Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 99kWORD 68k
Ketvirtadienis, 2011 m. birželio 9 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas
P7_TA(2011)0268B7-0347, 0348, 0357, 0358 ir 0359/2011

2011 m. birželio 9 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į esamą Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rusijos Federacijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą(1) ir 2008 m. prasidėjusias derybas dėl naujo ES ir Rusijos susitarimo, taip pat į 2010 m. inicijuotą Partnerystę siekiant modernizavimo,

–  atsižvelgdamas į bendrame pareiškime, paskelbtame 2003 m. gegužės 31 d. pasibaigus Sankt Peterburge vykusiam 11-ajam ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimui, nurodytą bendrą ES ir Rusijos tikslą sukurti bendrą ekonominę erdvę, bendrą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, bendrą bendradarbiavimo išorės saugumo klausimais erdvę ir bendrą mokslinių tyrimų ir švietimo, įskaitant kultūrinius aspektus, erdvę (keturios bendrosios erdvės),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Rusijos ir dėl ES ir Rusijos santykių, ypač į savo 2011 m. vasario 17 d. rezoliuciją dėl įstatymo viršenybės Rusijoje(2) , 2010 m. birželio 17 d. rezoliuciją dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo(3) , 2009 m. lapkričio 12 d. rezoliuciją dėl pasirengimo 2009 m. lapkričio 18 d. ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimui Stokholme(4) , 2009 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių gynėjų nužudymo atvejų Rusijoje(5) ir 2009 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl energetinio saugumo išorės aspektų(6) ,

–  atsižvelgdamas į ES ir Rusijos konsultacijas žmogaus teisių klausimais ir į naujausią šiuo klausimu 2011 m. gegužės 4 d. surengtą susitikimą,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 31 d. ir birželio 1 d. Rostove prie Dono vykusio ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo metu pasirašytus susitarimus ir bendrus pareiškimus,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton 2011 m. gegužės 24 d. pareiškimą dėl Michailo Chodorkovskio ir Platono Lebedevo bylų,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 18 d. Sočyje paskelbtą ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto pirmininkų bendrą pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo, vykusio 2011 m. birželio 9 ir 10 d. Nižnij Novgorode, darbotvarkę,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Rusija, kuri yra nuolatinė JT Saugumo Tarybos narė, dalijasi su ES atsakomybe už pasaulio stabilumo išsaugojimą ir kadangi glaudesnis ES ir Rusijos bendradarbiavimas ir geri kaimyniniai santykiai ypač svarbūs siekiant užtikrinti Europos ir kitų regionų stabilumą, saugumą ir klestėjimą; kadangi svarbu, jog palaikydama santykius su Rusijos Federacija ES kalbėtų vienu balsu ir rodytų solidarumą bei grįstų šiuos santykius abipusiais interesais ir bendromis vertybėmis,

B.  kadangi ES ir Rusijos Federacijos strateginės partnerystės susitarimo sudarymas vis dar yra itin svarbus siekiant toliau plėtoti ir skatinti dviejų partnerių bendradarbiavimą,

C.  kadangi ES ir Rusija priklauso viena nuo kitos tiek ekonominiu, tiek politiniu požiūriu; kadangi Europos Sąjunga tebesilaiko įsipareigojimo dar labiau gilinti ir plėtoti ES ir Rusijos santykius, grindžiamus tvirtu įsipareigojimu laikytis demokratinių principų,

D.  kadangi toliau susirūpinimą kelia Rusijos pagarba pagrindinėms ir žmogaus teisėms ir jų apsauga, įstatymo viršenybė, teismų nepriklausomumas, politinė žiniasklaidos kontrolė, prieš žurnalistus ir opozicijos atstovus taikomos represinės priemonės ir rinkimų sąžiningumas; kadangi Rusijos Federacija yra visateisė Europos Tarybos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos narė ir todėl yra įsipareigojusi laikytis demokratijos principų ir gerbti žmogaus teises,

E.  kadangi Europos žmogaus teisių teismas daugelyje bylų ir sprendimų pasmerkė Rusijos Federaciją už sunkius žmogaus teisių pažeidimus; kadangi sprendimai ir toliau įgyvendinami nepakankamai,

F.  kadangi dauguma tarptautinio lygmens problemų, visų pirma susijusių su Artimaisiais Rytais, Libija, Iranu, terorizmu, energetiniu saugumu, klimato kaita ir finansų krizėmis, nebus išspręsta, jei nebus atsakingų bendradarbiavimo santykių su Rusija,

