Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 86kWORD 47k
Torsdag den 12. maj 2011 - Strasbourg Endelig udgave
Aserbajdsjan
P7_TA(2011)0243B7-0330, 0333, 0335, 0337 og 0340/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 12. maj 2011 om Aserbajdsjan

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Aserbajdsjan, navnlig beslutningen af 17. december 2009(1) ,

-  Der henviser til sin beslutning af 20. maj 2010(2) om nødvendigheden af en EU-strategi for Sydkaukasus, af 7. april 2011(3) om revisionen af den europæiske naboskabspolitik - den østlige dimension og af 20. januar 2011(4) om en EU-strategi for Sortehavet,

–  der henviser til erklæringen af 18. april 2011 fra talsmanden for kommissæren for udvidelse og den europæiske naboskabspolitik og erklæringen af 10. marts 2011 fra EU-delegationens kontor i Baku,

–  der henviser til konklusionerne om det østlige partnerskab fra udenrigsministrenes møde den 13. december 2010,

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Aserbajdsjan, som trådte i kraft den 1. juli 1999,

–  der henviser til erklæringerne fra OSCE's repræsentant for frie medier om angreb på journalister af 10. marts 2011 og 28. marts 2011,

–  der henviser til rapporten fra ODIHR's valgobservationsmission om parlamentsvalget den 7. november 2010,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A.  der henviser til, at Aserbajdsjan deltager aktivt i den europæiske naboskabspolitik og det østlige partnerskab, er stiftende medlem af Euronest og har afgivet tilsagn om at respektere demokratiet, menneskerettighederne og retsstatsprincipperne, som er centrale værdier i disse to initiativer,

B.  der henviser til, at der siden 15. juli 2010 har været forhandlinger i gang om en associeringsaftale mellem EU og Aserbajdsjan om fælles forpligtelser til et sæt fælles værdier, der omfatter en lang række områder, herunder politisk dialog, retfærdighed, frihed og sikkerhed samt handel og samarbejde om sektorspecifikke politikker,

C.  der henviser til, at selvom parlamentsvalget den 7. november 2010 i Republikken Aserbajdsjan ifølge den fælles erklæring fra valgobservationsmissionen bestående af OSCE's Parlamentariske Forsamling, Europarådets Parlamentariske Forsamling og Europa-Parlamentet kendetegnedes af en fredelig atmosfære, og alle oppositionspartier deltog i den politiske proces, var afholdelsen af disse valg dog generelt ikke tilstrækkelig til at skabe et meningsfuldt fremskridt i landets demokratiske udvikling,

D.  der henviser til, at der i Aserbajdsjan gennemføres en vidtgående stramning af ytrings- og forsamlingsfriheden efter de fredelige protester imod regeringen den 11. marts og 2. april 2011; der henviser til, at stramningen omfatter arrestationer, forfølgelse og intimidering af aktivister fra civilsamfundet, mediefolk og oppositionspolitikere i Aserbajdsjan,

E.  der henviser til, at sagerne vedrørende aktivisterne Jabbar Savalan og Bakhtiyar Hajiyev er særlig foruroligende, der henviser til, at Savalan, et medlem af ungdomsgruppen under det aserbajdsjanske Folkefrontsparti (APFP), og Hajiyev, en aktivist og tidligere kandidat til parlamentet, tilsyneladende blev sigtet for at bruge Facebook til at opfordre til demonstrationer imod regeringen; der henviser til, at Savalan blev idømt to et halvt års fængsel for angiveligt at have været i besiddelse af narkotika; der henviser til, at Hajiyev blev arresteret den 4. marts efter på Facebook at have opfordret til demonstrationer imod regeringen, og at der nu forestår ham to år i fængsel for angiveligt at have unddraget sig militærtjeneste; der henviser til, at der hersker alvorlig tvivl, hvad angår retfærdigheden af retssagerne imod Savalan og Hajiyev,

F.  der henviser til, at aserbajdsjanske domstole i midten af marts 2011 idømte mindst 30 mennesker, der deltog i disse fredelige protester mellem 5 og 8 dage i fængsel ved retssager, der fandt sted sent ud på aftenen og var lukkede for offentligheden, der henviser til, at de fleste af de sagsøgte ikke havde adgang til rådgivning efter eget valg, der henviser til, at politiet nægtede at give de tilbageholdte tilladelse til at kontakte advokater, og at nogle af de sagsøgtes advokater ikke vidste, hvornår eller hvor retssagerne fandt sted,

G.  der henviser til, at ca. 200 aktivister blev arresteret den 2. april 2011, herunder formanden for Musavatpartiets ungdomsorganisation, Tural Abbasli,

H.  der henviser til, at Menneskerettighedshuset for Aserbajdsjan (Human Rights House Azerbaijan), der er medlem af International Rights House Network, registreret i Aserbajdsjan i maj 2007, blev lukket af myndighederne efter en ordre fra Justitsministeriet udstedt den 10. marts 2011; der henviser til, at ministeriet begrundede lukningen ved at henvise til en overtrædelse af den aserbajdsjanske lov om ikke-statslige organisationer, som denne organisation havde begået,

I.  der henviser til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol havde givet Republikken Aserbajdsjan ordre til at løslade den fængslede journalist Eynulla Fatullayev fra fængslet og betale ham 25 000 EUR for tort,

