Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 83kWORD 55k
Joi, 9 iunie 2011 - Strasbourg Ediţie definitivă
Sudan şi Sudanul de Sud
P7_TA(2011)0267B7-0349, 0350, 0354, 0355 şi 0356/2011

Rezoluţia Parlamentului European din 9 iunie 2011 referitoare la situația din Sudan și Sudanul de Sud în urma referendumului din 2011

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Sudan,

–  având în vedere Acordul global de pace (AGP) semnat la 9 ianuarie 2005,

–  având în vedere Rezoluția nr. 1978 (2011) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite,

–  având în vedere Declarația Uniunii Africane din 31 ianuarie 2011,

–  având în vedere concluziile Consiliului referitoare la Sudan din 31 ianuarie 2011 și Decizia Consiliului 2011/315/UE din 23 mai 2011(1) ,

–  având în vedere declarația președintelui Consiliului de Securitate al ONU din 3 iunie 2011,

–  având în vedere declarația din 7 februarie 2011 făcută de Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, Catherine Ashton, în numele Uniunii Europene cu privire la rezultatele finale ale referendumului privind autodeterminarea Sudanului de Sud și declarația din 24 mai 2011 a Baronesei Ashton referitoare la situația din Sudan,

–  având în vedere concluziile consultărilor sprijinite de ONU referitoare la procesul de pace din Darfur, care au avut loc la Doha, în Qatar, între 27 și 31 mai 2011,

–  având în vedere declarația finală a misiunii Uniunii Europene de observare a referendumului, prezentată la 2 iunie 2011,

–  având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât referendumul din Sudanul de Sud a avut loc în perioada 9-15 ianuarie 2011, majoritatea covârșitoare a voturilor fiind în favoarea creării statului independent Sudanul de Sud;

B.  întrucât se preconizează că Sudanul de Sud își va declara oficial independența la 9 iulie 2011, dată care coincide cu expirarea AGP;

C.  întrucât, deși Sudanul de Sud este bogat în resurse naturale, de exemplu petrol, cupru și fier, precum și păduri și terenuri fertile, imensa majoritate a populației sale trăiește în sărăcie, având una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității infantile și cei mai scăzuți indicatori ai educației din lume; întrucât aceste probleme vor amplifica provocările socio-economice, umanitare și de securitate;

D.  întrucât unele aspecte ale AGP nu au fost puse în aplicare la timp sau nu au fost încă puse în aplicare; întrucât sunt necesare eforturi considerabile pentru a ajunge la un acord privind negocierile ulterioare referendumului referitoare la distribuirea veniturilor din petrol, demarcarea frontierelor, cetățenie sau divizarea datoriilor și activelor;

E.  întrucât referendumul privind apartenența regiunii Abyei la Sudanul de Nord sau la Sudanul de Sud, care ar fi trebuit să coincidă cu referendumul privind Sudanul de Sud, nu a avut loc, ceea ce a condus la o gravă escaladare a violenței în zonă;

F.  întrucât statutul zonelor disputate nu a fost încă stabilit, iar în Abyei situația se înrăutățește, ducând la moartea a sute de persoane și la exodul câtorva mii și lăsând populația vulnerabilă la insecuritate alimentară, boli și absența accesului la servicii de bază precum asistența medicală sau apa potabilă;

G.  întrucât situația din Darfur constituie în continuare un motiv de îngrijorare profundă, iar misiunea ONU din Darfur a anunțat recent că guvernul a executat bombardamente și că mai mulți lucrători umanitari au fost luați ostateci în regiune; întrucât misiunea se confruntă periodic cu acte de hărțuire, răpiri și amenințări generale de securitate,

1.  salută comportamentul pacifist și credibil al Sudanului și al Sudanului de Sud în cursul referendumului din 2011 privind Sudanul de Sud, eforturile tuturor părților semnatare ale AGP și angajamentul de care au dat dovadă față de acord; consideră că acest lucru reprezintă un pas esențial pentru punerea în aplicare a AGP și un semn pozitiv pentru coexistența pașnică a celor două țări;

2.  reamintește că respectă pe deplin rezultatele referendumului, acestea exprimând voința democratică a populației din Sudanul de Sud; invită atât Sudanul de Nord, cât și Sudanul de Sud să se implice activ în promovarea guvernanței democratice și instaurarea păcii, securității și prosperității pe termen lung pentru ambele țări, cu respectarea drepturilor omului și a drepturilor sociale și economice;

3.  solicită autorităților din Sudanul de Sud să promoveze dezvoltarea Sudanului de Sud ca stat modern, pluralist și democrat, bazat pe statul de drept și respectarea drepturilor omului, în special ale femeilor și ale copiilor, precum și prevalența dreptului cetățenilor de a-și alege guvernul în alegeri periodice libere, dar și protejarea libertății de circulație, de asociere și de exprimare a opiniilor politice prin înscrierea lor în Constituție și în legislație;

4.  condamnă cu fermitate atacul deliberat asupra misiunii ONU din Sudan (UNMIS) din 10 mai 2011 din regiunea Abyei și denunță militarizarea zonei atât de către Sudanul de Nord, cât și de către Sudanul de Sud; îndeamnă ambele părți semnatare ale AGP să garanteze și în continuare siguranța și securitatea tuturor popoarelor din Sudan, în special în statul Abyei, fără a modifica structura demografică a regiunii; îndeamnă atât forțele armate din Sudan, cât și cele din Sudanul de Sud să se retragă din Abyei și solicită ambelor părți să dea dovadă de reținere, inițiind un dialog constructiv imediat pentru găsirea unei soluții pașnice, în cadrul AGP, la problema statutului regiunii Abyei;