G.  kadangi geri kaimyniški santykiai, taika ir stabilumas bendros kaimynystės šalyse atitinka ir Rusijos, ir ES interesus; kadangi praėjus beveik trejiems metams po Gruzijos konflikto, Rusija vis dar nevykdo 2008 m. rugpjūčio 12 d. ir rugsėjo 8 d. susitarimų dėl karinių pajėgų išvedimo į prieškonfliktines pozicijas iš okupuotų Gruzijos sričių Pietų Osetijos ir Abchazijos ir neužtikrina galimybių Europos Sąjungos stebėjimo misijoms (angl. EUMM) pateikti į šias teritorijas,

1.  dar kartą patvirtina savo įsitikinimą, kad kuriant strateginį bendradarbiavimą, Rusija tebėra viena iš svarbiausių Europos Sąjungos partnerių, su kuria sieja ne tik bendri ekonominiai ir prekybos interesai, bet ir tikslas veikti kartu glaudžiai bendradarbiaujant Europoje bei pasauliniu lygmeniu;

2.  pabrėžia, kad Nižnij Novgorode vyksiančio aukščiausio susitikimo metu bus kreipiamas dėmesys į bendrus sunkumus, su kuriais susiduria tiek ES, tiek Rusija (pvz., ekonomikos ir finansų krizė, Partnerystė siekiant modernizavimo, įstojimas į PPO, su energetika ir energetiniu saugumu susiję klausimai, judumas ir bevizis kelionių tarp ES ir Rusijos režimas, tarptautiniai ir regioniniai klausimai, bendradarbiavimas krizių valdymo srityje, žmogaus teisės ir teisinė valstybė);

3.  ragina ES ir Rusiją pasinaudoti galimybe vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime remiantis abipuse ES ir Rusijos priklausomybe pagyvinti derybas dėl naujo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, kad jis būtų sudarytas tinkamu laiku, ir pabrėžia tvirtai remiąs išsamų, teisiškai privalomą susitarimą, kuriame aptariama politinė, ekonominė ir socialinė sistema, todėl taip pat įtraukiamos ir visos sritys, susijusios su demokratija, teisine valstybe ir pagarba žmogaus, ypač pagrindinėms teisėms, kurios turėtų būti sudėtine šio susitarimo dalimi, jei Rusija pasirengusi imtis veiksmų teisinei valstybei ir pagarbai žmogaus teisėms stiprinti;

4.  pakartoja remiąs Partnerystę siekiant modernizavimo; palankiai vertina iniciatyvą parengti bendrą pažangos ataskaitą, tačiau taip pat pabrėžia, kad reikia susitarti dėl tolesnių veiksmų, atsižvelgiant į iki šiol pasiektus rezultatus keturių Europos Sąjungos ir Rusijos bendrų erdvių srityje, taip pat į išliekančias spragas; ypač remia bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir plėtros srityje ir pabrėžia, kad keturios bendros erdvės grindžiamos abipusiškumo principu; todėl ragina šalis vyksiančiame ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikime imtis veiksmų ir suformuluoti konkrečius tikslus; pabrėžia, kad svarbu spręsti klausimus, susijusius su veiksmingu ir nepriklausimu teismų sistemos veikimu, ir stiprinti kovą su korupcija; pabrėžia, kad ES pasirengusi visais įmanomais būdais prisidėti prie nepriklausomos teisinės valstybės sistemos Rusijoje veiksmingumo gerinimo; palankiai vertina tai, kad Rusija paskelbė pasirašysianti EBPO konvenciją dėl kovos su užsienio valstybių pareigūnų papirkinėjimu;

5.  tikisi, kad aukščiausiojo lygio susitikimas padės spręsti pastaruosius klausimus, susijusius su Rusijos stojimu į PPO, laikantis 2010 m. gruodžio mėn. ES ir Rusijos dvišalio susitarimo, kuriuo sudaromos sąlygos šaliai prisijungti prie PPO; pakartoja remiąs Rusijos įstojimą į PPO, nes tai sudarys vienodas veiklos sąlygas abiejų šalių verslo bendruomenėms ir palengvins bei liberalizuos prekybą pasaulinėje ekonomikoje; ragina Rusijos valdžios institucijas priimti tvirtą ir sąžiningą teisinę sistemą, kad būtų tinkamai reguliuojamas verslas; pabrėžia, kad išankstinė įstojimo į PPO sąlyga yra reikalavimas, kad Rusija įvykdytų visus PPO reikalavimus, įskaitant bet kokių protekcionistinių priemonių atsisakymą, o į tai įeina prekybos trukdžių, pvz., dėl Rusijos, Kazachstano ir Baltarusijos muitų sąjungos padidintų konsoliduotų tarifų, mažinimas;

