în aplicare legislația europeană relevantă în vigoare în domeniul substanțelor antimicrobiene;

19.  invită Comisia să elaboreze un plan larg de acțiune multianual de luptă împotriva AMR în cadrul strategiei UE privind sănătatea animalelor; consideră că un astfel de plan ar trebui să cuprindă toate animalele vizate de strategia UE privind bunăstarea animalelor, inclusiv animalele de companie, și subliniază legătura logică dintre sănătatea animalelor și utilizarea substanțelor antimicrobiene, precum și legătura dintre sănătatea animală și sănătatea umană;

20.  consideră că acest plan de acțiune ar trebui să includă o revizuire detaliată a diferitelor metode de utilizare a substanțelor antimicrobiene în scopul profilaxiei în vederea soluționării controversei legate de utilizările în mod obișnuit în scop profilactic și ceea ce este acceptabil din punct de vedere al profilaxiei;

21.  întrucât proteinele animale procesate provenite de la nerumegătoare demonstrează sănătatea intrinsecă a animalelor, prezentând avantaje nutriționale, care ar putea avea o contribuție deosebită la dietele echilibrate pentru animale monogastrice, inclusiv peștii de crescătorie, contribuind, în același timp, la reducerea utilizării substanțelor antimicrobiene, solicită Comisiei Europene să suspende restricțiile actuale în condiții care ar asigura un nivel maxim de siguranță alimentară;

o
o   o

22.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 279 E, 19.11.2009, p. 89.
(2) JO C 81 E, 15.3.2011, p. 25.
(3) JO C 112 E, 9.5.2002, p. 106.

Ultima actualizare: 8 noiembrie 2012Notă juridică