J.  der henviser til, at Aserbajdsjan er medlem af Europarådet og part i den europæiske menneskerettighedskonvention (ECHR) samt en række andre internationale menneskerettighedstraktater, herunder den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

1.  udtrykker sin dybe bekymring over det voksende antal hændelser med forfølgelse, angreb og vold mod aktivister fra civilsamfundet og det sociale netværk samt journalister i Aserbajdsjan;

2.  beklager dybt handlinger med intimidering, arrestationer, forfølgelser og domfældelse imod uafhængige journalister og politiske aktivister på grundlag af forskellige anklager for kriminelle handlinger;

3.  beklager arrestationen af ca. 200 mennesker inden og under protestdemonstrationerne imod regeringen den 2. april 2011 i Baku; opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til at tillade fredelige protester såvel som forsamlingsfrihed, der er centrale principper for et åbent og demokratisk samfund; beklager den fysiske vold, der bruges imod demonstranter;

4.  opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til at løslade alle medlemmer af oppositionen, ungdomsaktivister og bloggere, der stadig tilbageholdes efter de fredelige demonstrationer den 11. marts og den 17. april 2011, at løslade Salavan og Hajiyev og frafalde anklagerne imod dem; opfordrer Aserbajdsjans regering til at overholde de internationale konventioner, som det har ratificeret, ved at respektere ytringsfriheden;

5.  opfordrer indtrængende myndighederne til at sikre alle nødvendige betingelser for, at medierne, herunder oppositionsmedierne, kan få mulighed for at drive virksomhed, så journalister kan arbejde og rapportere frit uden noget pres, samt til at være særlig opmærksomme på journalisternes sikkerhed; erindrer i denne forbindelse det løfte, som præsident Ilham Aliyev afgav i 2005, hvor han forsikrede, at alle journalisters rettigheder er beskyttede og forsvares af staten;

6.  udtrykker sin bekymring over indberetninger om trusler i fængslet imod avisredaktør Eynulla Fatullayev, hans forværrede helbredstilstand samt over, at han nægtes adgang til lægehjælp, og opfordrer til omgående løsladelse af ham;

7.  er bekymret over den forværrede menneskerettighedssituation i Republikken Aserbajdsjan; opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til at sikre de grundlæggende frihedsrettigheder, der er nedfældet i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, som Republikken Aserbajdsjan er part i, og til at respektere forpligtelserne under OSCE og Europarådet;

8.  beklager de nylige skriftlige advarsler om »indstilling af aktiviteter«, udsendt af det aserbajdsjanske Justitsministerium til Det Nationale Demokratiske Institut og Human Rights House Network, og opfordrer i denne forbindelse indtrængende de aserbajdsjanske myndigheder til at give sidstnævnte organisation tilladelse til at fortsætte sine aktiviteter i landet uden yderligere hindring;

9.  opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til at føre en dialog med medlemmer af civilsamfundsorganisationer og tage alle skridt til at tillade enkeltpersoner at engagere sig i fredelige, demokratiske aktiviteter og give aktivister mulighed for frit at organisere sig uden indblanding fra regeringen;

10.  tilskynder de aserbajdsjanske myndigheder til at tillade fredelige demonstrationer at finde sted på relevante steder og opfordrer dem indtrængende til at afstå fra at intimidere initiativtagerne ved at tilbageholde dem og anklage dem for kriminelle handlinger og andre overtrædelser; beklager, at nogle ungdomsaktivister er blevet udvist fra Bakus statslige universitet efter at have forsømt eksamener, mens de har siddet i varetægtsfængsel på grund af deres politiske aktiviteter;

11.  bifalder den nylige løsladelse fra fængslet af de to bloggere Adnan Hajizade og Emin Abdullayev (Milli);

12.  anser adgang til informations- og kommunikationsteknologier, herunder fri og ucensureret adgang til internettet, for væsentlig for udvikling af demokrati og retsstatsprincipper og som et middel til at fremme udvekslingen og kommunikationen mellem aserbajdsjanerne og EU;

13.  opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til at udbedre de mangler, der er fastslået i den endelige rapport fra OSCE/ODIHR om parlamentsvalget, og forventer yderligere samarbejde med Venedigkommissionen om at sikre, at Aserbajdsjans valglovgivning fuldt ud er i overensstemmelse med de internationale normer og standarder;

14.  kræver, at Aserbajdsjan gør sig fornyede bestræbelser på fuldt ud at gennemføre handlingsplanen under den europæiske naboskabspolitik i dens sidste løbeår, og opfordrer Kommissionen til fortsat at bistå Aserbajdsjan i disse bestræbelser;

15.  bifalder oprettelsen af nye underudvalg under Samarbejdsudvalget mellem EU og Aserbajdsjan, som vil styrke den institutionelle ramme for drøftelser på områderne retfærdighed, frihed og sikkerhed og om respekt for menneskerettigheder og demokrati;

16.  bifalder Aserbajdsjans bidrag til det østlige partnerskab og Milli Majlis' (Nationalforsamlingens) deltagelse i den konstituerende samling i Euronests Parlamentariske Forsamling;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, Aserbajdsjans præsident, regering og parlament samt OSCE/ODIHR.

(1) EUT C 286 E af 22.10.2010, s. 27.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0193.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0153.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0025.

Seneste opdatering: 8. november 2012Juridisk meddelelse