6.  pabrėžia, kad narystė PPO padės Rusijai pritraukti daugiau užsienio investicijų ir įvairinti ekonomiką, pasitelkiant reguliavimo sistemą, kuri padidins investuotojų pasitikėjimą; ragina Rusijos valdžios institucijas nepiktnaudžiauti sanitarinėmis priežastimis nepagrįstoms protekcionistinėms priemonėms vykdyti; todėl ragina Rusijos valdžios institucijas peržiūrėti galiojantį draudimą iš ES importuoti daržoves;

7.  atkreipia dėmesį į vykstantį Europos Sąjungos ir Rusijos dialogą dėl tolesnio vizų režimo liberalizavimo; primena savo įsipareigojimą siekti ilgalaikio tikslo įvesti bevizį kelionių tarp ES ir Rusijos režimą, kuris būtų įvedamas palaipsniui, atsižvelgiant į esmę ir praktinę pažangą; teigiamai vertina 2011 m. gegužės mėn. paskelbtus bendrus veiksmus (planą) siekiant bevizio kelionių tarp ES ir Rusijos režimo; pabrėžia, kad šis dialogas turėtų būti derinamas su Rytų partnerystės programoje dalyvaujančių šalių vizų režimo palengvinimo procesu; primena, kad tiek ES, tiek Rusija privalo iki galo įgyvendinti sudarytus susitarimus; ragina vyriausiąją įgaliotinę ir Komisiją įtikinti Rusiją nutraukti pasų išdavimą okupuotų Pietų Osetijos ir Abchazijos sričių gyventojams; pabrėžia, kad būtina išvengti bet kokių saugumo pažeidimų Europoje; ragina toliau bendradarbiauti neteisėtos imigracijos, pasienio kontrolės punktų veiklos gerinimo ir keitimosi informacija, susijusia su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu, klausimais;

8.  pabrėžia energijos tiekimo saugumo svarbą ir mano, kad Rusijos energetikos politika valstybių narių ir bendros kaimynystės šalių atžvilgiu parodys tikrąjį Rusijos pasiryžimą eiti modernizavimo ir demokratizavimo keliu; pabrėžia, kad gamtinių išteklių tiekimas neturėtų būti naudojamas kaip politinė priemonė; pabrėžia, kad minėtojo bendradarbiavimo pagrindu turėtų tapti tarpusavio priklausomybės ir skaidrumo principai, taip pat vienodos galimybės patekti į rinkas, naudotis infrastruktūra ir investuoti; palankiai vertina Rusijos parodytą susidomėjimą teisiškai privaloma energetikos sistema; pakartoja ES susidomėjimą suderintu trišaliu ES, Rusijos ir Ukrainos sprendimu dėl ateities dujų tiekimo į ES; ragina ES ir Rusiją glaudžiai bendradarbiauti žaliavų ir retųjų žemių, ypač tų, kurios laikomos itin svarbiomis, tiekimo klausimu ir atsižvelgdamas į tai ragina laikytis tarptautinių, visų pirma PPO, taisyklių;

9.  ragina Tarybą ir Komisiją užtikrinti, kad Energetikos chartijos ir prie jos pridėto protokolo dėl tranzito principai būtų įtraukti į naująjį ES ir Rusijos partnerystės susitarimą siekiant užtikrinti patikimą ir saugų energijos tiekimą, paremtą vienodais standartais; palankiai vertina 2011 m. vasario mėn. atnaujinto susitarimo dėl išankstinio įspėjimo mechanizmo pasirašymą siekiant pagerinti koordinavimą tiekimo ar paklausos sutrikimų atvejais; džiaugiasi dėl susitarimo įkurti konsultacinį forumą dujų klausimu, kurį taikant turėtų būti suteikiama informacija, įskaitant informaciją iš pramonės sektoriaus, apie Rusijos ir Europos dujų rinkų naujoves;