5.  sprijină eforturile de facilitare a negocierilor între părțile semnatare ale AGP depuse de Grupul la nivel înalt de punere în aplicare al Uniunii Africane pentru Sudan, condus de Thabo Mbeki, precum și eforturile depuse de reprezentantul special al Secretarului General al ONU pentru Sudan, Haile Menkerios, pentru a interveni ca mediator între cele două părți în regiunea Abyei; reafirmă că UE trebuie să fie pregătită să ofere asistența suplimentară ce se poate dovedi necesară;

6.  îndeamnă părțile semnatare ale AGP să se implice într-un dialog permanent și constructiv pentru soluționarea problemelor rămase nerezolvate după referendum, inclusiv frontierele comune, aspectele legate de cetățenia locuitorilor din nord și din sud, distribuirea veniturilor din exploatarea petrolului și utilizarea conductelor de petrol, precum și organizarea de consultări populare în regiunile Nilul Albastru și Kordofanul de Sud;

7.  subliniază că este important să se asigure gestionarea eficientă și în siguranță a persoanelor care se întorc în sud în ceea ce privește tranzitul, capacitățile tehnice (nu există responsabili de planificarea și supravegherea urbană), infrastructura, atribuirea terenurilor și accesul la serviciile de bază;

8.  salută anunțul Consiliului din 17 mai 2011 privind alocarea a 200 de milioane EUR Sudanului de Sud, în plus față de cele 150 de milioane EUR alocate anul trecut, în vederea acordării de asistență populațiilor celor mai vulnerabile de pe întregul teritoriu al Sudanului; subliniază faptul că ajutorul pentru dezvoltare oferit de UE este la dispoziția ambelor părți; subliniază că această nouă sumă ar trebui să fie folosită pentru a sprijini serviciile de bază, în special educația, sănătatea, agricultura, securitatea alimentară și dezvoltarea capacităților instituționale; își exprimă dorința ca Sudanul de Sud să adere de urgență la Acordul de la Cotonou și îndeamnă UE să ia toate măsurile necesare pentru a asigura disponibilitatea fondurilor din Fondul european de dezvoltare în cel mai scurt timp;

9.  subliniază că UE trebuie să joace un rol de frunte în cadrul conferinței donatorilor pentru Sudanul de Sud, care urmează să aibă loc mai târziu în acest an, și să-i încurajeze insistent pe ceilalți donatori să procedeze la fel; solicită creditorilor internaționali să reducă datoria internațională a Sudanului și a Sudanului de Sud;

10.  invită guvernul Sudanului de Sud să adopte politici privind investițiile străine în interesul populației, în așa fel încât investițiile străine în resursele naturale să contribuie la dezvoltarea economiei naționale pentru a se combate sărăcia; subliniază că UE trebuie să ia toate măsurile pentru a se asigura că toate entitățile multinaționale și întreprinderile străine care acționează în regiune fac obiectul unor reglementări suficient de stricte și își declară în mod transparent activitățile și veniturile;

11.  salută decizia Consiliului de Securitate al ONU de a prelungi mandatul UNMIS și de a trimite forțe suplimentare de menținere a păcii în Sudan; consideră că o prezență continuă a ONU este extrem de valoroasă pentru dezvoltarea în condiții de pace a două state viabile; solicită atât Sudanului, cât și Sudanului de Sud să accepte prezența ONU și să asigure siguranța misiunii;

12.  subliniază importanța menținerii de către UE a ajutorului său umanitar atât pentru Sudan, cât și pentru Sudanul de Sud după 9 iulie 2011; încurajează prezența unor forțe umanitare semnificative în regiune, care să dispună de mijloace adecvate pentru a asigura siguranța organizațiilor umanitare;

13.  salută concluziile consultărilor sprijinite de ONU referitoare la procesul de pace din Darfur; invită toate părțile să respecte acordurile semnate de încetare a focului și a ostilităților; reamintește importanța unei transparențe complete în cursul negocierilor privind problemele din Darfur și Abyei, precum și, în general, în cadrul dialogului dintre nord și sud; solicită să fie reprezentate toate părțile la dispute, precum și societatea civilă și liderii politici la nivel local, regional, național și internațional;

14.  îndeamnă guvernul Sudanului de Sud să asigure, prin intermediul procesului de revizuire a constituției, o guvernanță transparentă, responsabilă și favorabilă incluziunii; subliniază importanța cooperării dintre toate partidele politice pentru ca, astfel, să fie reprezentați toți cetățenii țării și să poată fi dezvoltate instituții politice democratice și stabile;

15.  solicită celor două părți să prezinte, în perspectiva declarării independenței la 9 iulie 2011, planuri concrete referitoare la constituirea și/sau reformarea instituțiilor lor pentru ca cele două state să fie viabile începând de la acea dată; solicită delegațiilor UE din Sudan și Sudanul de Sud să ia măsuri proactive pentru diseminarea și punerea în aplicare a recomandărilor misiunilor recente ale UE de observare a alegerilor și a referendumului;

16.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului de Securitate și Secretarului General al ONU, reprezentantului special al ONU pentru Sudanul de Sud, guvernului Sudanului, guvernului Sudanului de Sud, instituțiilor Uniunii Africane, președintelui Grupului la nivel înalt al Uniunii Africane pentru Sudan, Adunării Parlamentare ACP-UE și guvernelor statelor membre ale UE.

(1) JO L 142, 28.5.2011, p. 61.

Ultima actualizare: 3 octombrie 2012Notă juridică