10.  primygtinai ragina Rusijos Federaciją labiau prisidėti sprendžiant klimato kaitos problemą ir mažinti šalyje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, be to, ypač gerinti energijos vartojimo efektyvumą; ragina ES ir Rusiją glaudžiai bendradarbiauti dalyvaujant tarptautinėse derybose dėl visapusiškos klimato politikos po 2012 m. programos pagal JTBKKK ir Kioto protokolą;

11.  tikisi, kad atsižvelgiant į patirtį, susijusią su branduoline krize Fukušimos jėgainėje, ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviai sieks bendro ES partnerių įsipareigojimo laikytis aukščiausių saugos standartų, taikyti ambicingą branduolinių elektrinių testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą; mano, kad tai visų pirma taikytina vis dar naudojamiems Černobylio tipo branduoliniams reaktoriams;

12.  pabrėžia, kad aukščiausiojo lygio susitikimas vyks labai svarbiu laiku, rengiantis Valstybės Dūmos rinkimams, ir laikosi nuomonės, jog itin svarbu, kad šie rinkimai būtų laisvi, sąžiningi ir paremti Europos Tarybos ir ESBO nustatytų rinkimų standartų laikymusi; pabrėžia, kad kai kurios politinių partijų ir kandidatų sąrašų registravimo procedūros pasirodė nepagrįstos, taigi jos yra kliūtis laisviems ir sąžiningiems rinkimams; reiškia nepritarimą dėl bet kokių opozicijos partijoms taikomų apribojimų užsiregistruoti rinkimams ir ragina Rusiją imtis veiksmų ir laikytis Europos Tarybos ir ESBO nustatytų rinkimų standartų; primygtinai ragina Rusijos valdžios institucijas leisti ESBO ir Europos Tarybai vykdyti ilgalaikį rinkimų stebėjimą ankstyviausiame etape ir ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai primygtinai siekti, kad šiuo tikslu būtų sudaryta misija;

13.  patvirtina, kad Rusija turi skubiai įgyvendinti pagrindinius demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių ir žiniasklaidos laisvės principus, nes tai – bendradarbiavimo pagrindas; ragina Rusiją imtis konkrečių veiksmų gerinant žmogaus teisių padėtį ir apsaugoti žurnalistus, žmogaus teisių aktyvistus, mažumas ir opozicijos atstovus nuo smurto ir bauginimų;

14.  palankiai vertina Rusijos kolegų pasirengimą įsitraukti į atvirą ir konstruktyvų dialogą svarbiausiais klausimais, kuriuos iškėlė ES atstovai 2011 m. gegužės 4 d. konsultacijų žmogaus teisių klausimais susitikime; ragina leisti prie šio proceso veiksmingai prisidėti Europos Parlamentui ir Valstybės Dūmai, taip pat atitinkamoms Rusijos valdžios institucijoms, įskaitant Teisingumo ministeriją ir Vidaus reikalų ministeriją, ir žmogaus teisių NVO, nesvarbu, ar dialogas vyktų Rusijoje, ar ES valstybėje narėje; pabrėžia, kad reikia palaikyti glaudžius kontaktus ir remti pilietinės visuomenės vystymosi Rusijoje programas; išreiškia susirūpinimą dėl NVO ir žmogaus teisių gynėjų statuso Rusijoje; palankiai vertina Rusijos užsienio reikalų ministerijos sprendimą paskirti ambasadorių ypatingiems pavedimams, atsakingą už žmogaus teisių dialogą;

15.  primena Komisijai pasiūlymą, kurį Europos Parlamentas patvirtino nustatant 2011 m. biudžetą, pradėti ES ir Rusijos pilietinės visuomenės dialogą, susijusį su du kartus per metus vykstančiais ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimais; ragina ES ir Rusijos pilietinės visuomenės forumą įtraukti į Partnerystės siekiant modernizavimo programą;

16.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į 2011 m. gegužės 26 d. paskelbtą Rusijos apeliacinio teismo sprendimą dėl Michailo Chodorkovskio ir jo verslo partnerio Platono Lebedevo kaip politinių teismo sprendimų tąsą; smerkia politinį kišimąsi į teismo procesą; palankiai vertina prezidento D. Medvedevo sprendimą išnagrinėti šią bylą Prezidento žmogaus teisių taryboje; palankiai vertina Europos žmogaus teisių teismo sprendimą šioje byloje, kuriuo pripažįstamas M. Chodorkovskio ieškinys dėl neteisėto sulaikymo; atkreipia dėmesį į prezidento D. Medvedevo sprendimą pradėti baudžiamųjų kaltinimų Sergejui Magnickiui tyrimą; ragina tyrimo komitetą kuo greičiau paskelbti nepriklausomą ir nuodugnią ataskaitą; palankiai vertina kaltinamuosius nuosprendžius dėl Anastasijos Baburovos ir Stanislavo Markelovo nužudymo ir ragina Rusijos valdžios institucijas tęsti su šia byla susijusį darbą; atkreipia dėmesį į įtariamo Anos Politkovskajos žudiko areštą;

17.  apgailestauja, kad jau šešeri metai iš eilės uždraudžiami ir taikant smurtą išvaikomi taikūs piliečių susibūrimai, įskaitant gėjų eitynes Maskvoje, taigi nevykdomas Rusijos kaip Europos Tarybos narės įsipareigojimas gerbti susirinkimų laisvę ir nepaisoma 2011 m. balandžio mėn. galutinio Europos žmogaus teisių teismo sprendimo; tikisi, kad ES delegacijos ir diplomatai ateityje aktyviai taikys priemonių, skirtų lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų (LGBT) naudojimosi visomis žmogaus teisėmis propagavimui ir gynimui, rinkinį;

18.  atkreipia dėmesį į tai, kad Rusija skubiai turi išspręsti daugelio Rusijos pilietybės neturinčių asmenų Rusijoje teisinio statuso klausimą;

19.  reiškia susirūpinimą dėl mirtinų susidūrimų Kalnų Karabache ir palankiai vertina 2011 m. gegužės 26 d. paskelbtus bendrus G8 partnerių pareiškimus, kuriuose pabrėžiamas susitarimas imtis ryžtingų veiksmų siekiant taikaus konflikto Kalnų Karabache sprendimo; ragina Rusiją, užuot tiekus ginklus abiem konfliktuojančioms šalims, padėti išspręsti konfliktą; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai užkirsti kelią galimam konflikto eskalavimui ir ragina imtis veiksmų, nepalankių visoms šalims, kurios pažeidžia Biškeko paliaubų susitarimą;

20.  ragina Rusiją laikytis susitarimų, kuriuos ji pasirašė, įvykdyti visas sąlygas, nustatytas šešių punktų paliaubų susitarime ir nedelsiant atitraukti karius iš okupuotų Gruzijos sričių Pietų Osetijos ir Abchazijos į prieškonfliktines pozicijas bei užtikrinti galimybes Europos Sąjungos stebėjimo misijoms (angl. EUMM) patekti į šias teritorijas;

21.  ragina Rusiją užimti konstruktyvią poziciją Padniestrės klausimu ir derybose dėl vykstančio konflikto ir mano, kad Padniestrės atvejis yra ES ir Rusijos abipusės paramos sprendžiant įšaldytus konfliktus išbandymas; atsižvelgdamas į tai ragina atnaujinti oficialias 5+2 šalių derybas siekiant itin greitai surasti sprendimą (Mesebergo iniciatyva);

22.  tvirtina, kad Rusija, kuri JT Saugumo Taryboje turi veto teisę, privalo imtis atsakomybės reguliuojant tarptautines krizes ir visapusiškai užtikrinti ir gerbti kaimyninių šalių suverenumą; atsižvelgdamas į tai primygtinai ragina Rusiją nedaryti spaudimo Ukrainai, kad ji prisijungtų prie Rusijos, Kazachstano ir Baltarusijos muitų sąjungos;

23.  ragina ir toliau palaikyti visapusišką dialogą tarp Rusijos Federacijos ir JAV sprendžiant saugumo klausimus, įskaitant priešraketinės gynybos skydo diegimo klausimą;

24.  ragina ES atstovus ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikime iškelti visus šioje rezoliucijoje nurodytus klausimus;

25.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybai ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai.

(1) OL L 327, 1997 11 28, p. 1.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0066.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0234.
(4) OL C 271 E, 2010 10 7, p. 2.
(5) OL C 224 E, 2010 8 19, p. 27.
(6) OL C 224 E, 2010 8 19, p. 23.

Atnaujinta: 2012 m. spalio 3 d.Teisinis pranešimas